(vhds.baothanhhoa.vn) - Nước biển xuống lộ ra bãi triều cũng là lúc hàng trăm người dân ven biển đi săn “gạo biển”. Gặp ngày may mắn, người dân cũng thu được 300 - 500 nghìn đồng, thậm chí cả triệu.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7Ij4bqmPsOqPTjhuqnhurXhur0jPeG6uyjhur3huqc9M+G6uz3hur3Dqj3hu6Phurc9OeG6rcOqPWEy4bq9PTjhuqnhurXhur3DnS/Ds8Oyb8Oq4bq94bqn4buyw50v4bqtJeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG6rMOgKGEj4buyw53DoOG6u+G7suG6vOG7meG7iTk9OOG6qeG6teG6vT3hu6Hhu41n4bq94bqnPeG6uWk9byg9OH3huqk9w7Jv4bqp4bq34buNPTnhu5Phur3huqc94bq5PD3hurnhu485PeG6rTzhur3huqc9w7JvW+G6uz3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT3hu6PDoOG6vT044bqp4bq14bq9PcOh4bqpPcOzW+G6vT3igJzhuqc+w6o9OOG6qeG6teG6veKAnVY94bqmIG094bq94bqnPHA94bq7KHA94bq7XeG6veG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT054buT4bq94bqnPcOy4bqt4buNPcOh4buZajk9JiQkPS09OiQkPeG6veG6p+G6rWLhur09w6Fo4bq94bqn4buuPcOy4bqtNeG6uz054bqt4bqrPTl7PcOyb+G6qeG6s+G7jVbDnS/DoOG6u+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOdw6Dhurvhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT86JG3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYsLyUhLGE6JTomPyY/w7IhOiEkLuG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukKiYqIz0o4bq5w7Lhu6Qj4oCc4bqmPsOqPTjhuqnhurXhur3igJ094bq7KOG6veG6pz0z4bq7PeG6vcOqPeG7o+G6tz054bqtw6o9YTLhur09OOG6qeG6teG6vSM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM/OiQjPS/hu7LDnS/DoOG6u+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bqm4bqpXcOyPTnhur89w6nhuqs54bqtPcOy4bqt4buZ4buJOT3DssOqPeG6reG7i+G6vT3huq0+w7I9w6E14buN4buuPeG6uzzhu409w7JvXeG6veG6p+G7rj1v4buNacOyPeG6veG6reG7gz3hurnhuqk9w7Lhuqk94bq94bqt4buZPeG6veG6reG7neG6veG6pz3huq0+w7I94bqnPsOqVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOJ4bqtM+G6uz3DqeG6rSk94bq94bqtxKk9OcOq4bq9PeG6p+G6qV3DssOdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhuqfhu5k9YTLhur09az05KTk94buhfT3hu6PDoOG6vT044bqp4bq14bq9PTnhu5EoPeG6reG7jXDhurPhur094bq84bqnKD3Dk+G7i+G6veG7rj3huqw14buNPeG6uGk54buuPeG6rMOqIuG6veG6pz3huqzhur8o4buuPcOSxJHhur3huq094bqm4bqpKOKApj3Ds2fhur3huqc9OeG6reG7kT1w4bqx4buNPTgi4bq94bqnPeG6veG6p+G6reG6tz3DoeG6qT044bqp4bq14bq9PcOhKeG6veG6rT04XcOyPTkpVj3Dk2c9OeG7geG6vT3hurk+4bqpPcOzZ+G6veG6pz04IuG6veG6pz3hur3huq3hu53hur3huqc94bq94bqn4bqt4bq3PW3huq3DtD3DsuG6reG7jWk5PeG7ozzDqj044bqp4bq14bq9PeG7ozw9OOG7jWbhur09OCnhur1WPcOSb8Oq4bq94bqnPeG6veG6reG7neG6veG6pz3hur3huqfhuq3hurc9beG6rcO0PWs9buG7jeG6rz044bqp4bq14bq9PTnhur894bq94bqn4bqt4bq3PeG6vT7Dqj3huqfhuqldw7I94bq74buZ4buNPcOz4bqp4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6puG6qV3Dsj3hur0i4bq7PWHhu5nhu4nhuqk94bq54buJbT05KcOyPeG6u+G7g+G6veG6pz054bq/PcOp4bqrOeG6rT3DsuG6reG7meG7iTk9w7LDqj3huq3hu4vhur094bqtPsOyPcOhNeG7jeG7rj3hurs84buNPcOyb13hur3huqfhu649b+G7jWnDsj3hur3huq3hu4M94bq54bqpPcOy4bqpPeG6veG6reG7mT3hur3huq3hu53hur3huqc94bqtPsOyPeG6pz7DqlY94bqm4bqpXcOyPVvhur09OeG6vz3hu6NjPcOy4bqtKOG6veG6rT3hurspw7I94bq94bqv4bq9PcOh4buZajk94bq94bqn4buZxKnhuqk9YTLhur09YcO14bq94bqnPeG6vTPhu409OSjhur3huq09w7Jvw6rhur3huqc94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6pzxwPeG6rcOoPcOq4bqpPTjhu5U5Vj3hurzhuqfDqjzhuqk9byjhu6494bqn4bqpXcOyPTnhu4Hhur09w6Hhu5lqOT1hw7Xhur3huqc94bq5POG6uz3DsuG6reG7lTk9W+G6vT054bqtw6o9w7Jm4bq74buuPTkp4buuPeG6pzzhu6494bujY8OyVj3hurzhuq3hu409OTThu4094bq9PHA9w6F9PcOy4bqt4buNPeG6reG7j8OyPcOp4bqtKT3DoWbhur3huqc94bq5KMOqPcOhaeG6veG6pz3hu6PDoOG6vT044bqp4bq14bq9PcOh4bqpPThpPeG6rcOqIDk9YcO14bq94bqnPcOy4bqt4buNcOG6t+G6vT3hur3huq3hu4M9w7Lhuq3DoMOqPTnDquG6vT3hur3hu5nhu4k5PeG6ueG7jzk9w7Jv4bqp4bq34buNPeG7oeG7jWfhur3huqc94buh4buNZuG6qT1vKD044bqp4bq14bq9PeG6rTzhur3huq094bq94bqn4bqt4bq3PeG6vT7Dqj3huqfhuqldw7I9w6HhurU9OCnhur1WPcOS4bqtNeG6uz054bqt4bqr4buuPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hur3huqfhu5k9YTLhur094bq5POG6uz3hur3huqfhuq3hurc94bq9PHA9OeG7geG6vT3DoeG6qT3DsuG6rVvhurs9OSk5PTh94bqpPcOyb+G6qeG6t+G7jT3Dsm/DquG6veG6pz3hu6M8PeG6veG6p8OqPOG6qT3huq3hu41w4bqz4bq94buuPcOy4bqtM3A9OeG6rcOsPeG6vTzDqj054bq/PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3huqfhuqldw7I9w7PEgz3hurk1bT3DsuG6rTzhur3huq09w7Lhu5fhur3huqc94bq94bqt4bq/4bq7PeG7ozzDqj3DqeG6rSjhuqk9w7Lhuq0pOVY9w5Jv4buN4bq94bqnPThi4bq94bqt4buuPeG6u8Os4bqpPTgow6o94bqn4bqpXcOyPeG6vSDhur3huqc9w6nhuq3Dqnvhur3huqc9OiTDqeG6pz3huqfhuqkpPSY6JD3hur3huqfhuq1i4bq9PcOhaOG6veG6p+G7rD3hur3hurHhu409OeG6rWs9w6Hhuqk9OCnhur094bq94bqnw6o84bqpPeG6reG7jXDhurPhur3hu6494bqn4bqpKT0/JCQ9LT06JCQ94bq94bqn4bqtYuG6vT3DoWjhur3huqcvOCjDqlY9w5Lhuq3hu4094bq94bqtNW09OGLhur3huq09buG7jTLhur094bq7w6zhuqk9w7Lhuq3hu41w4bq34bq9PcOzKOG7jT3DqeG6reG6qT3Dsm/hu5c9OeG6reG6qT1t4bqt4bqrPTnhu4Hhur09w7Lhu5c9JiQkPS09OiQkPeG6veG6p+G6rWLhur09w6Fo4bq94bqnL+G6veG6pzxwPeG7ozw9KiQkPeG6veG6p+G6rWLhur09w6Fo4bq94bqnPTnhuq3Dqj3hurvDrOG6qT054bqt4buNcOG6seG6vT3DoeG6qT3hurkzcD04aVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9OiwqbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT86JG3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYsLyUhLGE6JTomPyYkw7I7JCY/LuG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukOyQjPSjhurnDsuG7pCPigJzhuqY+w6o9OOG6qeG6teG6veKAnT3hurso4bq94bqnPTPhurs94bq9w6o94buj4bq3PTnhuq3Dqj1hMuG6vT044bqp4bq14bq9Iz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjOiwqIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz86JCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bqm4bqpXcOyPeG6reG6qeG6s+G6vT3hur0ocD1vM8OyPTnhur894bqn4bqpKeG7rj3hur3huq3huqnhurfhu409OeG6reG7kT3Dsm8o4bq94bqnPcOybz7huqk94bq74buNKD3hu6Phurc94bq5POG6uz3DsuG6reG7lTk9W+G6vT054bqtw6o94bujY8Oy4buuPeG6pzxWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bqs4bqp4bqz4bq9PeG6vShw4buuPTnDquG6vT3huqfhuqldw7I9OTzDqj3hurnhuq/hur09w6nhuq1m4bq94bqnPcOhKW094buV4bq94bqnPcOh4buRPeG6veG6reG7jT05NOG7jT3hu6NiPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTnhuq1b4bq9PeG6veG7jWbhuqk94bujY8OyPcOp4bqtXW094bq94buL4bqpPcOhw6094buhZj3hu6Phurc9OSk5PeG7oX094bujw6Dhur09OOG6qeG6teG6vT3hurvhu40oPcOp4bqtKT3hur3huq3huqnhurfhu4094bq94bqv4bq9PTnhu41pOT3Ds2fhur3huqc9OeG7kSg94bq94bqn4buZxKnhuqk9YTLhur094bqtPOG6veG6rT3hur3huqfhuq3hurc94bq9PsOqPeG6p+G6qV3Dsj3DqeG6rSk94bqn4bqpez1hNOG6veG7rj05w6rhur09OSnhuqk9W+G6vT3huq3hu4c5PcOhPOG6veG6pz3huq3Dqjzhur3huqfhu649w7J0PeG6ueG6sz3huq1pPeG6veG6p+G6rcOow6o94bqn4bqpe+G6uz3DoSnhur3huqc9w6nhurVWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyRuG6veG6pz3hurzhuqfhu41ww6Lhur094buiW+G6vT3DgcOqPOG6vT1rPeG7oX094bq84bqnKD3DkjLhur09WOG6vOG6pyg9w5Phu4vhur1ZPTnhu5U9w6E04buNPeG6p+G6qcSpPTnhuq3huqnhurfhu4094bq5PuG6qT3DoeG6qT3DoeG7gT3Dsyjhur3huqc94bqt4buNcOG6s+G6vT3huqw14buNPeG6uGk5PcOh4bq1PeG6u+G7jSg94bqn4bqpXcOyPeG7o+G6tz054bqtw6o94bujY8OyPVvhur1WPUbhur3huqc9OeG6rcOqPTjhuqnhurHDsuG7sD3igJzDkm8o4bq94bqnPcOybz7huqk94bq94bqtPD3Dsmbhuqk9w6Eo4bq94bqnPeG6veG7jWbhuqk94bqt4buL4bq9PSYkJCQ9OcOq4bq9PeG7o2PDsj3DocOjPcOyb+G7leG6veG6p1Y9w5Jv4buZ4buJOT3Dsmbhuqk94bqtKHA9OeG6rcOqPeG7o2PDsj1b4bq9PTkp4bq7PcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnPW3huq024bq7PeG6veG6reG7meG6veG6pz054bqtM8OyPeG6ueG7mWrhur3huqc9w7Jv4buV4bq94bqnPcOp4bqtZuG6veG6pz3DoeG7mWo5PcOhe+G6uz04e8Oq4buuPeG6p+G6qSk9w7Lhuq084bq94bqtPcOy4bqtM21WPcOS4buXPcOhNOG7jT3hur1b4bq7PcOh4bqx4bq9PeG6vShwPcOyZuG6qT054bqt4buNcOG6teG6vT3Dsyjhur3huqc9OeG6rcOqPeG7o2PDsj1b4bq9PeG6p+G6qV3DslY94buiY8OyPcOhw6M9w7Jv4buV4bq94bqnPcOh4bq34buN4buuPeG7o+G7gz1hPHDhu6494bq54buB4bq94bqnPcOh4buD4buuPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG6u+G7jSg9bzPDsj3DsuG6reG6qznhuq3igJ1Ww50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/OiRt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiUmLC8lISxhOiU6Jj8qOsOyJi4/PyzhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pCY6ISM9KOG6ucOy4bukI+KAnOG6pj7Dqj044bqp4bq14bq94oCdPeG6uyjhur3huqc9M+G6uz3hur3Dqj3hu6Phurc9OeG6rcOqPWEy4bq9PTjhuqnhurXhur0jPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPzokIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSPhu7LDieG6reG6qT3hur0+w6o94bqn4bqpXcOyPTkpw7I9w7PEgz054bqt4buN4bqpPeG7ozzDqj3Dsm/DquG6veG6pz3hu6Nqw7Lhu649OeG6rWQ9OTThur09w6F94bqpPW7hu40oPeG6veG7meG7iTk94bq5PD05KcOyPcOzxIM94bq54buHw7I9byg94bq94bqnw6o84bqpVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOTKeG6veG6pz3Ds+G7ieG6uz3hurtpw7I94bq94bqnPHA94bqn4bqp4budKD3DsuG6reG7jeG7rj3DqeG6reG6qT3Dsm/EqeG6qT054buB4bq9PTnhuq3hu5koPcOy4buDPeG6uyDDsj3hur3huqfhu5nEqeG6qeG7rj3DsuG6rWI94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6reG6v+G6uz3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DsuG7lz3DqeG6rV1tPeG6veG7i+G6qT3DqeG6ocOqPcOh4bqx4bq9PTjEqT044bqp4bq14bq9PeG7oX094bqse+G6qT3hurhpOT054bqtxKk9w7Lhuq3hu5FwPcOyb+G6qeG6t+G7jT1v4buPw7I94buh4buNZ+G6veG6p+G7rj3DoeG6tT04XcOyPcOhNOG7jT05ZuG6veG6pz3hu6PhuqnhurM5PeG6u+G7meG7jT3Ds+G6qeG6veG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhu4vhuqk94bq9PsOqPWFdw7I9w7Lhuq3hu5nEqeG6veG6pz3hurk8PeG6veG6reG7neG6veG6pz04feG6qT05KcOyPeG6pzThur3hu649w6FpPcOzMuG7jT0k4buuOi0l4bq7PcOzw6o94buj4buJ4bqpPeG6uyDDsj3hur3hu5nhu4k5Vj3DkuG6reG7jXQ9w7Jv4bqp4bq34buNPW/hu4/Dsj3DoeG6seG6vT3DoTLhu4094bq94bqn4buZxKnhuqk9OTzDqj3huqfhuqldw7I9w7PEgz3DsuG6qeG6seG6vT1vKD044bqp4bq14bq9PcOh4bqx4bq9PcOh4bq/Vj3DkuG6reG7mcSp4bq94bqnPcOy4bqtYj3Dsm/huq/hur094bq7w6zhuqk9OeG6reG6qeG6sTk9w7Lhuq3hu41w4bq34bq9PeG6veG6reG7gz054bq/PeG6rSjhuqk94bq94bqn4buZxKnhuqk9w6Hhuqk9w6HhurU9w7Lhuq0ocD1t4bqt4bqp4bqv4bq9PeG6veG6rSjhu409OTzDqlY94bu54bqtw6w94bq9PHA94bqt4bqxw7I94bqn4bqpXcOyPcOy4bqtYj044buL4bqpPcOy4bqt4buNcOG6t+G6vT3DoeG6seG6vT3hur3hu4vhuqk9w6nhuq0pOeG7rj3hurvDrOG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hurtpw7I9w6nhuq3hu4094bujxqE54buuPcOp4bqtZuG6veG6pz0o4bqpPcOybyjhur3huq094bqn4bqpPOG6veG6rT3hu6Phu4nhuqk9KOG6qVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDgeG6tT3hurkzcD3DoeG7mWo5PeG6p+G6qV3DsuG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT3Dsig9OTThurs9OeG6rV05PcOhNOG7jT3hu6Nqw7Lhu6494bq94bqn4buZxKnhuqk9OeG7j+G6qT3hurnDquG6uz3DqeG6rcOq4bq7PcOzKcOyPeG6uyDDsj3hur3hu5nhu4k5PTjhuqnhurXhur3hu649OV3hurs9OeG6rWQoPeG7oeG7jWfhur3huqc9OSnDsuG7rj3DoeG6qT3huqfhuqk1w7I94bq5w7Xhuqk9w7Lhuq01w7I9OeG6rTXhurs94bujPD05PsOq4buuPcOp4bqhw6o94bq94bqt4bqjPeG6veG6rTzhur3huqc9YeG7meG7ieG6qT3hurnhu4ltPTkpw7I94bq74buD4bq94bqnPcOy4bqtw6DDqj3hurtpw7I94buj4bqzw7I9w7Lhuq0w4bq94bqnVj3huqbhuqldw7I94bujPD05KcOyPcOzxIM9OeG6reG7jeG6qT3huq3hurHDsj3hu6M8w6o9w7Jvw6rhur3huqc94bujasOy4buuPTnhuq1kPTk04bq9PcOhw6Dhurs94bujasOyPW8oPeG6veG7meG7iTk9w7My4buNPcOhfeG6qT054bqtw6o9OSnDsj3hurnhu4fDsj1vKD3hur3huqfDqjzhuqnhu6494bqn4bqpXcOyPTnhu4Hhur094bq5PuG6qT3Ds8SDPcOh4buZajk9w6Hhu5koPeG6ueG6r+G6vT3DocOtPeG7ozzDqj3DsuG6rSjhu43hu649w6E0cD3DsuG6rSjhu4094bq5PuG6qT3DocOtPeG7ozzDqj04KMOqPeG7oeG6qT3hurtb4bq94bqnPcOhfT054bqt4buNNuG6vT04Yz3DszHhur1Ww50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyRuG6veG6pz3DgcOqPOG6vT3hu6Jb4bq9PcOSa+G6qT1rPcOy4bqtZuG6vT1QPeG7ouG6qznhuq3hu6494buhfT3huqx74bqpPeG6uGk54buuPTnhuq3Dqj044bqp4bqxw7Lhu7A94oCc4bq84bqx4buNPeG6uTzhurs94buj4bqp4bqzOT05NOG6vT3hurs34bq9PcOy4bqtYj3hurvDrOG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3Ds8SDPcOh4bqpPcOp4bqtZuG6veG6pz1h4buZ4buJ4bqpPSUkPcOp4bq7L+G6veG6pzxwVj3hu7k8w6o9w7Jv4bqv4bq9PTkpw7I9w6nhuq1mPcOhfT3DqeG6reG6v+G7rj3hur3huq3hu5nhur3huqc9OTzDqj1h4buZ4buJ4bqpPeG6veG7meG7iTk9OeG7geG6vT3DqeG6reG6vz3hu6M8PeG6vSDhur3huqc94bqt4buL4bq9PeG6veG6reG6qeG6t+G7jeG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DqeG6reG7g8OgPeG6uz7hur3huq09OeG6vz3DsuG6reG6tT3DsjVtPcOyb+G7jeG6veG6pz05PMOqPeG6ueG6qeG6r+G6vT3DssO0OT3Dsm/DquG6veG6pz0/LTo94bqn4bqpxKk9w6E04buN4buuPcOy4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT3Dsyjhu409OWbhur3huqc94buj4bqp4bqzOT054bqtZD3Dsm9m4bqpPcOy4bqtw6DDqj1u4buNKeG6vT3DsuG6q+G6veG6rSNWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bu54buT4bq94bqnPcOy4bqtw6DDqj1m4bq94bqn4buuPeG6u2nDsj3hur3huqc8cD3igJzhuqc1bT3hurnhu5nhur3huqfigJ09w7Jv4bqv4bq9PTh94bqpPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTk8w6o9w6nhuq3hu4PDoD3DsuG6rWI9w6Hhu5lqOT3DqeG6rcOqe+G6veG6pz06JC0sJMOp4bqn4buuPTnhu4Hhur09w6nhuq1m4bq94bqnPcOy4bqtYj0lOi0qJMOp4bqn4buuPeG6uyjhur3huqc94bujPMOqPTjEqT3hurk8PcOhfT054bq/PcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG6uSnhuqk9w6HhurHhur09w7Lhuq3hu4094bq74buNKOG7rj3DsuG6qeG6t+G6vT3Dsm8ow6o9w7I14bq9PcOyKHBWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/OiRt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiUmLC8lISxhOiU6JiQkO8OyISEqJS7hurkkVmVt4bqn4buqb+G7pCElJSM9KOG6ucOy4bukI+KAnOG6pj7Dqj044bqp4bq14bq94oCdPeG6uyjhur3huqc9M+G6uz3hur3Dqj3hu6Phurc9OeG6rcOqPWEy4bq9PTjhuqnhurXhur0jPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPzokIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSPhu7Lhurzhuq3hu53hur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk94bq5POG6uz3hur3huqfhuq3hurc94bq9PsOqPeG6p+G6qV3Dsj3Dsm9rPeG7o+G6tz3hur3huq08PcOp4bqt4bqpPeG6uyDDsj3Dsm/EqeG6qT3DoX09w6Hhu5Xhur3huqc9OOG6v+G6veG6p+G7rj3DsuG6reG7kXA9w7Jv4bqp4bq34buNPeG6ueG6r+G6vVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7LhurzDrOG6qT3hur3huq3hu4c5PeG6veG6rSLhur094bujPD3hur3huq3hu53hur3huqc94bqt4bqp4bq14bq7PeG6veG6p+G7jXA9b2Lhur3huq09bzVtPcOdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7nhu5Phur3huqc94bqn4bqpZ+G6veG6pz3hur3huq3hu5k94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94buh4buNcOG6r+G6vT3hurvhu5nhu409w7Phuqnhur3huq094bq94buL4bqpPTh94bqpPTho4bqp4buuPWEoPWbhur3huqc9w5Jr4bqpPcOhw6Dhur09OeG6rSlw4buuPcOhZuG6qT3DsihwPeG7ozw9OeG6rTLhur09ZuG6veG6pz3Dsm9d4bq94bqnPThqw7Lhu6494bq94bqtW+G6vT3hur3huq3hu4/hurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyRuG6veG6pz054bqt4bqpKD3Ds8Oj4buwPeKAnOG6vOG6pzLhurs94bq94buZ4buJOT3hu6M8PTnhu4/huqk9w6nhuq3DquG6uz3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hur3huq3huqnhurfhu409OeG6reG7j+G6veG6pz3Dsmbhuqk94bqtKHA9w6Eo4buNPeG6veG6reG7lTnhu6494bq74buD4bqpPeG7oeG7meG7i+G6veG6p+G7rj3huqc0cD3hur3huq0w4bq94bqnPeG6veG6reG7mT1u4buNw6A9OeG7keG6qeG7rj054bqtMOG6veG6pz3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hur08w6o9OOG6ocOqPcOh4buZajlWPeG6uuG6s8OyPeG6u+G7g+G6qT3DqeG6qeG6veG6rT3DqeG6reG7keG6veG6p+G7rj3hur3huq3hu5nhur3huqc94bq7PD3hur3huqfhuq1kPcOy4bqtYj054buT4bq94bqnPcOp4bqtZuG6veG6pz3DoeG7mWo5PeG7o2I94oCcw7IocD3hurk84bq7PeG6rTzhurs94bq94bqtKOG6qeG7rj3DsihwPW7hu40o4bqpPeG6u+G6qeG6s+G6veG6pz3Dsm/DouKAneG7rj3hurvDtSg94bqn4bqpXcOyPTnhur894bq7M3A9w7Lhuq0p4bq94bqnPcOybyjhur3huq09w7Lhuq3hu5E9w6nhuqnhurHhurs9OeG6reG7j8OyPcOy4bqp4bq34bq9PcOh4bq1PTnhuq3huqk9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6rcOqPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6veG6reG7neG6veG6pz3DsuG6rSnhur3huqc94bqn4bqpKW094bqtPsOy4oCdVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9PzokbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyolJiwvJSEsYTolOiYlJTrDsj8hJC474bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QmKiojPSjhurnDsuG7pCPigJzhuqY+w6o9OOG6qeG6teG6veKAnT3hurso4bq94bqnPTPhurs94bq9w6o94buj4bq3PTnhuq3Dqj1hMuG6vT044bqp4bq14bq9Iz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz86JCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOSb8Oq4bq94bqnPcOzZz3hur3huq3hu53hur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk9YTLhur09w6Hhuqk9OTzDqj1hXcOyPTnhur89OXs94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOhfT3hurnhu41n4bq94bqnPcOy4buNw63huqlWPeG7tzw9TeG6rT7hurs9w5Lhuq1jPeG7t+G6qznhuq09WDsqPcOy4buNw63huqk9az3hu6F9PeG6uuG6qeG6veG6rT3hurhpOeG7rj3huqw14buNPeG6uGk5WT3hurk84bq7PeKAnOG6veG6p+G6reG6t+KAnT05PMOqPWFdw7I9w7Lhu5c94bq54buPOT054buB4bq9PcOyb8OjVj3hu7cycD3huqfhuqnEqT04YuG6veG6rT1u4buNMuG6vT3hurtpw7I94bq94bqnPHA9ODw9OTzDqj04aT3DoeG7mWo5PSUkPS09JTrDqeG6pz1hXcOy4buuPTgp4bq9PcOh4buZajk9JSQkPS09JTokPeG6veG6p+G6rWLhur09w6Fo4bq94bqn4buuPcOh4buRPcOh4bq1PWbhur3huqc9ODw9byjhu409OeG6rSnDqj3hur3hu41m4bqpPeG6veG6rSjhu41WPUs9OSnhuqk9w7Lhu43DreG6qT3hur3huqfDqjzhuqk9OyThu649ODw9w6nhuq3hur89w6nhuqnhurHhurs9w6Hhu5lqOT3hu6PhuqnhurM5PeG6vTzDqj3DsuG6reG7jTXhur094bq5auG6qT3huq3hu4vhur1WPcOB4bqpPeG6vT7Dqj3huqfhuqldw7I9w7Lhuq3EqeG6qT3huqfhuqko4bq9PeG6uTzhurs9w6nhuq1m4bq94bqnPeG6p+G7gT044bq/4buuPcOp4bqt4bqpPeG6vTzDqj3DqeG6reG7g8OgPcOy4bqtYj04PD3hurk84bq7PTnhu4Hhur09w6nhuq3huqk94bq9PMOqPeG6ueG7meG6veG6pz3DoSjhu409w7Lhuq1iPeG6veG6p+G6rWQ9az3hur3huq08PTnhuq1b4bq7PTnDquG6vT3hurlq4bq94buuPTnDquG6vT3huqc8VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6vOG6p8OqPOG6qT3Ds8ahPeG7ozPDsj3hu6N74buuPeG6veG6reG7neG6veG6pz3hur3huqfhu5nEqeG6qT05PMOqPeG6p+G6qV3Dsj054buT4bq94bqnPTnhuq0w4bq94bqnPcOy4bqt4bq1PeG6ueG7mcSp4bq94bqnPeG6reG6scOyPcOh4buZajk94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6reG6qeG6teG6uz3hur3huqfhu41wPW9i4bq94bqtPW81bT3hu6M8PTkp4bqpPeG6p2I9w6Eo4bq94bqnPTnhuq3EqT3DoWrhuqk94bqt4buHPWHhu5nhu4nhuqk94bq54buJbT05KcOyVj3hurzhuq3huqM9w7Lhuq1iPTnhuq1kPThjPeG7o+G7gz1nOeG7rj3hu6Phu4M94bqtPOG7jT3DoTLhurs94bujPMOqPTnhuq0y4bq9PTnhuq17cD3hursp4buN4busPeG6vSDhur3huqc9w7Lhuq1iPThjPeG6u3vhur3huq09OeG6rSjhuqnhu6494bq7e+G6veG6rT3Dszzhur3huq09YcOqPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq9PeG7o+G7lcOyPTjhu5coPTh94bqpPW8oPTjhuqnhurXhur094bq5POG6uz3DoeG7lcOyPTnhuq0y4bq9PcOyKHBWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bu3PD3hu7fhuqs54bqtPcOh4buZKD3hu6PhurHDsj3Ds+G6o8OqPeG6uWjhuqk9w7LDqj1rPWHhu5nhu4nhuqk94bqn4bq/w7I9OeG6rTLhur094bq5PD3igJzhu6PhurHDsj3DsuG6qznhuq3igJ09OSk54bqtPcOhMnA94bqnNOG6vT0lJD3hur1b4bq7PcOp4bqt4bqpPWE34bq7PW3huq174bqpPeG6u3vhur3huq09OeG6rSjhuqk9YeG7meG7ieG6qT3hurnhu4Hhur3huqc9OOG6qeG6teG6vVY94oCc4bq84bqtYuG6vT04PD3DqeG6reG7g8OgPeG6uz7hur3huq094bujNXA94bq94bqt4buZ4bq94bqnPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT044bqz4bq94bqtPeG6uV3hurtWPeG6vOG6pzxwPeG6vTzDqj054buT4bq94bqnPW3huq174bqpPeG7jWfhur3huqc9w7Lhuq3hu41nOT3hu6Phuqnhuq/hurs94buhw6oo4bq94bqn4buuPeG6veG6reG7lTk94bq7YuG6veG6rT3DoeG7kT05e+KAneG7rj04PD3hu7fhuqs54bqtPeG6veG6v+G6qVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT86JG3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJSYsLyUhLGE6JTomJiY6w7IqOi4qJOG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukPz8jPSjhurnDsuG7pCPigJzhuqY+w6o9OOG6qeG6teG6veKAnT3hurso4bq94bqnPTPhurs94bq9w6o94buj4bq3PTnhuq3Dqj1hMuG6vT044bqp4bq14bq9Iz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz86JCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buyw5Jv4bqv4bq9PTjEqeG7rj3hur3huq3huqnhurfhu409w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc94bq5KeG6qeG7rj054bqt4buRPcOybyjhur3huqc9w7JvPuG6qT3DoSjhur3huqc9w6Fq4bqpPcOh4bq1PeG6u+G7jSg94bqn4bqpXcOyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw4E04buNPeG6p+G6qcSpPTnhuq3huqnhurfhu43hu6494bq7IMOyPcOyb8Sp4bqpPcOh4buV4bq94bqnPTjhur/hur3huqfhu6494bq9XeG6veG6pz3huqcocD3huqddw7Lhu649w7Lhu5fhur3huqc9w7LhuqkoPeG6vV3hur3huqc9OeG6reG6qeG6seG7jT3hurkzbT3hurkp4bq94bqtPcOyb+G6r+G6vT3hursgw7I9OOG6qeG6teG6vT3huqdq4bq9PcOz4bq/4bq94bqnVj3hurzhuq3hu53hur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk9w7Lhuq1qPeG6vT7Dqj3huqfhuqldw7I94bq94bqn4bqt4bqp4bqv4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqp4buuPeG6veG6rcOgw6o94bq7XcOyPeG6veG6rWLhur094bq54bqv4bq9PTg04buNPcOyb8Sp4bqpPcOyb8Oq4bq94bqnPeG7oSjhur3huq1WPU7hu4004bq9PSnDqj3huq3hu4c9w6F9PeG7meG7icOyPcOz4buT4bq94bqnPeG7o2I94bq7aD3huq1m4bqpPeG7ozw94bq94buZ4buJOT044bqp4bq14bq9Vj3DkjPDsj05ez3DsuG6reG7jT1h4buH4bq9PcOhaD3hur3huqfhuq3hurfhu649w6nhuqHDqj3hur3huq3hu53hur3huqc9OCjDqj3huqfhuqldw7I9w6E0cD3hu6M8w6o9OMSpVj3hurjhu485PeG6vTxw4buuPcOyb+G6r+G6vT3Dsm/huqnhurfhur09w6Hhuq/hu649w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc94bq5KeG6qeG7rj054bqt4buRPcOybyjhur3huqc9w7JvPuG6qT05KTk94bq94buL4bqpPcOyNW09w7Jv4buN4bq94bqnPeG7o+G6tz3DoTJwPcOh4bq1PeG6u+G7jSg9w7N74bq9PW3huq024bq74buuPcOp4bqtZuG6veG6pz3DqeG6reG6qz3hurvhu40oPTgp4bq9PWjhur09PMOq4buuPeG6vSnDqj3hur3huq3huqnhurPDslY94bq6KOG6veG6p+G7rj3hu6MpOeG7rj054bqtaz3hur3huq3huqnhurfhu409OCjDqj3huqfhuqldw7I94bq9IOG6veG6pz3Dsm/EkeG7jT054buB4bq9PeG7meG7icOyPcOz4buT4bq94bqnPeG6veG7meG7iTk9OOG6qeG6teG6vT1t4bqtKD05KcOyPeG6veG6reG7meG6veG6pz3DqeG6rWbhur3huqc9KOG6qT3DsuG6rSjhur09beG6reG6qeG6t+G6vVY9w5Jvw6rhur3huqc94bqt4buHPcOhKOG6veG6pz3DqeG6rTNtPcOp4bqta+G6qT3hur3huqnhurfhurs94buj4buN4bqpPcOy4bqtPOG6veG6rT1u4buNez3hurkow6o9w6Fp4bq94bqnPTnhu5EoPeG6u2nDsj3hur3huqc8cFY94bq84bqt4bud4bq94bqnPTgow6o94bqn4bqpXcOyPTnhuq0zw7I9w6E0cD3hurnhuq/hur094buhw6Dhu649OeG6rWs9w7Lhuq3DoMOqPcOh4bq/PeG6uTw9OWbhur3huqc9w7Phu5U5PeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc94bq74buZ4buNPcOz4bqp4bq94bqtPeG7ozPDsj3hu6N7PeG6uzw94bqt4buHPcOhfT1t4bqte+G6qT3DocOtPTgow6o94bq94bqt4bqp4bqv4buNPeG6u2g94bqtZuG6qeG7rj3DsuG6rTXhurs9OeG6reG6qz05ez3hursp4buNPeG7ozw94bq94buZ4buJOT3hurtdw7LigKbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyPhu7LDklvhur3huqc9w5Lhuq3hu49ww50vbeG7sg==

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]