(vhds.baothanhhoa.vn) - Đội tuyển boxing Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn lứa tuổi 13-14 tại Giải vô địch boxing (quyền anh) trẻ toàn quốc năm 2022.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrOG7puG7meG7p2zhuqXGr+G6pWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbEbhu7lBbMawc0dsw5NHc0Zs4buE4buj4bunbEbhu5dBbOG7tkHGoUFsTuG6qmzGsOG6oOG7p+G7uWzhu6XhurTDk0HhurLhu7dsRuG7guG7rWxG4bq04buV4bqybOG7hkdC4bunbG9tb2/DrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6zGr0RBbEZHw5LDveG6smzhu6XhurTDk0HhurLhu7dsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2zGsOG7m2xG4bu5QWzGsHNHbMOTR3NGbOG7hOG7o+G7p+G7hWzhu7dB4buV4bqy4bu5bMOzbOG7uOG7puG6peG7hWxubOG7uOG7puG7pOG7hWzDs2zhu7jhu6bGr+G7hWzDk3fhu4BsRuG7ucSobOG7peG7k2xG4bq04buV4bqybMaw4bq04buV4bqybOG6sMSo4buTbEZHxJBBbG7Dsy1uw7JsRuG7l0Fs4bu2QcahQWxO4bqqbMaw4bqg4bun4bu5bOG7peG6tMOTQeG6suG7t2xo4buGR8OSeOG6smzhu5PhurLhu7lpbEbhu4Lhu61sRuG6tOG7leG6smzhu4ZHQuG7p2zhurLhu53hurZsb21vb2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvFqUbhu7lH4bq24bulbEHhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7Xhu5HDsuG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzbeG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb29v4buRL27hu5HDtcWpw7Jt4buRbsOy4buN4buPRuG7j8O0beG7kW7hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buNw7Lhu5FrbOG7k+G6sEbhurlr4bum4buZ4bunbOG6pcav4bqlbGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5NsRuG7uUFsxrBzR2zDk0dzRmzhu4Thu6Phu6dsRuG7l0Fs4bu2QcahQWxO4bqqbMaw4bqg4bun4bu5bOG7peG6tMOTQeG6suG7t2xG4buC4butbEbhurThu5XhurJs4buGR0Lhu6dsb21vb2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7Xhu5HDsmts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7Nta2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrMavREFsRkfDksO94bqybOG7peG6tMOTQeG6suG7t2xh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbOG7t0Hhu5XhurLhu7lsw7Ns4bu44bum4bql4buFbG5s4bu44bum4buk4buFbMOzbOG7uOG7psavbE7hu5Vsw5N34buAbEbhu7nEqGzDs2xG4bq04buV4bqybMaw4bq04buV4bqybMOKbOG6sMSo4buTbEZHxJBBbG7Dsy1uw7Jmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7tkHGoUFsxanhurRsYcSQ4bqy4bu3bOG7p8ON4bunbGHFqGFh4buFbDpBduG6smzGsOG6tOG7leG6smw3R8OSeOG6smzhu5PhurLhu7ls4bqlQXlGbCzhu5PhurZs4buA4bu5QkFs4bu54bq84buAbE7hurhBbEbhuqLhurLhu7lsxq/hu6Phuq5sOuG7o+G6rmxGxJBs4bun4bu5xKjhu6dsRkps4bqy4bu34buVw5Jsbm5sxrB34bqybG9uLcO1Zmxh4bu54buT4bq2bOG7t0Hhu5Ns4bu3QcahQWzhu6fDgmzDsm/hu49s4bqlxq/huqVsxrB34bqybEZKbMOz4buPbEbhuqLhurLhu7nhu4VsRuG7ueG7leG6suG7ueG7hWzhurLhu7fhu5XhurLhu7lmbOG7puG7meG7p2zhuqXGr+G6pWxG4buC4buT4bqy4bu5bEbhu5VBbMOKbMO0w7Ns4bqyREFsxalH4bqy4bu3bEbhu7lBbMawc0dsRuG7uUdE4bunbOG7p+G7meG7p2zhurLhu7nDguG6tmxGR8SQQWxuw7Mtw7Lhu4VsbuG7jS1u4buPbE7hu5VsbsO1LW7DtGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds2/hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vb+G7kS9u4buRw7XFqcOybeG7kW7hu49t4buRRuG7kcO1bm7hu4/hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5w7Vta2zhu5PhurBG4bq5a+G7puG7meG7p2zhuqXGr+G6pWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbEbhu7lBbMawc0dsw5NHc0Zs4buE4buj4bunbEbhu5dBbOG7tkHGoUFsTuG6qmzGsOG6oOG7p+G7uWzhu6XhurTDk0HhurLhu7dsRuG7guG7rWxG4bq04buV4bqybOG7hkdC4bunbG9tb29rbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jcOzb2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zhu6Thu5PhurJsYcSQbOG7p+G7ucSo4bunbEbhu4Lhu5PhurRs4bun4bq6bOG6suG7uXNG4buFbOG6suG7ucOA4buFbOG7peG7k2xG4bq04buV4bqybMaw4bq04buV4bqybMOKbOG6sMSo4buTbEZHxJBBbG7Dsy1uw7Js4bun4bu54bq0bOG7p+G7meG7p2zGsMOJ4bqybE7huqBmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMavREFsRkfDksO94bqybOG7peG6tMOTQeG6suG7t2xh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhu7dBxqFBbE7hurhBbG5tbOG6pcav4bqlbMWp4bq0bOG7uDrhuqVsLOG7t0fDkuG7s+G6smzhu7hNR2w64bq04bqy4bu3bMWpw7nhurJsxanhu6NG4buFbEbhu4Lhu5PhurLhu7lsRuG7lUFsw4ps4bun4buZ4bunbOG7ueG7l+G6suG7t2zhu6dy4bqybOG6suG7k+G6tuG7hWzhurJNbEbhu7lHROG7p2zDs2zhurLhu7nDguG6tmxGR8SQQWZsxq9yw5Js4bqw4buVbOG6sMSo4buTbOG6pcav4bqlbOG6suG7neG6suG7t2zhuq7hu7lBd0dsTuG7lWxG4buC4butbOG6rnds4bundeG6smzhu4JzRmxG4buCQcO94bqybE7huqbhurLhu7ds4bunw4zhu5Ns4bulRGzhurbhuqrhurJs4buGR8OSeOG6smzhu5PhurLhu7lsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds+G7jeG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb29v4buRL27hu5HDtcWpw7Jtw7Thu43DtOG7jcO1RsO14buRw7ThurDDsmbEguG7gOG7t2ts4buT4bqwRuG6uWvhu6bhu5nhu6ds4bqlxq/huqVsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2xG4bu5QWzGsHNHbMOTR3NGbOG7hOG7o+G7p2xG4buXQWzhu7ZBxqFBbE7huqpsxrDhuqDhu6fhu7ls4bul4bq0w5NB4bqy4bu3bEbhu4Lhu61sRuG6tOG7leG6smzhu4ZHQuG7p2xvbW9va2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds+G7jWtsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zhu6REbOG6tuG6quG6smzhu6XhurTDk0HhurLhu7dsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2zGsOG7m2zhu7dB4buV4bqy4bu5bMaw4buI4bq84bunbEbhu7nhu5XhurLhu7lsRsOB4bun4bu5bEZCRmzhurLhu7lzRmxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bud4bq2bOG7t3ThurJsxrByw5JsRuG7l0Fs4bu3QcahQWxG4buC4butbEbhurThu5XhurJs4buGR0Lhu6dmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7puG7meG7p2zhuqXGr+G6pWzhu7dB4buV4bqy4bu5bOG7uOG7puG6pWzhu6fhu7nhurRsxrDhurThu5XhurJsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2zhu7dD4bq24buHbCzhu7dHw5Lhu7PhurJsOnLhurZsNuG7uUFs4bu54buX4bqy4bu3bOG7jW1s4bqu4bu34buFbOG6sMSo4buTbEZHxJBBbG7Dsy1uw7Lhu4NsLOG7t0fDkuG7s+G6smxh4bu54bqgbCzhu7fhuqbhu6ds4buY4bqy4bu54buFbOG7ueG7l+G6suG7t2zhu43Dsmzhuq7hu7fhu4Vs4bqwxKjhu5NsRkfEkEFsbuG7jS1u4buP4buDbDbhu7nhu5fhurZsYeG7uUds4bu4R3ls4bu54buX4bqy4bu3bOG7jcOybOG6ruG7t+G7hWzhurDEqOG7k2xGR8SQQWxuw7UtbsO0Zmzhu7jhu6bhu6RsRuG7uUdE4bunbE54bOG6pcav4bqlbGHhuqps4bu4Q+G6suG7t2w7QeG6suG7ueG7hWzhu7nhu5fhurLhu7dsw7Lhu41s4bqu4bu34buFbOG6sMSo4buTbEZHxJBBbG7DtS1uw7RmbMOzbOG7uOG7psavbEbhu7lHROG7p2xOeGzhu6fhu5nhu6dsTuG6qGzhu4Thu5BsLOG7t+G6qmw3R+G7k+G6suG7t2xh4bu5w4zDkuG7hWzhu7nhu5fhurLhu7dsw7JvbOG6ruG7t+G7hWzhurDEqOG7k2xGR8SQQWxuw7MtbsOy4buDbGHhu4J04bqybGHhu7nhuqBs4bu44bq04buT4buFbOG7ueG7l+G6suG7t2zhu41vbOG6ruG7t+G7hWzhurDEqOG7k2xGR8SQQWxu4buNLW7hu4/hu4NsLOG7t0fDkuG7s+G6smzhu7hNR2zhu7hBeeG7gGzhu7nhu5fhurLhu7ds4buPbWzhuq7hu7fhu4Vs4bqwxKjhu5NsRkfEkEFsbuG7jS1u4buPZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7kkdG4bu54bq04buCa8Osw63hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6w74buX4bqy4bu5bOG7puG7iOG6uuG6suG7t8OtL+G7hEbhu4LhurThurLhu7fDrMOtL+G7gMOs

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]