(vhds.baothanhhoa.vn) - Đông Á Thanh Hóa đã trải qua 126 ngày không biết mùi chiến thắng tại V.League kể từ trận thắng trước SHB Đà Nẵng tại Vòng 4. Chính vì vậy, thầy trò HLV Petrovic đã có trận đấu đầy quyết tâm trong màn tiếp đón Sài Gòn FC trên sân Thanh Hóa ngày hôm nay, 16-7..
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNsagw7PhuqDGoW/DoMahb3HDssOg4buv4bql4bubw6Dhu4Lhu63huqV6w7Lhu5XDoOG7rcOB4buFw6Dhu6/huqfGoW8ww6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buXxrDDoHbDsmvhu4XDoOG7g+G6rcahw6B2w7NkxqFvw6B24but4buJxqHDoOG7r+G6u8ahw6DGocOz4bqtNS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2R3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoGdiw6B24but4bqrw7LDoOG7sXfhuqXDoOG6o8Oj4bq3w6DGoW/huq3huq7DoOG7mcOzccahb8Og4buDw7LEqXbDoOG7l3nDssOg4buFw7PDssSpxqHDoHbDs2TGoW/DoHbhuqnDssOgJTHhu5Ro4bqlb3dow6Dhu5lsw6B2QcOgduG7reG6v8ahw6B2w7NkxqFvw6B24but4bu34bul4buFw6Dhu67Dk+G7gsOgR+G6rcOgxqDhurnGoW/DoHbhuqnDssOgJeG7o8ahb8Og4bqvMcOg4buEw7Phu43GocOzw6DhuqLhu4/DoOG6ouG6v+G6rjDDoHbDs8Oq4bquw6B24but4bujw6DDk+G7lCXDoOG7qmh24but4bub4bqiw7Lhu4XDoGdiw6Dhu4Xhu53DoHbhu63hur/GocOgZ+G6vXfDoGfDquG6rsOg4buxd+G6rsSpdsOgduG6u+G7l8OgduG7reG7m8ahb8Og4buX4bqtxqHDoHbDssSp4burw6Bn4budxqHDoOG7ruG6rcOyw6BP4bujxqHDoE7hu4TDoHbhu63hu4nGocOg4buv4bq7xqHDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6DGoW/huq3huq7DoMOzceG7l8OgxqHhuqXhuq4ww6DhuqPhurct4bqzMTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg8SD4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo8Oj4bq1L+G6o+G6oeG6sWbhurfDo8SDxIPhuqHhuqPhurN24bqv4bqx4bqv4bqz4bqv4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPMSD4bqj4bqvw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6DGoW9xw7LDoOG7r+G6peG7m8Og4buC4but4bqlesOy4buVw6Dhu63DgeG7hcOg4buv4bqnxqFvMMOgR3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l8aww6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgxqHDs+G6rcOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTZHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buD4bu34bul4buFw6DhuqLhuq3hu5vDoHbhu63hur/GocOgZ+G6vXfDoOG6ouG7pcOyw6B24bq74buXw6B2w7PEqcOg4buDd3Thu4XDoOG7q8Oz4bqrw7LDoHbDs2TGoW/DoOG7r+G6pXfDoOG7hcOzd8O6w7LDoHbhu63hur/GocOgduG7m+G6rcahw6DDs+G7o+G6pcOg4bqi4bqtw6B2w7N34bqlw6DhuqJB4bqlw6Dhu7F34bqlMcOgVuG7reG7t+G7peG7hcOg4bqi4bujxqFvw6Bn4bq9d8OgxqHhuq3huq4ww6Bn4bub4bqtxqHDoOG7sXfhurvGocOg4buF4buz4bqlw6DDk+G7lCXDoOG7qmh24but4bub4bqiw7Lhu4XDoGfhuqXGoW/DoGfhu7nGoW/DoMaww6DhuqLDtcOgduG7reG7jcOgdsOz4bu5w6DhuqPhuqPDoOG6ouG7pcOyw6DhurHDoGfDsmzhu5cww6Dhu4XDs8O0w6DDs8O5xqHDoMOjw6Bnw7Js4buXw6Dhu6/hu5vDoOG6ouG7pcOyw6BncsOyw6B2w7Phu7PDoOG7ruG6rcOyw6BP4bujxqHDoE7hu4TDoGfhuqXGoW/DoGfhu7nGoW/DoOG7hXdyw7LDoOG7g+G6q8ahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg+G6r+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PDo+G6tS/huqPhuqHhurFm4bq3w6PEg8SD4bqh4bqxw6N24bqz4bq34bqj4bqh4bq14buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6r+G6r+G6r8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhxqDDs+G6oMahb8OgxqFvccOyw6Dhu6/huqXhu5vDoOG7guG7reG6pXrDsuG7lcOg4butw4Hhu4XDoOG7r+G6p8ahbzDDoEdxxqFvw6DhuqbDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu5fGsMOgdsOya+G7hcOg4buD4bqtxqHDoHbDs2TGoW/DoHbhu63hu4nGocOg4buv4bq7xqHDoMahw7Phuq3DocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxxIPhuq/DocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNsOTw7Jrd8Og4buxd+G6q8OgduG6vcahw6Dhu4VxxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoEdxxqFvw6DhuqbDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Bn4bqlxqFvw6Dhu4PDtcOgZ2V2w6Bm4bq9d8Ogw7Phu6HDssOg4buV4bulxqHDoOG7mcOzw7LDoMahw7PhuqDGoW/DoMahb+G7m+G6qcOyw6Dhu4PDssahw7PDoMahw7Phu7fDoMOTaMah4butw7Lhu7F3aMOgM+G6p+G7m8Og4bqi4bqtxqFvNMOgw7PhuqXhuq7DoOG7quG6pXfhu5Xhu5vDoOG7qsOyxqF24bubw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOgdsOzbMOg4buV4bqt4buXw6DDs+G6rcOyw6Dhu5Xhu6PGoW/DoMahb+G7t+G7p8Oyw6DDs+G6u+G7l8Og4buXdDE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOgZnbDs3fhu5fhu4PDocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxxIPEg+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PDo+G6tS/huqPhuqHhurFm4bq3w6PEg8SD4bqjw6PhurV24bqz4bqv4bq14bqj4bqz4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6o+G6s+G6r8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhxqDDs+G6oMahb8OgxqFvccOyw6Dhu6/huqXhu5vDoOG7guG7reG6pXrDsuG7lcOg4butw4Hhu4XDoOG7r+G6p8ahbzDDoEdxxqFvw6DhuqbDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu5fGsMOgdsOya+G7hcOg4buD4bqtxqHDoHbDs2TGoW/DoHbhu63hu4nGocOg4buv4bq7xqHDoMahw7Phuq3DocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxxIPEg8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E2w5PhuqXDssOgxqFvccOyw6Dhu6/huqXhu5vDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu4Lhu63huqV6w7Lhu5XDoOG7heG7s+G6pcOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoGdiw6B24but4bqrw7LDoOG7sXfhuqXDoOG7sXdixqFvw6B2w7Phu6fDssOgb8Oy4bqlxqHDoOG7mcOz4bqnw6Bm4bqtw7LDoGdsw6Dhu4Xhu53DoHbDs2zDoOG7g+G7j8ahw7PDoOG7q8Ozw73hu4XDoMOz4bub4bqtxqHDoHbhu5vhuq3GocOg4buFw7Phur3GocOgdsOz4bu3w7nGoW/DoOG6ouG6rcOgduG7rcaww6Dhu5XhuqnDssOgdsOzw7LDoGfhur13w6DhuqLhu6XDssOgdsOzbMOgduG7reG6qcahb8OgdnJ2w6DGocOz4bq9djHDoFbhu63hu7fhu6Xhu4XDoGfhu50ww6DGsMOgduG7reG6v8ahw6Bn4bq9d8Og4bqi4bulw7LDoMag4bql4buXw6BHw7XGocOzMMOg4buqw7LGoXbhu5vDoDPhuqfhu5vDoOG6ouG6rcahbzTDoGdiw6Bvw7PDssOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu5d0dsOg4buD4bqtxqHDoHbDs2TGoW/DoGfhuqfGocOzw6Bm4bq9d8Og4buvw4HDoHbhu63GsMOg4buV4bqpw7LDoOG7r+G6pXfDoOG7hcOz4bq9xqHDoHbDs+G7t8O5xqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Ojw6PhurUv4bqj4bqh4bqxZuG6t8OjxIPEg8Oj4bqh4bqjduG6teG6o+G6r+G6r8Oj4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6tcOj4bqjw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6DGoW9xw7LDoOG7r+G6peG7m8Og4buC4but4bqlesOy4buVw6Dhu63DgeG7hcOg4buv4bqnxqFvMMOgR3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l8aww6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgxqHDs+G6rcOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTZW4but4bu34bul4buFw6BncsOyw6B2w7Phu7PDoOG7ruG6rcOyw6BP4bujxqHDoOG7heG7tcahb8OgZ+G6pcahb8OgZ3LDssOgZsOya8ahw6DhuqLhu6XDssOg4buXd3HGocOg4bqi4bqtxqHDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTDDoOG7hcOz4buzw6DGocOz4bqtw6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgxqHDs+G6v+G7q8Og4buFd3Thu4XDoOG7mcOz4bqnw6B2w4HDoHbDssahw6DhuqLhuq3DoOG7lcOy4buJxqHDoHbDssSp4burw6B24bqp4bubw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7hcO5w6DDs3TDssOg4bqiasOg4burw7Phu43huqXDoOG7mcOzd8ahb8OgdsOz4bqtxqHDs8OgdsOz4buzw6Dhu5dxxqHDoCVjxqHDoOG7qsOz4bubxqFvMcOg4buqw7N4dsOgw6PDozDDoOG7sHdy4buFw6Dhu6rDs+G7t8O5xqFvw6Dhu4Phur12w6DGoW/hu6fDoMSC4bq74buXw6DGocOz4bq/4burw6DhuqLhu6PGoW/DoOG7heG6veG7lzDDoHZ3xqFvw6Bn4bu34bunxqFvw6Dhu4XDs3fhuq5qxqHDoOKAnGbhu5/GocOg4buFw7rigJ3DoOG7hcOz4bubw6Dhu6rhuqV34buV4bubw6DDk2jGoeG7rcOy4buxd2jDoGdr4buXw6Dhu4Phu53GoW/DoOG7heG6v8ahw6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu5fGsMOgdsO0w6Dhu69yw6B24but4bq/xqHDoGfhur13MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Ojw6PhurUv4bqj4bqh4bqxZuG6t8OjxIPEg8OjxIPhuq924bqv4bq14bqx4bq14bq34buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6o+G6oeG6ocOhw6DhuqXhu5V2PMOhxqDDs+G6oMahb8OgxqFvccOyw6Dhu6/huqXhu5vDoOG7guG7reG6pXrDsuG7lcOg4butw4Hhu4XDoOG7r+G6p8ahbzDDoEdxxqFvw6DhuqbDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu5fGsMOgdsOya+G7hcOg4buD4bqtxqHDoHbDs2TGoW/DoHbhu63hu4nGocOg4buv4bq7xqHDoMahw7Phuq3DocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxxIPEg8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E24buqw7PhuqXDoGPGocOg4buXQcahb8Og4buF4bqr4buXw6DEgnjhu4XDoOG7heG7s+G6pcOgdsOyasahw6Bn4bqp4bubw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buC4but4bqlesOy4buVNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxxIPhuq/hu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Ojw6PhurUv4bqj4bqh4bqxZuG6t8OjxIPEg8SD4bqh4bq1duG6seG6oeG6s+G6teG6t+G7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhurPhurfhuqPDocOg4bql4buVdjzDocagw7PhuqDGoW/DoMahb3HDssOg4buv4bql4bubw6Dhu4Lhu63huqV6w7Lhu5XDoOG7rcOB4buFw6Dhu6/huqfGoW8ww6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buXxrDDoHbDsmvhu4XDoOG7g+G6rcahw6B2w7NkxqFvw6B24but4buJxqHDoOG7r+G6u8ahw6DGocOz4bqtw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSD4bqvw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu67huqV3w6Dhu5nDs8Oyw6Dhu4Xhu53DoOG7g+G6rcahw6Dhu5fGsMOgdsO0w6Dhu69yMMOg4buFw7Phu7PDoMahw7Phuq3DoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhuq3GoW/DoOG7hcOzw7nDssOg4buF4bqtxqFvw6B2w7PhuqXGocOzw6B2w7Phu5vhuqd2w6DhuqLhuq3DoOG7lcOy4buJxqHDoHbDveG7hcOgduG6qeG7m8Og4but4bqlw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7heG6p+G7hcOgduG7j8ahw7PDoMOzd3LGoW/DoMahb3fhuq7DoMOzw7Js4buXMcOgJeG7pcOyw6Dhu6/DgcOgw7PDusOgduG7rcWpw6BnZOG7hcOg4buVw4Hhu4XDoHZBw6DDs+G6pcOyw6Dhu4PDsuG7icahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoCVjxqHDoFbDs2TGoW/DoOG6ouG6rcOg4buwd3Lhu4XDoOG7qsOz4bu3w7nGoW8ww6Dhu6rDssahduG7m8Og4bqi4bqtw6DDk2jGoeG7rcOy4buxd2jDoGdiw6Dhu4Xhu53DoOG7mcOzccahb8Og4buNdsOg4buFw7nDoMOzdMOyw6DGocOz4bq7xqHDoGdxw7LDoOG7heG6p+G7hcOzw6Dhu4PDsmt2w6DGoW/huqXhuq7DoMaww6DDs8Oya+G7q8Og4bqjw6Dhu4XDs+G7m8OgZ3TDssOgxqHDs+G6rTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg8SD4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo8Oj4bq1L+G6o+G6oeG6sWbhurfDo8SDxIPhurHhuqHhuqF2xIPhurXhurHhuqPEg+G7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhurPhurfDocOg4bql4buVdjzDocagw7PhuqDGoW/DoMahb3HDssOg4buv4bql4bubw6Dhu4Lhu63huqV6w7Lhu5XDoOG7rcOB4buFw6Dhu6/huqfGoW8ww6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buXxrDDoHbDsmvhu4XDoOG7g+G6rcahw6B2w7NkxqFvw6B24but4buJxqHDoOG7r+G6u8ahw6DGocOz4bqtw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7ruG6pcahb8Ogw7PDsmvhu6vDoMOjMMOgduG6v8ahw6Bmw73GoW/DoOG6osOya+G7hcOgZ3TDssOg4buZw7Phuqfhu4XDs8Og4buFw7PDtMOg4buF4bujxqHDoOG6o+G6ocOgxqFv4bu34bunw7LDoHbhu63hu4nGocOg4buv4bq7xqEww6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4bqi4bulw7LDoOG7r8OBw6Dhu4N1w6Dhu693xqFvw6DDk+G7m+G6rcahb8OgR+G7j8ahw7PDoFZ5xqFvw6DhuqLhuq3hu5vDoOG7r+G6u8ahw6BnYsOg4buVw7Lhu4nGocOgdsOyxKnhu6vDoHbhuqnhu5vDoOG7reG6pcOgxqHDs+G6oMahb8OgZ8WpdsOg4buv4budxqFvw6Bvw7Lhu53DoOG7hcOz4bubw6Dhu5nDs3fGoW/DoHbDs+G6rcahw7PDoOG7ruG6rcOyw6BP4bujxqHDoE7hu4Qxw6Dhu6rDs3h2w6DhurHDozDDoOG7qsOyxqF24bubw6AzduG7reG6p8OyNMOg4buveHbDoOG7g+G7ncahb8Og4buFw7Phu43GocOzw6DEguG6p+G7hcOg4bqi4bqt4bubw6Bv4bud4buFw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7mcOzd8ahb8OgdsOz4bqtxqHDs8OgdsOz4buzw6Dhu5dxxqHDoCVjxqHDoOG7qsOz4bubxqFvw6B2QcOg4buFw4HDoOG7leG6rsOg4buZw7Phu5vhuqvGoW/DoOG6o+G6oeG7lzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg+G6r+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PDo+G6tS/huqPhuqHhurFm4bq3w6PEg8SD4bqxxIPhuq924bq34bqx4bqz4bqh4bq14buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPMOiw6LDocOg4bql4buVdjzDocagw7PhuqDGoW/DoMahb3HDssOg4buv4bql4bubw6Dhu4Lhu63huqV6w7Lhu5XDoOG7rcOB4buFw6Dhu6/huqfGoW8ww6BHccahb8Og4bqmw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buXxrDDoHbDsmvhu4XDoOG7g+G6rcahw6B2w7NkxqFvw6B24but4buJxqHDoOG7r+G6u8ahw6DGocOz4bqtw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSD4bqvw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbDk+G7m+G6rcahb8OgR+G7j8ahw7PDoFZ5xqFvw6B2w7Nsw6DDs8Oya8ahw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7heG6p8Oyw6Bmd+G6ruG7icahw6Bvw7PDssOg4buD4bqtxqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buX4buPxqHDs8Og4bqi4bulw7LDoOG7g+G6rcahw6B2w7NkxqFvw6DGoeG6u8ahb8OgdsO0w6Dhu69yw6Dhu5Xhu4nGocOgxIMt4bqhNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqxxIPEg+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PDo+G6tS/huqPhuqHhurFm4bq3w6PEg8SD4bq34bqj4bq3duG6r+G6r+G6ocOj4bqh4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPMOj4bq34bqvw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6DGoW9xw7LDoOG7r+G6peG7m8Og4buC4but4bqlesOy4buVw6Dhu63DgeG7hcOg4buv4bqnxqFvMMOgR3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l8aww6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgxqHDs+G6rcOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu5jDs+G7m+G6q8ahb8Og4bqj4bqhw6Dhu6vDs3h2w6Dhu6/huqV3MMOg4buq4bqld+G7leG7m8Og4buqw7LGoXbhu5vDoMOz4bub4bqtxqHDoHbhur12w6Dhu4V4w6BneOG7q8Og4buF4buz4bqlw6Dhu63DsuG7icahb8Og4buX4buPxqHDs8Og4bqi4bulw7LDoOG7l3R2w6Dhu6vDs+G6pcOg4buveHbDoMSC4bqlw6B2d+G6rmt2w6Bnw63hu6vDoMahb+G6peG6rsOgduG7reG7t+G7peG7hcOg4buZw7N3w6DhuqLDgeG7hcOg4bqj4bq34buX4bqx4bqhMcOg4buC4bqg4bqlw6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7mcSpdsOgdsOzeOG7hcOg4bqi4bulw7LDoOG7hcOzw7LEqcahw6B2w7NkxqFvw6Dhuq/DoOG7r+G6peG7m8OgdsOzd3Thu4XDoOG6omrDoGfhu5vhuq3GocOg4buxd+G6u8ahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMOT4buUJcOg4buqaHbhu63hu5vhuqLDsuG7hTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhuqPhurPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Ojw6PhurUv4bqj4bqh4bqxZuG6t8OjxIPEg+G6s+G6r8OidsOj4bqh4bqx4bqz4bqv4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6r8Oi4bqzw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6DGoW9xw7LDoOG7r+G6peG7m8Og4buC4but4bqlesOy4buVw6Dhu63DgeG7hcOg4buv4bqnxqFvMMOgR3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l8aww6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgxqHDs+G6rcOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHhuqPhurPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7ruG6pXfDoHbhu63hur/GocOgZ+G6vXcww6B2w7PhuqXhuq7DoOG7l2V2w6DDk+G7lCXDoHbhu63hu7fGsMahbzDDoHbhu63FqcOg4buV4bqww6DDk+G7lCXDoOG7ruG6omh2w7Lhu6/hu5XhuqXhuqLDoFbhuqXGoeG6peG7r8Oy4buTaOG6osOy4buFw6Bvw4DDssOg4buV4bunw7LDoOG7heG6q+G7l8Ogw7nGocOgduG7pcOyw6DGoW/hu7fhu6fDssOgw7Phurvhu5fDoOG7l3TDoGdiw6Dhu5V3ccahw6Dhu7PGoW/DoMOzdMOgZ3TDssOg4buD4budxqFvw6Dhu6/huqV3w6Dhu4XDs3fDusOyw6DGoW/huq3huq7DoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTHDoOG7guG7icahw6Dhu4XhuqnGocOzw6Bn4budMMOgccahb8Og4buF4bu1xqFvw6Dhu4XDs+G7m8Og4butxJHGoW/DoOG6osOya+G7hcOgJcOyaOG7reG6pcOgM+G7ruG6rcOyw6BP4bujxqHDoE7hu4Q0w6DGocOz4bq/xqHDoHbDs8Osw6Bn4buhw6DGsMOgw7PDsmvhu6vDoOG6o8OgZ2LDoG/Dsnjhu6vDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6BmbcOgZuG6rcahb8Og4buZw7Js4buXw6Dhu6/hu5vhuqd2w6B2w7PEqcOgduG7reG6v8ahw6DDs8O5xqHDoOG7mcOzw7LDoGfhu7fFqeG7hcOg4buFw7PDucOyw6DDs8O5xqHDoMahb+G7t+G7p8OyMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Ojw6PhurUv4bqj4bqh4bqxZuG6t8OjxIPEg+G6teG6o+G6t3bDo+G6s8Oiw6PhuqHhu5XhuqEx4buT4burb13hu6084bqx4bqj4bq1w6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6DGoW9xw7LDoOG7r+G6peG7m8Og4buC4but4bqlesOy4buVw6Dhu63DgeG7hcOg4buv4bqnxqFvMMOgR3HGoW/DoOG6psOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l8aww6B2w7Jr4buFw6Dhu4Phuq3GocOgdsOzZMahb8OgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOgxqHDs+G6rcOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTZW4but4bq/xqHDoGfhur13w6B2w7LEqeG7q8OgdsOzaOG7mzDDoGfhu5vhuq3GocOg4buxd+G6u8ahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMOT4buUJcOg4buqaHbhu63hu5vhuqLDsuG7hcOg4buv4buLw6Dhu4Xhu53DoOG7hcOzd+G6rsSpxqHDoOG7leG6reG7l8Og4buZw7Phuqfhu4XDs8OgZ8Oq4bquw6Dhu4XDs3HGoW/DoG/huqXDssOgduG7reG7icahw6Dhu6/hurvGocOg4buq4buVaMOy4buZd8Ogb2Xhu6vDoMOT4bub4bqtxqFvw6DhuqTGocOzw6BPw7LhuqXDoOG7lOG6pcOyw6DGsMOg4bqi4bujxqFvw6DDosOgJTHhu5Ro4bqlb3doMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTbDk+G7m+G6rcahb8Og4buuw7nGoTUv4burNg==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]