(vhds.baothanhhoa.vn) - Đứng trước những thách thức về nền tảng công nghệ, nguồn lực đầu tư, thói quen đọc sách và nạn sách lậu..., Nhà xuất bản (NXB) Thanh Hóa đang nỗ lực từng bước tiếp cận hoạt động chuyển đổi số, đồng thời hoạch định chiến lược để bứt phá trong thời gian tới.
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG6ucOVWMOKPuG7pFBXw4o+KTvDilYz4buUw4rGoFTDiuG7j+G7t8Opw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDiuG7mDE+w4oh4buk4buKRC/hu6Thu4DEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhu4nhu5rDjOG7luG6vMSQ4bq9MVjDmcOKPikwP+G7lMOKWOG7pDVYw5nDij7hu6Thu4rhu5Thu6TDij7hu6Qx4buUw4o2UsOKWFJYw4o+SljDmcOK4buUQFjDmcOKWMOZ4bukU+G6rMOKWMOZez1Yw4pWM+G7lMOKxqDDlXvDij4w4bqsw4o+4bukw53hu6bDiih74buaWMOKxqDhu7Thu5TDijzhu4rhu5Thu6TDijbhu4jDiljEqFjDijzhu4rhu5Thu6TDilbDlHvhuqjhuqjhuqjhuqzDiuG7j+G7pOG7iMOKOHvhu44+w4rhu5hKWMOKQuG7j+G7t8OpQ8OK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rGoMOMWMOZw4pYKsOKVjPhu5TDij4yWMOZw4rhu5gwP+G7lMOKPuG7plEhw4rhu5TDlFjDiuG7pFnEqD7DisagJFjDmcOK4buU4bukezlUWMOKxqAl4bumw4o8I+G6rMOKxqA9WMOZw4o+4bukOuG7psOK4bukWcSo4buU4bukw4rGoOG7qFjhu6TDiuG7lOG7pOG7plFYw4pWMDvhu5TDisagVMOK4buYMT7DiiHhu6Thu4rDij4pWVjDmcOKPuG7pDrhu6bDisOZ4bumw4xYw4o+P+G7puG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu5Y+4buke1fhu5jDiuG7puG6ueG7mlg+4buaKeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vDfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4pI4bq+4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOK4buER0ghOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buC4buE4buCL+G7gEhI4buW4buC4buA4bq+4buARuG7gkY+RklHSFbhur4t4buGw4zhuqjhu6whw5nhurzDisOMVj7huq7hurzhurnDlVjDij7hu6RQV8OKPik7w4pWM+G7lMOKxqBUw4rhu4/hu7fDqcOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rhu5gxPsOKIeG7pOG7iuG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxI4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurzhu4RHSOG6vMOKL8SQw6nEqFjDisag4bu04buUw4ooe+G7nD7DildLw4rDusO5w4rGoDA74buUw4o+xajhu5Thu6TDiuG7pDshw4o+KVlYw5nDiuG7lHsjWMOKPOG7iuG7lOG7pMOK4oCc4bq54buQV8OKWMOMWMOZw4o2UsOK4buUeyThu5TDij7hu6Thu6bDiuG7ruG7pFnDjMOK4buk4bu04buUw4rhu67huqPDij7hu6R7w5Q+w4rhu5bhu4hY4bukw4rhu5Thu6RZw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4o+KXtYw5nDiuG7pOG7tOG7lOKAncOK4buUIsOMw4rhu4/hu6Thu4jDiuG7t3vhu44+w4rhu5hKWMOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOM4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buNP+G7psOKxqDhu4w5w4pY4buk4buOPuG6rMOK4buP4bu3w6nDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjMOKxqBLw4o4e+G7jj7DiuG7mEpYw4rhu4bDiuG7lHsjWMOKPOG7iuG7lOG7pOG6pMOK4oCcxJFXw4o+4bukM+G7lMOKPuG7pOG7iFjhu6TDiiHhu6Qjw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zigJ3Dijbhu4jDiuKAnOG6ueG7kFfDiljDjFjDmcOKNlLDiuG7lHsk4buUw4o+4buk4bumw4rhu67hu6RZw4zDiuG7pOG7tOG7lMOK4buu4bqjw4o+4buke8OUPsOK4buW4buIWOG7pMOK4buU4bukWcOK4buk4bu04buUw4o84bumWOG7pMOKPil7WMOZw4rhu6Thu7Thu5TigJ3huqjDiuG6veG7jDnDilbhu4jDiuG7hsOK4buUeyPhu5TDijzhu4rhu5Thu6TDij7FqOG7lOG7pMOK4bukOyHDildLw4rDusO5w4rGoFTDiuG7mMSoWMOKxqDhu7Thu5TDiuG7lMOdw4o+4bukVMOKKHvhu5w+w4pXS8OKNuG7iMOKxqBPPsOKV3vDjMOKPOG7iuG7lOG7pMOKPikz4buUw4o+ezlRWOG6rMOKxqA9WMOZw4o+4bukOuG7psOKKHvhu5w+w4pXS8OKxqBUw4o+SuG7psOKNlLDisag4bumU1jDij7hu6RZxKjhu6bDiuG7luG7psOKxqAkWMOZw4o+KUrhu6bDiljDmeG7pOG7plNXw4rhu6TGr1jhu6TDikpY4bukw4o+KTPhu5TDiih7w4xYw4rDmeG7pj/hu6bDij7hu6Thu6ZTe8OKWCThu6bDiuG7lntYw5nDij4pWVjDmcOKPOG7iuG7lOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG7sz/hu6bDiuG7pMavWOG7pMOKPuG7pDHhu5TDij4pxq9Y4bukw4rhu5jhu4g5w4rhu5hNPsOKV00+w4o+MsOKPinDjFjDmcOKxqDDlXvDisagUVjDij4pw4xYw5nDiuG7lHsj4bum4bqsw4rhu6Thu44hw4rhu5bhu5JYw4rhu67hu6RAWMOZw4rhu5Thu6Thu6rDiuG7mCzhu6bDilgk4bumw4rhu5Z7WMOZw4pX4buIw4rhu5Thu7JYw4osw4op4buOPsOKWOG7pOG7plJ7w4rhu6TGr1jhu6TDikpY4bukw4pX4bumWOG7pMOK4buk4bu0w4zDisagMDvhu5TDij7FqOG7lOG7pMOK4bukOyHDiuG7ruG7pOG7psOKWMOZMDrhu6bDisag4bu04buUw4ooe+G7nD7DildLw4rDusO54bqsw4o+MsOKxqDDncOKVyrhu6bDiljDmTA64bumw4o84bugw4rhu5TDncOK4buU4buK4buU4bukw4rhu67hu6Thu4pXw4oh4buk4buK4bqsw4o+4bukMCxYw5nDij7hu6Qx4buUw4op4bumUFjDmcOK4buu4buk4bumw4o+4bumUSHDiuG7lMOUWMOKNj/hu6bDilZZxKjhu6bDiuG7pMavWOG7pMOKVz/hu6bDiljhu4g54bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buJ4bumU1jDiljDjDnhuqzDijY/4bumw4o24bumU+G7lMOKMVjDmcOK4buWXVjDmcOK4buUQFjDmcOKWMOZ4bukU8OKNuG7iFnDiuG7lOG7iuG7lMOK4buu4buk4buMe8OK4buUIsOMw4rhu6RZxKg+w4rGoCRYw5nDijh74buOPsOK4buYSljDisagS8OKPsSoWcOKKcOMw4pY4buk4bumUnvDijh74buOPsOK4buYSljDiiHhu6Thu5BXw4rhu45Yw4o+MDtYw5nDiljhu6Qww4o84buK4buU4bukw4rGoOG7plNYw4o+NMOKQuG7muG7mFlZ4buuQ+G6rMOKPOG7iuG7lOG7pMOKWMOd4bumw4pCw4x74buW4bumWcOK4buYWVnhu65D4bqsw4pY4buk4bumUnvDilhSWMOKPkpYw5nDiih7SljDmcOK4buY4buK4bqsw4o+KXs5UljDij7hu6RAWMOZ4bqsw4oh4buk4buKPsOK4buk4buIWOG7pMOKPOG7iuG7lOG7pOG6qOG6qOG6qMOK4bunxKjhu6bDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjOG6rMOKWOG7pMOUWMOKxqDhu6hY4bukw4rhu5Thu6R7OVRYw4rGoCXhu6bDijwjw4o+KVlYw5nDiuG7pFnEqD7DisagJFjDmcOKOHvhu44+w4rhu5hKWMOKVuG7iMOKOHvDij7hu6RRw4o+4buOPsOKOVF74bqsw4rhu4vhu6bhu4pXw4rGoCPhu5TDiuG7j+G7t8Opw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDiuG7iVnhu4hYw5nDiuG7s0xYw4rhu6d9w4rhu5Thu6RZw4rhu5jhu6ZRPuG6pMOK4buNT+G7lMOK4buWW8OK4buU4bukMMOMw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4o84buMe8OKNuG7iFnDiuG7pFnEqD7DisagJFjDmcOK4buU4bukezlUWMOKxqAl4bumw4o8I8OK4buWWcOKxqDhu6ZSe8OK4buu4bumU1jDiuG7lEBYw5nDiljDmeG7pFPhuqzDijYjWMOKxqDDlXvDij4w4bqsw4rhu5Qmw4o8LMOKNsOUPsOK4buU4buk4buOPuG6rMOKWOG7pOG7jFjDilYz4buUw4o8I8OK4buU4buyWMOKWOG7pOG7plJ7w4rhu6TEqFjDiuG7lOG7pFHhuqjhuqjhuqjDij57OcOKWOG7pOG7plBYw4rhu6Thu6ZTWMOKWMOMOcOK4bukWcSoPsOKxqAkWMOZw4rhu5Thu6R7OVRYw4rGoCXhu6bDijwjw4rGoMOMWMOZw4rhu5bhu6ZVWMOKKcOMw4o+KVlYw5nDiuG7lOG7iuG7lMOK4buu4buk4buMe8OK4buUIsOMw4rhu6RZxKg+w4rGoCRYw5nDijh74buOPsOK4buYSljDiljhu6Qww4pY4bukw5RYw4o24buIw4rDmTThu6bDiuG7lEBYw5nDijZMWMOK4bukWeG7iFjDij5Z4buIWMOKPilQWMOK4bun4bq7LcO1w5rDmuG7puG7lOG7muG6psOKxqBMWMOZw4rhu65hw4o4e+G7jj7DiuG7mEpYw4ooe8OMw4rhu5QlWMOZw4o+4bukQFjDmcOKPuG7pljDisag4bumU1jDij40w4rhu5Qiw4zDisOpJMOK4bun4bukQFjDmcOKPuG7pljDijbhu4jDiuG7pyl7OVJYw4o+4bukQFjDmeG6psOK4buU4buK4buUw4rhu6RZxKg+w4rGoCRYw5nDij57OVBYw4o+KXs5UljhuqzDiih7SljDmcOK4buY4buKw4o84buK4buU4bukw4o+KVBYw4rhu5Thu4rhu5TDilhSWMOKPkpYw5nDilfEqFjDmcOKOEvDiuG7pCThu6bDiljhu6Qww4p6w4xWWeG6rMOKw5rDjOG7lOG7muG7mFlZ4buu4bqmw4o+xajhu5Thu6TDiuG7pDshw4pXS8OKw7rDucOKxqBUw4pYw5kwOuG7psOKxqDhu7Thu5TDiih74bucPsOKV0vDiljhu6TDlFjDij7hu6RAWMOZw4o+4bumWMOK4bukxq9Y4bukw4pKWOG7pOG6qOG6qOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG7szA7PsOKKHvDjMOKWOG7pDVYw5nDiuG7ruG7pMOdw4rhu67hu6RMWOG6rMOKPuG7pOG7iuG7lOG7pMOKPuG7pDHhu5ThuqzDiuG7j+G7t8Opw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDisagS8OKWCrDilYz4buUw4o4e+G7jj7DiuG7mEpYw4pY4buk4bumUnvDisagw5V7w4o84buK4buU4bukw4o2UsOKVuG7qOG7lOG7pMOKPDThuqzDijZMWMOK4bukw53DjMOKIeG7pF3hu5TDijZdw4pY4buk4bumU1fDijZdw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDij4p4buow4rhu5Qiw4zDij7hu6pY4buk4bqsw4rDmcOdIcOKIeG7pMOVWMOKKHtKWMOZw4rhu5jhu4rDiuG7pMavWOG7pMOKSljhu6TDisag4buOPsOKNuG7iMOKWMOZMDrhu6bDijgxw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDij4/4bumw4rhu5jEqFjDisag4bu04buUw4o+KVlYw5nDijbhu4jDiljDmVnhu4jhu6bDilgwP+G7lOG6psOKPns5UFjDij4pezlSWMOKPilQWMOK4buU4buK4buUw4pYUljDij5KWMOZw4pXxKhYw5nDijhLw4rhu6Qk4bumw4o2UsOKYcOKWMOZ4buk4buww4zhuqzDij7hu6RAWMOZw4rGoOG7plMhw4rhu5Qiw4zDiuG7j8OZ4buIOcOK4bul4buK4buU4bukw4o24buIw4rhu7NMWMOK4bukw53DjMOKxqDhu7Thu5TDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfDilhMV8OK4buG4bq+4buG4buC4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4bunKVBYw4o+4buk4buow4o+KTA6WMOZw4rhu6Thu6ZTWMOKWMOMOeG6rMOKWOG7pOG7plJ7w4pWWcSo4bumw4rhu6TGr1jhu6TDijh74buOPsOK4buYSljDiiHhu6Thu5BXw4rGoOG7plNYw4o+NMOK4buk4bumU1jDisagxKjhu6bDisagS8OKxqAwO+G7lMOKOHvhu44+w4rhu5hKWOG6rMOKxqDhu4pY4bukw4rhu5bhu457w4o8M8OK4bukOyHDij7hu4rhu5TDisOZ4bumNcOMw4rhu5Thu4rhu5TDisagJljDijbhu6jDijh74buOPsOK4buYSljDijY/4bumw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7llnDjFjhu6TDiljDmeG7pOG7plMhw4rhu5RAWMOZw4pYw5nhu6RT4bqow4rhu6cpWVjDmcOKxqDDneG6rMOKVyQ+w4o8I8OK4buWWcOMWOG7pMOKWMOZ4buk4bumUyHDiuG7ruG7pCzhu6bDiljDmeG7pOG7plMhw4rhu5hOWMOZw4o4e+G7jj7DiuG7mEpYw4rGoOG7plNYw4o+NMOKxqBLw4o+4buk4buIWOG7pMOK4buUQFjDmcOKWOG7pDDDiuG6uUBYw5nDij45w4rhu6fhu4/hu4nhu4nDiuG6uUBYw5nDiljDmeG7pFPDiuG7teG7muG7teG7msOKNj/hu6bDijFYw5nDiuG7ll1Yw5nDiljDmeG7pOG7msOKPOG7iuG7lOG7pMOKWMOd4bumw4rhu7NZ4bumesOKw6zhu43huqzDiuG6uUBYw5nDij45w4rhurl1w4rDrFlYWTzDijY/4bumw4pYUljDij5KWMOZw4o84buK4buU4bukw4rGoOG7plNYw4o+NMOKw6xZWFk84bqo4bqo4bqow4rhu6cpMD/hu5TDiljhu6Q1WMOZw4o+4bukOuG7psOK4buUJsOKNuG7iMOKPuG7pOG7iuG7lOG7pMOKPuG7pDHhu5TDiuG7ruG7pOG7psOKOHvhu44+w4rhu5hKWMOKPCPDisagw4xYw5nDiuG7lsOVWMOKPiksw4o+4buk4buIWOG7pMOKOHvDij7hu6RRw4o+4buOPsOKOVF74bqsw4pYw5nhu4hY4bukw4o4e+G7jj7DiuG7mEpYw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDisagw4xYw5nDiiHhu6RK4bumw4rGoCPhu6bDildPPsOKNj/hu6bDiljhu6Thu6ZSe8OKPuG7pOG7iuG7lOG7pMOKPuG7pDHhu5TDiljhu6Qw4bqkw4rhu6Uzw4o+4bukw4w5w4rGoCXhu6bDij7hu6TDneG7psOKKHvhu5pYw4rhu5Qiw4zDiljDmTA64bumw4rGoOG7tOG7lOG6rMOKNuG7jljDisagUsOKNuG7psOKIeG7pMSoV8OK4buYSljDiih7OVJY4bqsw4rhu5Thu6Thu6bDiiHhu6TFqMOKxqDDlXvDij4ww4rhu5Thu6RZw4rhu5RAWMOZw4pYw5nhu6RT4bqo4bqo4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buL4bum4buKV8OKxqAj4buUw4rhu4/hu7fDqcOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rhu4lZ4buIWMOZw4rhu7NMWMOK4bunfcOK4buU4buk4bumw4zDijzhu57huqTDisOz4bukTeG7lMOKIeG7pF3hu5TDilfhu7Thu6bDiuG7ruG7pMOdw4rhu67hu6RMWOG6rMOKPilZWMOZw4o+4bukOuG7psOKw5nhu6bDjFjDij4/4bumw4rhu4/hu7fDqcOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4o84bugw4rhu5RK4bumw4o+4bumUVjDiih7OcOKPinGr1jhu6TDiuG7mOG7plBYw4o+w5Qh4bqsw4o4e+G7jj7DiuG7mEpY4bqmw4o8NMOK4buWXVjDmcOK4buU4buK4buUw4oh4bukw5VYw4pXUlfDiuG7mOG7plBYw4o+w5Qh4bqsw4ooe0pYw4pWYcOK4buWezlTPsOK4buYSljDij7hu6RKWeG6psOKxqDDlXvDij4ww4rhu5RAWMOZw4pYw5nhu6RTw4rhu6Thu6ZTWMOKxqDEqOG7puG6psOKxqAk4bumw4pYw5kgw4pY4buk4buMWMOKPDPDijwj4bqmw4o+4bumUSHDiuG7lMOUWMOKIeG7pDAmWMOZw4o+4bukMeG7lMOKOHvhu44+w4rhu5hKWMOKPOG7iuG7lOG7pMOKxqDhu6ZTWMOKPjThuqzDijzhu4rhu5Thu6TDiljDneG7psOK4buU4bukWcOKIeG7pFvDiuG7pDshw4o2P+G7psOKOHvDiuG7pDA/WMOZw4rhu5Thu6R7WMOZ4bqmw4rGoOG7kDnDilfEqFjhu6TDiuG7lOG7iuG7lMOK4buuUFjhu6TDiiHhu6Thu4o+w4rhu6Thu4hY4bukw4o84buK4buU4bukw4o+KVBYw4rhu5Thu4rhu5TDijzhu4hYw4o+4bukMCZYw5nDilfEqOG7psOKxqDhu6ZTWMOKPjThuqjhuqjhuqjDiljhu6ROV8OKPuG7pDPhu5TDiuG7pOG7plNYw4o+Iz7Diljhu6Thu6ZTV8OKNl3Dij4pezlSWMOKxqDEqD7Dij4p4bumw4o+4bukMeG7lOG6rMOKIeG7pOG7ij7Dij4p4bumVFjDijZMWMOK4bukw53DjMOKxqDhu7Thu5ThuqzDiiHhu6Rd4buUw4o2XcOKPiM+w4pY4buk4bumU1fDijZdw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDij4p4buow4rhu5Qiw4zDij7hu6pY4bukw4pY4buk4buI4bqow4rhu6d7OcOKWOG7pOG7plBY4bqsw4rGoFTDisagxKg+w4rGoDA74buUw4pXXeG7lMOKPuG7plB7w4rGoFLDiinDjOG6rMOK4buUW1jDmcOKNj/hu6bDijwzw4pYKsOKVjPhu5TDiuG7lCLDjMOKPsOUIcOKPuG7pFTDiuG7lOG7iljDiuG7mCThuqzDiljhu6Thu4xYw4o24bumUFjhuqzDiuG7j+G7t8Opw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDiuG7lCBYw5nDiuG7lMOVWMOKPuG7pFBXw4o+KTvDilYz4buUw4o+MsOK4buU4buK4buUw4rhu5Thu44hw4ooe0pYw4pWYcOKxqBUw4rhu5gxPsOKIeG7pOG7isOKPilZWMOZw4o+4bukOuG7psOKw5nhu6bDjFjDij4/4bum4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vD7hu5o4Pi3DjFbhu6bDmVjhuqTDiinhu6bDmeG7pD7huqbhurzEkEQ8PilZWMOZxJDDqeG7iOG7psOKNuG7iMOKSljhu6ThuqTDisOy4bumWOG7pMOK4buJMCZYw5lELzw+KVlYw5nEkEQvIcSQ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]