(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, những loại ma túy mới như: Nước vui, đông trùng, nước xoài, kẹo, bánh, thuốc lá điện tử… trong đó chủ yếu là các loại không rõ nguồn gốc đã rộ lên tại một số địa phương. Bản chất của những sản phẩm này là dạng ma túy tổng hợp, song được gắn mác đồ uống, thực phẩm nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Đây là những thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện song cần phải triệt tận gốc để tránh gieo cái “chết trắng” cho giới trẻ. 
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhu65rbGplxJHhurdWeSHEkeG6s+G7tDM7ZeG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7Thurc8xJHhu7Thu7JkOzThu7Lhu7TEkeG7j2g04bu0bGo74bq14bu0NF3hu5vGr+G7tMSR4bq3w7Phu5vhu7RsajrEkeG6t+G7tDXhu49o4bq14bu0NS7EkeG6t+G7tDM7xJHhurPhu7RiOWXhu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri/hurPhu7hW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJ4bqyNzo14buyVkzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0xKltOsav4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tGNlLuG6teG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7RkaOG6teG7tMSR4bqz4buP4bum4bu0xJDhu49oNOG7tOG7lW3hurXGr+G7tDbhur/EkeG6t+G7tGxqb8SR4bq3xq/hu7TEkeG7j2g04bu0xqFlLOG6tcav4bu0Yjllxq/hu7QzO8SR4bqzxq/hu7Rs4bqzbeG7gTThu7RjO+G7tDbhurXDo8SR4bu0bOG7k+KApuG7tGxqZcSR4bq34bu0NsOp4bu0NOG6s8Oy4bu04bub4bqhbeG7tGMs4bu0NDs04bu0Y2Uu4bq14bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0asOq4bu0xJHhurdt4buHxJHhu7Thurfhu4E04bu0Nijhu7Rq4buD4bu0Y8OgxJHhu7RsLuG6teG7tGThu4Ns4bu0a+G7geG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34buo4bu0eCHEkeG7tDThurMibOG7tDTDsjrhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0ayHEkeG7tOG7ieG6szFk4bu0xJEs4bub4bu0Yyzhu7Q1LsSR4bq34bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tGzhu4XEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJxq/hu7RrZcSR4bq34bu0NuG7j8OtNOG7tOG6tzzEkeG7tGQ7NOG7tDbhu4fhu7Rt4buBxJHhurfGr+G7tGzhurPhu5E04bu04buJ4bqzMWThu7TEkeG6sz5k4bu0NOG6szfhu7RkPGzhu7Q0OzThu7Q0Z+G7tMSpbTrEkeG7tDThurPDtTThu7TEkSnEkeG6t+G7qOG7tOG7s13hu5vhu7RjLOG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Rs4bqzw7Lhu7Q2ZS7EkeG7tGzhurXEkeG6s+G7tOG7leG6tcav4bu0YuG6s8Op4bu04buJ4bqzO2zhu7ThurPhurXDo8SR4bu0a2XEkeG6t+G7tDQgxJHhu7Thu4nhurMh4bq14bu0bGrhurXDo2zhu7RsMMSR4bu04bq34buBNOG7tDbEg+G7tGxqO8SR4bqz4bu04bq34bq1N2Xhu7Q0O+G6teG7tOKAnDThurPhuqFs4bu0bGo8xJHhurfigJ3hu7Q04bqzZeG7tOG6t+G6tWjhurXhu7RsamHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu643ZFbhu67hurVW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tD09I+G7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQCPhu7YmL+G7uCThu7Y1PeG7uOG7uOG7uEBAJGwlPSZjPS3hurdqOjM3QCRA4bu24bu2QOG7tuG7tkDhu7bhu7ZA4bu24bu2QOG7qOG7icSR4bq34buy4bu0OmNsU+G7snkhxJHhurPhu7QzO2Xhu7RkOuG7tGxu4bub4bu04bq3PMSR4bu04oCcZDs04oCd4bu0xJHhu49oNOG7tGxqO+G6teG7tDRd4bubxq/hu7TEkeG6t8Oz4bub4bu0bGo6xJHhurfhu7Q14buPaOG6teG7tDUuxJHhurfhu7QzO8SR4bqz4bu0Yjll4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7sj09I+G7suG7tC9W4buuL+G6tVbhu64vN2RW4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4bq2w6nhurXhu7RkOuG7tGxu4bub4bu04oCcxJHhu49oNOG7tMahZSzhurXigJ3hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZ4w6DEkeG7tDQuxJHhurPhu7Q0OzThu7RjZS7hurXhu7RkOuG7tGxu4bub4bu0bOG7hcSR4bq34bu04bqzw63hu4nhu7TigJzEkW7hu4nhu7Qzw6nEkeG6t+KAneG7tDXhu49o4bq14bu0NS7EkeG6t+G7tDQ7NOG7tGNlLuG6teG7tMSR4buPaDThu7ThurfhurUh4bq14bu0YuG6sztsxq/hu7ThurcgxJHhu7Q2XeG7m+G7tDThurnEkeG7tMahbSJs4bu04bqz4bq1w6PEkeG7tDQ7NOG7tGNlLuG6teG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7Q24buPw6004bu04oCcxJHhurfDs+G7m+G7tGxqOsSR4bq34oCd4bu0NeG7j2jhurXhu7Q1LsSR4bq34bu0bOG6s+G7kTThu7Thu4nhurMxZMav4bu0bOG6s23hu4E04bu0Yzvhu7Q24bq1w6PEkeG7tGzhu5PGr+G7tGzhurMhZeG7tGThu4M04buo4bu04buz4buPw6004bu0M+G6teG6oWzGr+G7tGzhurPhu5E04bu04buJ4bqzMWThu7Thu7A0OzThu7RjZS7hurXhu7QzO8SR4bqzxq/hu7RiOWXhu6zhu7Q0w6nhu7Q04bqzw7U64bu0NOG6syJs4bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tDbhu4/DrTThu7RrIcSR4bu0xqFtImzGr+G7tDbDqcSR4bq34bu04bq3w6nhurXhu7Q0w6nhu7Thu4nhurM44buJ4bu0w6zhu7Rk4buDbOG7tGvhu4Hhu7TEkeG7j2g04bu0bGrDoMSR4bu0bOG6s+G6oeG7tOG6t+G6tWjhurXGr+G7tDQ7NOG7tGNlLuG6teG7tMSRLOG7m+G7tDbhu4/DrTThu7RrIcSR4bu0xqFtImzhu7Thu5Vo4bq14bu04bqzLGThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tDTDqeG7tOG6t+G6s+G6teG7tGxqw6DEkeG7tDM6ZeG7tDPhuqXhu7RrIcSR4bu04buJ4bqzMWThu7Thu5Us4bu0NMOp4bu0NCHEkeG6s+G7tDM7ZeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tDVvxJHhurfhu6jhu7RMamXEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0xKltOsav4bu0NDs04bu0NuG7geG6teG7tGzhu4/DrcSR4bq34bu0Y8Ot4bq14bu0NcOzxJHhurfGr+G7tGM4xJHhu7Rjbmzhu7RkOsSR4bq34bu04buVLGXhu7Thu5ThurXDo2zhu7TEkDpk4bu04buJ4bqzO2zhu7RsO8SR4bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu0NTLEkeG7tDbhuqHEkeG7tMSR4bq34buD4bu0NuG7gzThu7Q04bqzZeG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGvhu5Phu7Q1w7PEkeG6t+G7qOG7tOG7s+G6teG6o23hu7Q2O8SR4bq34bu0xJHDqeG6tcav4bu0xJHhurPhuqXEkeG7tDPhuqPhu7TEkeG6t2Us4bq14bu0Mzpl4bu0M+G6peG7tGshxJHhu7Thu4nhurMxZOG7tGzhurPhuqXhu7ThurMgbeG7tOG6s+G6oWzhu7Rk4bq74bq14bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0NuG6o23hu7Q04bqzZeG7tGo+xJHhurfhu7Q2XeG7m+G7tGMs4bu04bq3w6nhurXhu7TEkeG7j2g04bu0beG7gcSR4bq34bu04bq34bq1IeG6teG7tGLhurM7bMav4bu0MzvEkeG6s+G7tGI5Zcav4bu0bOG6s23hu4E04bu0Yzvhu7Rs4bqz4bq/xJHhurfhu7Rs4bqz4buPacSR4bq34bu0NOG6s8O14bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu04buJ4bqzIeG6teG7tGQ64bu0bG7hu5vhu6jhu7TEkOG6t+G7j2nhurXhu7Q1b8SR4bq34bu0NOG7jcSR4bq34bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NCDEkeG7tDXDs8SR4bq34bu0NMOz4bu0ZCzhu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7Rr4buT4bu0NcOzxJHhurfhu7TDrOG7tDMibOG7tDTDteG7tDZdbcav4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NCDEkeG7tGLDosSR4bu0Njtlxq/hu7Q04bqzN+G7tOG6t+G6tSJt4buo4bu04buU4bql4bu04buVMOG7m8av4bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tGzhu4XEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJ4bu0NeG6r+G7tDUsxJHhurfhu7TGoV1k4bu0xJHhurMw4buJ4bu04buVLGXhu7ThurPhurs04bu0NuG7j2nEkeG6t8av4bu0YuG6s23hu7Thu5Vt4bq14bu0NOG6s2fhurXGr+G7tMSpbTvEkeG7tDM6auKApuG7tOG7lWjhurXhu7RsOzThu7ThurMu4bq14bu0YuG6s+G6v8SR4bu0Y+G7j2nEkeG6t+G7tGQs4bu0NGfhu7TEqW06xJHhu7Q04bqzw7U04bu0xJEpxJHhurfhu7Ri4bqzw6nhu7Thu4nhurM7bOG7tOG6s+G6tcOjxJHGr+G7tMSR4bq3KcSR4bu0NOG6s3vEkeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7LhurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7Q9JOG7uOG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQCPhu7YmL+G7uCThu7Y1PeG7uOG7uOG7uEA9JGw/P+G7uD9j4bu44bu2LeG6t2o6Mybhu7bhu7g0I2RsLeG7uCUlJiQkJCThu6jhuqvhu4nhurfhu7Lhu7Q6Y2xT4buyeSHEkeG6s+G7tDM7ZeG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7Thurc8xJHhu7TigJxkOzTigJ3hu7TEkeG7j2g04bu0bGo74bq14bu0NF3hu5vGr+G7tMSR4bq3w7Phu5vhu7RsajrEkeG6t+G7tDXhu49o4bq14bu0NS7EkeG6t+G7tDM7xJHhurPhu7RiOWXhu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Im4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyPSThu7jhu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTrhu4ls4bq1ZcSR4buyVkNlLuG6teG7tGI5ZeG7tDThurPDtTrhu7Q0IMSR4bu0azrhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7PhurXEg8SR4bu04bqz4bqlxJHhurPhu7TEkeG6s+G7j+G7tGNlLuG6teG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7RkaOG6teG7tGzDoMSR4bu0eGplZDp6N+G7iTpkxq/hu7TEkeG6t8Oz4bub4bu0bGo6xJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tOG6t8Op4bq14bu0xJHhurVjZcSR4bu0NMOp4bu0NeG6ucSR4bq34bu0NOG6s+G7meG7tOKAnHlq4bq1a+G7ieG7m+G7tOG6sGpt4bq1bOG7tEQ6xJHhurdl4oCdxq/hu7Q04bq5xJHhu7ThurfhurvhurXhu7RjLOG7tOKAnMSR4buPaDThu7TGoWUs4bq14oCdxq/hu7Qzw6DEkeG7tGxqZcSR4bq34bu0NOG6s8O1OuG7tDPhu4Ns4bu0ZCxt4bu04buVLMSR4bq34buo4bu0Q2Uu4bq14bu0M+G7g2zhu7TEkSzhu5vhu7Thu4nhurM64bu04buVLGXhu7TEkeG7j2g04bu0NsSD4bu0beG7gcSR4bq34bu0a8Oh4bu0bC5l4bu0IWXhu7ThurfhurU7NMav4bu0xJFdxJHhurfhu7Q0OmXhu7Ri4bqzIeG7tMSRKcSR4bq34bu0a+G6tcSR4bqz4bu0Y+G7ncav4bu0ZMOzNOG7tDbDojThurPhu7TEkeG6szxk4bu04buVLGXhu7ThurfhurVo4bq14bu0bGph4buo4buo4buo4bu04oCceWrhurVr4buJ4bub4bu04bqwam3hurVs4bu0RDrEkeG6t2XigJ3hu7Q0w6nhu7Q04bqzw7U64bu0eGplZDp6N+G7iTpkxq/hu7TEkOG6tWQ3bDp6N+G7iTpk4bu0NuG6o23hu7RjLOG7tDThurMibOG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7Thu7Bs4bqzbeG7gzThu7Q1OsSR4bqz4bu0ZMOzNOG7tOG6tOG6tOG6tOG7tMSQ4bq34bqz4bqn4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0JCovQOG7tkBAL8SQ4buzLXnhu4jGr+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tEAkLyYvQOG7tkBA4bu0NMOyOuG7tHnhurPDosSR4bqz4bu04buJ4bqzw7Lhu6zhu6jhu7Thu7M7xJHhurfhu7Rj4buPbeG7tOG7ncav4bu0NOG6szrhurXhu7TigJzEkeG7j2g04bu04buVbeG6teKAneG7tMSR4bqz4bq9xq/hu7ThurfhurvEkcav4bu0NOG6s+G6reG7tDTDqeG7tDThurPhurXhuqNt4bu0NDpl4bu04bu44bu2xq8kNGTGr+G7tDbhu49pxJHhurfhu7Riw6LEkeG6s+G7tCQ0ZOG7tMSRw6DEkeG7tDTDqeG7tGzhurPEg+G7tDXhuq/hu7Q1LMSR4bq34bu0ZDrEkeG6t+G7tGxo4bq14bu0NDs04bu0bMOz4bu0NuG6tcSDZOG7tDbEg+G7tDM7xJHhu7Q04bqzZeG7tDVdxJHhu7Q04bqzZ+G6teG7qOG7tHnhurPhuq3hu7Q0IMSR4bu0ZOG7g2zhu7ThurfhurXhurts4bu0xJHhurPhur3hu7TigJzEkeG7j2g04bu04buVbeG6teKAneG7tDbhu4/DrTThu7Thu4nhurM64bu04buVLGXhu7Q0OzThu7RjZS7hurXhu7TEkeG7j2g04bu04bq34bq1IeG6teG7tGLhurM7bOG7tDYo4bu0NMOp4bu0bOG6s8SD4bu04bq34bq1buG7ieG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tMSR4bq34bqz4bq1w6PEkeG7tDYubOG7tDbhuqHEkeG7tDbhu4Phu7TigJzhu4nhurPDoOKAneG7tDThurPhuq3hu7RsamXEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0xJHhurc8xJHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhurI64bub4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0NS7EkeG6t+G7tGQ64bu0bG7hu5vhu7TigJzEkW7hu4nhu7Qzw6nEkeG6t+KAneG7tDXhu49o4bq14bu0bMOgxJHhu7Q0OzThu7RjZS7hurXhu7TEkeG7j2g04bu0YuG6szs04bu0xJHhurPhu4/hu7TigJzEkeG7j2g04bu0xJHhurNl4oCd4bu0SuG6tTM3xJE64bu0NOG6s8O1OuG7tGI3bDpk4bq1xJHGr+G7tOKAnGxqLOG7tDThurM6xJHhurPigJ3Gr+G7tMSR4buPaDThu7ThurfhurUh4bq14bu0YuG6szts4bu04oCcTGpl4buJ4bq1NDrEkTrhu7RM4buX4bq1a2w3auKAneG7tDThurPDtTrhu7Q04bqzImzhu7RkOuG7tGxu4bub4bu04buwQjdsOmThurXEkcav4bu0RMO9RHHhu6zhu6jhu7Thu7Nd4bub4bu0Yyzhu7Rk4buDbOG7tDUuxJHhurfhu7RkOuG7tGxu4bub4bu0bOG7hcSR4bq34bu04bqzw63hu4nGr+G7tDTDqeG7tGzhurPEg+G7tOG6s+G6uTrhu7RsOsSR4bu0NuG7j8OtNOG7tOG7lSxl4bu0xJHhu49oNOG7tMSR4bqz4buP4bu0xJHhu49oNOG7tOG6t+G6tSHhurXhu7Ri4bqzO2zGr+G7tGLhurPhurXhu7Rt4buBxJHhurfhu7Rrw6Hhu7Thurdd4bub4bu0IWXhu7ThurfhurU7NOG7tGQuxJHhurPGr+G7tGNlLsSR4bu0bOG6syDEkeG7tOG7lSzhu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7QhxJHhurPhu7ThurPhu4/DrMSR4bq34bu0NuG6ocSR4bu0bMOixJHhurPhu7RkLsSR4bq34bu0xJHhuqFt4bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu0xKltO+G7tMSR4bqz4bq14bqjbeKApuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVsO9ZeG7tDbDqcav4bu0NsSD4bu0NOG6s8Oy4bu0NuG7g8SR4bq34bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfhu7TEkeG6t8O0Osav4bu0NiJt4bu0bGo6xJHhurPhu7TEkeG6tynEkeG7tDThurN7xJHhu7Rs4bqzw7Lhu7Q2ZS7EkeG7tOG7ieG6szrhu7RsauG7g8SR4bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tDXhu49o4bq14bu0NS7EkeG6t+G7tGzhurPhu5E04bu04buJ4bqzMWTGr+G7tDbhu4fhu7Rt4buBxJHhurfGr+G7tGzhurNt4buBNOG7tGM74bu0NuG6tcOjxJHhu7Rs4buTxq/hu7Rs4bqzIWXhu7Rk4buDNOG7tGwu4bq14bu0NuG6pzrhu7QzLMSRxq/hu7ThurbhurU7ZOG7tDbhu4E04bu0eeG6v8SR4bq34bu0OsSR4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tDbhuqPhu7TEkeG6t+G6s+G6p+G7tDQ7NOG7tDQi4buJ4bu0beG7ocav4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7TEqW3hu5vhuqPEkeG7tOG7lSzhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0NCDEkeG7tGxt4bubw6DEkeG7tGxqbeG7m+G6o8SRxq/hu7Thu4nhurPhu4Xhu7Qz4bq14bqhxJHhu7RrXW3hu7Rq4buDxJHhurfhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu0NOG6s8OixJHhurPhu7RrOzThurPhu7Thu4nhurM74buJ4bu0Y20wbOG7tDTDsjrhu7TEkOG6syzhu7TEkeG7j2g04bu04buV4bqj4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfhu7Q04bqz4buBxJHhurfhu7RkOuG7tGxt4budxq/hu7RsOzThu7ThurMu4bq14bu0NMOyOuG7tGQ64bu0bG3hu53Gr+G7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGzhurPDtTTGr+G7tGzhurPDsuG7tDZlLsSR4bu04bqzZS5s4bu0NuG7g8SR4bq34bu0NMOyOuG7tDQ7NOG7tDbhu4HhurXhu7Rs4buPw63EkeG6t+G7tOG7ieG6sy5k4bu0bOG7g+G6teG7tOG7leG6o+G7tGQ64bu0bG3hu53Gr+G7tDQ7NOG6s+G7tMSR4bqzMMSR4bu0M+G6teG6oWzhu7RkOuG7tGxt4budxq/hu7Q0OzThu7RjZS7hurXhu7Rs4bqz4buRNOG7tOG7ieG6szFkxq/hu7Q24buH4bu0beG7gcSR4bq3xq/hu7Rs4bqzbeG7gTThu7RjO+G7tDbhurXhuqFtxq/hu7Rs4bqzbeG7gTThu7RjO+G7tDbhurXDo8SR4bu0bOG7k+G7tDXhuq/hu7Qz4bqn4bu0bOG7g+G6teG7tOG7ieG6sy5k4bu0Y8Ot4bq14bu0NcOzxJHhurfhu7Thu4nhurM64bu0bGrhu4PEkeG7tMSR4bqzPmThu7Q0IcSR4bqz4bu0Mztl4bu0bGjhurXhu7TEkeG6syzhu7RsauG7j2nEkeG6t8av4bu04buJ4bqzw7Phu7ThurNt4bubxJHhurPhu7Thu5Us4bu04bq34bq1aOG6teG7tGxqYeG7tDThu43EkeG6t+G7tMSR4bqz4buP4bu0bGUsxJHhu7TGoSjhu7ThurPhu4PhurXhu7Thu5XhuqPhu7RsOzThu7ThurMu4bq14bu0NMOyOuG7tDQ7NOG7tGNlLuG6teG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7TigJzEkW7hu4nhu7Qzw6nEkeG6t+KAneG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7s+G7h8SR4bq34bu0bOG6s2nhurXGr+G7tDThurPDsuG7tDbhu4PEkeG6t+G7tOG7ieG6s+G7geG6teG7tOG6s8Ot4buJ4bu04buVaOG6teG7tDQ7NOG7tDRn4bu0xKltOsSR4bu0NOG6s8O1NOG7tMSRKcSR4bq34bu0bCnEkeG6t+G7tDThu49pxJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Ri4bq1xINk4bu0bGo6xq/hu7Thu4nhurM7bOG7tOG6s+G6tcOjxJHGr+G7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tDQ7NOG7tGNlLuG6teG7tOG6syzEkeG6t+G7tOG6s8OpOuG7tGMs4bu0bOG6s+G7kTThu7Thu4nhurMxZMav4bu0NuG7h+G7tG3hu4HEkeG6t8av4bu0bOG6s23hu4E04bu0Yzvhu7Q24bq1w6PEkeG7tGzhu5Phu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Rqw6rhu7TEkeG6t23hu4fEkeG7tOG6t+G7gTThu7Q2xIPhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tMSR4bq3w7Q64bu0bDs04bu04bqzLuG6teG7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0NOG7g8SR4bq34bu0NuG7h8SR4bq34buo4bu04buI4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7Thu5Vo4bq14bu0NDs04bu0NmUsxJHhu7Rs4bqzxIPhu7TGoSjhu7ThurPhu4PhurXhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDQ7NOG7tOG6s2UubOG7tDbhu4PEkeG6t+G7tOG7ieG6s+G7geG6teG7tOG6s8Ot4buJ4bu0bG3hu5vDoMSR4bu0bGpt4bub4bqjxJHGr+G7tOG7lTDEkeG7tDbhu4PEkeG6t+G7tDZlLMSR4bu04buV4bq1w6DEkcav4bu04bqz4buD4bq14bu04buV4bq1w6DEkeG7tGzhurM6ZOG7tOG6t+G6tTrhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tMSR4bq3w7Q64bu0bMOj4bu0xJEuxJHhu7TGoSjhu7ThurPhu4PhurXhu7Thu5Us4bu0bOG7g+G6teG7tOG7ieG6sy5k4bu04buV4bqj4bu0ZDrhu7RsbeG7neKApuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVnlvxJHhurfhu7Thu5Vo4bq14bu0NsOpxq/hu7Q04bqzw7Lhu7Q24buDxJHhurfhu7RqLOG7tGtlO2zGr+G7tOG7ieG6s+G7geG6teG7tOG6s8Ot4buJ4bu0Y+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tHnhur/EkeG6t+G7tDrEkeG7tDRn4bu0a8Os4bu04buJ4bqzO2zhu7ThurPhurXDo8SRxq/hu7Q2Im3hu7RsajrEkeG6s8av4bu0Mzxs4bu04bq34bq14buZxq/hu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7TEkeG6t+G6s+G6tcOgZOG7tGzhurM3ZeG7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7ThurMsxJHhurPhu7Thu5XhurXhu7RkbTrhu7QzO8SRxq/hu7Thu5UwxJHhu7Q04bqzbeG7m8SDxJHGr+G7tGwsxJHhurfhu7RsauG7mcav4bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu0bGo74bq14bu04buJ4bqzOOG7ieG7tDThurMibOG7tGQ64bu0bG7hu5vhu7TEkcOp4bq14bu0NOG6s23EkeG6t8av4bu0ZDrhu7RsbuG7m+G7tDXhu49o4bq14bu0NS7EkeG6t+G7tOG7ieG6szrhu7RsauG7g8SR4bu0bOG6s+G7kTThu7Thu4nhurMxZMav4bu0NuG7h+G7tG3hu4HEkeG6t8av4bu0bOG6s23hu4E04bu0YzvGr+G7tGzhurMhZeG7tGThu4M04oCm4bu0xJHDqeG6teG7tGrhurXDoMSR4bq34buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4lxbWzhurNlauG7slbEqG3hu4E04bu04bqy4buPZ8SR4bq34buuL+G7iVY=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]