(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án liên quan đến vũ khí “nóng” khiến người dân thực sự lo lắng, bất an. Từ tình trạng trên cho thấy, việc siết chặt quản lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và súng tự chế hiện nay cấp thiết hơn bao giờ hết.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6ByWeG6oTJVOlbhuqNV4bq9NeG6oTJV4bq94bq5WOG6oTFV4bq7w61VLOG7h+G6oTFV4buL4buFVWEyNFXigJzhuqHDo+G6oTHigJ1VMT1qVVbhuqHhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6DhurwyYjNVMTPhu67huqFVMSXhuqFVLj1qVcOhM3vhuqFV4bq9M31lVcSpWWpV4bq54buuVTtWO1Xhu4vhu4dVVuG6oVXDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVLn3huqFV4buL4buFVWEyNFXigJzhuqHDo+G6oTHigJ1VYTIzfeG6oVXhuqExZmIzVSw94bqhVeG6vTJpO1XhurtpVcOh4bqjVcOh4bu04bqhMeG7llU6JOG6vVXhu67huqHGoFXhurxoVeG6vTXhuqEyVeG6veG6uVjhuqExVeG6veG6uXvhuqFVOzLhuqNV4bq9MiRq4buWVeG7izNdO1XhurszfeG6vVU7MuG7uOG6vVXDqcOqWeG6oVXDoWtV4buL4buFVWEyNFXDqcOqPeG6oVUs4buH4bqhMeG7llXhu4sq4bq9VcOhM13DqlXhuqHhuqdV4buLV1Xhurvhur/huqExVeG6vWlVOzJ9VTIzXeG6oVXhuqHhu65qVTskZVXhur0yM33hur1VMuG6qeG6oVU64buu4bqjVTEzYlUyfeG6vcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hVxq/DmuG7qGXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOa4busL8OZxq/Dmizhu6TDmuG7sOG7psOZxq/hu6zhur3hu6bhu6rhu6rhu6Thu6bDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zhu6bhu6bhu6ZUVeG7rsOh4bq94buMVHJZ4bqhMlU6VuG6o1Xhur014bqhMlXhur3hurlY4bqhMVXhurvDrVUs4buH4bqhMVXhu4vhu4VVYTI0VeKAnOG6ocOj4bqhMeKAnVUxPWpVVuG6oVRV4buJMyzhur0y4buMVOG7sMOaw5pUVTIhMzEy4bq94buMVMavw5rhu6hUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFU4bugw4FpO1XDoWZj4bqhMVU74bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq9w6pqe+G6oVXhur3hurnDqmpb4bqh4buWVeG7iyrhuqFVLuG6peG6oTFV4bqgMj3huqFVLD3huqFVMTPhu67huqNV4bqh4bqlZVXhurvhur/huqExVeG6vWlVOzJ94buWVeG7iyrhur1Vw6EzXcOqVeG6oeG6p+G7llU74bqz4bqhMVU74buHVTLhuq1V4bq94bq5Y8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDIh4bqjVeG6vTLhurXhuqExVWF7VTvhu4Phu65VcuG6s+G6oTFV4buu4bqhVeG6vTfhuqEy4buWVeG6vWhV4bqh4buyw6BV4bukw5rDmeG7sFUufeG6oVXhuqHhu65qVeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqFV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buuVS7DnVXEqVlqVeG6ueG7rlUxJeG6oVXGr8OaVeG7i+G7h1XhurvDrVUs4buH4bqhMVXhurvhur/huqExVTEzfeG6vVXhuqExZmIz4buWVTrhu7ThuqFV4bqhMuG7rsOqVTE9alXhur0yZuG6qeG6oTFV4bq9NDsy4buWVTLhu4NqVTLhuqNYM1Xhur1XM1XhurtZ4bqh4buWVTE9alXhurnhurUzVeG6veG6uSrhur1V4bq9aVU74bqz4bqhMVU74bql4bqhMVXEqVlqVeG6ueG7rlXhur3hurl74bqhVS424buuVTpX4bqhVeG6vEVV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buu4buWVeG6vEVV4bq6JcOgVeG6uuG6qeG6oeG7llXhur0yNlXEqcOdVeG6oDEyM1XhurrhuqnhuqHhu5ZVO1Y7VTLDqmpd4bqhVeG6oDHhu65V4bq64bqp4bqh4buWVeG6vDLhuq9VxKjDqj3huqHhu5ZVd+G6o+G7tuG6oTFVd8Oj4buu4buWVeG6vDJYOzJV4bq8MlfhuqEy4buWVUp74bqhVXQ24bqhMsagxqDGoFXDicOq4buuVS4zW8OqVeG6veG6ueG7ruG7llU7VjtV4buL4buHVVbhuqFV4bqhV2pVLuG7rlXhurvhurVVLlvDqlXDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVLn3huqFVO1Y7VeG6p1XhuqEyw6PDoFXhur3huqUzVWUyWMOgVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVTpZ4bqjVWF74buWVcSpM33hur1V4bqhY+G7llUuxIMzVeG6oWNV4bq9MsOqe+G7llUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVXigJzhur004bqhVSzhu4fhuqExVS4h4bqh4oCd4buWVSw2OzJV4buL4buHVWEz4bqhMlUs4bqj4buu4bqhMlXhur1XM1U7MjThuqEy4buWVeG6veG6pTNVZTJYw6BVO+G7ruG6oVUsaVXhu4tX4bqjVWEz4bqhMlXhur194buWVeG6veG6pTNVZTJYw6BVw6Dhu65V4bq94bq/auG7llU7YlU6WDvGoMagxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq84bq5ZuG6qztVLDMg4bqhVTozfeG6oVVlMmc7VeG6vVhlVTvhu4Phu65V4bq9NeG6oTJVMjXhuqEyVeG6veG6pTNVZTJYw6BVOuG7suG6oTHhu5ZV4bqnVeG6oTLDo8OgVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVeG7i+G7hVVhMjRV4bqhw6PhuqEx4buWVTLDquG6oTFVYTI0VeG6oTHDqmpVMjMiw6BVLiJVMT1qVVbhuqHhu5ZVw6FpO1XDoWZj4bqhMVU74bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq9MmZi4bqhMVXEqcOqanvhuqFVw6nDquG7ruG6oVXhur09w6BVLiZqVcOgWOG6oTJVO+G6s+G6oTFV4bq9VjtV4bq9w6pqe+G6oVXhur3hurnDqmpb4bqh4buWVTEzVuG6o1Us4buHO+G7llXhuqE94bqhMVU74buu4bqjVWtV4bq9Mmc7VTsyJGVVMlfhuqEyVWUyVmVVw6HDqirhur1V4buL4bqrM1XhuqEyM1vDqlUyNeG6oTJV4bq9Mmc7VS7hu65VLFjhuqExxqBVw4nDquG7rlUuw6Phu5ZVLjbhuqEyVTJm4bqr4bqhMVUxM+G6v2VV4bqhMWZiM1UsPeG6oVXhuqHhu7TDoFUuZmM7VWUyZuG6qeG6oTFV4bq9Mmc74buWVeG6vTLhu4NVLuG6o1jhuqFVO+G7g+G7rlXhur3huqUzVWUyWMOgVeG7i1dV4bqhPeG6oTFVO+G7ruG6o1VrVeG6vTJnO+G7llXhur3hurlWOzJV4bqhMjNdw6Dhu5ZVO8OjVTozXeG6oVVlMlZlVWUyxIPhuqExVeG6oTFo4buu4buWVS4kw6pV4bq94bq54buu4bqhMuG7llXhur3hurVVMTNWO1Xhur3huqUzVWUyWMOgVeG7i1dVO1Y7VTJX4bqhMlXhu4szVeG7izNVZTJYw6BVZTJWZVXDocOqKuG6vcagVXTDouG6oTFV4bq9MmIzVTsy4buDVS7huqXhuqExVWEzIsOgVeG6veG6ueG7ruG7llXEqcOtVcOha1Xhu4szVWUyWMOgVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVUufeG6oVXhur1X4bqhMVXhur3hurnDrOG7llXhurvDrVUs4buH4bqhMeG7llXDoMOq4buuVTpW4bqhVeG7i+G7hVVhMjThu5ZV4buLKuG6vVXDoTNdw6pV4bqh4bqn4buWVTvhurPhuqExVTvhu4dVMuG6rVXhur3hurljxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buww5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXhu6jGr+G7rGXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOa4busL8OZxq/Dmizhu6TDmuG7sOG7puG7pMav4bum4bq9w5nhu6TFqMOZ4buqw6HDmsagOWUx4buS4bq54buMxajhu6TFqFRV4buuw6Hhur3hu4xUclnhuqEyVTpW4bqjVeG6vTXhuqEyVeG6veG6uVjhuqExVeG6u8OtVSzhu4fhuqExVeG7i+G7hVVhMjRV4oCc4bqhw6PhuqEx4oCdVTE9alVW4bqhVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buww5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xU4buoxq/hu6xUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFU4bugclY7VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhurvDrVUs4buH4bqhMVXhurvhur/huqExVTE9alVW4bqhVTo2VcOhaTtVw6FmY+G6oTFVO+G6s+G6oTFV4buu4bqhVTrhu7Thur1VMTPDrMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOA4bu44bq9VWEyVjvhu5ZV4bq9MmZi4bqhMVXEqcOqanvhuqFVw6BkVTtWO1UuY+G6vVXhur3Dqmp74bqhVeG6veG6ucOqalvhuqHhu5ZV4buLKuG6oVUu4bql4bqhMVXhuqAyPeG6oVUsPeG6oVXhur1pVTEzVjtVMTPhu67huqNV4bqh4bqlZVXhu4vhu4VVYTI04buWVeG7iyrhur1Vw6EzXcOqVeG6oeG6p+G7llU74bqz4bqhMVU74buHVTLhuq1V4bq94bq5Y8agVeG6vDJpO1UyM13huqFV4buLM107VTEz4buu4bqjVTsyN1Xhur0ze8Oq4buWVWEy4bqjVuG6oVXhur3Dqmp94bqh4buWVWEy4bqjVuG6oVUuNuG7rlU6V+G6oVU7MuG6o1U7VjtVZTLEg+G6oTFV4bqhMTIzXWVV4buL4buHVeG7i1dVO+G6s+G6oTFV4buu4bqhVTtWO1Uyw6pqXeG6oeG7llXhur0yNlXEqcOd4buWVeG6vTJX4bqhMlVlMuG6tVUuIlXDqcOqWeG6oVXDoWvhu5ZV4bq9MiHhuqNVLOG6tzPhu5ZVLiTDqlXhur3hurnhu67huqEy4buWVcSpw61Vw6FrVeG6veG6uTNd4bq9VS4i4buWVWEy4bqz4bqhMVUuIlU7VjtVLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVTvDo1U74bqpVTLhuqUzVTE9alVW4bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcjI3VeG6vTThuqEyVeG6vWhV4bqh4buyw6BV4bukw5rDmeG7sFUufeG6oVXhuqHhu65q4buWVcOhaTtVw6FmY+G6oTFVO1nhuqEyVeG6u1bhur1VMjXhuqEyVeG6u2lVO1Y7VS7huqnhuqFV4buLNlU74bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur034bqhMlUuw51VLiTDqlXhur3hurnhu67huqEy4buWVeG6veG6uTNd4bq9VcSpw6Phu65V4bq94bq5e+G6oVXDmcOaw5pVOuG7suG6oTHhu5ZV4bqnVeG6oTLDo8OgVTtm4bqrZeG7llU7ZuG6q2VVMTMq4bq94buWVTtmxJHhuqExVS7huqNY4bq94buWVeG6veG6ueG6pcOgVTvhu7RlVeG6vVczVeG6u1nhuqHhu5ZVO+G6tVVrVTE9alXhur0yZuG6qeG6oTFV4bq9NDsyxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVUuw6Phu5ZVO8OjVTJX4bqhMVU7MuG7hztV4buL4buH4buWVTJX4bqhMVXhur3hurnhu7LDoFUu4bq1M1Xhur1mY+G6oTFVw6Eze+G6oVXDqcOq4buu4bqhVS594bqhVeG7izNdO1Xhur1X4bqhMVXhur3hurnDrOG7llXhurvDrVUs4buH4bqhMVU7VjtVw6HhuqNYM1Xhurvhur/huqEx4buWVSzhu67huqNVYTN9w6Dhu5ZV4bq9w6prZVXhurvhu7Thur3GoMagxqBVLiJVMT1qVVbhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Bxe+G6oVU7WOG6oTJV4bqhMsOs4bqhMVVhfeG6vVXDqcOqWVUuWOG6vVUuZmM74buWVeG6vTXhuqEyVTI14bqhMlUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVU74buD4buuVTtWO1XDoeG6o1gzVeG6veG6pTNVZTJYw6BV4bq94bq5e+G6oVUuNuG7rlU6V+G6oVXhur034bqhMlXhu4s/4bqhVeG6vTNbw6BVJuG6oVXhuqEyM1vDqlVlMmc7VeG6vVhlxqBVdFbhuqExVTsy4bq/VWtVw6FXVeG6veG6pTNVZTJYw6BV4bq7w61VLOG7h+G6oTFV4buL4buFVWEyNFXhuqHDo+G6oTHhu5ZVMsOq4bqhMVVhMjRV4bqhMcOqalUyMyLDoFUuIlUxPWpVVuG6oVU7w6NVOzIzW8OqVTJm4bqr4bqhMVUxM+G7rlXhur3hu7LhuqExxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVUuw6Phu5ZVO1Y7VTrhu7LhuqEx4buWVeG6p1XhuqEyw6PDoFXhur3huqUzVWUyWMOgVS7DnVUxPWpV4bq54buuVTJX4bqhMVXhur3hurnhu7LDoFXhu4vhu4dVVuG6oVXhurkk4bq9VeG6oTEyM3vDoFXhur3hurnhuq/huqExVeG7i1dVLuG7uDtVOjNd4bq9VeG6oTEyM3vDoFXhur3hurnhuq/huqEx4buWVeG6oTJm4buYVXYzfeG6vVXhuqExZmIz4buWVTtm4bqrZeG7llU7ZsSR4bqhMVUu4bqjWOG6veG7llUy4buDalUy4bqjWDNV4bq9VzNV4bq7WeG6oeG7llU74bq1VWtVMT1qVeG6vTJm4bqp4bqhMVXhur00OzJVw6Dhu67huqExVeG6vTThuqEyVTvhurPhuqFVLsOi4buWVTpY4bqjVcOhaTvhu5ZVOuG7tOG6vVUxM8OsVeG6oTFmYjNV4bq94bq5VjNVZTJWZVXDocOqKuG6veG7llU7MuG6teG6oTFV4bqhMWZiM1Xhur0yM1UyV+G6oTJVO+G6s+G6oTFV4buL4buHxqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hVxajhu6jGr2XEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMOa4busL8OZxq/Dmizhu6TDmuG7sOG7puG7puG7pOG7pOG6veG7quG7quG7psOaw5rDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zhu6zDmsWoVFXhu67DoeG6veG7jFRyWeG6oTJVOlbhuqNV4bq9NeG6oTJV4bq94bq5WOG6oTFV4bq7w61VLOG7h+G6oTFV4buL4buFVWEyNFXigJzhuqHDo+G6oTHigJ1VMT1qVVbhuqFUVeG7iTMs4bq9MuG7jFThu7DDmsOaVFUyITMxMuG6veG7jFTFqOG7qMavVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVOG7oHLhurPhuqExVeG7ruG6oVXhurxFVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rlU64bu04bq9VTEzw6xV4bukVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhurvDrVUs4buH4bqhMVXhurvhur/huqExVTE9alVW4bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdCJV4bqhMeG7suG6oVU7MuG7uOG6oVXhur014bqhMlXhur3hurlY4bqhMVXhuqFXauG7llXhur0yYjNVMTPhu67huqFV4bq94bqrM1U74buB4bqhMVXhu4vhuqszVeG6oTIzW8OqVTEzWTNVZTJWZVXhur3hu7LhuqExVTtmYuG6oTFVZTLEg+G6oTHhu5ZVOzLhurXhuqExVeG6veG6pTNVZTJYw6Dhu5ZVw6FpO1XDoWZj4bqhMVU74bqz4bqhMVXhu67huqFV4bq9M31lVeG6veG7hztVZTLhurUzVTJjZVXhur0yZmLhuqExVcSpw6pqe+G6oVXhu4vhuqszVTsyNOG6oTJVw6nDqmpb4bqhVS424buuVWUyZuG6qeG6oTHhu5ZVO1Y7VS7huqNX4bqhVeG6vTIiVS4malXDoFjhuqEyVeG6vcOqanvhuqFV4bq94bq5w6pqW+G6oeG7llXhu4sq4bqhVS7huqXhuqExVeG6oTFmYjNVLD3huqFV4bq9aVXhuqExw6pqXeG6oVUxM+G7ruG6o1XhuqHhuqVlVTtWO1XDoeG6o1gzVeG7i+G7hVVhMjThu5ZV4buLKuG6vVXDoTNdw6pV4bqh4bqn4buWVTvhurPhuqExVTvhu4dVMuG6rVXhur3hurljVeG7i1dV4bq94bq1VTEzVjtV4buLM1VlMljDoMagVcOA4bu44bq9VWEyVjvhu5ZV4buLM107VS4zW8OqVeG6veG6ueG7ruG7llXhur3hurnDqmpV4bq94bq14buWVcSpKOG6vVXEqcOtVeG6oTEyM3vDoFXhur0yIeG6o1XDqcOqalUuNuG6oTJVO+G7g+G7rlVlMlZlVcOhw6oq4bq9VS7hurUzVeG7i+G6qzNVO1Y7VS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVXhurvDrVUs4buH4bqhMVXhu4vhu4VVYTI0VeG6ocOj4bqhMeG7llUyw6rhuqExVWEyNFXhuqExw6pqVTIzIsOg4buWVTtWO1XDoeG6o1gzVTvhurPhuqExVTvhu4dVMuG6rVXhur3hurlj4buWVeG7iyrhur1Vw6EzXcOqVeG6oeG6p1UuIlXhur3hurnhuqXDoOG7llU7ZuG6q2Xhu5ZVMTN94bq9VeG6oTFmYjPhu5ZVMT1qVeG6vTJm4bqp4bqhMVXhur00OzJVOzLhuqNV4bqhMWZiM1VhMlY7VTvhu4XhuqExVcOhV1U6M13huqFVZTJWZVUyw6zDqlUyM13DqlUuIlXhurnhu7LhuqFVLiFV4buLV1VlMsSD4bqhMVXhuqExaOG7rlXhur3huqUzVWUyWMOgxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6DDicOq4bq1O1V3ZuG6qeG6oTHhu54vZeG7oA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]