(vhds.baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người dân đã hướng đến “lối sống xanh” trong đó việc sử dụng các loại thực phẩm rau, củ, quả xanh là lựa chọn hàng đầu. Đáp ứng xu hướng tiêu dùng của người dân, thời gian qua tổ hợp HTX Happyfarm, xã Đông Tiến (Đông Sơn) đã tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo nguồn rau, củ, quả cho nhu cầu thị trường.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro8xqA3PC3DjeG7ruG7pMOaV8OC4bq84buwPik84bukVTjhuqThurpE4bq7xKhW4bq84buSxKhY4bq8V8OaPiNX4bq84buYPlfDmuG6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vDwoWFfDmuG6vDzDmT/hu6Thurzhu5bhu6RTVuG6vOG7lMav4buYw5nhurzDqeG7j8O94buJ4bq5LeG6vklDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpE4bq7U+G6vOG7lsSoVuG6vOG7ksSoWOG6vCkw4buY4bq84busw5nhu7TGoOG6vC7DmcOdV8Oa4bqm4bq84buYw5lAV8Oa4bq84buUxq/hu5jDmeG6vMOp4buPw73hu4nhurkt4bq+SeG6puG6vFfDmeG7pFE+4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5TDklfhurzhu5ZK4bq8w5kgJlfDmuG6vOG7llBX4bq84oCc4buuQOG7pOG6vClAV8Oa4bq8N8ONV8OZ4oCd4bq8PChYV8Oa4bq84buWWeG6vDXhu6RS4buY4bq8KTPhurzhu5RbV8Oa4bq84buYw4zhu5jhurzhu65Y4buI4buk4bq8PMOZMuG7mOG6vC7DmcOUVuG6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vDfDjVfDmeG6vOG7ruG7iuG6vOG7rjLDjeG6vOG7mMOZ4buyV+G6vMOZ4buKV8Oa4bq84buW4buOPuG6rOG6vOG6u8OMLuG6vDBXw5rhurw3PuG6vMOZICZXw5rhurw84buk4bugPuG6vOG7lH1Xw5rhurzhu5hdw43hurxXw5ogP+G7pOG6vOG7lMOSV+G6puG6vDzDmT/hu6ThurzDmuG7pMONV+G6vCE+w43hurw8JOG6vMOZOi7hurzhu4vhu6Xhu7Xhurzhu4vDjS4uOFXDjShW4bqm4bq8N0rhurzhurvhu7hXw5rhurzhu6Xhu6RQV+G6vOG6quG6u+G7uFfDmuG6vMO5KldC4bq84buWSuG6vDxLV8Oa4bq84buYID9Xw5rhurwpxKhX4bq8Nz7hu4w84bq8V8OZTVbhurzhu5bEqFbhurzhu5LEqFjhurxXw5o+I1fhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurzhu5jDmVjhurxXw5k+4bq84buY4buOPuG6vDzDmcav4bq8PCggP1fDmuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4LhurxIw4rDii434bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4Thu4bhur4uN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gMOKSC/hu4DDikfhu5Thu4Thur7hur7hur5I4buESTxG4buA4buESUfhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG7gOG6vkjhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG6u8SoVuG6vOG7ksSoWOG6vFfDmj4jV+G6vOG7mD5Xw5rhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG7huG6vuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6RMOy4bu44bq8w5nFqFfDmeG6vDwoI1fDmuG6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vMONV+G6vDxY4buKV+G6vOG7mF3DjeG6vDwk4bq8w5k6LuG6vOG7i+G7peG7teG6vOG7i8ONLi44VcONKFbhurwoPVfDmuG6vEbhuqbhu4ThurzDmcON4bqm4bq84buUWOG6vOG6vuG7gOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vDXhu6Thu6BX4bq84buu4buK4bq8w5k94buk4bq8NeG7pOG7oFfhurzhu4s94buk4bq84buN4bu4V8Oa4bq84buUw5JX4bq8N0rhurzhurvhu7hXw5rhurzhu6Xhu6RQV+G6vOG7ruG7ilbhurzhu5jDmV3huqzhurzhu6Xhu4jhu6Thurzhu5bDkjjhurw8KCNXw5rhurwo4buMPOG6vFfDmeG7pFE+4bq84buuWOG7iOG7pOG6vCjDjT7hurwp4buI4buYw5nhurxXw5kg4bq84buSTC7hurzhu5jEqOG7pOG6puG6vDfhu4rhurzhu67DjOG7mMOZ4bqm4bq8KMONPuG6vOG7mMSo4buk4bqs4bqs4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG7huG6vi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buAw4pIL+G7gMOKR+G7lOG7hOG6vuG6vuG7gEbhu4BJPOG6vuG7hEhISOG7rsOK4bqs4buwLsOa4bq0KMSCSOG7gkbhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG6u8SoVuG6vOG7ksSoWOG6vFfDmj4jV+G6vOG7mD5Xw5rhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG7huG6vuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6ROG7jcOZNFfDmuG6vOG7rj5AV8Oa4bq8KMONPuG6vFYjV8Oa4bq8PCrhu6Thurw3w41Xw5nhurxWKlfhurxWO1fhurzhu5YgOuG7mOG6vDwoI1fDmuG6vDXhu4rhurw8w5k+4bq8w5lY4buI4buYw5nhurwhPsONV8OZ4bq8V0tW4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG7huG6vi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buAw4pIL+G7gMOKR+G7lOG7hOG6vuG6vuG7gEjhu4Lhu4Q8SEhH4buE4bq+4buuw4rhuqzhu7Auw5rhurQoxILhu4bhu4bDiuG6uuG6vMON4buuPMSC4bq64bq7xKhW4bq84buSxKhY4bq8V8OaPiNX4bq84buYPlfDmuG6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vDwoWFfDmuG6vDzDmT/hu6Thurzhu5bhu6RTVuG6vOG7lMav4buYw5nhurzDqeG7j8O94buJ4bq5LeG6vknhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buE4buG4bq+4bq64bq8L0RDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouw6nDjS484bukWFfhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6PMagNzwtw43hu67hu6TDmlfDguG6vOG7mMagVzzGoCjhuqThurpE4bq54buy4buY4bq84buYWFfhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7lOG7kFfhurw14buKWOG6vOG7rMOZPuG6vDwoI1fDmuG6vCjDjT7hurzhu5hdw43hurw8JOG6vMOZOi7hurzhu4vhu6Xhu7Xhurzhu5jDnVfhurzhu5YgOuG7mOG6vDzDlVfhurzhu5RbV8Oa4bq84buWU+G6vDwoI1fDmuG6vCjDjT7hurzhu5jEqOG7pEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7pMOpxqBXPMagKOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4LhurxIw4rDii434bqk4bq8w5nGoOG7pMOaw5k8w4Lhurzhu4Thu4bhur4uN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gMOKSC/hu4DDikfhu5Thu4Thur7hur7hu4DDiuG7hEc84buAw4rhu4JH4buG4buuw4rhuqzhu7Auw5rhurQoxILhu4Dhu4Thu4DhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG6u8SoVuG6vOG7ksSoWOG6vFfDmj4jV+G6vOG7mD5Xw5rhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG7huG6vuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6ROG7i+G7pFJX4bq8KT7hurwpPuG6vOG7lsONV8Oa4bq8NeG7iljhurxWfcON4bq8PMOZPuG6vMOZWOG7iOG7mMOZ4bq8w5nhu4pXw5rhurxXw5rhu4o44bq84buL4bul4bu14bq8PMOZPuG6vMOZWOG7iOG7mMOZ4bq84buWIDrhu5jhurw14buK4buk4bq8POG7iOG6vOG7mD5Xw5rhurzhu5jhu4wu4bq84buYw5lY4bq8PMOZxq/hurw8KCA/V8Oa4bqm4bq84buYw4zhu5jhurwp4buk4bugPuG6vDzDmcav4bqm4bq84buYM8ON4bq8w5nhu4pXw5rhurw8w5ky4buY4bq8LsOZw5RW4bq8KeG7iOG7mMOZ4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG7huG6vi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buAw4pIL+G7gMOKR+G7lOG7hOG6vuG6vuG7gOG7gMOK4buEPEZJ4buAR8OK4buuw4rhuqzhu7Auw5rhurQoxIJIRkfhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG6u8SoVuG6vOG7ksSoWOG6vFfDmj4jV+G6vOG7mD5Xw5rhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG7huG6vuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6RGXDjVfhurzhu5bhu44+4bqm4bq8VuG7uOG6vMOZxahXw5nhurxX4buKOOG6vOG7mMOZ4buo4bq8PCgjV8Oa4bq8V8OZ4bu04bq84buu4bui4bq8KcONPuG6vOG7llnhurxXw5nDlVfhurw8w5nhu4w44bq8w5nhu6RSPuG6vCE+xKjhurzhu5jDjVjhurzhu5jDjOG7mOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vDXhu6Thu6BX4bq8PChYV8Oa4bq8PCThurzDmTou4bq84buL4bul4bu14bq84buWSuG6vDzhu6bhu5jDmeG6vOG7mDLhu5jhurxWO+G6vCg9V8Oa4bq84buU4bukUlfhurw84bum4buYw5nhurw14buK4bq8PCgjV8Oa4bq84buuPsOSV+G6vC7DmeG7pOG7oFfhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7rljhu4jhu6Thurwow40+4bq8PMOZxqBY4bq8PMOZP+G7pOG6vDVb4bq8NeG7iuG6vDzDmcagWOG6vFZ9w43huqbhurw84buIWOG6vCjDjeG6vOG7liA64buY4bq84buYw5k+JeG7pOG6vOG7mMOM4buY4bq8KcSoV+G6vC7DmcOUVuG6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vCE+w41Xw5nhurxXS1bhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REPhu6RWw5rhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buE4buG4bq+LjfhuqThurrhurwpKOG7mMSC4bq6Ly/hu5jhu5RX4bqs4buSw41YPMOZw41Xw5nDmVjDjeG6rDVXL+G7lMagKeG7rDxYLi9XxqA2KS/hu4Dhu4DDikgv4buAw4pH4buU4buE4bq+4bq+4buA4buG4buC4bq+POG7gEnhu4ZI4buE4buuw4rhuqzhu7Auw5rhurQoxILhu4JHw4rhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG6u8SoVuG6vOG7ksSoWOG6vFfDmj4jV+G6vOG7mD5Xw5rhurwow40+4bqm4bq84buYXeG6puG6vCE+xKjhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hOG7huG6vuG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LsOpw40uPOG7pFhX4bq6RMOyS1fDmuG6vDzDkjjhurw3w41Xw5nhurzhu5hdw43hurw8JOG6vMOZOi7hurzhu4vhu6Xhu7Xhurzhu5bDjVfDmuG6vOG7mMOZPsOUV+G6vOG7ksav4bq8NeG7iljhurw1W+G6vDzDmT7hurzDmVjhu4jhu5jDmUMvLkRDPMON4buS4buuxqDhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu5jDjVZXw5nDjTzhurrhurzhu5jGoOG7ruG7rikuw43hu5jhu6RXw5rEguG6usOK4bq64bq84buYxqDhu67hu64uw43hu5Thu5Thu6RXw5rEguG6uuG7hOG6ukRDPOG7kljhu5Q4REM8KERDPOG7lERDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bq7U+G6vFfDklfDmuG6vOG7mMONWOG6vOG7mMOZ4buMPOG6vOG7riA6V8Oa4bq8KcSoV+G6vC7DmcOUVuG6vDwk4bq8w5k6LuG6vOG7i+G7peG7teG6vOG7lkrhurw8KMONV8Oa4bq84buSxq/hurzDmVLhurw8w5lAV8Oa4bq8PCAm4buk4bq8LsOZPlfhurzhu5LDjFfhurw8MuG6vOG7lj1Xw5rhuqbhurzDmuG7pOG7ilfhurzhu64gJuG7pOG6vDXhu4rhurzhu5jDmV3hurw4UD7hurwpM+G6vOG7lFtXw5rhurwuw5nDklfhurzhu5JZV+G6vDXhu6Thurwp4bukV8OZ4bq84buWU+G6vCjDjT7huqbhurzhu5hd4bqm4bq8IT7EqOG6vDzDmcOVPOG6vCky4bq8w41X4bq8PFjhu4pX4bqm4bq84buYw5nhu4w84bq84buuIDpXw5rhurzhu5ZA4buk4bq8NSbhu6ThurxXw5ogP+G7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84buUfVfDmuG6rOG6rOG6rOG6vOG7i+G7pFJX4bq8PCThurzDmTou4bq84buL4bul4bu14bq84buWSuG6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq84buY4bu4V8Oa4bq8KcSoV+G6vC7DmcOUVuG6vOG7lCDDjeG6vG/hu6RW4bq84buLWOG7ilfDmuG6vMOZw5U+4bq84buW4buIPOG6vCnEqFfhurwuw5nDlFbhurzhu4/DqeG7j3Thurzhu4bhurwpw41Y4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDucSoV+G6vC7DmcOUVuG6vDwx4bq84buYw4zhu5jhurxW4bu44bq8w5nFqFfDmeG6vDzDmcagWOG6vMOZICZXw5rhurzDjVfhurw8WOG7ilfhurzhu64+4bu4V+G6vDzhu4hY4bq84buWIDrhu5jhurxX4bukUVbhurw84bukV+G6vOG7mF3DjeG6vFfDmiA/4buk4bq8POG7pOG7oD7hurzhu5R9V8Oa4bqs4bq84bq7I1fDmuG6vDzDmT/hu6Thuqbhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq84buSPiThu6Thurzhu5TGr+G7mMOZ4bq8w6nhu4/DveG7ieG6uS3hur5J4bq84buWw41Xw5rhurzhu5Thu6RUV+G6vOG7kuG7pFBX4bq8LsOZMOG7mOG6vDzhu4gu4bq8V8OZIOG6vMOZ4bukUlfhurxXw4044bqm4bq8VuG7uOG6vMOZxahXw5nhurxX4buKOOG6vOG7mMOdV+G6vMOaWS7hurwuw5nhu45X4bq84buWxKhW4bq84buSxKhY4bq8V8OaPiNX4bq84buYPlfDmuG6vDBXw5rhurwow40+4bq8PCggJuG7mOG6vFfDmT7hurzhu5jhu44+4bq8V8Oa4buKOOG6vOG7mOG7ilfDmuG6vOG7mMONWOG6vOG7mF3DjeG6vDzDmcav4bq8PCggP1fDmuG6rEMvLkRDLzzhu5REQy88KERDLzzhu5JY4buUOERDLzzDjeG7kuG7rsagREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG6oz48w5lYKOG6ukThu43Dmj44VFfhurzhurvhu4g8Qy8uRA==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]