(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, trước sự gia tăng các ca F0 trên địa bàn, xã Hoằng Thành, Hoằng Hóa đã thành lập trạm y tế lưu động tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các ca F0 đang điều trị tại nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkEThu5jEkOG7pynEqFfDijnDij5Rw4pWMHvDisagJFjDmcOKOEvDiuG7iVlOWMOZw4rhu6fhu6Thu4hY4bukw4rhu6Qqw4o+KTvDisag4bumUnvDij4p4buow4rDrOG6vsOKPsSo4bumw4pY4buk4buIRC/hu5jEkEQv4buk4buAxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4buJ4buaw4zhu5bhurzEkOG7j+G7pDVYw5nDiljDmeG7iDnDiih7w4zhuqzDij4pMD/hu5TDijwzw4rDmeG7psOMw4o+TFjDmcOK4buU4buK4buUw4rhu5TDjMOKw6zhur7Dij4pUFjDisag4buow4zDiuG7mOG7iFjhuqzDijhLw4rhu4lZTljDmcOK4bun4buk4buIWOG7pOG6rMOK4buJWU5Yw5nDiuG7icOdw4zDisagS8OKPuG7pOG7iFjhu6TDilbDlCHDij4pxKhXw4o5w4o+UcOKVjB7w4rGoCRYw5nDij7FqOG7lOG7pMOK4buUM+G7lMOK4bukKsOKPik74bqsw4rDmeG7pn0hw4rGoC7DiuG7lOG7iuG7lMOK4buUw4zDisOs4bq+w4rGoMOMWMOZw4rGoOG7plJ7w4o+KeG7qMOKPsSo4bumw4pY4buk4buI4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKR0bhur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4Thu4Lhu4IhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buG4bq+SS/hu4DDjUjhu5bhur7hu4BG4buAR+G7gkg+w41Gw43hu4Lhu4ZW4bq+4bqo4busIcOZw4Ip4bqu4buAw41G4bq8w4rDjFY+4bqu4bq84bunKcSoV8OKOcOKPlHDilYwe8OKxqAkWMOZw4o4S8OK4buJWU5Yw5nDiuG7p+G7pOG7iFjhu6TDiuG7pCrDij4pO8OKxqDhu6ZSe8OKPinhu6jDisOs4bq+w4o+xKjhu6bDiljhu6Thu4jhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8R0bhur7hurzDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6ruG6vOG7hOG7guG7guG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDDrOG6vsOKxqDhu6ZSe8OKPinhu6jDij7EqOG7psOKWOG7pOG7iMOKxqAwO+G7lMOKWOG7pOG7jFjDijbhu6ZQWMOK4bunKcSoV8OKPlHDilYwe8OKxqAkWMOZw4rGoFFYw4o+4bukTFfDiuG7ruG7pOG7ilfhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6cpxKhXw4rhu5TDncOKSMOKPuG7pOG7iFjhu6TDijbhu6ZQWOG6rMOKw5k9V8OKWOG7pOG7jFjDijbhu6ZQWMOKPinEqFfDijnDij5Rw4o4S8OKNuG7iMOKWOG7pDVYw5nDiljDmTA64bumw4pW4buIV8OK4buUQFjDmcOKPuG7iuG7lMOKOcOKPlHDisagS8OKWMOZ4buk4buqw4rhu6Qwe+G6qMOKw6nhu4rhu5TDijzhu7DDisOyUMOK4bq9xq9Y4bukw4rDuntQ4bqsw4rhu6cpMCxYw5nDiuG7pynEqFfDijnDij5Rw4pWMHvDisagJFjDmcOKOEvDiuG7iVlOWMOZw4rhu6fhu6Thu4hY4bukw4rhu5Thu6RZw4rhu5jhu6ZRPuG6rMOK4buUQFjDmcOKNuG7plPhu5TDiuG7pE5Yw5nDiljDmeG7iDnDiuG7lCLDjMOKWOG7pOG7jFjDijbhu6ZQWMOKOcOKPlHDiizDij4pxKhXw4pWMHvDisagJFjDmcOKVuG7iMOKKHtKWMOKVmHDiuG7lsOMWOG7pMOKPOG7iuG7lOG7pMOKw6zhur7Dij7hu6Thu5pZw4o+MljDmcOKWOG7pMOdV8OK4buYU1jhu6TDiljhu6Thu4xY4bqow4rhurnhu4pYw4rhu5gkw4o5w4o+UcOKPuG7pDA6WMOZw4o4ezlQWMOKVuG7plBYw4rhu6RTw4o2P+G7psOKWMOZMDrhu6bDildN4buUw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMONw4ooe8OMw4rGoOG7plNYw4o+4bukWcSo4bumw4rGoFTDilhNV8OK4buYTT7DisagMDvhu5TDij7Gr1jhu6TDiuG7pMavWOG7pMOKPDHhu5TDiuG7ruG7pOG7tuG7msOKNuG7iMOK4bukMD9Yw5nDiuG7luG7kljDisag4bumUnvDij4p4buow4rhu67hu6Thu6bDiuG7lMOVWMOKPuG7pOG7plE+4bqow4rhu40kPsOKPCPDiuG7mFNY4bukw4pY4buk4buMWMOKxqDDjFjDmcOKxqDhu6ZSe8OKPinhu6jDiiHhu6Thu4o+w4o84bumWOG7pMOKPinhu6ZTe8OK4buU4bukMVjDmeG6rMOK4buUw53DiuG7mOG7plR7w4rhu6Thu6ZTWMOKWOG7iFnDij7hu6TGr8OKPkDhu6bDijzhu6DDij4pM+G7lMOKPuG7plEhw4rGoFFYw4rhu67hu6Thu4pX4bqsw4o44buaV8OKOOG7nD7DilhRe8OK4buUw5VYw4rhu5Thu6R7OVRYw4rGoOG7plJ7w4o+KeG7qMOKPsSo4bumw4rhu5Qmw4o8LMOKOcOKPlHhuqjDiuG6uXsj4bumw4rhu5h7JeG7puG6rMOKPkDhu6bDijzhu6DDij4lWMOZw4rhu6Q7IcOK4buWw4xY4bukw4o84buK4buU4bukw4o+4buOPsOK4buUSsOKWOG7pDVYw5nDiuG7mFNY4bukw4pY4buk4buMWMOKWOG7iFnDilfGr1jhu6TDiuG7lOG7pDDDjMOKPuG7pExX4bqsw4rhu67hu6Thu4pXw4rGoFTDijjhu5pXw4rhu5TDncOK4buUw5VYw4oh4bukSuG7psOKODTDilZhw4rDmcavw4o+4bukUFfDiuG7pMOMOcOK4buu4bukQFjDmeG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDikdG4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOK4buE4buC4buCITjhuqbhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7huG7huG6vkkv4buAw41I4buW4bq+4buARuG7gEfhu4bhur4+4buGSEnhur5IVuG6vuG6qOG7rCHDmcOCKeG6rsON4buCSOG6vMOKw4xWPuG6ruG6vOG7pynEqFfDijnDij5Rw4pWMHvDisagJFjDmcOKOEvDiuG7iVlOWMOZw4rhu6fhu6Thu4hY4bukw4rhu6Qqw4o+KTvDisag4bumUnvDij4p4buow4rDrOG6vsOKPsSo4bumw4pY4buk4buI4bq8w4o34bum4buWPuG7pOG6ruG6vEdG4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurzhu4Thu4Lhu4LhurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQ4bun4buk4buIWOG7pMOKNuG7plBYw4rhu6cpxKhXw4o5w4o+UcOKVjB7w4rGoCRYw5nDijhLw4rhu4lZTljDmcOK4bun4buk4buIWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6vVFYw4pYw4w5w4rhu6cpxKhXw4rGoEvDij7hu6RMV8OK4buu4buk4buKV+G6rMOKPjDDijbhu45Yw4o24buIw4rGoOG7plJ7w4o+KeG7qMOK4buU4bukWcOK4buA4bq+4bq+4bq2w4rDrOG6vsOKxqDDjFjDmcOK4buU4buK4buU4bukw4pWOcOKxqDhu6ZSe8OKPinhu6jDij4pUFjDisag4buow4zDiuG7mOG7iFjDijhL4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buNKuG7psOKWMOZ4buIOcOKPinEqFfDijnDij5Rw4o4S8OKPuG7plEhw4pY4bukw5RYw4rhu67hu6RZSljDmcOK4buA4bq+4bq+w4rGoCPhu6bDij4wO1jDmcOKxqBRWMOK4buu4buk4buKV+G6rMOKPjDDijbhu45Yw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFFYw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMON4bqow4rhu6cpUFjDiuG7lCbDijwsw4rhu67hu6Thu4pX4bqsw4rhu67hu6ZUV8OKPinDjOG6rMOKPOG7iFjDmcOKVuG7tOG7lOG6rMOKWOG7pOG7jFjDijbhu6ZQWMOKOcOKPlHDiih7OVE+w4rGoOG7qFjhu6TDiljhu6Q1WMOZw4rGoCPhu6bDij4wO1jDmcOKWOG7iFnDisagMDvhu5TDiuG7lOG7iuG7lOG7pMOKVjnDisag4bumUnvDij4p4buow4o+xKjhu6bDiljhu6Thu4jhuqzDiljhu6Q1WMOZw4rGoCPhu6bDij4wO1jDmcOKWOG7iFnDiiHhu6RK4bumw4rGoOG7plJ7w4o+KeG7qMOKPsSo4bumw4rhu5Qmw4o8LMOKOcOKPlHhuqjDiuG7j+G7pDVYw5nDisagI+G7psOKPjA7WMOZw4rhu5Thu4rhu5Thu6TDisag4bumUnvDij4p4buow4o+xKjhu6bDiljhu6Thu4jDilbhu4jDiljDmTA64bumw4rhu5YwJljDmcOKPsWoWOG7pMOKNj/hu6bDiuG6ucO14buzxKnhurst4buAw43Diljhu6QwWMOZw4rhu67hu6RAWMOZw4rhu5TDncOKPinhu6ZTe8OK4buU4bukMVjDmeG6rMOKxqBKV8OK4buYSlnDijZSw4rhu5Qmw4o8LMOKNsOUPsOK4buU4buk4buOPsOKNlLDiiHhu6Thu7JYw5nDiuG7lOG7iuG7lOG7pMOKVjnhuqzDiuG7ruG7pEBYw5nDiuG7lMOdw4rhu5hTWOG7pMOKVmHDilhSWOKApsOK4buP4buk4buMWMOKNuG7plBYw4o5w4o+UcOK4bukMD9Yw5nDiuG7luG7kljDiljDmTA64bumw4rhu5hTWOG7pMOKNuG7iMOKWMOZMDrhu6bDiljhu6Thu4jDiiHhu6QwJljDmcOKIeG7pOG7iiHDiuG7lOG7iuG7lOG7pMOKVjnDisOMWMOKPlnhu4hY4bqsw4rhu5Thu4rhu5Thu6TDij4zw4rhu5Thu6RMV8OKPMOd4buUw4o8MeG7lMOK4buu4buk4bu24buaw4rhu5Thu6RZw4pYw5kwOuG7psOKWOG7pOG7plVXw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMON4bqsw4rhu5bhu457w4rhu6Thu6ZTe8OKWOG7pMOUWMOK4buY4bumUT7DiuG7mOG7plR7w4rhu6Thu6ZTWMOK4buYU1jhu6TDij4pLMOKWE9Yw5nigKZELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDo3s+4bukWSnhurzEkOG7s+G7jFjDisOjWOG7pEQvIcSQ

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]