(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tiêu chí môi trường luôn được chú trọng. Đây là tiêu chí gắn liền với cuộc sống hàng ngày, liên quan đến sức khỏe gia đình, cộng đồng.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4buyw7nDicOC4buVS09zw4nhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurThu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7N1w4nhurThu5VNdMOJ4bq04buVLeG7leG7nHPDicOC4buVLeG7lU3DuuG7s8OC4buVLeG7leG7t8OBSuG7jS/Dgsah4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKIeG7uXPhu7Xhu5nhu4/huqVM4bq4w4nhurThu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcOJ4buGw4nhurThu5VOw4Lhu4bDieG7lUXDjeG6pOG7lcOzMOG6pSDDsm3hu5Uw4bqlIOG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq4beG7lTDhuqUg4buVROG6pOG6sE/hu5VFeU9t4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lUXhu4bhuqThu5VOTMOUw4zDieG6tOG7lcSQT+G7hsOJ4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7PDgsOT4buVTkzDisOJ4bq0buG7leG7tuG7reG7ouG7lcSQdeG7lU7huqThuqJP4buV4buzw4Lhuqbhu5XhurTFqcOJ4buVxJDhuqTEgsOJ4buVxqDDjeG6pOG7leG7s09G4buz4buVTeG7gsOJ4bq04buVw4J1w4nhurThu5XDieG6tHXhu6Jt4buVxJDhuqThuqLDieG7lUtPc8OJ4buV4bu3w4PDieG7lU3hu5Dhu7Phu5VEw4Lhur7hu7nhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDgm3hu5Xhu7NGw4nhurThu5Xhu7fhu4TDieG6tG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhu7VOw4JPRcO94buV4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vw4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu5vhu59K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bud4bubcC/GoXBw4bu14buf4bub4buX4bufxqHhu53hu5dOcOG7l+G7neG7nXDEkOG7l25DSuG6tGpMw61x4buh4bub4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4buyw7nDicOC4buVS09zw4nhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurThu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7N1w4nhurThu5VNdMOJ4bq04buVLeG7leG7nHPDicOC4buVLeG7lU3DuuG7s8OC4buVLeG7leG7t8OBSuG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcOG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/hu5vhu5/hu5nhu5Uv4buP4bu24bq4dcOJ4buVTsOCc8OJw4Lhu5XDieG6pOG6osOJ4buV4buc4bul4buV4bql4bqk4bqiw4nhu5XhuqVMc8OJ4bq04buVw7PhurNPw7nDieG6tOG7leG6v8OUScOJ4bq0w7Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buVw4Lhurhz4buVxqDhu7nDieG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lU7DuuG6pOG7lU5P4buiw4PDieG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lU7hu5jhu5VLT8O5w4lu4buVw5nDicOCa+G7leG6pcOU4buVxJDhuqThuq5P4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDDguG6pMSCT+G7lcOJ4bunReG7lcagxILhu5VOTMOUw43hu7Nt4buVRMOC4bqk4buV4buzw4LDlHPhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lTDhuqUgbeG7lcag4bqu4buVTeG6pMOJw4Lhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurThu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5Xhu7PhurzDieG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDveG7r07hu5Xhu7N3Sm3hu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5Xhu7fhuqThu5Xhu7PDgndO4buVw4LDgUpt4buV4bub4buVw73huqLDieG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4bq64buVw4Lhuq7hu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7leG7s+G7gsOJ4bq04buVTOG7pcOJw4Jt4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7N2w4nhu5VFRk7hu5Xhu7NJw4nhu5VFw5Rz4buVxJB14buVxJB24bui4buVxJBG4bqkbm5u4buVLuG6pMOM4buV4bu34but4buibeG7lU1zT+G7lcOCScOJ4buVxqHhu53hu5XDieG7p0Xhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4buyw4LDlEnDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDguG7lSDhu4zhu7Phu5VO4bqk4bqiT+G7lUtP4buC4buz4buV4bq04bqkc+G7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVMOG6pSBt4buVw71G4buVReG7qU7hu5XDieG7hsOJ4bq04buVTsOC4buGw4nhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7N1w4nhurThu5VNdMOJ4bq04buVLeG7leG7nHPDicOC4buVLeG7lU3DuuG7s8OC4buVLeG7leG7t8OBSm7hu5Xhu7J04buz4buV4buc4bul4buVw4Lhurh1w4nhu5VOw4J1w4nDguG7lTDhuqUgbeG7lTDhuqUg4buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurht4buVMOG6pSDhu5VE4bqk4bqwT+G7lUV5T+G7leG7t+G7peG7lU7DuuG6uOG7leG7s8OCT+G7ouG6sMOJ4buVw73huqTDg8OJ4buV4buz4bunw4nhu5XDvcO5w4nhu5XGoMSC4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lUXhu4bhuqThu5VOTMOUw4zDieG6tG7hu5Xhu7ThuqThuq7DieG7lUXDuuG6uOG7lTDhuqUg4buV4buz4bq64buVw4nDguG6pMSCT+G7lcO9w5TDjeG7s+G7leG7t0ZO4buVSsOCdG7hu5Xhu7Lhu4bDieG6tOG7lU504buz4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVReG7huG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buV4buzdcOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7Phu69K4buV4buO4buibeG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lUtP4buixILDieG7leG7s0nhu5VN4buIbeG7leG7s3Thu7Phu5VN4buIbeG7lcO9c8OJbeG7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5VLT3PDieG7lU7hu61F4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fDuuG6uOG7lU5M4buY4buz4buVTuG6pMODSm7hu5Uww4LhuqTEgk/hu5XDgk/hu6Lhuq7DiW3hu5VOw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Vt4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5XDguG6uHXDieG7lU7DgnXDicOC4buVMOG6pSDhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7Phurrhu5Xhu7N04buzw4Lhu5XEkHVF4buVw4Jz4buibeG7lU10w4nhurThu5VOw7rhurjhu5XGoMSC4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG6puG7lcOJdeG7om7hu5Xhu7Lhu4bDieG6tOG7lU504buz4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVReG7huG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4bu34bul4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7leG7nuG7lU7DguG7kOG7s+G7lU7hu5jhu5XhurThuqR04buz4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJbeG7lcOJw4Lhu69O4buVxJB14buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VOw4JP4buV4bq04bq4RW3hu5Xhu5zhu5Thu5XEkOG7nuG7lUx04buz4buVTsOCw7nhuqRt4buV4buzw7nhuqThu5VOw7rhurjhu5Xhu7PDucOJw4Lhu5VLT3PDieG7lUXhu4bhuqThu5VOTMOUw4zDieG6tG3hu5VOTOG7hMOJ4bq04buVw4LhurhzbeG7leG7s+G7reG7ouG7leG7nHPDicOC4buV4bu1w4rhu7Phu5Xhu5vhu5XDveG6osOJ4buV4bu3w5TDjMOJ4bq0beG7lU5M4bq4w4nhurThu5VEw4JP4buV4bu14butw4nhu5Xhu7PDlG7hu5XDneG6osOJ4buV4buzw7rDicOC4buV4bu34bq6beG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDgkbhu5Xhu7Xhu63DieG7leG7s+G6vMOJ4buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4buY4buz4buVw4LhuqTDg8OJ4buV4bu34buvTm3hu5VF4buI4buVTEbDieG6tOG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7leG6tOG6pHPhurjhu5VOw4Lhu4bDieG6tG3hu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVw71GbeG7lUXDlEnDieG6tOG7lUzhu6XDicOC4buVTsOC4bq4dE7hu5XDicOUw43hu7Nt4buV4bu3dk/hu5VOw5Thu5VE4bqkw4nDguG7lUrDguG6puG7lU3hu5Thu5Xhu7Xhu4zDieG6tOG7lcOJw5TDjeG7s+G7lU3DuuG7s8OC4buV4bu1w5LDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7fDuUXhu5XDvcO54bq44buVTeG7kOG7s+G7lUTDguG6vuG7uW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlw4Lhu7nhurjhu5Xhu7d0w4nDguG7leG6tOG6pHThu5Xhu7Phu45z4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6pMSCT+G7lUrDguG7guG6pOG7leG7ssOCw5RJw4nhurThu5VOTOG6rMOJw4Lhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lTDhuqUg4buVTuG6qsOJw4Jt4buV4buzw4Lhuqrhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4bub4buVw4nhu6dF4buVw7Phu5vhu5fhu5vGoS3hu5vhu5fhu5vhu5vDsm3hu5Xhu7N04buz4buV4bu34bqoc+G7lUrDgsOUScOJ4bq04buV4bu34bul4buVTkzhu4TDieG6tOG7leG7t8OU4buK4buz4buVTkzhuqLDieG7lcahbuG7neG7n+G7l+G7lURF4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVw4LhurhzbeG7lcahbsahcuG7neG7lURF4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buV4buz4but4bui4buV4bucc8OJw4Jt4buV4budbuG7oeG7l3Lhu5VEReG7leG7t8OUw4zDieG6tOG7leG7t+G6pOG6rsOJ4buVTXTDieG6tG7hu5Vdw4Lhu4bDieG6tOG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lU7DgsODbeG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5VF4buG4buVw4LhuqzDicOC4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVReG7huG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7VP4bui4buVTkzhuqzhu5XGoHXhu5XDicOC4butw4nhu5VMRsOJ4bq04buVw4nDgsOU4buV4buzdOG7s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJa+G7lTDhu4bDieG6tOG7leG7suG7gsOJ4bq0beG7leG6pcOC4bqk4bquT+G7lSHhurpzbeG7lSHhurjGsMOJ4bq04buVIeG6unNt4buV4bu24buGw4nhurThu5XDoknDiW3hu5Xhur1Cw4nDguG7lSJG4buzbm5u4buV4buy4buGw4nhurThu5VOdOG7s+G7lU7Dgk/hu5XhurThurhFbeG7leG7nOG7lOG7lcSQ4bue4buV4buzw4Lhu69O4buVTsOCw7nhuqThu5VMxanDieG7lU3huqTDicOC4buVw4LhurjDuk5t4buV4buzw4Lhu69O4buVTsOCw7nhuqThu5XDieG6tE/hu6Lhu5XDgsO64bqk4buVTuG7kuG7lcOC4bq4w7pO4buV4bu3RsOJ4bq04buVTcO5w4nhu5Xhu5xP4buvTuG7lcOJ4buGw4nhurThu5XDieG6tMOC4bqk4bquSuG7lcOJw4LDlOG7lcO9c+G6uOG7leG6tOG6uuG6pOG7lU7Dgk/hu4Lhu7Phu5XDvcO54bq44buVxqDhuq7hu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XGoHdO4buV4bu34bul4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOC4bqkxIJP4buV4bu34bqoc+G7lUrDgsOUScOJ4bq04buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7lcOJ4bq0w4LhuqThuqJF4buVTsOT4buzbuG7lTDDgsOM4buV4bu34bq6beG7leG7t8ODw4nhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5tt4buVTlHhu5XEkOG6ruG7lU7Dgk/hu5XhurThurhFbeG7leG7nOG7lOG7lcSQ4bue4buVTHThu7Phu5VOw4LDueG6pOG7lU3huqTDicOC4buVw4LhurjDuk7hu5VO4bq4dcOJ4buVTuG6qsOJw4Lhu5XDlMON4buz4buV4bu3w7pO4buVw4JJw4nhu5VxcuG7i23hu5Xhu7PDguG7r07hu5VOw4LDueG6pOG7lcOJ4bq0T+G7ouG7lcOCw7rhuqThu5Xhu7fDuk7hu5Vx4bub4buLbeG7leG7s8OC4buvTuG7lU7DgsO54bqk4buV4bui4buVTsOD4buVTsOCT+G7leG6tOG6uEVt4buV4buc4buU4buVxJDhu57hu5Xhu7fDuk7hu5XGoeG7l+G7l+G7i27hu5XhuqVR4buVxJDhuq7hu5XDgkbhu5Xhu7Phurrhu5XDicOCdeG7lU7huqThuqJP4buVw4Lhu4pK4buVxqDhuq7hu5VN4bqkw4nDguG7leG7t8O6TuG7lXFy4buL4buVw7NO4bunw4nhurThu5XGocah4buL4buVTeG6uOG7lcagw43huqThu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vGocOybuG7leG6pVHhu5XEkOG6ruG7lcOCRuG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq04buVw4nDlMON4buz4buVw4Lhu4pK4buVxqDhuq7hu5VN4bqkw4nDguG7leG7t8O6TuG7lcOCScOJ4buVcnDhu4tt4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7t+G6uuG7leG7s+G6uuG7lcOCScOJ4buV4buh4buX4buL4buVTeG7guG7lcOCRuG7lU3hu5Thu5Xhu7Xhu4zDieG6tOG7lcOJw5TDjeG7s+G7lU3DuuG7s8OC4buVw7NO4bunw4nhurThu5XGoW1x4buL4buVTeG6uOG7lcagw43huqThu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vGocOybuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu7Lhu4bDieG6tOG7lU504buz4buVc8OJ4buVTuG6uHXDieG7lU7DguG7mOG7s+G7lUrDgnhF4buV4buz4bq64buVw4nDguG6pMSCT+G7leG7s8OCT+G7ouG6sMOJ4buVw73huqTDg8OJ4buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4buY4buzbuG7leG7snThu7Phu5Xhu7NJ4buVTeG7iOG7lU3DucOJ4buV4bucT+G7r05t4buV4buzw4LDg+G7lcO94bqkw4PDiW3hu5VE4bqkw4nDguG7leG7teG6uHPDicOC4buVTsOC4buY4buz4buVSsOCeEVt4buVROG6pMOJw4Lhu5Xhu7Xhurhzw4nDguG7leG7teG6qOG7s8OC4buVxqDhu4zhu5Xhu6fDieG7lU/hu4LDieG6tG3hu5XDvcODSuG7leG7p8OJ4buVTndK4buVTsOC4bqwbeG7lU7DguG7kOG7s+G7leG7p8OJ4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVSsOC4buC4buVxJDhuqThuqLDieG7lU7hu4zhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lUThuqThurBF4buVTkxzbuG7leG7tsODw4nhu5XDiXPhu6Jt4buVTuG6uHXDieG7lU7huqrDicOC4buV4bu34bul4buV4buz4bq64buV4bud4bufxqEv4budcXHhu5Xhu7PDguG7iuG7leG7t3PDieG6tOG7lcOC4bq4w7pO4buV4bu3RsOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lcOJw4J3w4nhu5Vzw4nhu5VO4bq4dcOJ4buVTsOC4buY4buz4buVSsOCeEVubm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bu24buC4bqk4buVxqDDjeG6pOG7leG7nOG7peG7leG7t8O6TuG7lU7huqThuqJP4buV4buzw4Lhuqbhu5Uw4bqlIOG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq4beG7lTDhuqUg4buVROG6pOG6sE/hu5VFeU/hu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7fhuqThu5Xhu7d2T+G7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVReG7huG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq0buG7leG6s09z4buV4bu34bq64buV4buzw4Lhu69O4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buV4buzT0bhu7Phu5VN4buCw4nhurRt4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVTeG7kOG7s+G7lUTDguG6vuG7ueG7leG7s+G7jnPhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7t+G7peG7leG7t8OU4buK4buz4buVw4nhu63DieG6tOG7lcSQ4bqiw4lt4buVTuG6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tG3hu5XDieG6tMOCQnPhu5Xhu5zhurpF4buVTsOC4bqiReG7lU7DgsWpTuG7leG7s8OC4bupTm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZTuG7ueG7nE4tc8SQ4bqk4bq0w4lr4buVTOG6pOG6tMOCTmzhu5nhu4/hu41NTkzhurjDieG6tOG7j8OddeG6pOG7lcagdeG7lcO5w4nDgmvhu5Xhu7bhu5Dhu7Phu5Xhur3DleG7jS9NTkzhurjDieG6tOG7j+G7jS9K4buP


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]