(vhds.baothanhhoa.vn) - Không có một gia đình trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa, nhưng Thăng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Chàng trai Trần Văn Thăng đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình khi vượt qua 64 thí sinh trở thành Quán quân chương trình “Âm vang xứ Thanh” lần thứ 16 và có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2022.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6sk7hurThuqfhu57hu4bhu6bhu6LhuqokP+G7gOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqq4oCc4bqv4buk4bqqW+G6vuG7puG7ouG6qiIp4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4oCd4bqq4bui4bug4buGP+G6quG7puG7ouG7nlLhuqrDmT5P4bqyL07hurThurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3hu4fhu4zhur7Dk+G6qOG6tMOs4bue4buu4bum4bui4bqqT8av4bqq4bukWCbhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqomJeG7quG7puG6qlvDleG7puG6quG7puG7nijhuqpP4buAT+G6qk7hu4Lhu6bhuqpPO+G7puG7ouG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqw5kp4bq+w4Phuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqq4buh4bueR+G7puG7ouG6qltN4bum4bqqT1bhuqrhu6JI4bum4bui4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqJks9xILhuqrhuqfhu57hu4bhu6bhu6LhuqomJeG6vuG7oOG6quG7oSVK4bum4bqq4bupR+G7puG6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqrDkkbhuqomJUDhuqom4bue4buG4bum4bue4bqq4bum4bug4buU4buk4bqqJj7huqrhu57hu4bFqOG6qk8u4bq+4bqqT+G7hOG6quG7ouG7oOG6vuG6qsOSUeG7puG7nuG6qsOa4bue4bug4bqqWyjhu7gm4bqqJD/hur7huqrhurhF4bqqJuG7nlDhuqoq4bug4bum4bue4bqqJiVA4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6quG7nT/hu4Dhu6bhuqokP+G7iOG7puG6qk/hu54o4buy4bum4bui4bqqJiVR4bum4bue4bqq4oCc4bqv4buk4bqqW+G6vuG7puG7ouG6qiIp4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4oCd4bqqw5lK4bum4bqqJuG7ninhuqpD4bq44bqqW+G7huG6qk/Gr+G6qsOa4buYJuG6qiQ/4buE4bqqT+G6vsWo4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOaMeG6qibhu57hu6Dhuqrhu6Hhu4fhu5vhu6Hhuqrhu6ZH4buk4bqqREJERMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurJO4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqjDkybhu54/4bukTuG6quG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpFw4lCPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERMSQxJAvREJEw5NFQ8OJQ+G6vEPDiSbEkMOK4bq64bq8QsOZQsSCVT3hu6LDgCXhu7XEkELDieG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6p+G7nuG7huG7puG7ouG6qiQ/4buA4bum4bqqJD/hu4jhu6bhuqrigJzhuq/hu6Thuqpb4bq+4bum4bui4bqqIinhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57igJ3huqrhu6Lhu6Dhu4Y/4bqq4bum4bui4bueUuG6qsOZPk/huqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRcOJQuG6qOG6qi/hurThurIvTuG6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThuqvhu6Thuqrhu6ElSuG7puG6quG7qUfhu6bhuqrhu6Hhu55H4bum4buiw4PhuqpPPj/huqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buh4buH4bub4buh4bqq4buH4buG4buk4bqq4bujV+G7puG7ouG6quG6sOG7oeG7m+G6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6quG7h8av4bq+4bq2xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7qeG7lOG6qj3hu55W4bqqNuG7oOG6quG7n+G7suG7puG6qkTDg+G6qj3hu54o4bu24bum4bui4bqq4bqp4buu4bum4bui4bqq4buH4buE4bug4bqq4bue4buw4bug4bqqW+G7lOG6quG7jOG7pOG6quG7oSVK4bum4bqq4bupR+G7puG6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqrhurBPPj/huqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buh4buH4bub4buh4bqq4buH4buG4buk4bqq4bujV+G7puG7osOD4bqq4buh4bub4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buHxq/hur7hurbhuqrhur7hu6DhuqpPIeG7puG7ouG6qk7hu6Dhu5gm4bqqw5Lhu5jhu6bhuqpPSz/huqrhu57hu6pP4bqqJiXhu6jhuqpPxq/huqrhu57FqOG7huG7puG6qk/hu4Thu6bhu57huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qsOZ4buC4bug4bqqw5nhu4bhuqomxKjhu6Thuqrhu6Io4buy4bum4bui4bqqKuG7gOG7puG7ouG6qk7hu6Dhu5gm4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqJks9xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7gcONPeG6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oMOD4bqqT+G7nuG7huG7puG7ouG6qibhu57hur7hu6bhu57huqrhu6bhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu6ZA4bqq4bumLOG6qk8o4bu24bug4bqq4bue4bug4buU4bum4bqq4bueSz/EguG6quG6q+G7pOG6quG7psav4bug4bqg4bqq4bqtO+G6qsOSRuG6qiYlQOG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqokP+G7gOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqqTy7hur7huqpP4bueKOG7suG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6quKAnOG6r+G7pOG6qlvhur7hu6bhu6LhuqoiKeG6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuKAneG6qsOSKOG7uE/huqrhu57hu7Lhu6bhuqpD4bqqJj9K4bumw4Phuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqq4buM4buk4bqqW03hu6bhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDkijhu7hP4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOZ4bu24bug4bqq4bue4buw4bug4bqqJuG7nkfhu6TDg+G6qk/hu546T+G6quG7pDzhu6bhu6LhuqomPOG6qsOa4bue4buA4bum4bqq4bui4bug4buEw4PhuqpO4buC4bum4bqqTsOo4bqqW+G7huG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqom4bue4buI4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p0fhu6bhuqrhu6bhu57hu4bhuqpPxKg94bqqTlbhu6bhuqrhu6bhu57hu7DhuqpPLuG6vuG6quG7pMOV4bqqT8Wo4bum4bqq4buh4bueR+G7puG7ouG6quG7pknhu6ThuqrDmeG7qibhuqom4bue4buw4buk4bqq4bui4bugfeG6vuG6qj3hu55W4bqqJuG7nlLhuqoqSuG7pOG6qj/EqCbEguG6quG6pVbhuqrhu6TDleG6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qipW4bum4bui4bqqTzvhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hur4/4bqqw5rhu57hu6Dhuqrhu4zhu6Thuqrhu6Thu7Thu6DhuqomJeG7qOG7puG6qkXhuqomP1nhu6DEguG6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqoqVuG7puG7ouG6qk874bum4bui4bqq4bukw5Xhuqpb4buG4bqq4buu4bum4bui4bqqTuG7huG6quG7puG7osWo4buC4bug4bqqQOG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qjbhu6Dhuqrhu5/hu7Lhu6bEguG6quG6rTvhuqrhu57FqOG7huG7puG6qk/hu4Thu6bhu57huqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6quG7jOG7pOG6qk/hu54o4bq+4bqqTuG6vsWo4bqq4bui4bug4bu24bqqJj7huqom4bugw4Phuqo94bue4buG4bum4bqq4bum4buG4bum4bqq4buk4buG4bqqw5k/4buu4bum4bqq4bumw53huqrDmT5PxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7nkfhu6bhu6Lhuqrhu6bGr+G7oMOD4bqq4bukw5Xhuqrhu4zhu6ThuqrDmeG7huG7pOG6quG7puG7ouG7nuG7lOG6qj3hu54/4bum4bqqKuG7suG7puG6qsOSV+G6quG7osOd4bqqw5JYT+G6quG7nuG7guG7oOG6qlvhu4bhuqpbxKgm4bqqW+G7hOG6qsOSxqDhuqrhu6Y/4buu4bug4bqq4buM4buk4bqqR+G7puG6quG7nuG7qk/EguG6quG7icOd4bug4bqq4bum4bui4buGIOG6quG7pMOV4bqqw5Lhu6DhuqrDmeG7huG7pOG6qiY84bqqw5k6T+G6quG7pOG7tuG6qirhu4Dhu6bhu6LDg+G6qsOS4buY4bum4bqqw5k6T+G6qiYl4bu24bug4bqq4bum4bueSz3huqrhu6bhu57FqOG7guG7puG7ouG6qiZW4bug4bqq4buk4bu04bug4bqqJiVA4bqqW+G7lMOD4bqqTljhuqokP0rhu6bhuqrhu4DFqOG6qijhu7Qm4bqqKiHhu6bhu6Lhuqrhu6RX4bqq4bue4buu4bugxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOKAnOG6p8av4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqrhu6Thu4bhuqrhu57hur7hu6Dhuqrhu6TDleG6qk/FqOG7puG6qsOSRuG6qiYl4buE4bug4bqqJD/hur7Dg+G6quG7puG7nijhuqrDmUrhu6bhuqrhu6TDleG6qk5S4bqq4bum4buiRuG6quG7ouG7oOG7huG7puG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6quG7puG7nks94bqqW+G7oOG7luG7puG6qk/EqD3huqpPKT/Dg+G6qsOS4buY4bum4bqq4bui4bug4bu24bqq4buM4buk4bqqW03hu6bhuqpP4buo4bum4bqq4buA4buk4bqq4buE4bum4buexILhuqrhu4dX4bug4bqqw5LGr+G6quG7jOG7pOG6quG7nuG7qk/huqrDmeG7tD3huqpFxILhuqrhuqvhu6ThuqpP4bueU+G6qk7hu6Dhu5gm4bqq4buu4buk4bqq4bukw5XhuqrDmuG7nsavT8SC4bqq4bqr4buk4bqqJcSoJuG6qirhu7jhuq7igJ3Dg+G6quG7oeG7nkfhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu7ThuqrDmeG7guG7oMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpFw4lCPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERMSQxJAvREJEw5NFQ8OJQ8OKQ0QmxJBEQ8OKRcOZQsSCVT3hu6LDgCXhu7VDREPhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhuqfhu57hu4bhu6bhu6LhuqokP+G7gOG7puG6qiQ/4buI4bum4bqq4oCc4bqv4buk4bqqW+G6vuG7puG7ouG6qiIp4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4oCd4bqq4bui4bug4buGP+G6quG7puG7ouG7nlLhuqrDmT5P4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qEXDiULhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG7oeG7nkfhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqTuG7guG7puG6qk7DqOG6qibhu4Lhu6DhuqpP4bueKOG7suG7puG7ouG6qiYlUeG7puG7nuG6quG6r+G7pOG6qlvhur7hu6bhu6LhuqoiKeG6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu54o4buy4bum4bui4bqq4bukw5XDg+G6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqomPuG6qsOTw43hu6bhuqrDmeG7qOG7puG7ouG6quG7pFHhu6bhu57huqo94bue4buE4bug4bqqT1bhuqrhu6JI4bum4bui4bqqw5LGoOG6qsOS4buCJuG6qsOSKOG7uE/huqoo4bu0T+G6quG7pOG7suG6qiYlQOG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqrhu6RYJuG6qsOaNOG6qioo4bqqw5o04bqqJuG7nj9LJuG6qiQ/4buI4bum4bqqKj7EguG6quG7qeG7tOG7oOG6qkThurjDg0TDieG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJcWo4bum4bui4bqqw5ox4bqqJuG7nuG7oOG6quG7oeG7h+G7m+G7oeG6quG7nT9WT+G6quG7ouG7oOG6vuG6qls84bq+4bqqJD/hur7Dg+G6quG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqrDmjHhuqpb4buq4bum4bui4bqqKuG7kOG6qiYlOuG7puG7ouG6qiY/IMag4bum4bqqW+G7hsWo4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4buH4buqT+G6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrDrDThuqom4bueP0sm4bqqJD/hu4jhu6bhuqoqPsSC4bqq4bqpKOG7uE/huqrhu57hu6pP4bqqJks9w4Phuqolw6jhu6bhuqrDmT8g4buW4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qiQ/4buI4bum4bqqw5JY4bug4bqqKuG7kOG6quG7ouG7oDo94bqq4buh4bueR+G7puG7ouG6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqom4bue4buG4bum4buew4Phuqoq4bq+P+G6quG7puG7hiDhuqpPxq/huqom4buexqDhuqo94bueLOG7puG7ouG6qsOTKCPhu6bhu6Lhuqrhu6TDlcSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqXhu4bhuqrhu4vhu5Lhuqrhu6Hhu55S4bqq4buH4bug4buU4bumw4Phuqrhu6TDleG6qk8u4bq+4bqq4buh4bueR+G7puG7ouG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqw5rhu57hu7Dhu6DhuqomPuG6quG7nuG7hsWo4bqqW+G7lOG6qk9LP+G6qk/FqOG7puG6qiYl4bq+4bug4bqqTy7hur7huqrhu6RR4bum4buexILhuqrhu6Hhu55KIOG6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrhu6lH4bum4bqq4buHV+G7puG7osOD4bqq4bui4bug4buAxajhuqpb4bug4buS4bum4bqqT+G7ni7huqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqrEkOG6quG7pkfhu6ThuqpPxKg94bqqxJDhuqpPLuG6vuG6quG7oeG7nkfhu6bhu6Lhuqom4buC4bug4bqq4buhJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu4fhu5vhu6Hhuqrhu4fhu4bhu6Thuqrhu6NX4bum4bui4bqqTyHhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJuG6oOG6quKAnOG7oeG7nkfhu6bhu6LhuqpPxq/huqrhu57FqOG7huG7puG6qk/hu4Thu6bhu57huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqq4bue4buy4bum4bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqTuG7guG7puG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDmeG7tD3huqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDmeG7huG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqq4bui4bug4buGP+G6quG7puG7ouG7nlLhuqrDmT5Pw4PhuqpO4bug4buYJuG6qlso4buy4bum4bqqw5nhu5Lhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bue4buqT+G6qiZLPcSC4bqq4buHIOG6qlvhu6rhu6bhu6LDg+G6qlvhu7Thu6DhuqoqPuG6quG7psOd4bqqw5k+T+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bum4buiPOG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nlPhuqpPLuG6vuG6quG7jOG7pMOD4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qijhu7RP4bqq4buk4buy4bqqKuG7kOG6qirhu7Thu6ThuqomJUDhuqom4bue4buG4bum4bue4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJuG7nj5P4bqoxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurThurJO4bq04buf4buy4bum4bqq4bqpUeG7puG7nuG6si9O4bq04bqyLz3hurQ=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]