(vhds.baothanhhoa.vn) - Đúng như tên gọi của khu nghỉ dưỡng, Pu Luong Jungle Lodge (bản Bầm, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) được biết đến như một khu nghỉ dưỡng sinh thái tuyệt đẹp giữa núi rừng Pù Luông.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO9xq/hu4BAxq8t4bqu4buOS8Sow5Thu6Xhu7PDkuG7qMWoxq9L4buII+G7p8O94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu68zSuG6tsOUxKjhu7PGr+G7puG6rkvhu7PGr+G7puG7hOG7s+G7tuG6tuG7s8OUxKjhu5pL4buzw5RK4bq24buzw5RK4buW4buzxKhL4bu04bqu4buzw5Thu6pL4buz4bumWcOUxKjhu7Phu4vhu7Dhu7Ni4buo4buaw5TEqOG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS9K4bu34buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5nhurfhu4Dhuq7DisO94buv4but4buAw5Xhu6814buqw5TEqOG7s8OUSlfhu7PGr0fDlOG7s8So4buUS+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7jErhu6jhu7PDlMSoSk/hu7PDilfDmsOUxKjFqeG7s+G7i+G7qOG7s2Lhu6jhu5DDlMSo4buz4bqp4buow5TEqOG7juG7gOG7s2Lhu5DDisSo4buA4buz4bur4bq64bq0w5Thu7MyxJDDlcWp4buzQMOC4buza0rhurbDlErhu7NiQ8OVxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7My4bqw4buza0pXUuG6vOG7seG7s+G6vldU4bq84buz4bq6S0jGr+G7s+G6vkjDlOG7s8OUSlfhu7PDleG7nsav4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s8WoS8OUSuG7s8avSuG6sEvhu7PGr+G7qCPDjcav4buz4bq+4buCw5nhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSoxrDhu7Phu60v4buAw5Xhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7puG7s8OKxq9K4buow5XhurrDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4Dhu7XDgMOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu3w4HhuqAv4bu54bu14bqgw4rDgeG7ueG7tcOB4bu3w4DDgMav4bu5xILhu7XDg+G7teG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6ZyxILhu7fDg8O94buz4bqu4buOxq9yw70zSuG6tsOUxKjhu7PGr+G7puG6rkvhu7PGr+G7puG7hOG7s+G7tuG6tuG7s8OUxKjhu5pL4buzw5RK4bq24buzw5RK4buW4buzxKhL4bu04bqu4buzw5Thu6pL4buz4bumWcOUxKjhu7Phu4vhu7Dhu7Ni4buo4buaw5TEqMO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG7tcOAw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4bqrSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s+G7i+G7qOG7s2Lhu6jhu5DDlMSo4buz4bqp4buow5TEqOG7juG7gOG7s2Lhu5DDisSo4buA4buz4bq+V1Thurzhu7Phur7EkOG7qOG7s8avV+G7s0BDI+G7s8OKw53DlMSo4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7t8SCxanhu7Phur5L4buz4bu24bq24buQ4buzSuG7kOG6ssav4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s+G6vsSQ4buo4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7ueG7tcWp4buz4bu2Ukvhu7PGr+G7oMOUxKjhu7PDikvDjcOU4buzxq9M4bq8SuG7s0pRw5Thu7Phu7fhu7XGsOG7teG7teG7teG7s8OV4bu5xrDhu7My4bqu4buQ4buz4buk4buo4bquw5RK4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s+G7juG6tuG7s8OV4bq24buo4buzQOG6rsOUSuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4bu24bq24buz4bum4buo4buew5TEqOG7s+G6ukXhurzhu7PGr0rhuq7DlMSoxanhu7PDleG6rsOUxKjhu7Phur5Iw5Thu7PhurrEkOG7qOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4buMSkzhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu47hurbDlErFqeG7s8OK4buK4buz4bq8Sk7hu6jhu7PhurxK4buQ4buzw5VQS+G7s+G7jCThu7PDlMSoSk/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDhu7Xhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7XDgMOBw4HEgsav4bu5w4HhuqLhu7XhuqLhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsOB4bu3w4HDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bqg4bu14bu1w73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buvM0rhu67hu7PDlEpDw5Thu7Phurzhu67huq7hu7PigJzDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luKAneG7s+G6vEpMw5RK4buz4buO4bq24buz4bq8SuG6tsOUxKjhu7PGr+G7puG6rkvhu7Phur5Iw5Thu7PGr1nhu7PGr0rhu67hu7Phur7hu5rhu7Mt4buzMuG7sEvhu7Phu5lLw43Gr+G7sz/DlErhu7Phu6vFqEvDlErhu7PDlOG6pMOV4buz4bu3xILDg8SC4buxxrDhu7Nr4bumVeG7s+G7tknhu7PGr1nhu7Phurfhu5Thurzhu7Phu7ZLw43DlOG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s+G7pOG7qOG6tMOU4buz4buOPeG7s2pLw5TEqOG6rsOZ4buQ4bum4buA4buz4burYzThurNq4buxxanhu7PhurxK4buoI0fDlOG7s8OUxKjhurbDlErhu7Phu6Thu6jhurTDlOG7s8av4bumTuG7s8OK4buo4buz4buOTuG6vErhu7Phu7bhurbhu7Phu4xK4bqw4bq8SuG7s8Wo4bqyw5TFqeG7s0Dhu6hExq/hu7PDmUrhurDGr+G7s8avWeG7s8avTcOUSuG7syNH4buo4buzxq9KS0fDlOG7s8OUSktHw5Thu7PhurxWw5TEqOG7s8OUSlfhu7PFqMOd4buzSlDhu7PGr+G7plThu7PGr0zhurxK4buz4bq8w53hurzhu7PGr1nhu7PDmUpM4bqu4buzxKhL4bqu4buz4bq+TcOUSsWp4buz4bq64bqmxq/hu7Phu4xOw5nhu7NA4buo4buzSldSw5TEqOG7s8OK4buo4buz4buOTuG6vErhu7PFqEvDlErhu7PGr0rhurBL4buz4bq84buew5TEqOG7s+G6vuG7osOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PDiuG7qOG7s+G7jErhurDhurxKxanhu7PhurxK4bq2w5TEqOG7s8av4bum4bquS+G7s8ODQOG7s+G6vsOC4buz4buk4buoI0jGr+G7s+G6vk7DlErhu7PhurxK4buUw5Thu7PDlUtJw5Thu7PDlOG7qkvhu7NAWOG7s2tK4bquw5RK4buz4buO4bq24buzw5RRS+G7s+G7jEpVS+G7s8OUxKhKS8ONw5nhu7Phu7bhurbhu7PEqOG6psOU4buz4bq64buSxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDhu7Xhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7fhu7fDgOG7t8ODxq/EgsOAQcOA4bqg4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLhuqDDgcOBw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTNK4bq2w5TEqOG7s8av4bum4bquS+G7s8av4bum4buE4buz4bu24bq24buzw5TEqOG7mkvhu7PDlErhurbhu7PDlErhu5bhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2JEI+G7s+G6vOG6tMOV4buzSljDlMSo4buzxq9Z4buz4buO4bucS+G7s+G7jEtIw5Thu7PGr+G7puG7quG6vOG7s8SoxJDDlOG7s8SoVkvhu7Phu7ZSS+G7s8avSktHw5Thu7PDlEpLR8OUxanhu7PDlMSo4bquI+G7s+G7jEpL4buz4bq+4bqoxq/hu7PhurxKQ8OU4buz4bq+SMOU4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqMWp4buzw4rhu6jhu7Phu4xK4bqw4bq8SuG7s+G6vsOC4buz4bq6TuG7s0pEw5nhu7PDiuG6uMOU4buz4bq6VUvhu7Phu4xK4buow5TEqOG7s+G6vOG6tMOUSuG7s8OUR8OU4buzxq9KUeG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7juG7nEvhu7Phur5LxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDDg+G7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu3w4HhuqAv4bu54bu14bqgw4rDgeG7ueG7t+G7t8OAw4HDgMavw4NB4bu14bqgw4Hhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsOD4bu5xILDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bqgw4Phu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu5nhurbhu7Phu4xKS+G7s8OV4bq2w5Thu7Phur5Hw5Xhu7Phurrhu6jhu5rDlMSo4buzQOG7qOG7nMOUxKjFqeG7s+G7juG7nEvhu7PDlErhu5bhu7PDiuG6uMOU4buz4bu24bq24buQ4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s8av4bumVeG7s8OUR8OU4buz4buO4buow5TEqOG7s+G7jkvDlErFqeG7s+G7psOd4bq84buz4bumw5rhu7PDildSS+G7s+G6sMOUSuG7s+G6vsOow5TGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OA4bu54bqgw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7fDgeG6oC/hu7nhu7XhuqDDisOB4bu54bu1w4Hhu7nhu7fhu7nGr8OA4bqg4bu3w4Hhu7nhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumckHhu7fhu7nDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7nhuqDDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu69rWeG7s+G7jErhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s+G6uuG6rsOU4buz4bq84buaw5TEqOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7PDlMSoSk/FqeG7s8OK4buo4buz4buMSuG6sOG6vErhu7Phur5J4buo4buz4bq84buS4buzxq9Kw4zhu7PDlMSo4bqmw5Xhu7PGr0pLR8OU4buzw5RKS0fDlMWp4buzw5Thu6pL4buz4bumWcOUxKjhu7NK4buww5TEqOG7s+G7tsOT4buz4bu24bq24buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8avSuG7suG6ruG7s+G7puG7qOG7nsOUxKjhu7PhurpF4bq84buzxq9K4bquw5TEqOG7s8av4bum4bq0S+G7s8OK4bq2S8awxrDGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s+G6oOG7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu3w4HhuqAv4bu54bu14bqgw4rDgeG7ueG7tcOB4bu54bu5w4DGr+G7ueG6oMSC4bu14bu34buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDg+G7tcOBw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTNK4bq2w5TEqOG7s8av4bum4bquS+G7s8av4bum4buE4buz4bu24bq24buzw5TEqOG7mkvhu7PDlErhurbhu7PDlErhu5bhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G7meG6tuG7s8OUxKjhuqbDleG7s+G6vOG6tMOUSuG7s+G6vEpLSeG7qOG7s8av4bq24buz4buMSkvhu7NK4buQ4bq2w5TEqOG7s0rhu5rDlOG7s+G6uuG7qOG7msOUxKjhu7NA4buo4bucw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bqgw4Dhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7XDgUHhu7XEgsavxILhuqDhu7fhu7fhu7nhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7t+G6oEHDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bqgw4Dhu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/DreG7s+G6vkMjxanhu7PDiuG7qOG7s+G7jErhurDhurxK4buz4bq84buS4buzxq9Kw4zhu7PGr+G6psOV4buz4bq6w4zhu7PhurpRS+G7s+G7tuG6tuG7s0rhu5jhuq7hu7PDlU3DlErhu7Phu7bhurbhu5Dhu7PGr0pLR8OU4buzw5RKS0fDlOG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PGr+G6sMOU4buz4bq8QyPhu7NA4bquw5RK4buzw5VXUsavxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDhu7Xhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7fhu7lB4bu34bqixq9B4bqg4bu5w4DhuqDhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumckHhuqDhuqLDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bqg4bu14bu1w73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4buZ4bq24buzw4rDk+G7s8OUSktHw5TFqeG7s8avRMav4buz4bq84bq04buz4bq84bqw4bq84buzSuG6ssOUxKjhu7PDmUrhu5jDlMSo4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s+G6vknhu6jhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6uuG6tkvhu7PGr+G7pkzhu7Phur7hu4LDmeG7s8OV4bqmxq/FqeG7s+G7jErhu5Dhuq7hu7NK4buU4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDhu7Xhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7fhu7nDgeG7tcOAxq/hu7dB4bu14bqixILhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7ucOAw4HDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bqg4bu14bu1w73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4buZUkvhu7PGr0pLSMav4buz4buMSOG7s8OVVcWp4buzVeG7s8OVUEvhu7PhurzhuqTDlOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7Phur5J4buo4buz4bq+4buSw5Thu7PhurDDlErhu7PFqOG6sMOUxKjhu7PGr8Od4buzw5RKS0fDlOG7s+G7tuG6tuG7s8OK4buo4buz4buMSuG6sOG6vErhu7PDiuG7iuG7s8OK4bq2w5TEqOG7s+G6vEpLR8OV4buzw5TEqFfDmsOUxKjhu7Phu7bhu4Thu7Phur7hu4LDmeG7s8avSktHw5Thu7PDlEpLR8OUxanhu7Phur7hu5LDlOG7s+G6sMOUSuG7s+G6uk3DlErhu7PDlUvDlErhu7PDlVBL4buzxajhurDDlMSo4buzw5Xhuq5LxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgMOAw4HDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7XDgMOD4bu1xILGr+G7ueG7teG6oOG6ouG7teG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bu3w4HhuqDDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4DDgMOBw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4bqrSuG7msOUxKjhu7PEqEvhuq7DlOG7s0Dhuq7DlErhu7PGr+G6skvhu7Phu4vhu6jhu7Ni4buo4buQw5TEqOG7s+G6qeG7qMOUxKjhu47hu4Dhu7Ni4buQw4rEqOG7gOG7s+G7juG6tuG7s+G6vkvDjMOV4buz4bq8SuG7gOG6vOG7jC1Lw5Thu7Phu4494buzxq9XVcOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PDiuG7qOG7s+G7jErhurDhurxKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG7t8OAw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7fDgeG6oC/hu7nhu7XhuqDDisOB4bu54bu1w4DDg+G7ucODxq/DgOG7tUHEguG6oOG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bqiw4Dhu7nDveG7s+G6ruG7jsavcsO9M0rhurbDlMSo4buzxq/hu6bhuq5L4buzxq/hu6bhu4Thu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buaS+G7s8OUSuG6tuG7s8OUSuG7luG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OU4buqS+G7s+G7plnDlMSo4buz4buL4buw4buzYuG7qOG7msOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7fDgMO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7rzVLw4zDleG7s+G6vOG7nsOUxKjhu7PhurxK4buQ4buz4buMSuG7qOG7s8OUxKhKT+G7s8OKV8Oaw5TEqOG7s8OU4bq2I+G7s+G7juG6tuG7s+G6vOG7kuG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzxKhL4bquw5Thu7PDiuG6tsOUSuG7s+G6vErhu5Dhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq64buo4bugS+G7s8avS8ON4bq84buzw5RXUsOUxKjhu7PDlMSo4buQ4bq2S+G7s8av4bumU0vhu7NK4buQ4bqo4bq84buzw5RK4bu0w5TEqOG7s+G6uuG7qOG7oEvhu7PEqEvhuq7hu5Dhu7Phu45X4buo4buz4bu24bqkw5Thu7PDlMSoSsON4buzw4rhurbDlErhu7PhurxK4buQ4buzw5RK4buSw5Xhu7Phur7hu5rDlMSo4buzw5TEqFdTS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bqg4bu14bu1w5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7fDgeG6oC/hu7nhu7XhuqDDisOB4bu54bu1w4DDg8OBw4PGr0HDgcOB4bqi4bu14buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnJB4bqg4bqgw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTNK4bq2w5TEqOG7s8av4bum4bquS+G7s8av4bum4buE4buz4bu24bq24buzw5TEqOG7mkvhu7PDlErhurbhu7PDlErhu5bhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2vhu6bhu4Thu7PDlErhu5bhu7Phurzhu5Lhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s8SoS+G6rsOU4buz4bu24buoS+G7s+G6vEpRS+G7s8avSuG7luG6ruG7s8avSkzhurxK4buzw5TEqOG6riPhu7PGr+G6skvhu7Phu4xK4buo4buzw5TEqEpP4buzw4pXw5rDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PhuqDhu7Xhu7XDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7t8OB4bqgL+G7ueG7teG6oMOKw4Hhu7nhu7XDgMSC4bu14bqgxq/hu7nhu7nhu7nEgsOA4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLhu7nDgcOAw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvTNK4bq2w5TEqOG7s8av4bum4bquS+G7s8av4bum4buE4buz4bu24bq24buzw5TEqOG7mkvhu7PDlErhurbhu7PDlErhu5bhu7PEqEvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG6oOG7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G6sUvhu7Thuq7hu7PDlOG7qkvhu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G7i+G7sOG7s2Lhu6jhu5rDlMSoxanhu7Phu7ZSS+G7s+G7jEpM4buzSkXhu6jhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu47hurbDlErFqeG7s+G7juG7nEvhu7Phu4xLSMOU4buzxq/hu6bhu6rhurzhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vErhu67hu7PDlEpDw5Thu7Phu45EI+G7s+G6vOG6tMOV4buzSljDlMSo4buzxq9Z4buzxq9KS0fDlOG7s8OUSktHw5TFqeG7s+G6vOG7sMOUxKjhu7Phur7hu55L4buzw5TEqFbhu7PDlEpDw5Thu7Phu7ZLR8OU4buzw5lK4bus4bq84buz4bu24bus4buzxq9Fw5Thu7PGr0PDlcWp4buz4buL4buo4buzYuG7qOG7kMOUxKjhu7Phuqnhu6jDlMSo4buO4buA4buzYuG7kMOKxKjhu4Dhu7PhurxKS0nhu6jhu7Phu47hu5jDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PhurzhurThu7Phu4xK4bqw4bq8SuG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUV1Lhurzhu7Phu7bhurbhu7Phu4xK4bqw4bq8SuG7s+G7pOG7qOG7nOG6vOG7s8avSMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5k/4buoxq9K4buQ4bumw73hu6/hurfhu5DhurZL4buzP8OUSuG7rS/DmeG7rw==

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Chu xuân Mạnh - 06:51 21/11/21

 Trả lời

👍

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]