(vhds.baothanhhoa.vn) - Động Bạch Á (hay còn gọi là động Bạch Ác, Bạch Nha, Biên Phúc Cốc) trên đất Nga Thiện (Nga Sơn) gần với “nam thiên đệ thất động” - di tích thắng cảnh cấp quốc gia động Từ Thức. Đây là nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử - văn hóa.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVthw7Thu6/hu7Hhu61vbMODXTk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00PWlh4buFaMawYeG7hXLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4IzL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk0M2bhu5k04buEcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDgmExbuG6tcODYeG7h+G7m+G7lWFt4budb2Hhu5PhuqVh4buFcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDguG7hyJh4buA4bqn4buHbmHhu5Ru4bq1ImHhu4Bvw6zhu5Vhxq9uduG7h2Hhu4Zw4buHMmHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhurnhu61h4buUbeG6tWHhu6xub8Sp4buVYTHhu5Rt4bq1YeG7sHXhu5UyYW3hurvhu5Vhw4DDum9h4oCc4buV4bq14buZYeG7rW5vw6zhu5Vh4buFxKlh4butbuG6ueG7rWHhu4Vy4buVbeKAnWEtYeG7g29h4butw7Phu4duYeG7rW5i4buVbWHhu4fhuq3hu5VuYeG7h+G6ucawYeG7qeG7r3Dhu4dhbW/hurVh4buFcuG7lW1h4bus4bu3YeG7rG7hu7Xhu4cgYeG7hMOpw4Nh4buT4bqlYeG7lXVvYeG7h+G6reG7lW5h4buxYuG7h2Hhu61ub8Os4buVYeG7lW5vw6zhu5Vh4but4buzdW9h4buFaMawImFu4buX4bq14buVbWHhu7F1ImHhu4du4bu14bq1YeG7heG7ueG7lW1h4buVbm/hu4nhu69hbW/DomHhu63hu6vhu41h4buT4buN4buHbmHhu7FBYS1hw4Dhuqvhu5Vhbsah4bq1IGEzL2bhu5k0My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcSD4bqjw6DGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6ocOgw6PEgy/DoOG6scSD4buDxIPDoeG6s8Ojw6PDoeG6t+G7reG6t8Ogw6PEg8SD4buTw6Egw7TGsG194burKMOjw6PhuqE5YeG6teG7k+G7rSg5PWlh4buFaMawYeG7hXLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4I5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqPDoDlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu4Ry4buVbWHhu4Dhuqfhu4duYcOCYeG7lWfGsGHhu5nDsuG7lW5h4but4bur4buX4buVbWHhu5Phu5vhu5VtYeG7lXZvYeG7hcOiImHhu4HhurXhu5dhxrBueWHhuqLhu6/hu5VtYeG7qeG7r+G6teG7lW5h4buT4bqlYeG7q+G7t+G7lW1h4buHw6nDg2HhuqLhurXhu5VuYeG7meG7s8O64butImFu4buX4bq14buVbWHhu7F1IGHhu5Rt4buzw7lvYeG6ouG7s+G6tWHhu4Vk4butYeG7rcOs4buVYeG7hXLhu5VtYeG7k+G6pWHhu4Dhuqfhu4duYcOCImHhu5VtbsO14bq1YeG7h27DgWFOw6Lhu5Vh4buT4bqlYeKAnOG7qeG7r+G6p2Hhu63hu6ti4buVbeKAnWHhu4Hhu6dvYeG7lXVvYeG7hcOpw4Nh4but4bu3YeG6ouG6tWFu4buzw7rhu5VtYeG7reG6u+G7mWHhu5li4butYcOA4buJYcawbsOz4bq1YeG7h0HhurVh4buFcuG7lW1h4butbuG6ucODYeG7reG7ueG6tWHhu5Vu4buzYeG7mXLhu61h4buH4buX4buVYeG7qeG7r+G6p2Hhu5Fuc+G7lW1h4buTcWHhu4XhurXhu5VtYeG7seG6rW9h4burcuG7lW1h4buF4buhb2Hhu4fDouG7lW5hbW/DgeG6tWHhu5ly4butYeG7kW7hu5fhuq3hu5VtYeG7reG7q8O5b2Hhu6ty4buVbWHhu5PDuuG7lWHhu4HhuqXhu5VtYeG7geG6p+G7h2Hhu5nDqcODIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/huq/huqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6ocOgw6PEgy/DoOG6scSD4buDxIPDoeG6s8Ojw6PhuqHhurfhu63huq/Do8Oj4bqz4bqx4buTw6Egw7TGsG194burKMSDw6HEgzlh4bq14buT4butKDk9aWHhu4VoxrBh4buFcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDgjlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/huq/huqM5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04buS4bub4buVbWHhu4Vy4buVbWHhu63hu7N14buVbWHhu4Vwb2Hhu6ty4buVbWHhu5PDuuG7lSBh4bus4bur4buzw7rhu4dh4buFw6nDgyJh4but4bur4buX4buVbWHhu4Vy4buVbWHhu4fGoWHhu4dud+G6tSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqPDoMaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqhw6DDo8SDL8Og4bqxxIPhu4PEg8Oh4bqzw6Phuq/DoMOh4but4bqxw6PhuqPDo+G6s+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurHhuqHDozlh4bq14buT4butKDk9aWHhu4VoxrBh4buFcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDgjlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6o8OgOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7hHLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4Jh4bqi4buz4bq1YeG7kW/hurVh4buF4bqpYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4fDouG7h2Hhu4Hhur3hu4dhw4Dhu6/hurVh4buHbnbhurVhw4DhuqVh4buHw6Lhu4dh4buD4bq14buVbmHhu5Vuw6nhu5Vh4butbuG7s+G7p+G7lW1h4buVbeG7l+G6p+G7lSJh4buFamHhu5PhuqdvYeG7gXbhu61h4butw7Phu4duYeG7heG7iWHhu61udWHhu5Vu4buzW2E94buv4bq1YeG7ksOsYeG7rG7DouG7lW5h4bus4buh4buVbSJh4buSw6xh4bus4buzdeG7lW1h4buC4bu54buHImHhu4duduG6tWHhu6zhu6vhu43hu5VuYeG7sMOp4buZIGHhu4bDouG7h2Hhu63hurnhu5lh4buBb+G6tWFub8Sp4buVYcOA4bq/4buVYeG7h+G7m+G7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buT4buz4buvYW1vw4Fh4but4bqnb2Hhu4Vy4buVbWHhu4Dhuqfhu4duYcOCYeG7lW7hu7Nh4buH4bql4buVbWHhu5lv4buVbmHhu4du4bu14buVbWHhu61uw6zhu5lh4buHbuG7l2Hhu7Hhu7Xhu4dhbuG6ucawYeG7g+G6v+G7lSJh4buB4buJYeG7g+G6pcODYeG7k+G7jeG7h25h4buxQWEtYcOA4bqr4buVYW7GoeG6tWHhu5V1b2Hhu4XDqcODIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6o+G6ocaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqhw6DDo8SDL8Ogw6HEg+G7g+G6r8Oh4bqzxIPhurfDocOj4butw6PDo+G6oeG6seG6oeG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhuqHhurPhurM5YeG6teG7k+G7rSg5PWlh4buFaMawYeG7hXLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4I5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqPhuqE5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04buEcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDgmHDgOG6v+G7lWHhu4fhu5vhu5Vh4buT4buz4buvYW1vw4Fh4bur4bq54butYeG7lW5v4buJ4buvYW5vxKnhu5Vhw4Dhur3hu61h4buHxqFhbW/DomHhu63hu6vhu41hw4Dhu4lh4buZZOG7rWHDgOG6q+G7lWFuxqHhurVhLWHhu5Phu43hu4duYeG7sUEiYeG7rW/DrOG7r2Hhu4FvauG7r2Hhu5Vu4buzW2FOxKlh4butbnDhu5VtYeG7reG7s+G7peG7lW1h4buFw6IiYeG7reG7s+G7peG7lW1hbXQiYeG7h8Oi4buHYeG7hW/DrOG7r2Hhu5FuYuG7h2Fuw7Lhu5VuYeG7q3Hhu5VtYW7hurVvYeG7gcOs4buVYeG7geG6veG7h2Hhu5PDrOG7lWHhuqLhu69w4buVbSAgIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurfDocOhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6o8OgxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHDoMOjxIMvw6DhurHEg+G7g8SDw6HhurPDo+G6seG6oeG6oeG7rcSD4bqxw6Dhuq/hurfhu5PDoSDDtMawbX3hu6so4bqxw6PDoTlh4bq14buT4butKDk9aWHhu4VoxrBh4buFcuG7lW1h4buA4bqn4buHbmHDgjlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6t8Ohw6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6o8OgOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7guG7l2Hhu5Vub+G7ieG7r2HDg+G7i+G7r2Hhu61wYeG7rcOi4buHYeG7hXLhu5VtImHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h+G7l+G7lWHhu6tx4buVbWHhu4XDomHhu4du4bq74buvYW7hurVvYeG7gcOs4buVYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h+G7m+G7lWHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHDgGjhu5UgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcSD4bqjw6DGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6ocOgw6PEgy/DoOG6scSD4buDxIPDoeG6s8Oj4bqzw6Hhurfhu63hurfhuq/hurPhurHDoOG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjEg8Og4bqjOWHhurXhu5Phu60oOT1pYeG7hWjGsGHhu4Vy4buVbWHhu4Dhuqfhu4duYcOCOWHhuqBv4buD4butbig54bq3w6HDoTlhbmZvbW7hu60oOcSD4bqjw6A5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk04buUbuG7s+G7lW1h4buVbsOB4buVbWFu4bud4bq1YeG7rW/hu4vhu60iYW7hu5fhurVhw4Dhuqvhu5Vhw4Dhur/hu5Vh4bur4bq54butYeG7sWLhu4dh4buVZ+G7rSJh4butbmphbm/EqeG7lWHhu7Hhu7lh4but4bqlb2Fu4buX4bq1ImHhu4fhu6Hhu5VtYcawbuG7r2Hhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buHbuG7i2Hhu63DouG7hyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqPDoMaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqhw6DDo8SDL8Og4bqxxIPhu4PEg8Oh4bqzw6PhurPhuqHhurPhu63huqHhuqPEg+G6t+G6o+G7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhuqPhurE5YeG6teG7k+G7rSg5PWlh4buFaMawYeG7hXLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4I5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqPDoDlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTQ9w7pvYW1vw6Jh4but4bur4buNYeG7k+G7jeG7h25h4buxQWEtYcOA4bqr4buVYW7GoeG6tWHDgHDhu5Vh4buHxqEiYeG7leG7i+G7r2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bup4buv4bq14buVYeG7rcOp4buZYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu7MiYeG7hXLhu5VtYeG7gOG6p+G7h25hw4Jh4buxw61h4but4bur4bunYeG7rW7huqXhu5VuYeG7hW9q4buZYeG7heG7i+G7lWHhu4Phu69h4buT4buN4buHbmFu4bq5xrBh4buD4bq/4buVIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTRO4buX4bql4buVbWHhu5Jv4buVbjMv4bux4but4bur4buX4buVbTQzL8awNA==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]