(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối tuần, tôi cùng chị bạn tranh thủ đi chợ hải sản mới mở ở vùng ven thành phố. Sau khi đưa xe vào trong bãi gửi của chợ, chúng tôi trở ra lấy vé. Người giữ xe đưa ra tờ vé xe nhàu nhĩ được “vuốt” vội, biển số xe của chúng tôi được viết đè lên những con số đã bị gạch xóa. Vốn thẳng tính và không lạ gì mấy trò gian lận kiểu này, chị bạn hỏi lại: “Anh ơi, hình như đây là vé xe cũ, anh viết cho em tờ vé mới”. “Ôi dào, vé nào chả như nhau. Miễn sao lúc ra lấy xe, tôi chấp nhận là được” - người trông xe xẵng giọng.
PmkyMGRtw6F0dCQgcVXDrXVtw6kge0Rpw63hu4FkMHfhurkwecOpMGTGsCEhIT4vaTJ7PnEwZG3DoXR0JCBxScOpw6HEkSB7T2jhuqHDvTBkw7rhu5PDrTB1w7rhuq1vLjB14buRw60wZOG7pW9oMGRp4buJMGPhuqNvMHVzw6FvaTB1acWpMGXDrTBkaeG7nzBpw6PDrTB0w6NvMG7hu53DrTBu4buhMOG7oTB34bulb2gwd8OpbzB1aeG6oW9pMHFp4buTITBUw6HDujBsacOtMGXhu6nDoTB5w6kwd+G6ocOzMHVzw7NvaDBjxIPDrTBo4buvw60wZMWpw6EwZGnhu58uMGRpw7lvaDB14buRw60wdXPhu6Ewc8OhMG3huqfDvTB34bq5ITBPaOG7qeG7o8OtMGjDrXYwecOpMGXhu6nDoTBzw6EwdeG7ozB34bq5MHnDqTBvaeG6ocO6MG9pajBl4bup4bufZDDigJx3w7rhu5N14oCdMHfhu5XDrS4wY8Ot4buFbzB04buTMHnDqTBkxanDoTBkacO5b2gwdeG7kcOtMGXhu6nhu59kMHfDreG7gXUwZcOoMG3hur9vMG9pdm9oMGTDs28wdOG7kzBlxIMwY+G7iTBo4bqjZGkwecOyw6EhMFfhu5NvMHVp4bq1b2gwdcOsb2kwd+G6oTBsaeG7kW9oMG3huqMwaOG7izBu4bqnw70wdXPhu40waMOtw6FvMG3huqlvMGzDreG7hcO6MG/huqHDvS4wZGnhu4kwY+G6o28wacO1w60wbeG6o8OtOzDigJzDgW9pMOG7m8OtLjBp4buLb2kwb2nhu6kwZeG6pcO9MG3huqEwd+G6uTB5w6kwZMawLjDDoW9pMHfDreG7gXUwZGnDszDDqW4wdeG7ozB34bq5MG7hu53DreKAnSEw4oCc4buQw60wxJHhuqHDsy4wd+G6uTBv4bqhw7MwZGnDozBvaeG7qTBvacOhw7ohME7DrWZvMHTDocOzMG3DuWQwc8OhMG3huqfDvTB5w6kuMHXhu5HDrTBkaeG6p3Ewb2nhuqlvMG3huqEwZeG7qeG7n2TigJ0wLTBvaOG7qeG7o8OtMHVz4buRb2gwecOpMHnDom9oMGjDreG7j29oIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtV4buRw60wZeG7iW9pMG/DssOtMGRp4buJMGPhuqNvMGzhu4MwZcOtLjDEkeG7pTB0w6HDszBkxrBvaDBsaeG7kW9oMMOjb2kwaeG7qeG7oW9oMGXhu4FvMG7hu4tvaSEwT2nhu6lvaDBkaeG7qcOhMGzhu4lxMGThuqd1MG3hu6PDrS4wZGnhu4kwZcSDMGThu6nhu5tvaDByw7rDveG7gXU7MOKAnMOBb2kwd8Ot4buBdTBkacOzMMOpbjB34bq5MG7hu53DrS4ww6luMGxp4buRb2gwbeG6p8O9MHfhurkwZMawITDDgW9pMG3huqFuMG9p4bupMHfhuqnDvTBt4bqhMHTDocOtMHLDusO9MGXhu4lvaSEhIeKAnSEwVeG7kcOtMGPhuqd1MGRp4bufdTB04bufMGnEg8OtMGxpw60wdWnhuqfDvTBo4bup4bubb2gwbuG6s3Uwb2jhu6nhu6PDrTB1c+G7kW9oMHnDqTB04bqtbjB5w7rhu5NvaC4wb+G7gcO6MMOhb2kwdcOhMHXDszB1w63hu4FvaDBkaeG7r8OtLjBkacSpMGTDsjB1acOt4buDdTB1aeG6pW8hME9p4bupb2gwbGnhu5FvaC4wdMOhw7owbGnDrTBt4bqtbjBj4bqtbjBk4bqlw7owaOG7izBlw7IwdXPDs29oMG7DreG7g29oLjBvaOG7qeG7o8OtMGjDrXYwecOpMGTGsG9oMGXhu6nDoTBkacOzMGRpw7lvaDB14buRw60wdeG7ozB34bq5MG7hu53DrSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7VXPhur9vMGXhu6nhu6NvaDB34buHMG9p4bqhLjB14buRw60wb8Oyw60wd+G7ncOtMGRp4buJMGPhuqNvOzDigJxEaeG7iTBow6FvMHVp4bqpdTBl4bqnw70hME7huqfDvTBvaOG7qeG7o8OtMGXhuqfDvS4waeG7jzBsaeG7kW9oMG9o4bqjw60wdcOzMHXDreG7gW9oMGRp4buvw60wbuG7i29pMGXhuqXDuuKAnSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB74oCcVOG7nzBo4buLMGRp4burLjBp4buPMG7hu53DrTBt4bqhMG9o4bup4bujw60wbeG6oW4wdMOhw60wZOG7mzBu4bqhITBPacOt4buHw7owbGnDrS4wZGnDrG9pMGPhu6HDrTB34buLMG7hu4tvaTBvacO5bzBvaeG7qeG7o29oLjBjw63hu4F1MHTDocOtMG7huqEwbGnhu5FvaDBt4bq/bzB1w63hu4FvaDBv4bq/bzBu4bqnw70wb2jhu6nhu6PDrTBlw7IwbuG7ncOtMGTDsjBk4bubMGnhu5XDrTBow63DoW8wxJHhu5PDrTBl4bqnw70ww6luITDEkOG7pTBsaeG7kW9oMMOjb2kwaeG7qeG7oW9oMHVz4butZDB1w63hu4FxMGXhu4FvMHXDucOtMHXDreG7h28wZMWpw6EwbuG7i29pLjBvaeG7qW9oMGThu6sww61uMG3hurNvaDBsacOtMGThuq1vMHFpw6PDrTBt4bq/bzB1w63hu4FvaDBt4bqhMGxp4buRb2gwb+G6v28uMGXhurNkMGPDreG7g3Uwd+G7ncOtMG7huqfDvTB1c+G7jTBow63DoW8wxJHhu5PDrTB34bqzdTBv4bqhw70hMExpw60wb2jhu6nhu6PDrTB1w6Ew4oCc4bqvbzBk4bqxceKAnTBl4bup4bufZDBkw6DDrTBvacO1LjB0w6owcsO6w6lvMHVpw7LDrTDEkcOgbjBow63DoW8wxJHhu5PDrTBkw6DDrTBt4budbzBp4bubbyEwRGnhu6nDoTBs4buFLjBu4buVdTB5xIMwaeG7lcOtMGTDsjBvacOt4buHw7owb2jhu6nhu6PDrTBkacSpMGRp4bqvbjBkaeG6r24wb2hpajBl4buBbzBkw6DDrTBt4bufw60wZMWpw6EwbuG7i29pMHTDqjBp4buLb2kwdWnhuqFvaTBv4bq/bzB1acOyw60wcsO6w6lvMHfhuq9vMGnDssOhMHPhuqd1MHnhuqfDuiEhIeKAnSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7T2hpw6kwZGnhu4kwY+G6o28wb8Oyw60uMHXhu5HDrTBt4bqzb2gwZcOtITBPaeG7qW9oMGxp4buRb2gwcWnDo8OtMHThu60wbeG6s29oMMOtbjBl4buFMHVzw6BvaTBxacOt4buHbzBxaeG7q2QhME7huqEwdOG7rTBt4bqzb2gww61uMGxpw60wd+G7scOhMG9p4bqpbzBzw6EwZcOt4buHw7owaOG7izBlw7Iwd+G6oTBkw6MwdOG7rTBt4bqzb2gww61uMHfhu4swY8Ot4buBdTBu4buLb2kwZcSDISEhMHTDocOtIT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtVc8Ozb2gwZMO64buVZDB04buTb2gwaeG6oW9oMG9o4bqhw70uMGRpw7lvaDB1w6EwaOG6s3Ewb2nDreG7h8O6MGXDreG7h8O6MGxp4buRb2gwbsOzb2gwbsO64buTbyEwVeG7sTBkacO6w73hu4NvMG7hu5V1MGRpw63hu4FkMHfhurkwecOpMHThu68wxJHhu6dvaDBvacOt4buHw7owbeG6rW8uMHXDoTDDrW4wbeG6s29oMHfhu4swxJHhu6nhu6NvaDBvaeG7qTBvw7IwbGnhu5FvaDDDo29pMGnhu6nhu6FvaDBl4buBbzBu4buLb2khMFfhurkwecOpMDQhMTExMGXhu5lvaDBvaeG7qW9oMG9o4bup4bujw60wdXPhu5FvaDB5w6kwbuG6s2QwZeG7iW9pMHVpw7ohISEwNiExMTEwZeG7mW9oLjB1w6Eww61uMG3hurNvaDB34buLMHfhuqHDrTBvaGnhu4tvMG3hur0uMG/DssOtMG3huqFuMGjhu4soITBI4bqzcTBvaXZvaDBs4bq9MGXDoW9oMGThu5MwdeG7i29pMHLDusOjb2gwZMOgw7MwY8OgbzBp4bqhb2gwbOG6uW4wZGnhuqd1MG3hu6nhu59vaDBkacOzMG9o4bup4bujw60wxJHhuqVvLjB1w6Eww61uMG3hurNvaDB34buLMMSR4bulMHTDocOzMHXDoTBkxrBvaCEhITBsaeG7kW9oMG7DusOhLjBvw7LDrTBt4bqhbjBo4buLMGXhu4UwaOG6pcO9MHVp4bulMGRpw7rhu5NkMMOzw6BvISEhME9pdm9oMHThu60ww61uMG3hurNvaDBu4bqhMHXDoTB3Ym8wZGnDszBz4bq3b2gwbuG7i29pMGxp4buRbzBvaMOzw6FvITBPaeG7qW9oMG/huqHDszBxacOjw60wd+G6qcO9IT4vcXs+cTBkbcOhdHQkIHFDw7PEkcO9IHtEacO5b2gwdcOhMHdibzB1aeG7qeG7o29oMG9oaWowbuG7i29pMHfhu5EwZMOhbzB1c+G7qeG7nWQwb2l2b2gwaeG6oW9pMHfDrTB54bqnw7ohME9p4bupb2gwZGnDrG9pMHVpw6DDrTBl4buVMMOtbjBt4bqzb2gwLTBkxrBvaDBt4bqhMHThu60wdWnDtcOhMGnDreG7g3EuMHXDreG7gXEwdcOhw70wZGnDszBlw63hu4fDujB54bqnw7ohME9o4bup4bujw60waMOtdjB5w6kwZcSDMHTDocOtMGxpw60ww6FvaTB1w6EwbsO64buTbzB1c+G7p2QwbeG7n8OtMGzDreG7gW4wdcOt4buHbzB14buxMG9pdm9oMHXhu6Mwd+G6uTBkxrAhME9p4bupb2gwb+G7gcO6LjBvaOG7qeG7o8OtMGxpw6BkaTBv4bqhw7Mwd+G6ocOzMGjhu6/DrTB5w6kwaOG6s3EwdXPhu6nhu6NvaDBp4bufcTBl4bqnw70wZMawb2gwbeG6v28wdcOt4buBb2guMG3DreG7g8O6MMOhb2kwdcOhMGTDsjBk4buNbzBk4bubMGnhu5XDrTBow63DoW8wxJHhu5PDrTohMEXDsjBkacSpMG3huqEwdeG7ozB34bq5MHnDqTB34bqhw60wb2hp4buLbzBt4bq9ITBPaeG7i28wc+G7lW9oMGnhu5tvLjB1c8Ozb2gwbuG7lXUwaMOtw6EwZeG7i29pLjBu4buVdTB14bqpcTB1aeG7hS4wbuG7lXUwZOG7mzByw7rDoW8uMGXhu5tvMHfhu4khISEwZcSDMGPDocOzMGjDreG7ozB1w6Ewb2hpajBz4bq3b2guMGRpw6xvaTB04butMMOtbjBt4bqzb2gwZMWpw6EwbuG7i29pMGXEgzB34buRMHXhu4tvaTB1w63hu4FxMHXDocO9MGRpw7MwZcOt4buHw7owbGnhu5FvaDB14buTdSE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSB7RMO64buVZDB04buTb2gwbsO64buRbzBu4bqhw7ouMGjDrXbDoTBuw7rhu5FvMHfhuqFvMGXDreG7h8O6MHXhu5N1MGXhurtxLjB0w6owZOG7jW8wZeG6pcO6MGXDsjBvaXZvaDBlw63hu4fDujBkaeG7qcOhMHXhu5N1LjBkaeG7qcOhMGnDocO9LjBk4bqtbzBxacOjw60wZeG7qeG7n2QwdWnDocO9MGXhu5fDrSEwT2nhu6lvaDB04butMHVpw6HDvTBl4buXw60wbGnhu5FvaDB14butMG9pw63hur9vMG7huqEwZMOyLjBv4buBw7owZGnDuW9oMHXDoTBk4burMHXDreG7gXEwdeG7p2Qww61uMG3hurNvaCE+L3F7PnEwZG3DoXR0JCBxQ8OzxJHDvSAwdHXDvW3DqSQgdcOpeXUtw6Ftw61obzswc8OtaGl1LCB7PnR1c8Ozb2h7VWnDujBVc8Ohb2g+L3R1c8Ozb2h7Pi9xew==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]