(vhds.baothanhhoa.vn) - Áo chống nắng đang trở thành vật "bất ly thân" của nhiều phụ nữ khi ra đường trong những ngày hè. Tuy nhiên, vật dụng này nhiều khi lại trở thành tác nhân gây tai nạn khi tham gia giao thông.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buuROG6sWzGoeG7sjNm4buyY11r4buyP2Thu7JrxJE7ZOG7suG6seG6sz/EkeG7smvhurfDqmThurHhu7Jrw7Xhu7I6xJHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smQpZOG6seG7rC9qa8SpxJFk4bqx4buu4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu67hu6w2Y+G7rnHEkeG7sjPhurfhur9k4bqx4buyZClk4bqx4buyNT9k4bqx4buya8Spw63hu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu5kga+G7ssOdMl1r4buyYsah4buya+G6t1tkw53hu7Izw7M/4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7Lhu4vhurdv4buyZOG7k+G7suG6q+G6t+G6s+G7ssSpP+G7sjXhu41oZOG6seG7smvEqcSRZOG6seG7smThurfhu5Nk4bqx4buyZOG6sTvGoeG7suG6t8Ooxq/hu7JLbMah4buyZOG6t+G6s8OhZMWo4buy4buZIGvhu7I0b2ThurHhu7JkO8ah4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7LhuqvhurfhurPhu7JiLOG6s+G7smvEqcOt4buya+G6tztk4bq34buyazoz4buyZOG6t1tk4buy4bqxW8ah4buyaz/hurPhu7JkLGThu7LhuqvhurfhurPhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6scav4busLzZj4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7sj1AQOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu44bu2Ji/hu7YmJTQj4bu2PSPhu7Y9Jmsl4bu2PT1i4bu24bu0xq/huqnhu4vhurHDneG7sj9ia1LDnUThurFsxqHhu7IzZuG7smNda+G7sj9k4buya8SRO2Thu7LhurHhurM/xJHhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya8O14buyOsSR4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JkKWThurHDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKuG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw509QEDDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7rsO9IeG7sjNl4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4bq1a+G7suG7mW/hu7JrP+G6s+G7smQsZOG7smvhurfhu41mZOG6seG7smtbY8Wo4buyM2Xhu7Lhu4vhurciZOG7suG6tzvhurPhu7Lhurfhu41nM+G7sjXDoGThu7Jrw7Xhu7Iz4bq34bqzw6Az4buyOsSR4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JkKWThurHGr+G7suG7qnRk4bq34buyY+G6s2Thurfhu7Lhurfhurk/4buw4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu6544bq34bql4buy4buYW2Thu7JwZOG6t+G7si3hu7Jj4buHa+G7smQsZOG7smThurdbZOG7sjPDsz/hu7I6xJHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smQpZOG6seG7suG6q8Oj4buk4buyeDoz4bq34buyNVvGoeG7suG6tWvhu7LhurfDqmPhu7Jrw6rhurPhu7JjPjPhu7I6xJHhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7smQpZOG6seG7smThurHhu4HhurPhu7Lhu4vhurfhurU/4buyaj9s4buy4buXNuG7smM6xqHhu7Iz4bq34buBZOG6seG7smvDquG6s8Wo4buy4bqr4bq34bqz4buyNT9k4bqx4buyYuG7jWzhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya8Spw6Fk4buyNeG7jWhk4bqx4buya+G6t8Oi4buy4buL4bq3ImThu7JrO+G7sjrEkeG7suG7iWxdZOG7suG7mTvEkeG7sjI6ZOG6t+G7smo/bOG7suG7lzbhu7JjOsahxajhu7LhuqvhurfhurPDoGThu7Jrw6rhurPhu7Iy4bql4buyZOG6sSHhu7Lhu5ds4bq/ZOG6seG7sjXhu41oZOG6scav4buyeG3hu7Jk4bqxIeG7suG6q+G6t+G6s8OgZOG7sjPhurfhu4Fk4bqx4buya8Oq4bqz4buyYsSRLGThurHhu7Iz4bq3xJEsZOG6seG7sms/xqHhu7JiOuG6s8Wo4buyY11r4buyNTvFqOG7sjMu4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Lhu5k74buy4buXNuG7smThurEh4buy4buXbOG6v2ThurHhu7I14buNaGThurHGr+G7skM/xqHhu7JjKWThu7JiO+G7sjPhurdtZOG6seG7smvDquG6s+G7sjThurPhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buy4buZZ+G6s+G7smvhur8z4buyNeG7h+G7sjPhurcgY+G7suG7mTvhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7IzZeG7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buya+G6s+G6o2Thu7JkO8SR4buyNeG6s+G7smThurE/xqHhu7Lhu4vhurfhurU/4buyaj9s4buyZMOhZOG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7smvhurfhurPhuqNr4buy4bq3LOG6s+G7smThurfhurPhuqFsxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG6tuG6s+G6o2Thu7JkP8ah4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JixJEs4bqz4buyOsSR4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JkKWThurHhu7IzZeG7sjNdbOG7smssxJHhu7Lhu4vhurciZOG7smPDsuG7smvEqW5j4buy4bqr4bq1ZMWo4buy4buL4bq34bq1P+G7smvEqeG7jWcz4buy4bqrN8SR4buy4bqr4bq3ZT/hu7IzP8SR4buya+G6tz/GoeG7smvhurfDoOG7suG6q+G6tzBs4buya8SpP2ThurHhu7I1IeG7smI7Y+G7suG6seG6sy5j4buyayJj4buyZOG6t8OiZMWo4buy4bqr4bq34bqzw6Bk4buy4buZ4bqz4bqjM+G7sjThurPhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buy4buZO+G7suG7iWw/ZOG7smo6a+G7smvEqcOt4buyZMOhZOG7suG6q+G6t2Xhu7LhuqvhurcoZMWo4buyZOG6t11r4buyYjvhu7LhuqvhurfhurPhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7sj1AQOG7i+G7l+G7psOd4buyasSpM1LDnS8vMzRkxq8yP8SRa+G6tz9k4bq34bq3xJE/xq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu44bu2Ji/hu7YmJTQj4bu2PSPhu7Y9Jms9JSQlYuG7tuG7tMav4bqp4buL4bqxw53hu7I/YmtSw51E4bqxbMah4buyM2bhu7JjXWvhu7I/ZOG7smvEkTtk4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7smvDteG7sjrEkeG7sjPhurfhur9k4bqx4buyZClk4bqxw53hu7Lhu5XhurM0a+G6t1LDnSrhu7Thu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdPUBAw53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65E4bqx4buNaOG6s+G7suG7i+G6t2/hu7Jk4buT4buyZDvGoeG7suG7i+G6ty7hurPhu7I0w7Vk4bqx4buy4bq3e2Thu7Lhu5c24buy4buJbD9k4buyajpr4buy4buL4bq34bq1P+G7smo/bOG7smvEqeG7jWcz4buy4bqr4bq34bqz4buyxKlh4buya8SpOuG6s+G7smo/ZOG6seG7sjXhu41oZOG6seG7sjTEkeG7suG7meG7jWdk4bqx4buyOsSR4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JkKWThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buucGThurfhu7LhurbEkTtk4bqx4buy4bq2LuG6s+G7si3hu7Jj4buHa+G7sms74bqz4buy4buXw6Dhu7JrP+G7l+G6s+G7sjPhurfEkeG7sjLhurPDoGvhu6Thu7Lhu5g7xJHhu7IybOG7g+G6s+G7smvEqeG7jT/hu7JrxKlo4bqz4buyZClk4bqx4buy4bqxP8ah4buy4bqxKWvFqOG7smThurfhurPhuqFs4buyM+G6t+G6peG7sjZj4buyYz4z4buyOsSR4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7JkKWThurHhu7JrxKluY+G7suG6q+G6tWThu7Jj4bq1a8Wo4buyZOG6t+G7jWThurHhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7smIs4bqz4buy4buZ4buH4bqz4buy4buZIcWo4buya+G6t+G6s8OgbOG7suG7iWw/ZOG7smo6a8av4buyROG6t+G6s+G6oWzhu7JibTPhu7I1P2ThurHhu7LEqV1r4buy4buZ4buH4bqz4buyYzvhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7I0OmPhu7Lhu5nhu41pa+G7smLDoWThu7JrxKnhu41nM+G7sjLDreG6s+G7smpp4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Jrw6Jk4bq34buy4bq3bOG6v2ThurHhu7IyXWvhu7Jk4bqxaOG7sjNl4buya+G6t8Oj4buy4buXLsah4buyxKk/xq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruKAnEM+M+G7smThurfhu43hu7Jr4bq3w6Dhu7JkO8SR4buyYjvhu7Lhu4lsxqHhuqFk4buyM8OzP+G7smPhu4XhurPhu7Jk4bqx4buNaOG6s8Wo4buyZOG6t+G7jWThurHhu7Lhu4vhurcu4bqz4buyNS5j4buyMi7EkeG7sj9k4buya8SRO2Thu7LhuqvhurfhurPhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seKAncWo4buyP2Thurfhu7LhurYu4bqz4buyZGXhurPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw73Do+G7sjIuxJHhu7I1LmPhu7I/ZOG7smvEkTtk4buyM+G6t8SR4buyMi5k4buya+G6t1tk4buy4buZO+G7smPhurnhurPhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7suG7l2xk4bqx4buy4buJbD9k4bq3xajhu7LhuqvhurfhurPhu7Jr4bq3P2Phu7LhurHhurM/4buy4bqx4bqzP8SR4buya+G6t8OqZOG6seG7suG7mTvEkeG7smThurfhu5Nk4bqx4buyZOG6sTvGoeG7smQpZOG6seG7smRlZOG6scWo4buyM+G6t+G6peG7sjZj4buyZMOhZOG7sjPhurfhurlk4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7JrxKk/ZOG6seG7suG7i+G6t28z4buy4bqx4bq5ZOG7suG6sTtk4bqx4buyMmXhu7JqOmvhu7Jk4bqx4buNaOG6s8Wo4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyZMOhZOG7smM+M+G7smThurfhu5Nk4bqx4buyYsSRLOG6s+G7suG7mTrGoeG7sjrEkeG7smLDqTbhu7Lhu5fDqTbhu7LhurfEkT4z4buyM+G6tzbhu7I1ImzFqOG7sjPhurc24buyYz5r4buy4bqr4bq1ZOG7smPhurVr4buyYjtj4buy4bqr4bq3bF1r4buyayJj4buyZOG6t8OiZMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu4rhurdv4buyZOG7k+G7sjMiZOG7suG6seG6s+G7k+G7suG6scOiZOG7smI7ZOG7sjQ/xajhu7Jk4bq34buNZOG6seG7smvhurVk4bq34buyYyxk4bqx4buyM8OpZOG7suG7iWw/ZOG7smvEqeG6uWThurHhu7LhurdmZMav4buyw71bxqHhu7JiO+G7sjXhurPhuqFs4buyY+G7heG6s+G7smThurHhu41o4bqz4buyZMOhZOG7sjNbZOG7smThurcpM8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuQ+G6s2Thurfhu7Lhuqrhurc/ZOG6t+G7rC/hu4vhu64=

Minh Khanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]