(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Tổ chức “Xanh Thanh Hóa” (trực thuộc Cộng đồng “Xanh Việt Nam”) phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hưởng ứng Chiến dịch nhặt rác “Clean up Việt Nam” lần thứ tư. Đây là chiến dịch nhặt rác thường niên được cộng đồng “Xanh Việt Nam” phát động trên 63 tỉnh, thành trong cả nước.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lF4buWw4nhur3FqMavU8Od4buA4bua4buwxqDFqOG7gOKAnOG6vVjhu6Lhu4jDneG7gFsp4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeKAneG7gH1Lxq/hu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4hFL+G7lsOJRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nhu7c04buI4buAPFvhu4jhuqrhu4DGsCbhu4DGoMWoM8ag4buA4oCcQeG7iMOdxajhu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jigJ3hu4BEfT41xqDhu4B9xahbKsag4buA4bq9KsOd4bum4buA4bucJcOd4bum4buA4oCcQeG7iMOdxajhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4oCdxJDhu4Apxagkxq/hu4DFqC4p4buAODvGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7nDrDneG7gDjhu7Dhu4Dhu5xN4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buAxagyIcOd4bum4buAM8Od4bum4buA4bq9xajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxajhu4DDncWow5J94buAPsSoxqDhu4DigJzhur1Y4bui4buIw53hu4BbKeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnigJ3hu4BY4buQw53hu4B9xagz4buAfTJC4buA4bq/w5XDoeG7gFhK4buAxqDFqMavU8Od4buA4bua4buwxqDFqOG7gMOdxajDkn3hu4A+xKjGoOG7gH3FqDIsw53hu6bhu4DDncavUsOd4buA4bucMi7GoOG7gMagKsOd4bum4buA4bucJcOd4bum4buA4oCcQeG7iMOdxajhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4oCd4buAKcWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAfT5Sw53hu4BJRuG7gH3hu6zDncWo4bqq4buAfcWoSsOdxajhu4B9PuG7ssOd4bum4buAxqBM4buAw50yO8agQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEdI4buGKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7hEfhu4ov4buE4buC4buG4bua4buC4buCSOG7guG7ikfhu4J94buEw43DjcON4buGWOG7hkJWKeG7puG6pj7hurbhu4RH4bq+4buA4buIWH3hurbhur7hur3FqMavU8Od4buA4bua4buwxqDFqOG7gOKAnOG6vVjhu6Lhu4jDneG7gFsp4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeKAneG7gH1Lxq/hu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjOG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5HSOG7huG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DieG6vcSoxqDhu4B94buqw53FqOG7gMOd4bumW8OhVcOd4buAOMavUsOd4buAPuG7iOG7gDxbw5XDneG7gOG7nMav4buAw53FqMOSfeG7gD7EqMag4buAfUvGr+G7gMagxajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxahCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsEvGr+G7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG6quG7gMagxajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxajhu4Dhu5xN4buAfcWoW+G7gMWoXX3hu4Dhu6bhu5DDneG7gEbhu4bhu4bhu4B94buqw53FqOG7gMOd4bumW8OhVcOd4buAOMavUsOd4buAWErhu4DFqOG7uMag4buAe8avw53FqOG6quG7gHvGr8Odxajhu4A4xq9Sw53huqrhu4Dhu6bGr8So4buy4buAOMavUsOdQkJC4buA4bucU8Od4buAfTThu4DGoMSoxqDhu4DFqFvDoVXDneG6quG7gH3FqOG7sOG7gGFN4bqq4buAfcWoSsOdxajhu4Apxagk4buAfT5Sw53hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4B94busw53FqEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vcSoxqDhu4B94buqw53FqOG7gMOd4bumW8OhVcOd4buAOMavUsOd4buA4bucTeG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMOdxajDkn3hu4A4SuG7gOG7muG7uMOd4buAe0vGoMWo4buAPsSoxqDhu4Ah4buAxqDEqMag4buAfVvDoVPDneG7gOG7nDIsw53hu6bhu4A4SuG7gFkqfeG7gHsk4buA4oCc4bucxq/Dmlnhu4Dhu5zhu6LDneKAneG7gDhU4buAPsSoxqDhu4B9xahMxq/hu4B9S8av4buAKcWoMizDneG7puG7gOG6vz3DneG7puG7gGpMxq/hu4BExrDDueG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iMSQ4buAOErhu4DGsD4yLMOd4bum4buAxrBqw7nGsOG7gMawxajhu7jhu4BBW8OVw53hu4BI4buARMawxajhu7jhu4BBW8OVw53EkEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BHw4zhu4QpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buER+G7ii/hu4Thu4Lhu4bhu5rhu4Lhu4JI4buE4buG4buESH1H4buC4buCSMONWOG7hkJWKeG7puG6pj7hurbDjcON4buC4bq+4buA4buIWH3hurbhur7hur3FqMavU8Od4buA4bua4buwxqDFqOG7gOKAnOG6vVjhu6Lhu4jDneG7gFsp4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeKAneG7gH1Lxq/hu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjOG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5Hw4zhu4Thur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nhur3EqMag4buAfeG7qsOdxajhu4DDneG7plvDoVXDneG7gDjGr1LDneG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMOdxajDkn3hu4A+xKjGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7tzvGr+G7gH3FqD3DneG7puG7gOG7nMavVSnhu4DigJzDtMWow5J94buAPsSoxqDhu4DGoCLDneG7puG7gMOdxajhu4hb4buALeG7gDgyOsOd4buAPuG7iOG7gH3hu7JKw53hu4DGoOG7kFvigJ3huqrhu4DGoMWoxq9Tw53hu4Dhu5rhu7DGoMWo4buAw53FqMOTWeG7gOG7muG7uMOd4buA4bua4bugKeG7gMagxKjGoOG7gOG7lk3Gr+G7gD7EqMag4buAfTXhu4ApxajEqH3huqrhu4A8W+G7iOG7gOG7nOG7tOG7gFjhu4jDneG7gH1A4buI4buAOErhu4B9PlvDoVTDneG7gMagTFnhu4DFqDPDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4A4VeG7gFk9xq/hu4B9PjIsw53hu6bhuqrhu4B7JMOd4bum4buAYeG7iMOdxajhuqrhu4B7JMOd4bum4buAfT7EqMagxajhu4DDncWoxq9VWeG7gOG7nFPDneG7gH3DlH3hu4DGoEzhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5ZLw53hu4B9PlDhu4DGoDHDneG7puG7gMOdxagy4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagKsOd4bum4buA4bucJcOd4bum4bqq4buAxagyO8Od4bum4buA4bucU8Od4buAWSp94buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gGHhu4jDncWo4buALeG7gHtLxqDFqOG7gC3hu4Dhu5zhu6ApQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4buNU33hu4A8W0zhuqrhu4DigJxB4buIw53FqOG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOKAneG7gOG7nE3hu4B9xahb4buA4bum4buyWeG7gOG7nDIuxqDhu4Dhu4LDjUnhu4Dhu5bhu4jhu7Lhu4A+xKjGoOG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu5zhu7Thu4DGoOG7tOG7gMOM4buA4buW4buI4buy4buAPsSoxqDhu4B9xKjGr+G7gMagxahT4bqq4buAODvGr+G7gH0+4bu4w53hu6bhu4BYMi7DneG7puG7gFfFqOG7skzDneG7puG7gEbhu4bhu4ZX4bumQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEdI4buGKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7hEfhu4ov4buE4buC4buG4bua4buC4buCSOG7hOG7guG7huG7hH3hu4Lhu4bDjEjDjFjhu4ZCVinhu6bhuqY+4bq2SeG7gkbhur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vuG6vcWoxq9Tw53hu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4oCc4bq9WOG7ouG7iMOd4buAWynhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4oCd4buAfUvGr+G7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkdI4buG4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJ4bq/PcOd4bum4buA4bucTOG7suG7gH3hu6rDncWo4buAw53hu6Zbw6FVw53hu4A4xq9Sw53hu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4DGoMWoxq9Tw53hu4Dhu5rhu7DGoMWoQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq9xajhu7Dhu4BqSuG7gMawxajhu7Dhu4DGsFvDoVN94bqq4buAfT4yIcOd4bum4buAw53FqOG7tFnhu4DigJxB4buIw53FqOG7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOKAneG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N94bqs4buA4oCc4bulW8Oh4buA4buc4buww53FqOG7gMagMOG7iOG7gMagxKjGoOG7gH3hu6rDncWo4buAw53hu6Zbw6FVw53hu4A4xq9Sw53hu4BXxajGr+G7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gMagxajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxajhu4BYSuG7gFfFqD3DneG7puG7gHs24buA4buaIMOd4bum4buAw53FqDXhu4jhu4Dhu5oiw53hu6bhu4BZKn3hu4BY4buQw53huqrhu4B9Xcav4buAw53Gr1jhu7LDneG7puKApuG7gMaww5R94buAxqBM4buAe0zDneG7gCnFqOG7mFnhuqrhu4A44buSfeG7gFjGr1Vb4buA4buaIsOd4bum4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagxajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxajhu4Dhu5xUW+G7gOG7muG7suG7gMagxKjGoOG7gH3hu6rDncWo4buAw53hu6Zbw6FVw53hu4A4xq9Sw53hu4B9xajGr1N94buAV1Phuqrhu4B9xKjGr+G7gHs24buA4buaIMOd4bumQuG7gGrhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gMOdxajDk1nhu4DDncOVw53hu6bhu4DGoOG7iOG7suG7gMOg4buAfcWoM8ag4buAxqAw4buI4buAWeG7uMav4buAw53hu6YyLMav4buAfT7hu7LDneG7puG7gDjGr1XGoOG7gOG7lkzhu7Lhu4A4VeG7gFk9xq/hu4B9PjIsw53hu6bhu4B7JMOd4bum4buAYVvDneG7puG7gDxb4buIw53FqOKAnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vzIuxqDhu4Dhu5bGr1N94bqq4buA4oCcQeG7iMOdxajhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4oCd4buAWErhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4ApxajGr+G7gFguxq/hu4DDncWoW+G7ksOd4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gDhU4buAWT3Gr+G7gH0+MizDneG7puG7gDhK4buAfcWoxq9Vw53hu4DDneG7plvDoVXDneG6quG7gOG7nDIuxqDhu4B9xahKw53FqOG7gFjhu5Ip4buAOErhu7Lhu4DDnU5Z4buA4buE4buG4buC4buK4buA4buWIcav4buAw53FqDfDneG7puG7gOG7lkvDneG7gH0+UOG7gMOhUlvhu4BZPcav4buAfT4yLMOd4bumQuG7gOG6vcWoxq9Tw53hu4Dhu5rhu7DGoMWo4buAw53FqMOSfeG7gD7EqMag4buA4oCc4bq9WOG7ouG7iMOd4buA4bupKeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnigJ3hu4BYSuG7gFkqfeG7gMagxajGr1PDneG7gOG7muG7sMagxajhu4DDnSbGr+G7gOG7luG7kn3hu4Dhu5wyLsag4buA4oCcQeG7iMOdxajhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4oCd4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buAWSp94buAw51OWeG7gOG7hOG7gFjhu5DDneG7gH0+UsOd4buASUbhu4B94busw53FqOG6quG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gMagTOG7gMOdMjvGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bqvW33FqOG7sj7hur7DieG7t8OVw53hu4Dhuq/DncWoRS8pw4k=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]