(vhds.baothanhhoa.vn) - Đỉnh Phan Xi Păng hay còn được viết là Fansipan có độ cao 3.143m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm về phía Tây Nam thị trấn Sa Pa, giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương, từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn được nhiều du khách thử sức chinh phục.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXZiL+G6pOG6psOCd3Z1Y2Ivw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y+G7lMawdsO64bq7LMO6aXbhurs2w7nhurssanZ14bq7w7pp4buG4bq74buTeXbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u8OKw7nhu6Hhuqbhurvhu63DrOG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurvhu5N44bq74buVw4Hhurvhu5Npd+G6u+G7geG6p8Oq4buH4buB4buv4bql4bq74bqmw7rhuqzDgeG7k+G6u+G7mcSp4buG4bq7w5p3w6x2deG6u+G7rMO54bufduG6uyjhuqJ24bql4bq7dmzhu6/hurvDinDhurvhurLDuuG7pWnhurspw7Phu4bhurtWaeG7r+G6u+G6psO6xanhurvhuqbDgsOyduG6uyhp4bq7LGnhuqXhurt1w7nDreG6suG6u8O6acO54bq74bqmxrB2w7rhurvhu6zDrHfhurvhu5Jpw7nhurvDisOs4bq74busacO54bq74buSw7rDs+G6rOG6p+G6u+G7lMOz4buG4bq7dnXDvXbhurt24bqow7nhurvhu5Npd+G6u3bDusOy4bqm4bq74buTQ2nhurvhu5HDrXbhurvhu5Xhu4l34bq74buU4bu3dnXhurvhu5jEkOG6onZ14bql4bq74bqmw4nhurvhu63Ds+G6rOG6u+G7lcSp4bq74bqmw4LhurDhurvhuqbDusOsdsO64bq74buVw7ly4buv4bq74buZ4bqs4bq74butxanhu5PDuuG6u8O6w7LhurLhurvhu5nDtHbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u3bDusO5cOG6rOG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G6psO64bq64bq74bqkReG7k+G6u+G7k8O6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5PhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buH4buD4bq94bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhu4Mvw6poZ+G7meG6v8Oqw6rhu4Hhur/hur/hu4PhuqbDqsOq4buF4buB4buD4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6NnZuG7g+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buD4bq94bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljVuG6qMO54bq7LMO6aXbhurs2w7nhurssanZ14bq7dmzhu6/hurt1w7nhurxp4bq74bq/4bq74bqmxrB2w7rhurvhu6zDrHfhurvhu5Jpw7nhurvDisOs4bq74busacO54bq74buSw7rDs+G6rOG6p+G6u1bhuqLDueG6u+G7lcOz4buG4bql4bq7dsO6w7lw4bqs4bq7dmrhu6/hurvhurThuqxp4bq7w4rDtHbhurvhu63huqzhu7d24bq74butw6zhurvhu5XDuXLhu6/hurvhu5Xhu6F24bq7dsOAw7nhurvhuqbDueG7oXZ14bql4bq74buxw7rhu7d2deG6u+G6psO6cuG6u+G7keG7s+G6u+G6tOG6rGnhurvhu5NDaeG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G7meG6rOG6u+G7rcWp4buTw7rhurvhu7HDusO54bq74buV4buhduG6u8OKw4PDueG6uyhp4bqyaeG6u+G6qeG7rMOsd+G6u+G7kmnDueG6q+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4Phur3hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7geG7gy/Dqmhn4buZ4bq/w6rDquG7geG6v+G7gWbhuqbhu4Vo4buH4buB4buH4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4Vo4bq/4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buSw7rDuXbDuuG6u+G6ssO6QuG7k+G6u+G7lcawdsO64bq7VGl24bqkw7nhurJpduG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fhu4Phur3hurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWPhu5jhuqzhurvhu7HDusOt4buTw7rhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74buTw7rDuXbDuuG6u+G6ssO6QuG7k+G6u+G7lcawdsO64bq7LMO6aXbhurs2w7nhurssanZ14bq74buRbHZ14bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buTw63hu5PDuuG6peG6u+G7lXjhurvhu63DrOG6u+G7lcSQxIJ2deG6u+G7kcOB4bq7w7p3beG7k+G6u+G7k8Ot4bqy4bq74bqmw4Lhu5d34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7g+G6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4buDL8OqaGfhu5nhur/DqsOq4buB4bq/4buHZ+G6puG7h+G7geG6v+G7h+G6v+G7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjZmjhu4Hhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5LDusO5dsO64bq74bqyw7pC4buT4bq74buVxrB2w7rhurtUaXbhuqTDueG6sml24bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7h+G7g+G6veG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y1Vp4bq74buUanZ14bq74busw7nhu5924bq74bqmw7rhuqzDgeG7k+G6u+G7sMO64bqs4bq74buZ4bqs4bq74butxanhu5PDuuG6uyjhuqx24bq7NXfDguG7reG7meG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurvhu6zhu5d14buXduG7meG6u+G7rcOs4bq74buVxalp4bq74buVw7ly4buv4bq74buZ4bqs4bq74buxw7rDreG7k8O64bq74buTw7rEguG6u+G7lXLhurvhu5XDueG6u+G7k8Ot4bqy4bq74bqmw4Lhu5d34bq74buTw7rDuXbDuuG6u+G6ssO6QuG7k+G6u+G7lcawdsO64bq7LMO6aXbhurs2w7nhurssanZ14bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7heG6veG6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4buDL8OqaGfhu5nhur/DqsOq4buB4buB4bq9w6rhuqbhur/hu4fhu4PDquG7heG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjaOG7g2bhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5LDusO5dsO64bq74bqyw7pC4buT4bq74buVxrB2w7rhurtUaXbhuqTDueG6sml24bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7heG6veG6veG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7ksOt4bqy4bq74bqmw4Lhu5d34bq7w7p34buL4bqm4bq74buVw4F2deG6u+G6psOJ4bq7ZsO64buB4bq94bq74buV4buhduG6u8OqZsO64buB4bq94bq7w7psdnXhurt2dcOs4buG4bqn4bq74buu4bqgw7nhurvhu5Np4buRw7l24bq74buTw63hurLhurvhuqbDguG7l3fhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74buTw7pFaeG6u+G6psOJ4bq74buB4bq94bq74buV4buhduG6u+G7geG7g+G6u+G7scO6w63hu5PDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Xhur3hur3hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7geG7gy/Dqmhn4buZ4bq/w6rDquG7g+G6v+G7g+G7g+G6pmjhu4HDquG6v+G6veG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOj4buH4bq94bq/4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buSw7rDuXbDuuG6u+G6ssO6QuG7k+G6u+G7lcawdsO64bq7VGl24bqkw7nhurJpduG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Xhur3hur3hurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMpw4nhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5PDreG6suG6u+G6psOC4buXd+G6peG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G6puG7j3bhurvDusSQ4bqwdnXhurvDiuG7neG6u+G7leG7m+G6suG6u+G6psO6w7nhu5924bq7dsO6w7nhu5924bq74buTQ2nhurt24bqow7nhurvDgsOJdnXhurspw7Phu4bhurvhu5Br4buT4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7g+G6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4buDL8OqaGfhu5nhur/DqsOq4buB4buB4buD4buF4bqmaOG7h+G6vWbhu4Phu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7heG7h+G7geG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buD4bq94bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4buSw63hurLhurvhuqbDguG7l3fhurvhu5XEkGnhurvhu5nhuqzhurvhu7HDusOt4buTw7rhurvhu63hu5924bq74buV4buhduG6u+G7lcOB4bq74buTaXfhurvhur/huqdo4bq94bq94buv4bql4bq74buVcuG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu6/DsuG6puG6u+G6psO6xILDueG6u3XDuWl24bq74buTw7rEguG6u+G7leG6rsO54bq74buv4bqsaeG6u8OKxqHhurvhuqbDrOG6rOG6u8O64buzaeG6u+G7reG7l3fhurt24bqow7nhurvhu5ThuqDhursu4bqs4buG4bufduG6peG6u3bDusO5cOG6rOG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G7reG6uGnhurvhu5PDusO9duG6u+G6psO6aeG7r+G6u+G6tOG6rGl24bql4bq74buVw7nhurvhu5HDgeG6u8O64bqiduG6u+G7heG6veG6veG6u+G7keG7j+G7k+G6u+G7lcOt4bq74buVcuG6u+G7reG7n3bhurvhu5Xhu6F24bq74buVxrB2w7rhurssw7ppduG6uzbDueG6uyzDump2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4Phur3hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7geG7gy/Dqmhn4buZ4bq/w6rDquG7geG7h8Oq4bq/4bqmw6pn4buF4buB4bq/4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6PDquG7h+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buD4bq94bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljKcOC4buJw7nhurvhu5nDrMO54bq74bqmw4nhurvhu5XDgeG6u+G7k2l34bq74bq/4bqnaOG6veG6veG7r+G6u+G6psODw7nhurvigJxWeOG7k+G6u3bDusOs4bq74buU4bu3dnXhurvhu5jEkOG6onZ14oCd4bq7w7rhuqzhu4ZwduG6u+G6psO6d+G7i8O54bql4bq74bq04bqs4buNduG6u+G6psO6cuG6u8OKanbhurvDunhp4bq74bqmw7Phu6/hurvhu63DuXbDuuG6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcawdsO64bq7LMO6aXbhurs2w7nhurssanZ14bq74bqmw7rhuqzDgeG7k+G6u+G7sMO64bqs4bq74buZ4bqs4bq74butxanhu5PDuuG6uyjhuqx24bq7NXfDguG7reG7meG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurvhu6zhu5d14buXduG7meG6u+G7r2l2deG6u+G7scO54buhduG6u+G6psOC4bqo4buT4bq74buVbeG7k+G6u+G6psOCxJB2deG6u+G7k0Np4bq7dnXhu7fDueG6u+G7k8O64bqqaeG6uzTDuXHhuqbhurvhuqbDuuG7oeG6u+G7sUfhurvDquG7g+G6peG6u8Oq4buF4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7g+G6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4buDL8OqaGfhu5nhur/DqsOq4buB4buH4buB4bq/4bqm4bq/4buDZ2Zn4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phur/hur9n4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buSw7rDuXbDuuG6u+G6ssO6QuG7k+G6u+G7lcawdsO64bq7VGl24bqkw7nhurJpduG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fhu4Phur3hurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMu4bqs4buNduG6u+G6psO6cuG6u8OKanbhurvDunhp4bq74bqmw7Phu6/hurvhu63DuXbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurvhu6zhu5d14buXduG7meG6u3VB4buv4bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDguG7p3bDuuG6uyzDuuG7j+G6puG6u3XDucOtd+G6u+G6psO54buf4bqs4bq74buRw7ly4bqs4bq7dsO6xJDhurXhurvhu5Dhu4l34bq7aXbhurvhuqbDusO5cHbhurvhuqbhurjhuqXhurvhu5Dhu6Xhu5PDuuG6u8OKw7N24bq74bqmw7rDuXB24bq74bqm4bq44bql4bq74buUw6zDueG6u3XDreG7k+G6u+G7leG7i8O54bq7w7pBdnXhurvhu5PDuuG6rHZ14bql4bq74buUxJDEgnZ14bq74busaeG6u8O6w6124bql4bq74buww7nhu6/hurvhuqThuqJ24bq74buR4buJd+G6u+G6psO6a3Z14bq74bqm4bq44bql4bq7KcSQ4bqudnXhursu4bqsaXbhurvhuqbDuuG7oeG6u8Oz4buv4bq74buRQeG6u+G6psOt4bqm4oCmYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h2dm4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhu4Mvw6poZ+G7meG6v8Oqw6rhu4Hhu4fhu4dn4bqm4buD4bq94buH4buBaOG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOj4buB4buBZ+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buHZ2bhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWPhu5Thu4vDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhurLDuuG7j+G6puG6u0nhurvhu5jDueG6u+G7lMOs4bq74butw6zhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74buRbHZ14bq74buVQXZ14bq74bqmw71p4bq74but4buL4buT4bq74bqw4bq74buVw4Hhurvhu5Npd+G6u+G7geG6p8Oq4bq94bq94buv4bq74bqkd+G6u8OKw4PDueG6u+G7r+G6uOG7k+G6u3bEkMOD4buT4bq74buRw7lyduG6u8OKw6zhurvhu63DrOG6u+G6ssO6d+G6u+G6psSQ4bqudnXhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6puG7i3fhurvhuqbDreG7k+G6u+G7seG7hOG6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO6w7Lhuqbhurs0w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/huqfhurvhu5Thu4vDueG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhurLDuuG7j+G6puG6u+G7k3jhurvhu5PDusO5cOG6rOG6u+G7k2l34bq74bq/w6rhuqXhu4Phu6/hurvigJPhurt24bqiw7nhurvhu63EkOG6rOG6u3XDueG6vOG6u3Z1w73hu5Phurvhu4DDreG6u+G7reG6rsO54bq74butw7l2w7rhurvhuqbDusO54bufdnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buH4buD4bq94bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhu4Mvw6poZ+G7meG6v8Oqw6rhu4Fn4buB4bq/4bqmaGbhur3hu4do4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6PDquG6vWjhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5LDusO5dsO64bq74bqyw7pC4buT4bq74buVxrB2w7rhurtUaXbhuqTDueG6sml24bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7h+G7g+G6veG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5YzTDiWnhurvhuqbDusSQ4bqwdnXhurvhu63EqeG7r+G6peG6u+G7k8O6w7nhu5/hu6/hurvhu5HDrcO54bq74bq04bqs4buNduG6u+G6psO6cuG6u+G7meG6rOG6u+G7rcWp4buTw7rhurvhuqbDs+G7r+G6u+G7rcO5dsO64bql4bq74bqyw7p4dnXhurvhuqbhu43hu6/hurvhu69r4bqm4bq7w4Jp4bq74buAaeG6peG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u+G7k+G7ieG7r+G6u3bDuuG7j3bhurvDiuG6qnZ14bq7duG6qMO54bq7KcOz4buG4bq74buQa+G7k+G6u8OKw4PDueG6u3bhuqjDueG6u+G7lUHDueG6u+G6psOC4bqqdnXhurvhu5XDuXHhurLhuqXhurvhu6/Ds+G7huG6u+G6psOCa3Z14bq74buRaeG7huG6u+G7rcSQ4bquduG6u+G7kWl34bq74bq04bqsaXbDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6u+G7meG6psO64bqs4buv4buR4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7g+G6veG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4buDL8OqaGfhu5nhur/DqsOq4buB4buDw6rhu4Xhuqbhu4fhu4Phu4do4bq/4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4fhu4HDquG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buD4bq94bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljVsO6xJB2deG6u+G7k8O6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurssw7ppduG6uzbDueG6uyxqdnXhurvhu5FsdnXhurvhu5XEkMSCdnXhurvhu5HDgeG6u+G7r8ODw7nhurvhu63DrOG6u8O6w6x2w7rhurvhuqbDguG7p3bDuuG6u+G7scO6w63hu6/hurvhurLDusOt4bq74oCc4buVcuG6u+G7lcSCw7nigJ3hurt2w7rDsuG6puG6p+G6u+G7lMSQxIJ2deG6u+G7leG7oXbhurssw7ppduG6uzbDueG6uyxqdnXhurvhu63hu5924bq74buA4bqs4bu5dnXhurvhuqbDguG6qnZ14bq74buVw7lx4bqy4bql4bq7dsO64bq8dnXhurvhu5Xhu7nhu5Phurvhu5XDreG6u+G7k2l34bq74buZ4bq4dnXhurvhu5VFdnXhurt14buNduG6u3bDusSQ4bq7w4pr4bqm4bq74buxw7lx4bqm4bq74bqkReG7k+G6u+G7reG6uOG7k+G6u8OKw6zhurvhu4Lhurvhu5PDuuG7peG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4Phur3hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7geG7gy/Dqmhn4buZ4bq/w6rDquG7gWfhur1m4bqmZuG6v2fhu4Phur/hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7heG7g+G7g+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7ksO6w7l2w7rhurvhurLDukLhu5Phurvhu5XGsHbDuuG6u1RpduG6pMO54bqyaXbhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buD4bq94bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4buY4bqs4bq74buxw7rDreG7k8O64bq74but4bufduG6u+G7leG7oXbhurvhu5XGsHbDuuG6uyzDuml24bq7NsO54bq7LMO6anZ14bq74bqw4bq74buVw4Hhurvhu5Npd+G6u+G7geG6p8Oq4buH4buB4buv4bq7w4rDg8O54bq74buT4buJ4buv4bq7dcO5w63hu5Phurvhuqbhuqzhu4Zx4bqm4bq7w4rEgsO54bql4bq7w4rEkOG6ruG6puG6u+G6tOG6rGnhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G7r+G7p3bDuuG6u8OKw6zhurvhu7HDusOt4buv4bq74bqyw7rDreG6u+G6psO6w7nhu5924bq7dsO6w7nhu5924bq74buZw7lx4bqs4bq74bux4buE4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6sknhuqzhuqbDunfDguG6uWNWdcO94buT4bq7w5rhuqzDsnZiL+G6smM=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]