(vhds.baothanhhoa.vn) - Chùa Mậu Xương có tên cổ là Tuyết Sơn Phong tự, thờ Phật và liệt thánh của Nội Đạo, nằm trên khu đất có diện tích tự nhiên 12.500m2. Chùa được hình thành từ thời Trần với tên gọi là Tuyết Phong. Đến thời Lê, chùa có tên Tuyết Sơn Phong tự. Từ năm 1830, chùa mang tên là Mậu Xương, theo tên gọi mới của làng được đổi từ tên Yên Đông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHUXbhur5vaSPhu6Phurxp4bqv4buE4bqsw4Dhu69pLWlzd+G7q8OBaXPFqcOAaeG6usahw4FpQXfDgHZpduG7m8SQaXLhu6HDgOG7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h1F24bq+b2kj4buj4bq8aeG6r+G7hOG6rMOA4buvaXHhuqJp4bq64bunw4BpceG6pGlBw7JpMuG6vMSoxanhurppMeG6rMOAaSJ24bqgw4Dhu69p4bq6SOG6uWnhurp24bqqaSJ24buj4bq6acOMw7JpQXfhu6nhurpp4bq6dsOzw4B2aXHhu4ZvaT3DgndpU+G7jeG6oOG6uWnDgOG7k8OBaeG6usOJ4bunw4Bp4bu5duG6vGlz4bub4bq6aXHhuqJpcnfhu6nDgGnhurp4cXZp4bq6SGnDgHZ34bunw4Bpw6zhu4vhurtqw63DrcOB4buL4bq7aVF24bq+b2lz4buEQnFpdnnDgHZp4bq6dsOyw4B2aeG6ukdp4bq6duG6qndpMsOJ4budw4Bpw4zhuqh3aeG6uuG7p8OAaeG7r8SCd2lBw7JpMuG6vMSoxanhurppInbhuqDDgOG7r+G6u2lTxanDgGnhurp24bqqd2lA4bun4bq5aXF24bq+b2lx4bqiaeG6uuG7p8OAaTLhurzEqMWp4bq6aTHhuqzDgGkiduG6oMOA4buvaeG6ukjhurtpMkdpw4DDtMOBacOsbeG7icOt4bq5aXF24bq+b2nDgW/DgOG7r2nhurrhu6fDgGlBw7JpI+G7o+G6vGnhuq/hu4ThuqzDgOG7r+G6uWnhurp2dOG6oGnhurrhu6fDgGnhu6/Egndpw4Hhuqh3aXHhu4ZvaUHDssOA4buvaXPhu4RCcWlz4bqkd2nhurpHaeG6uuG7p8OAaeG6seG7p8OAaVPhurbDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKhoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVpcXTDgOG6unTDicOpaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWlsw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7i8OtxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buLw61sL+G7i8OsbHJrw6xr4buLxKnhu4ts4bq6beG7ieG7i2vDrEHDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qWttamhpb0HhurrhuqloUXbhur5vaSPhu6Phurxp4bqv4buE4bqsw4Dhu69pLWlzd+G7q8OBaXPFqcOAaeG6usahw4FpQXfDgHZpduG7m8SQaXLhu6HDgGhp4buKd3Lhurp24bqpaGzDrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGrhu4vDrWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHI8OC4bq6aeG7r+G6onFpcXbhur5vaSPhu6Phurxp4bqv4buE4bqsw4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2dOG6oGlQb8OAaUXhurzhu4/DgGlBSmlyd2nhurp4cXZpcXbhur5vaSPhu6Phurxp4bqv4buE4bqsw4Dhu6/hurlp4bq4SGl2ecOAdmnhurp2w7LDgHZpw4zDsmnDiW9pc+G6qndpceG7hm9pw4Dhu6/hurZ3aXF24bq+b2nDgMOyxKhpw4nhu5vhurppc+G7mXFpcHfhu6nhurrhurlpQXfhu6fDgGlF4bq8b8OAaXPFqcOAaeG6uEhp4buvd8Ozw4Dhu69p4bq4d8OAdmlx4buGb2kiduG7o+G6umnhurrhuqRpw4zDsmlBd+G7qeG6umnhurp2w7PDgHZpPcOCd2lT4buN4bqgaUNpw4zhur7DgOG7r2lwd+G7q8OAaSDhurzhu4/DgOG7r2nhuq/hu4ThuqzDgOG7r2VpPcO0w4FpI+G7o+G6vGlS4budw4Bpw6xqbG3hurlp4bq2w4Dhu69pMsOJ4budw4BpPeG7r8SCcWkydnhxduG6uWlxduG7hG9pceG6omlx4bqgw4Bpw4DhurJ3aXLhurB3acOBw7Jp4bq64bq84bqkd2lzw7VpcW/huqDhurlpw4Dhu6fDgGlzxanDgGlxduG6vm9pMuG6vMSoxanhurppInbhuqDDgOG7r2lx4bud4bq8aeG6ukjhurtpU8Wpw4Bpw4DDtMOBacOsam3hu4nhurlpcMOyaVZ34bup4bq8aTJHacOTd2nDqsOMQmnhurbDgOG7r+G6v2nhurh3w4B2aXbhu41pw4HDguG6umnDgG/DgWnDgHZ34bq5aXLDs8OA4buvacOB4buN4bqgaeG7uXbDs3Fp4bq6duG7hOG6qsOA4buv4bq5acOB4buZ4bq6acOAduG7hGnhurrDicO0w4Dhu69pw4nhu5PDgeG6uWnhurp24bq2w4Dhu69p4bq4w7PDgOG7r2l24bqsw4Bpw4Dhu6/hu4Thuqp34bq5aXPhu5nhurpp4bq64bunw4BpQcOyaTLDieG7ncOAaT3hu6/EgnFpQMOyw4B2acOM4bqyw4BpQcOyacOM4bq8b2nDgOG7hOG6qHFpMsahxKhpw6NIcWlz4bud4bq8aeG6unZvd2nDgcOyaeG6unbDssOAduG6u2lA4bqow4BpQeG7p8OA4bq5aTLDieG7ncOAaT3hu6/EgnFpQMOyw4B2aeG6unfDgHZp4bq6duG6tsOA4buvacOM4bqwaUHhu4RCcWnDjMO0w4Bp4bq6dm/huqDhurlpc+G6pHdp4bq64bunw4BpQcOyaTLDieG7ncOAaT3hu6/EgnFpMsOJxqHDgOG6u2nDo3lpcXZvaXDDvWlw4bupw4B2acOA4bunw4Bp4bq2w4Dhu69p4bu5duG6tsOA4buvaUHDssOBaUXhurxvw4Bpw4HDsmnDjMOy4bqgaXF24bq+b2ky4bq8xKjFqeG6umkiduG6oMOA4buvaXHhu53hurxpw4Dhu6/hurzEqOG7qcOA4bq7aVtpc8ahxKhp4bq2w4Dhu69p4buv4buZxJBpw4HDguG6umnDjMO9aTLhurbDgGkx4buEaeG7r3fDisSQaXNE4bq7aTFv4bq8aXPhuqJpQXfDgHZpRsOA4buv4bq5aXF2b2nhurbDgOG7r2nhu7l24bqud2lw4bupw4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dT4buEQnFpw4zDvWky4bq2w4BpMeG7hGnhu7l2b3dp4bq6duG6tsOA4buvacSQduG7o+G6umnEkHbDs8SQ4bq5aTLDieG7ncOAaT3hu6/EgnFpMsOJxqHDgGlDaUHhu413aXF24bq+b2lxdnfhu6fDgWlww7N3aXHDisOA4buvacSQduG7o+G6uuG6uWnEkHbhuqRpc8OCaXF2w4rDgOG7r2nhurh3w4B24bq5aeG7r3fDisSQaXNEaXLGocOAaUHDssOAduG6uWnDgOG7p8OAaXPhu4RCcWk9dsahw4Bpcsahw4Bp4bu5duG7kcSQacOM4bq+w4Dhu69pw4HFqcOAacOBw4Jp4bq64bq2w4Bp4bu5eMOAduG6u2kxb+G6vGnhu7l2d2nhurbDgOG7r2nDgeG7m+G6umnDqsOA4buvw7LEqGnhu4ttaeG6unbDs8OA4buvaeG7rnfhu6fDgOG7r2nDgMO0w4FpIOG6vEppI+G6vndpLWnDrGvEqeG7ieG6v2nEkHbhu6Phurpp4bq6SWlw4bqyw4BpxJB24buE4bqsw4Dhu69pw4zDsmk9dsahw4Bpcsahw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDjOG6vsOA4buvaUXhurxvw4B2acOAw7TDgWl24buE4bqsw4Dhu69p4bu5duG6onfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1tp4bq6duG6qndpQOG7p2lxduG6vm9pc+G7hEJxaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nhurp2dOG6oGl2ecOAdmlxdsONaeG6um/DgeG6uWlx4bqiaXBvaXHhurzDgOG7r2nhurp24bqqacSQduG7gMOA4buv4bq7aVHhurzDgOG7r2nhurp2RmnDgHbhu5vhurpp4bq6duG6qmkyduG7hELDgOG7r2nhu7h24bq2w4Dhu69pInbhu6PhurppUOG7j+G6oGnDjMOyaT3DgndpU+G7jeG6oMOpaXHhurzDgOG7r2nhurp2Rml2b3dp4bq6duG6qmkyb8OBaVDhu4/huqBpPeG7r+G6oOG7jXdpw4zDsmkg4bq8b8OAacagw4FpUOG6tGkyw7PhurrDqWlx4bq8w4Dhu69p4bq6dkZpcG9p4bq6duG6qmkiduG7o+G6umkydnhxdmlRb2nDjMOyaXbDgmnEkHbDs8SQ4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dAw7JpcXbhur5vaeG6unbhuqppxJB24buj4bq6aeG7r3fDs+G6oGnhu6/hu5HDgGlBd8aww4Bpw4zhuqh3aeG6uEhp4buvd8Ozw4Dhu69p4bq4d8OAdmlx4buGb2nEkHbhu6Phurpp4bq64bqkacOMw7JpQXfhu6nhurpp4bq6dsOzw4B2aT3DgndpU+G7jeG6oGnDgOG7p8OAaXF24bq+b2nhu7l24bq2w4Dhu69pceG6omnhurjhu4ThurtpInbhu6Phurpp4bq6SWnhurrDieG6tsOA4buvaXHhuqB3aXF24bq+b2nhu7l24bq2w4Dhu69pw4Hhu5lxacOz4bqgaXHDsmnhurhvacOMw7Jp4bu5duG6tsOA4buvaXHhu43huqBp4bq6w4nEgnFpc+G7neG6vOG6uWnDgHbDsmlxduG6vm9pw4zhu6HDgGlxw4rDgOG7r2nDgeG6vOG6snfhurlp4buv4buN4bqgacOMw7Jp4bq6dsO94bq6aeG6uOG6ssOA4buv4bq7aVPGocSoaUHDsmnDgHXhurppc8O6xJBpw4l34bunw4Dhu69pceG7hm9pcXbhur5vaSPhu6Phurxp4bqv4buE4bqsw4Dhu6/hurtpQOG7sWnEkHbhu6PhurppdsOyw4Dhu69pw4DDtMOBaXHhuqJpw4nhu5vhurppw4B2d8aw4bq8acOA4buvw7LEqGnDjMOyaUXhurxvw4Bp4bq6w4nEgsOA4buvacOAduG7m+G6umlBw7JpdsOCd2lBw7LDgOG7r2nDgOG7r8OyxKhpw6zEqWktacOsamnhurp2w7PDgOG7r2nhu6534bunw4Dhu69pw4zDsmlB4buxaXbDisSoaeG7uUxpInbhu6Phurpp4bq64bqkacOA4buvw7LEqGnhu4ttaeG6unbDs8OA4buvaeG7rnfhu6fDgOG7r+G6u2lRw7NxacOA4buvw7LEqGlB4buxaXPhu4RCcWnhurrhuqRpcXZGcWnDieG7m+G6umnhurrDicSCw4Dhu69p4bq6duG7q2nDjMOyaXbDssOAdmlB4buxaeG6unZ04bqgaeG7uXfDgHZp4bq4w7NxdmlB4buE4bq8aUHhu413aXHhu4ZvaT3DgndpU+G7jeG6oOG6u2kyw4nhuqDDgOG7r2lB4buxaXbDgndpceG6omlxw7NxaeG6usOJw4NpcXbhuqx3aXLGocOAaeG7r3dvw4Bpw4B24buEZWlzw7PDgHZpw4zhu6PhurrhurlpcXbDqOG6oGnhurp24bq8xKjGsMOA4bq5aXbDs+G6umlww4J34bq5aXbDs+G6umnDgHbDsmlxdsODd+G6ueG6u+G6u+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUOG7p8OAaXHhu43DgHZp4buvd8OzaeG6usOJw71p4bq6xqHDgWlBd8OAdmnhurp2eWlxduG6vm9pI+G7o+G6vGnhuq/hu4ThuqzDgOG7r2lxw4PDgGlx4bqiaeG7r3fDs2nhurrDicO9aUHDvXF2aeG6uElp4bq64bqgaUHhuqjDgOG6uWlx4bqiaXDGsGlyw7LEqGnhu6/hu53DgGlrw63DrWnDgMO0w4Hhurlpc+G7hEJxaT12xqHDgGlyxqHDgGlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buvacOMw7Jp4bu5dsOzcXZp4bq6duG7o8SQacSQduG7hOG6rMOA4buvaXPhuqLDgOG7r2nhu6/huqLEkGnhurrDieG6vsOA4buvaeG6uuG6vOG6uWnhurrhurbDgGnhurrhu43huqBpw4B2d8aw4bq8aUHhu53DgOG6u2lRduG6vm9pc+G7hEJxaeG7iMWpxJBpduG7jcOA4buvaVJ3aeG6unhxdmlBw71xdmnhurhJacOMw7TDgGl24bqib2lx4bubxJBp4bq64buzw4B2acOA4buvw7LEqGnhu4tqLcOsLcOsbm5t4bq7aTJHacOAw7TDgWnhu4vDrcOsbGlzxanDgGnDgG/EqOG6uWlxduG6vm9p4bq6d8WpxJBp4bq64buAcWlz4buEQnFpc+G7neG6vGnhurrhu4Thurlp4bq64bq2w4Bp4bq64buN4bqgaeG6ukdp4bu5duG6vOG6tsOAacOMd+G7p8OAaXHhu4/DgHZpReG6vG/DgOG6uWlxduG6oGnhurrhuqh3aXHDs3FpduG7jcOA4buvacOB4buAcWnhurp2dOG6oGlF4bq8xKhpduG6oOG7jXF2aeG6uuG6pMOA4buvaeG6unbhu6tpc+G7hEJxaXHhu5vEkGlx4bqiaeG6unbhu5/DgWlF4bq8xKjGsMOAacSQduG7p2ly4bq8xKjhu6nhurrhurlpcOG7j+G6oGlz4buPw4Fp4buvd8ONacOA4buv4bq8xKjhu6fDgGnEqMWp4bq8aeG6uuG6smnhu6/hurJx4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4c9dsONw4Dhu69pw4DDtMOBaeG6usOJ4buE4bqoceG6uWnhu7l2d2lxduG7hG9pceG6omlyw71xdmlRJMOjV1Itw6xu4bq5acOMw7LhuqBpw4HhuqZ3aXLDvcSQaeG7iOG6vMahw4Bpw4zGsOG6uWk9dsahw4Bpcsahw4Bpw4zDsmlww7JpceG6oMOAacSQduG7o+G6umnhurpJaeG7uXbhu5HEkGnDgOG6rHdpw4zGsGlxduG6vm9pdsOyw4B2aUHhu7Fpc+G6tsOA4buvacOM4bq8d2nDgHbhu4Rp4bq6w4nhu5/EqGl2w4J34bq7aVDDsmlx4bqgw4Bp4bu5duG6tsOA4buvaXF24buzacOMxrBpQeG7sWnEkHbhu6Phurppc+G7q2lx4bud4bq8aW/DgOG6uWlx4bud4bq8acSQdsOKceG6uWnhu6934buPd2l24buNw4BpcXbhuqBpcOG7j8OAaeG6unbGocOAacOMw7JpccOzcWnhurp2w7LDgHZpw4x34bunw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhu693b2lzecOAdmnDgcOyaXHDg8OAacOMw7XDgGlx4buPw4B2aXF24bq+b2nhurp5w4Fp4bu5d8Wpw4Bpw4B2w43DgOG7r2nhu693xqHEqGnEkHbDiuG6umnhurp24buEaeG6unbDs3fhurlp4bq6dm/DgHZp4bq6w73DgHbhurlp4bq6w4nDiuG6umlw4bquacOBxIJ3aeG7hOG6vGnEkHZ3xrDDgOG6uWlB4bqgaeG6uuG6oG/DgGnhurrDieG6oMOA4buvaXHhurzDgnFp4bq44bqyw4Dhu69pc+G6qndp4bq6duG7hOG6qsOA4buv4bq7aVF24bq+b2kj4buj4bq8aeG6r+G7hOG6rMOA4buvaeG6unZIcWnhurhIaUHDsmnDgOG6rHdpdsOCd2nhurrhu4Bp4bq6xqHDgWlBd8OAduG6uWnhurp4w4Bpw4Dhu6/hu4REw4Dhu69pc+G7mXFp4bq44buRcWlx4buGb2lF4bq84bunaXbhu4ThuqzDgOG7r2kg4bq84buPw4Dhu69pQOG7hOG6vGnDqiDhurzhu4/DgOG7r2nhuq/hu4ThuqzDgOG7r2nhur9pw4DhuqJ3acOJd+G7p8OA4buvacOMw7Jpw4zhur7DgOG7r2lwd+G7q8OAaeG7iEZpMnZvw4B2acOA4bqid2lxduG6vMOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQT+G6vOG6unbhuqDDiWjhu4c9b8OBaU/DgHbhu4EvxJDhu4c=

Nam Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]