(vhds.baothanhhoa.vn) - Công trình mô phỏng tháp Eiffel giữa lòng thành phố Thanh Hóa dù chưa hoàn thiện nhưng đã thu hút nhiều bạn trẻ đến check in.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7lsO6w7PDoeG7g29n4buD4buTw6HDs+G7l8OhZmnhu6nDoW7Ds8OAw6LDoeG7meG7neG7l27DoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6lvccOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiNC9v4bqhNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTXhu4Jw4buXbsOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4buVcMOh4bupb+G7n+G7l27DoeG7r2/huqXhu6nDoUfDs21tZ+G7mcOhbsOzw4DDosOh4buZ4bud4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7hXjDoeG7g2/hu7XDosOhb8ah4bqn4buXw6Hhu69vw7Nq4buXw6Hhu5dv4bu14buXbsOhZuG6q8Oh4buvb3bDoW934buvw6Hhu5dvw7PEqXbDoeG7h+G6reG7l8Oh4buv4buxw63DoWbhu4nhu5fDoeG7g29n4buD4buTw6HDs+G7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Ogw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DoeG6r8Ojw6Phu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buD4buF4buXMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8Og4bqxL+G6oeG6teG6t+G7heG6seG6oeG6s8Og4bqjw6PhurPhu6/Eg+G6tcSD4bq3w6Dhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhurHhurHhuq9hw6HDouG7meG7rylh4buWw7rDs8Oh4buDb2fhu4Phu5PDocOz4buXw6FmaeG7qcOhbsOzw4DDosOh4buZ4bud4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Jhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6r8Ojw6Nhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNeG7lm/DgOG7l27DoeG7l27huqfEgsOhZuG6vXbDoeG7l2Lhu5XDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Fm4buJ4buXw6Hhu67hu7F24buXbsOh4buv4bq54buVw6Hhu69v4bu1w7rhu5duw6Hhu5Xhuq3Ds8Oh4bqg4bqnw6Hhu5dv4bqnw6Hhu6lvccOhR+G7hWfhu5fDoeG7r292c+G7g8Oh4bupb+G7teG7peG7l27DoUZw4buXbsOh4buub+G7oyDDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6lvccOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Fma8Oh4buDb3nhu6nDoeG6qeG7l28wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/Do8Oj4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPDoOG6sS/huqHhurXhurfhu4XhurHhuqHhurfhuq/hurfhuqHhurHhu6/hurPhurXhurXhurPhurHhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhuqPhurPDo2HDocOi4buZ4buvKWHhu5bDusOzw6Hhu4NvZ+G7g+G7k8Ohw7Phu5fDoWZp4bupw6Fuw7PDgMOiw6Hhu5nhu53hu5duw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4bupb3HDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDomHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqvw6PDo2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buu4buxduG7l27DoeG7r+G6ueG7lcOh4buvb+G7tcO64buXbsOh4buV4bqtw7PDoeG6oOG6p8Oh4buXb+G6p8Oh4bupb3HDoUfhu4Vn4buXw6Hhu7Fz4buXbsOhxIMgw6PDoW/DosOhb8OzauG7l8Oh4buVw7nDs8Oh4buDb8O1w6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r2/Ds2rhu5fDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoW/huq3hu5duw6Hhu5V54buDw6Hhu5dv4bu14buXbsOh4buD4buz4buXbsOhZuG6q8Oh4buvb3bDoW934buvw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5Nv4bqlw6FmcOG7l27DoeG7h+G6reG7l8Oh4buv4buxw60wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/Do8Oj4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPDoOG6sS/huqHhurXhurfhu4XhurHhuqHhurPDoOG6o8Og4bqx4buv4bqz4bqx4bq1xIPDo+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6r+G6o8OjYcOhw6Lhu5nhu68pYeG7lsO6w7PDoeG7g29n4buD4buTw6HDs+G7l8OhZmnhu6nDoW7Ds8OAw6LDoeG7meG7neG7l27DoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6lvccOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Do8OjYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu67hu53DosOh4buvb+G6peG7qcOhR8OzbW1n4buZw6Hhu6lvw7Phu4vhu5fDoeG7h+G6qeG7l8Oh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8Oiw6Hhu4PDosahw6HDo8Ogw6Hhu5XDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7mWPhu6nDoeG7seG6peG7qcOh4bux4bq74buvw6Hhu5PhurDDoeG7g3Dhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6PDo+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqjw6DhurEv4bqh4bq14bq34buF4bqx4bqh4bqzw6DhuqHDoOG6r+G7r+G6s8SD4bqx4bq14bq34buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqhw6Phuq9hw6HDouG7meG7rylh4buWw7rDs8Oh4buDb2fhu4Phu5PDocOz4buXw6FmaeG7qcOhbsOzw4DDosOh4buZ4bud4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Jhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6r8Ojw6Nhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNeG7rm/huqXhu6nDoUfDs21tZ+G7mcOh4buZduG7l27DoeG7mcOz4buXb8Oh4bqgxKnDoWbhu4vhu5UwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/Do8Oj4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPDoOG6sS/huqHhurXhurfhu4XhurHhuqHhurPDoMOgxIPEg+G7r+G6scSD4bqhxIPhurPhu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnhurfhurPhurdhw6HDouG7meG7rylh4buWw7rDs8Oh4buDb2fhu4Phu5PDocOz4buXw6FmaeG7qcOhbsOzw4DDosOh4buZ4bud4buXbsOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Jhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6r8Ojw6Nhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNeG7lsO6w7PDoWbhurnEgsOh4butw6zDoW/hu7fDosOhb2nhu5fDoWZn4buVw6Hhu5nhuq3Ds8Oh4buVc+G7r8Oh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5XDuiDDoW7hu5vhu6nDoeG7qW/hur3hu5fDoWZrw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4bupb3HDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4buXbuG6p8SCw6Hhu5Vz4buvw6FmaeG7qcOhb8O64buXMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7huG6qcahw6Hhu65vw6Lhu5dvNC/hu6k1

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]