(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đã dừng lại rất lâu ở màn hình máy tính trước dòng chia sẻ cảm xúc trên Facebook của một người bạn: “Chúng ta có thể ngừng… ăn bánh trung thu được không?”. Để rồi, suy nghĩ nghiêm túc vài điều.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznigJxI4buP4buz4buj4buNw6N54bqpw6No4buhw6N54buPb8Oj4buj4buN4bqg4buj4buN4oCmw6Nl4bujw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do8Otw4Hhu6tow6PGoeG7j3Thu6Phu40w4oCdOC/hu4/huq85OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G7jsOs4bqpaeG6ozlZdMO1w6PDrcSRw6Np4bqg4buj4buNw6Phu5tjw7XDo3fhu4F5w6Phu5vhur/DvcOj4buxw6Phu51i4bujw6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do+G7neG6q+G6ssOjecO04buj4buPw6N5d8OBxrBow6NpcOG7o+G7jcOjaOG7j8O14bqpw6N4xKnDo2hk4budw6Phurbhu7Now6N5d2vhu6PDo8OS4bqpaMOsZ+G7n+G7n8ahw6No4bu54bqpw6Phu53DuXnDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo2dj4bujMcOj4oCcSOG7j+G7s+G7o+G7jcOjeeG6qcOjaOG7ocOjeeG7j2/Do+G7o+G7jeG6oOG7o+G7jeKApsOjZeG7o8OjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6PDrcOB4buraMOjxqHhu4904buj4buNMOKAnTTDo8ONb8Ojd8O6w7Uzw6N4w73hurLDo+G7o+G7jeG7j+G7lcOj4buj4buN4buPw7Vr4budw6N54buzaMOj4bquYsO1w6PDrcO1bcO9NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4Zzk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6peG6scSD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6Phurfhuqfhuqfhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqv4bq34bqlL+G6seG6r+G6t2nEg+G6r+G6s+G6scOi4bqv4bqveeG6reG6tcSD4bqn4bub4bqlLWfhuqnhu6Phu48teXfDveG7o+G7jS154buPw70t4bqvNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPigJxI4buP4buz4buj4buNw6N54bqpw6No4buhw6N54buPb8Oj4buj4buN4bqg4buj4buN4oCmw6Nl4bujw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do8Otw4Hhu6tow6PGoeG7j3Thu6Phu40w4oCd4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6peG6scSD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurfhuqfhuqfhuqPDoy85OC9nOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOVl34buf4buj4buNw6Np4buT4buvw6N5bHnDo1l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvTPDo2Xhu6PDo+G7ncO1bOG7o+G7jcOjZ+G6q+G7o+G7j8Oj4bujw4HGsOG7o+G7jcOj4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bqu4buTw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do+G7o+G7j+G7geG7r8Oj4buj4buN4bu34budw6N5d2LDo+G7o+G7jeG7n+G7o8Oj4bubYsOjeeG7j+G7ocO1w6N2w73DrOG7o8OjaOG7ueG6qcOj4buj4buPw7Vtw73Do+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjP8O1bnk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl0w7XDo2fDtWx5w6Phu6Phu43DvcO64bujw6Noxanhu6PDo2lw4buj4buNw6N5d2Phu6Phu43Do3nhu4/huqvDtcOjZ2Phu6PDo2jhu4/DteG6qcOjeMSpNMOjw43hu6HDo+G7j+G7n2Lhu6PDo3nhu59i4bujw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7r+G7j2TDtcOj4bub4bupw7XDo8aha8O9w6Phu41xw7XDo+G7o+G7j8Op4budw6PDrWzhu6PDo2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvcOjNnlr4bujw6Phu41xw7XDo2jhu4/DveG7o+G7jcOjaOG7j+G7mcOjZ+G6q+G7o+G7j8Oj4bujw4HGsOG7o+G7jTPDo2fhuqvhu6Phu4/Do2nEqeG7n8Oj4bubYuG7ncOjeeG7j8Os4bufw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNw6Phu6/hu4/huqvhu6/Do3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jTfDo+G7o+G7j+G6ueG7ncOjeeG7heG6ssOjaOG7j+G6qeG6ssOj4bud4buh4bujw6Phu6Phu43hu5/hu6PDo2jhu7nhuqnDo+G7heG7ncOjeeG7j+G6omjDoz/DtW55NMOjSOG7ocOj4bubajPDo2dj4bujw6NoQeG7o+G7jcOj4buj4buPw4HDo3l0w7Uzw6PDrcSRw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7jcO14buBw73Do8Otw4Hhu6tow6N44bqiw6Phu5vhu5/Do+G7m8Op4buj4buNw6PGoeG7j8O1w6PhurbDrOG7ncOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7j+G7keG7o+G7j8OjZOG7o+G7j8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8OjeeG7g+G7r8OjeXfDveG7o+G7jcOjw6104buj4buNw6PDreG7s2jDo3ljw7XDo2jhuqtow6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvcOjeXfDveG6sm3hu6PDo3nhu4914buj4buNw6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8OjeeG7j2Lhu6Phu4/Do+G7r+G7j3XDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54bui4buP4buR4bujw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjaXDhu6Phu43Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G6tmzhu6/Do+G7j2Lhu6Phu43Do2jhu4/hu6nDo8Ot4burw7XDo+G7jcO1xILhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do2jhu4/hu7doM8OjeeG7j+G7g+G7ncOjaOG7j8O0w6Phuq5iw7XDo2jhu4/hu7dow6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6PDrW/Do8Otw4Hhu6to4oCmw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7o+G7jzPDo+G7nWLDo8ah4buPdOG7o+G7jcOjw61vw6PhurTDo8OtbOG7o8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G6smvDvcOjaOG7h8O9w6N5dcO1w6N54buPw7Vvw73Do+G6rm3Do+G7r+G7j3Dhu6Phu40zw6No4buPdeG7o+G7jcOjaeG7k2jhu4/Do0jhu54/w5VJLeG6r+G6rTPDo3l0w7XDo3nhuqLDo+G7j3LDtTPDo3l34buf4buj4buNw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjw63huqnhu6Phu43Do3jDquG7o8OjeGLhu6Phu43Do+G6tmzhu6/Do+G7j2Lhu6Phu43Do+G7ncO94bqpw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do8ahw7Xhuqkzw6No4buhw6Nn4bqp4bufw6Phu6Phu4/DtWvDvcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjw63hu7nDo+KAnHnhu5nhu6Phu4/Do3nhuqvhu5/igJ3Do+G7o+G7j+G7g+G7o8Ojd+G6qcOj4bud4buR4buj4buPw6No4buhw6N54buP4bqiaMOjeOG6osOjaOG7h+G7o8Ojw61s4bujw6Phu53DgGjDo+G7r+G7j2TDtcOj4oCcZ+G7gXnDo2jhu4/hu4Hhu6/igJ3Do8Otb8Oj4budw73huqnDo8Otw4Hhu6tow6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjaOG7j8O1bGjDo2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7o+G7jWLhurLDo+G7o2LhurIwOC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7nOG7p8O1w6Phu6Nl4budw6PDrWzhu6PDo1fhurnhu53Do3nhu4/huqvhu6Phu43Do1nhuqvhu50zw6N54bq/4budw6Phu5vhurTDo2jhu4/DveG7o+G7jcOjw61tw73Do2h1w6Phu53DveG6qcOjaOG7j+G7n8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phuq5iw7XDo2jhu4/DtWxow6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jTPDo+G7o2vhu6PDo2nDs8Oj4buPw7Vvw73Do+G6ruG7kcOjeOG6qeG7n8Oj4buj4buPw7Vtw73Do2jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jcOj4bubYuG7ncOjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Phu6PDgGjDo3nDtWzhu6Phu43Do3l34buf4buj4buNw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjaeG7k+G7r8OjaOG7g+G7o8Oj4oCcWWx5w6No4buPxanDtcOjeXdl4buj4buN4oCdw6Phu5ti4budw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do8Ot4bu5w6Nn4bqr4bujM8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4budw73huqnDo2jDgMOj4bq2bOG7r8Oj4buPYuG7o+G7jTPDo+G7o+G7j8OBw6N54buP4bupw7XDo2fhuqnhu5/Do2jhu4Hhu6/Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOjecOs4budw6Phu6/hu4/DtWzDvTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5P+G7g+G6ssOj4buj4buPw4Hhu6Phu40zw6PGoeG7j8O1w6Now73DuWjDo3h14buj4buNw6PDreG7ucOjw63hu4fhurLDo+G7j8Wp4bujM8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjeeG6qcOj4budw73huqnDo2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvcOj4buj4buN4bufYsO1w6Phuq7DtW5ow6N54buPw4Hhu7Hhu6Phu43Do3nhu4/DgGjDo2Xhu6PDo2jhu4/FqcO1M8OjaOG7j8OAw6No4buPw4HhuqnDo+G7j+G6veG7o8Oj4bubYsOj4bqu4buRw6Phu6Phu4/DvcOjaOG7h8O9w6Nnw4Bow6N54buPw7VseTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5xqDhu4904buj4buNw6PDtHnDo2jhuqtow6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu48zw6N44bqpw73Do+G7o+G7jWLhurLDo3fhurnhu50zw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do+G6tmzhu6/Do2nDuuG7o8Oj4budw7l5w6No4buP4bunM8Oj4bqu4buRw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4bub4bq0w6Np4bufw6Phu51iw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6N54bqpw6No4buPw4HhuqnDo2Xhu6PDo+G7j+G7n+G6u2jDo8ah4buPdOG7o+G7jcOjZeG7ozTDo+G7ouG7j8OB4buj4buNw6PGoeG7j+G6q2jDo+G6rsaww7XDo2jhuqtow6Phu5vhu59jw7XDo2fhuqvhu6Phu4/Do3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo2h04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu68zw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do+G7j2Phu6PDo3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOjxqHhu4904buj4buNw6NpYsO1M8Ojw63hurtow6Nnw7VuecOj4bubYsOj4buj4buPxILhu6Phu43Do2jhu4/DtWxow6Nn4bqr4buj4buPw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2jhu4/hu4F5w6NnZOG7n8OjdsO9ZOG7ozPDo3fhu4F5w6Npw7PDo+G7o+G7geG7nTPDo+G7nXVoNMOj4bui4buPxILhu6Phu43Do+G7o2Xhu53Do3bDveG6qTPDo2jhur/DvcOjaOG7j8O94bqybuG7o8OjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Nn4buTw6NncsOjw63DtcOj4bqu4buRw6Phu4/DgcOj4buPcuG7o+G7jcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6Phu5tiw6No4buP4bu5w6PDrW3Do2di4bujw6N54bqr4bujw6N44bqpw73Do+G7neG7p8O1w6Np4buT4buvw6N34bq54budw6N54buP4bqr4buj4buNw6N54bqr4budNMOjV3V5w6Now73DuWjDo8OtbcO9w6Phurbhu5/huqnhurLDo3bDveG6qeG7o+G7j8Oj4bquw7VuaMOj4bubxJHhu6Phu43Do+G7r+G7j8O0w6No4bu54bqpw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phu4/DtW7hu6PDo+G7o+G6qeG6sjTDozts4buvw6Phu49i4buj4buNw6Phu53DveG6qcOjeeG7j8Os4bufw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do3l3YuG7nzPDo3fDusO1w6Nnw7Vsw73Do3nhurvhu6Phu43Do+G7o+G7j+G6qcO9w6Phu6Phu4/DgcOjeeG7j+G7ocO1w6N2w73DrOG7o+KApsOjw43hu6HDo2jhu6HDo+G7m2rDo+G7m2LDo2jhur/DvcOjaOG7j8O94bqybuG7o8OjxqHhu4904buj4buNw6Phu4/DtWzhu53Do+G7jeG6u+G7rzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buibMO9w6PhurbDgeG6qcOjxqHDteG6qTPDo2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvcOjaOG7j+G7mcOjw63DgeG7q2jDo3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo+G6rmLhu5/Do2nhu5Phu6/Do1lsecOjWXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9M8Oj4bqu4bqg4bqpw6Phu5tiw6Phu5vDs8Oj4bqu4buDeTPDo3l3w4HGsGjDo2nhur/hu6Phu43Do2jhu7Phu6Phu43Do3nhu6XDo3nDtWvhu6Mzw6N44bqpw73Do8Ot4buhw6N54buPw4Hhu7Hhu6Phu43Do3nhu4/DgGjDo2hkw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Do+G7o+G7j8OBw6Phu53DuXnDo3nhu4/DgGjDo+G7o+G7jeG7n+G7o8Oj4oCcw61s4bujw6Phu53hu7XhuqnigJ3Do+G7ncaww7XDo2jhu6E0w6NZ4buP4buRw6Phu43DteG7qcOjw63hur/hurIzw6Phu7HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7m2Lhu53Do2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvcOjeXfDveG6sm3hu6PDo3nhu4914buj4buNM8Oj4buj4buN4bufYsO1w6Np4buT4buvw6NZbHnDo1l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvTPDo2fhuqvhu6Phu4/Dozbhu6PDgcaw4buj4buNM8OjacSp4bufN8Oj4bquZuG7o8Ojw63DgeG7q2jDo+G7m2Lhu53Do+G6rmLDo2fhuqvhu6PDo3bDveG6qeG7o+G7j8Oj4bujZeG7ncOjaOG7j+G7n8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7ocOj4buj4buPw73Do2jhu4fDvTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PDosSDxIPhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqv4bq34bqlL+G6seG6r+G6t2nEg+G6r+G6s+G6t+G6reG6r8SDeeG6seG6teG6reG6t+G7m+G6ty1n4bqp4buj4buPLXl3w73hu6Phu40teeG7j8O9NOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPigJxI4buP4buz4buj4buNw6N54bqpw6No4buhw6N54buPb8Oj4buj4buN4bqg4buj4buN4oCmw6Nl4bujw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do8Otw4Hhu6tow6PGoeG7j3Thu6Phu40w4oCd4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o8OixIPEg+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozlY4bqpw73Do+G7o+G7jWLhurLDo1lsecOjWXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Phuq7hu5HDo8ah4buPdOG7o+G7jcOjeMODw6Np4bu34buj4buNw6PGoeG7k+G7r8OjeeG7j+G7qcO1M8OjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6No4bu54bqpw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6PDrcSRw6Nn4buTw6Phu6Phu4Hhu50zw6Phu511aMOj4buv4buPZMO1w6NncsOjw63DtcOjNmThu6Phu4/Do+G7ncO14buj4buPw6Phu49x4bqpNzgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu6Lhu6HDtcOj4bqu4buD4bqyw6PDrW/Do3nhu4/hu4HhurLDo3fhurnhu6Phu40zw6Phu6Phu43huqnhurLDo2hkw6PGoeG7j8O1w6NnY+G7o8Oj4bubYsOjecO04bujw6PDrcO6w6No4bu54bqpw6Nn4bqr4buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6N54buPw73Do3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jTPDo2dj4bujw6N54buPw6jhu53Do8OtbOG7o8Oj4budw4Bow6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3nhu49v4oCmw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2Xhu6PDo2fhuqvhu6Phu4/Do3l34buf4buj4buNw6Np4buT4buvw6Phu6Ni4bqyMsOjZ2Phu6PDo8OtxJHDo3bDvcOs4bujw6Phuq7GsMO1w6Phuq7DtW5ow6Phu49i4buj4buNw6Phu6Nl4budw6PhurZs4buvw6Phu49i4buj4buNw6Phu7HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do2fhuqvhu6Phu4/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DvTPDo3nhu4/hu5HDo3l34buf4buj4buNw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buj4buNYuG6ssOj4bujYuG6sjPDo8ah4buPw7XDo2hkw6Phu6PDgcawaMOjw63huqnhu6Phu43Do2hl4buj4buNw6Phu53hu5Hhu6Phu4/Do+G6rsaww7XDo2jhur/DvcOjaOG7j8O94bqybuG7o8Oj4buv4buPcOG7o+G7jTPDo2jhu4914buj4buNw6Np4buTaOG7j8OjZ27hu6Phu4/Do0jhu54/w5VJLeG6r+G6rTPDo2dj4bujw6No4buhw6N54buPb8OjecO1bHnDo+G7jcO1ZOG7ncOjaGThu53Do+G6tuG7s2jDo2jhu7nhuqnDo+G7neG7keG7o+G7j8Ojw63DgeG7q2jDo8ah4buPdOG7o+G7jTA4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buO4bq94bujM8OjaOG7ocOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjeGrDo+G7o+G7ocO1w6Phuq7hu4PhurLDo+G7o2zDvcOjxqHhu4904buj4buNw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6N54buP4buRw6Phu5vhu4HhurLDo+G7jeG7kcOjaeG6v+G7o+G7jcOj4bubw7PDo2jhu7Phu6Phu43Do3nhu6XDo3nDtWvhu6PDo3l34buf4buj4buNw6Phu6Phu41i4bqyw6Phu6Ni4bqyMMOj4bui4buNw4Hhu6nDtcOj4bq2w4HhuqnDo+G6rmbhu6PDo+G7o+G7ocO1M8Oj4bubw7PDo2djaMOj4bubcOG7o+G7jcOjeeG7j2Lhu6Phu480w6Phu5zDuXnDo+G7o+G7i+G7o8OjeeG6v+G7ncOj4buPw4HFqeG7o+G7jTPDo+G7ncO5ecOj4bujZMO1w6No4buPw711w7XDo2jhu4/DtOG7ozPDo8Ot4buV4bqpw6PhurZ0w7XDo8Otw7rDo3nhu4/FqeG7ncOj4bud4bu1w7XDo+G7jWPhu5/Do+G7o2zhu6/Do+G7ncaww7Uzw6N5w7Xhu6Phu4/Do3nDgcWp4budw6Phu4/FqeG7o8OjaOG7ocOjeeG7j2vhu53Do8Ot4buV4bqpw6Nn4bqr4buj4buPw6N34bqr4bujw6Np4bufw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3nhuqnhurLDo2dj4bujw6Phu5ti4budw6N34bqpNMOjSOG7j8OB4bqpw6PGoW8zw6Nn4bq54buj4buNw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4bqu4buDecOjaeG7t+G7o+G7jcOj4buPw7Vu4bujw6PDrWPDtcOjaOG7ocOjeMOq4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPYsOjZ2zhu6/Do2jhu7nhuqnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Dozbhu5tww6Phu6PDgcaw4buj4buNw6Phu53DtcOj4bujw7Uyw6Phu6PDusO1w6No4buPw7Vr4bujw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2nhu4fDveKApjczw6No4buP4buz4buj4buNw6N54bqpw6Phu4/hu59i4bujw6N54bufYuG7o8OjaOG7ocOjeeG7j2/Do3lj4bufw6N34bqpw6No4buPw7VsaMOjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6N54buPw6zhu5/Do8ahw7Vvw73Do2jhu7nhuqnDo3fDtWvhu6Phu43Do+G7neG7keG7o+G7jzTDo0jhu4/hu5nDo2jhu4fhu6PDo3nhur/hu53Do3nhu49i4buj4buPM8OjZ2Phu6PDo3nhuqLDo8ah4buPw6low6N4asOjeeG7j+G7geG6ssOj4budccO1w6N54buPw4DDo8OtxJHDo8Ot4bu5w6PDreG7h+G6sjPDo3l3ceG7o8Oj4bqu4buJ4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk7w7Xhu6PDo8Ot4bqg4buj4buNw6Phu53huqnhu6Phu43Do3jhuqLDo+KAnGjhu4fDvcOjxqHhu5HDo2di4bqyw6Phuq5q4oCdw6N54buPw6zhu5/Do3nDtWvDvcOjaOG7j8O94buF4bujw6No4bu54bqpw6Phu53hu5Hhu6Phu4/Do8Otb8Oj4oCc4bubYuG7ncOjxqHhu4/hu6XigJ3Do2jhu4/DtOG7o+G7j8Oj4bud4buR4buj4buPw6Phuq5iw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4bq2w73hu6Phu43Do3bDveG6qeG7o+G7jzTDo+G7jsSR4bqyw6PigJxo4buP4buD4bud4oCdw6Phu4/FqeG7o8Oj4budw7l5w6No4buP4buzecOjeXfhu5/hu6Phu43Do2lw4buj4buNw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6PhurZs4buvw6Phu49i4buj4buNw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7o+G7j8OjeXfDveG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Phu6Phu43hu59iw7XDo8ahw7XhuqnDo8Otb8Oj4buj4buP4buD4bujw6N34bqpw6Phu6Phu43DveG6ssOjaMWpw6N5w7Vt4budw6Phu4Xhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G6qMO9eeG7j+G7n3fhuqM5xqDhu4/huqvhu6Phu4/Do+G7msO5aDgv4buvOQ==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]