(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo cũng như tích cực vận động người dân hiểu rõ lợi ích của công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, huyện Như Thanh đã thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho Nhân dân trong huyện.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MCDFqcaw4bun4buRw7TEqTDhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0aiAvxanGsOG7p+G7kcO0xKkwIC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MMOUanM2xanDvTbhu7fhurfhu5E24bq94bup4buf4bq9NuG6veG7r+G6rzbhur3hurHhur024bq9ZMO5NuG7j8Oiw7RqNuG6v+G6s+G7kTbhur12w7TEqTbDtGp3NsawbOG6vWo24bq9w73hur024bu3ZcO0NuG6v+G7n8O0xKk2w7TEqXdzazbDqmPDtDZqa8Os4bupNuG7p8ahNuG7j3RrNmzhur1qNuG6veG7r+G6rzbhur3hu5vDtMSpNsaw4bqx4bq9NuG7peG7qcOBNmrhu5HhurPhur1qNsWp4buzNsOq4butw7TEqTbhur9kxrA2w7Thu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7l7Nmrhu6nDgcOtw7Q2w5RqdzbGr2rhuq/DtGo24bq/w6I2xrBqw73hur02amvDrcO0Nsaw4budxrA24bu3a8Ot4bq9NuG6vWrhu6nDgcOsw7Q2w6pu4bq9ajbhur1xNuG6vWThu6k24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTbhu7dlxrA2w7Thu6nhu5trezbhurHDuTbDquG7rcO0xKk2xrBraMO0NuG6u+G7nzbhu41q4buR4bqvNmrhu5Xhur02LTbhu43EgjbGsGrhu6llxrA24bu34bq34buRNsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsOKApjbEqeG7k8O5NsO5asSRw7Q2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E2xrBq4bupNsO0amXDuTbhu7fhurc2xKlr4bq1azbhu6Xhu6nDgWjGsDbhu7drw63hur024buP4bq3w7U24bq9auG7kTbDlGpjw7Q2w6pjw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNmrhu6nDgcOtw7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGE4w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOThhNy84w6A3w6rDoTjDocOhOMOgN8awOTjhuqPhuqHEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzvEg8SDOTU24bqv4buPxrA7NeG6vGrhu6nDgcOsw7Q2w6pu4bq9ajbhur1xNuG6vWThu6k24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTZ1NsOUanc2xq9q4bqvw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgYTg1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDGr+G7p+G7kcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbDtOG6pcO1NuG7peG7qeG6r3s2auG7qcOBw63DtDbDlGp3NsavauG6r8O0ajbhur/Dojbhurvhuq/DtDZq4bq3w7RqNsO0amtp4bupNuG7t+G6pcO0NuG6u+G6tcO0NuG7t2k2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbDtOG7m8O0xKk2w7TEqWprw63DuXs2w7Thu5vDtMSpNsOqY8O0ezbDtOG7m8O0xKk2xrBq4bubw7Q2w7Rqdzw24bq+aTbhurHDtDbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG7p+G6r+G7qTbhuq/DtDbGsOG7keG6t8O0ezZq4buR4bqvNuG6vWPDgTbhur3hurXDtGo+NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur02w6rhu6PDtDbhur9racO0NuG6v+G7oWs2xrBq4buz4bqvNuG6v2TGsDbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrA2w7Thu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7k+Nmp3csO0xKk2w6rhurnDtDbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q2xrBqbDbhur9rw6zDtTbDteG7n8awNsWp4budNuG6vWpsw7RqNsWp4bqx4bq9ajbhu41q4bupw4Fow7Q24buNamzhur1qNsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2xanhurXDtDZB4bupZMawNsO04bubw7TEqTbDtMSpamvDrcO5ezZBY8OBNsOqw73DtMSpNmrhurM2xrDEkcO0xKk2w7Thu5vDtMSpNsawauG7m8O04oCmNiBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYTjDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OGE3LzjDoDfDqsOhOMOhw6E5YcSDxrDhuqHhuqE54bqj4bqj4buPN33DssO5xKkp4bunO2HDoGE1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq84buxw7TEqTbhu7dyazbhur/hu5N7Nmrhu6nDgcOtw7Q24bq/w6I2xrDhurPhu5E24bq9cTbhur1qaHs2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNsaw4budxrA2w7RqZMawNuG6v8OsNsawauG7qTZq4burxrA24bq94bqx4bq9NsOq4buR4bqvw7RqNsO0xKlqa8Otw7k24bq/xJHhu6k2xrB3NuG7t+G6t+G7kTbhu4/Ds8O0ajbhu7fDveG6vTbDtOG7m8O0xKl7NuG7j2PDtTbDtMSpamvDrcO5fTbhur7hu6PDtMSpNsawanNrNsaw4bqlw7TEqTbhur13c8O0xKk24buNZ+G7qTbEqeG7lWt7NsawbcO1NuG7jWtow7U2xrBqbjbGsOG7p3dzw7TEqTbhur/DrDbhu49rZ8O0NuG7jWjGsDbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrA2xrBq4buB4buRNuG6vWrhu6lwazbEqWvhurE2xrDhu6duNuG6v+G7nWs24bu3cms24bq94bqx4bq9NsWp4bq1w7Q2w7lqw6nDtTbhur1q4buvNuG7j8O94bq9NuG6veG7r+G6rzZq4bupw4HDrcO0fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhOMO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4YTcvOMOgN8Oqw6E4w6HDoTnDoMOhxrA4N2E4w6Hhu483fcOyw7nEqSnhu6c7OcOhOTU24bqv4buPxrA7NeG6vGrhu6nDgcOsw7Q2w6pu4bq9ajbhur1xNuG6vWThu6k24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTZ1NsOUanc2xq9q4bqvw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgYTg1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDGr+G7keG6t8O0Nmrhu6nDgcOtw7Q2amvDrcO0NuG6vWrhu6nDgcOsw7Q24bq/4buhazbhu7fhurc24buP4bupY8O0NuG6veG6r8O0ajbhur93dOG6vTbGsOG7p2fDtDbDoTc3Nmrhuq824bq/ZMawNuG7j+G7q+G6rzbFqeG6r8O0xKk2xrDhu6fhu6PDtMSpNuG6vWPDgTbhu41q4bqx4bq9NuG6veG7kzZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tTbhu41rw7RqNsawaDbhur3huq/hu5E2anHDtD424bq9auG7qcOBw6zDtDbhur/hu6FrNuG6v3d04bq9NsSpxJHDtDbDoDc3Nmrhuq824bq/ZMawNsaw4bun4bujw7TEqTbDteG6t+G7qTbhu43hu4fDtTZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tTbFqeG6r8O0xKk2xrDhu6fhu6PDtMSpNsO1bOG6rzbhu7fhurc24bq9auG7qcOBw6zDtDbhur/hu6FrNuG6v3d04bq9NuG6o8OjNzZq4bqvNuG6v2TGsDbGsOG7p+G7o8O0xKk2w7Vs4bqvNuG6veG7kzbhur/hu582w6rhu53hur024bq94bqv4buRNsWp4bqvw7TEqTbGsOG7p+G7o8O0xKk24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTbhu41q4bqx4bq9fX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NuG6oTc3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOThhNy84w6A3w6rDoTjDocOhYWHDo8aw4bqhw6HhuqM54buPYS04Nzkt4bqhOMOjw6B9w7LDucSpNTbhuq/hu4/GsDs14bq8auG7qcOBw6zDtDbDqm7hur1qNuG6vXE24bq9ZOG7qTbhur1jw4E2xrDhu6fhu6PDtMSpNnU2w5RqdzbGr2rhuq/DtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs14bqhNzc1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDhurxjw4E2w7Vs4bqvNsO0xKnhu6nDgWfDtDbhu49rw63hu6k2xrB5w7TEqTbhurt3cuG6vTbhur93dOG6vTbhur1q4bupw4HDrMO0NsaweTbhur9kxrA2xrDhu6fhu6PDtMSpNuG6veG7kzbhur/hu582w6rhu53hur024bq94bqv4buRNkHhu6nhu53DtMSpNuG6v+G7nzbDquG7neG6vTbGsGpkw7k24bu34bq3NsawasO94bq9Nmprw63DtDbGsGpjw7U24bq94bqvw7RqNuG6v8OsNsaw4bqlw7TEqTbDtOG6pcO0xKk2xanhu6lkxrB7Nmprw63hu6k24bul4bup4bq1fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6DDoznDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OGE3LzjDoDfDqsOhOMOhw6HDoTg4xrDDocSDN8OjOeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvEgzfDozU24bqv4buPxrA7NeG6vGrhu6nDgcOsw7Q2w6pu4bq9ajbhur1xNuG6vWThu6k24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTZ1NsOUanc2xq9q4bqvw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgw6M5NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwxq95NuG6vWpwNuG6vWpvNuG7t+G6t2s2auG7nzbDqmPDtDbGsOG7p+G7o8O0xKk2xrDhu6dnw7Q24bq/ZMawNuG7t3dzw7Q2w7Rq4bq3ezbhu7fhurdrNsO04bqlw7U2xrDhu6d1NuG7j+G6s2s24bq/Y8OBNuG6vWPDgTbhu6dracO0xKk24bq/w6I24bq/d3Thur02w7Rqa2nhu6k2auG7nzbDqmPDtDZBw6I24bq84bqxw7Q24buMamc24bq/d+G6rzbhu49nw7Q24bu34buxw7TEqTbhur/hu6NrNsawauG6r8OBNsawamg2w7Rq4bu1w7TEqTbDqmvDrcO0NsawbOG6vWo2xrDhu6fhu6PDtMSpNsO1bOG6r3s2xanhuqfDtDbhu43hu4fDtTZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tX02w5Xhu5s2am3DtGo24bq9auG7qcOBw6zDtDbhur/hu6FrNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2w7ThurfDgTbhur/DojbEqWvhu6vDuTbhur3hurHhur02auG7nzbDqmPDtDbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbGsGrhu6k2w7RqZcO5ezbhur3hurVrNsawamvDrcO0NuG6v3NrNsWp4budw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYTjDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OGE3LzjDoDfDqsOhOMOhw6HDocOhOMaww6HDozfhuqE34buPN33DssO5xKkp4bunO8SDw6DhuqE1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUww5Rqczbhur1q4bupw4HDrMO0NuG6v+G7oWs24bq/ZMawNsaw4bun4bujw7TEqTbhu4/hu6vhuq824buN4buHw7U2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurU2xanhuq/DtMSpNuG6u2w24bq/4bqv4buRezbDtGpraeG7qTZq4bufNsOqY8O0NkHDojYjZ8O0NsavauG7lXs2xrBqbjbGsOG7p2TDtDbhurpow7Q2xajhu6nDtMSpNuG6v8OiNsawauG7keG6scawNsO0xKlqw6jhu5F9NuG6vmPDgTbhur93dOG6vTZB4buBw7U2w7Rqdzbhu4/hu5HhurdrNuG6vWPDgTbigJzhur144bupNuG6veG6scO0auKAnTbhur1q4buRNuG6u+G6tzbhur3hu5HDtDbDtHFrNuG6v2PDgTbGsOG7p+G7kcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbDtOG6pcO1NuG7peG7qeG6r30gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYTjDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OGE3LzjDoDfDqsOhOMOhw6HDoDc4xrDhuqHDo8Ojw6HEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzvhuqHDozc1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUww5Rqa2nhu6k2auG7nzbDqmPDtDZ1Nmrhu6nDgcOtw7Q2w5RqdzbGr2rhuq/DtGo24bq/w6I2w7XhurPDtGo2w6rhurPDtDbGsOG7p+G7kcO0xKk24bu3a8Ot4bq9NsOq4bupNsO0amXDuTbEqWvhu53DtMSpNuG6vWPDgTbGsGrhuq/DtGo24buP4buRw7TEqTbhu6fhu6nhu5/GsDbhur/hu5c24buO4buRw7TEqTbhur5uw7RqNjgtSjjDoTbhur3hu6/huq824bu2a8Otw7Q2w5TEqWprZ8O0NuG6vXjhu6k24bq9Y8OBNuG6pcO0NuG7peG7qeG6tTbDtWtpw7Q2w5Thuq/DtTbhu7dpNuG6v27huq824bq74bq3w7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGE4w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOThhNy84w6A3w6rDoTjDocOhw6NhOMaw4bqj4bqjxIPDo+G6oeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzs5ODg1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq+w6w2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur/hurfDtDbGsOG7p2Phu6l7NuG6u+G7mTbGsOG6pcO0xKk24bq94bq1NuG7t2k2xanhu5024buPd3TDtMSpNuG7t+G6tzbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqXs24bq94bqx4bq9NkHDojbDmWrhu6s2w5Rq4bupZcO0ezbDlWXhu6k24buOY8O1ezZK4bq1azbhu47hu5HDtMSp4oCm4bq/w6I24bq9auG7qcOBw6zDtDbhur/hu6FrNsOqa8Otw7Q2xrBs4bq9ajbhur9kxrA2w7Thu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7k24buN4buHw7U2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurU2xanhuq/DtMSpNsaw4bun4bujw7TEqTbhur1jw4E2w7TEqeG7mzbDquG6t8OBNuG7j+G6t8O1Nsawanjhur024bqlw7Q24bq9auG6pcO0NsO04bup4bubazbhur/hu4HDtTbhu4/hurNrNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NuG7jWvDtGo2xrBoNuG6veG6r+G7kX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYeG6ocO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4YTcvOMOgN8Oqw6E4w6HDocOjw6A5xrDDozjDoGHDo+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzvEg8SDxIM1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGHhuqE1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDhu4xq4bubw7TEqTbhur1qbzbhur1q4buvNuG6v+G7n8O0xKk24bq/d3Thur02w7TEqeG7qeG7o8O0Nsawanjhur024bqlw7Q2QeG6r8O0ajbhur1q4buRNsaw4bunY+G7qXs24bq74buZezbhu41qazbhu49rZ8O0NuG7jWjGsDbGsOG7p+G7o8O0xKk2xrBqeOG6vTbhuqXDtDbhur3hu6nDtMSpNuG6vWTDuTbhur1q4buRNsaw4bun4bqzazbhurvhu5k2xanhu7Xhuq82w5RqdzbGr2rhuq/DtGp7Nsaw4bunZ8O0Njhq4bqvNsaw4bun4bujw7TEqTbhur3hu5c24bq94bqx4bq9Nmrhu582xrBq4bupNuG7j8OiazbGsOG7p2fDtDY4Nzc2xrDhu6drw63hu6k24bq/4bujw7TEqS9q4bqvL8O04bqlw7V9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGE4w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOThhNy84w6A3w6rDoTjDocOhxIM4w6DGsOG6o8OhN8Ogw6Phu483fcOyw7nEqSnhu6c74bqhw6DDozU24bqv4buPxrA7NeG6vGrhu6nDgcOsw7Q2w6pu4bq9ajbhur1xNuG6vWThu6k24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTZ1NsOUanc2xq9q4bqvw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgYTg1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDDlGrhuq3DtTbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbGsGrhu6k2w7RqZcO5NuG6vWrhu5E2w7TEqXdzazbDqmPDtHs2xrBqc2s2xKlr4bqvw7Q24bul4bup4bqvNkHDojZA4bupY8O0NsOK4bupNuG6v8OiNsaw4bupw4Fnw7Q2xrDhu6fhu6nDgWnDtHs24bu3ZcO0NuG6v+G7n8O0xKk2w5RqY8O0NsOqY8O0NuG6vWrhu6nDgcOsw7Q24bq/4buhazbDteG7n8awNsWp4budNsOqa8Otw7Q2xrBs4bq9ajbGsOG7p+G7o8O0xKk24buP4bur4bqvezbDtWzhuq97NuG7jeG7geG7kTbhu43hu4fDtTZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tTbFqeG6r8O0xKk2xrDhu6fhu6PDtMSpNuG6vWPDgTbhur/hurfhu5E2w7lq4bqva3024bq+aMO0NsO04bqvw4E2xrDhu6dnw7Q24bq/buG6rzbhurvhurfDtDbhur3hu5M2xKnEkcO0NmE3NzZq4bqvNuG6v+G6t+G7kXs24bu3cms2OH05Nzc2auG7nzbGsOG7p+G7o8O0xKk24bq/4bq34buRfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhOMO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4YTcvOMOgN8Oqw6E4w6HDocSDYcOgxrBhw6E4w6PDoOG7jzd9w7LDucSpKeG7pzs4YWE1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwSuG7qcOBw63DtDbhur/Dojbhu7fhurc24bq/4bqvw7TEqTbhu6fhurc2xanhu5HhurHGsDbhu6Xhu6nDgTZq4buR4bqz4bq9ajbhu6d5w7TEqTbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrA24bq/w6w2w7V1NuG7p+G7n8O0xKk2w6prw63DtDbGsGzhur1qNsaw4bun4bujw7TEqTbhu6d5w7TEqTbEqXA24buPcsO0NsawauG7geG7kTZqd3LDtMSpNuG6u2nDtDbhu7fhu7XDtMSpezbGsOG7p+G7lcO0xKk2xrBjw7U24buP4bq3NsO0auG7tcO0xKk24bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTbhur3hu5M2xKlr4bqxNsaw4bunbjbhu41rw7RqNsawaDbhur3huq/hu5E2w7Rqdzbhu49rw7V7NuG7j+G6scawezbDquG7oWt9fX02w6rhu6k2w7RqZcO5NsO14bufxrA2xanhu5024bq9Y8OBNsaw4bun4bujw7TEqTbDtXJrNuG6veG7kzbEqWvhurE2xrDhu6duNsO5auG7sTZqdMO5NuG7t3JrNuG6v27huq82w7lqd3HDtMSpfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6BhOMO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk4YTcvOMOgN8Oqw6E4w6HDoDc3YcawOGHDo8Oj4bqh4buPN33DssO5xKkp4bunO+G6oWHhuqE1NuG6r+G7j8awOzXhurxq4bupw4HDrMO0NsOqbuG6vWo24bq9cTbhur1k4bupNuG6vWPDgTbGsOG7p+G7o8O0xKk2dTbDlGp3NsavauG6r8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGE4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwxq9qc2s2xKlr4bqvw7Q2xrByazZq4bupw4HDrcO0NsOUanc2xq9q4bqvw7RqNsWpZjbGsGtow7k2xrDhu63hur02w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbDtOG7m8O0xKk2w7TEqWprw63DuTbGsGrhu4Hhu5E2andyw7TEqTbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrA2auG6t8O0xKk2auG7k+G6r3s2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpNuG6u2nDtDbhu7fhu7XDtMSpNuG7t+G6tzZ4w7TEqTbDquG7rcO0xKk24bq94bubw7TEqTbDtMSpasOtNuG6veG6r+G7kTbDtGrhuq3DtTbGsOG6s+G7kTbFqeG6tcO0NsO5asOpw7U2xanhurPhur1qezbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTbhur3huq/hu5F9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhuq7hu6nGsGrhu5Hhu6c1MOG7pOG7qeG7neG6vTZKd3HDtMSpIC/DuTA=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]