(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp cần được phát huy, nhưng cũng cần được “chuyên nghiệp”, để tránh những nghi hoặc, tai tiếng và đạt được ý nghĩa thiết thực. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có trao đổi với ông Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; bà Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm CLB Thiện Nguyện Xanh.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYxqF7Y2chNeG7omLDquG7omJ7fSE1w5Phu6Lhu50o4buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Jie+G6vyPhu6Lhuqvhur/hu6Jo4buiNT57MOG7pOG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mELDquG7omJ7fSE14buiM8Wo4buiNT57MOG7pOG7oiPhu4Hhu6Ij4bukNuG7oiQm4bqn4buiI+G7sjXhu6Ik4bq74bq1I+G7ouG6p3vhu6Zi4buie2Nn4buM4buiNXvhurs1PuG7oiPhurk1PuG7oiPhu7I14buiJOG6u+G6tSPhu6LigJwje2NnOzXhu6I1Pnt9IeG6p+KAneG7jOG7oiQo4buiYuG6qeG7pjV74buiNXvhu4c1PuG7ojU+e33hu6J7NlYj4buM4buiYuG7pH3hu6JifSw1PuG7ouG7g8Wo4buiJMavYuG7oiThurvhurUj4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu6Jie30sYuG7omJ74bq/I+G7juG7okZjNT7hu6Lhuq1j4bukNXvhu6IjWWPhu6Ije2NnITXhu6I1xahn4buM4bui4bqnezc1PuG7ouG7g307NeG7ouG7l+G7pjbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiI2PhuqF94buiYmPhu7I14buiJOG7quG7oiM34buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94bui4buD4bq3feG7osOgNT7hu6LhuqZ7xq804bui4bud4buwNT7hu6J44bq/I+G7jOG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiw4ln4buiQOG7pDXhu6J5VmLhu6Ji4bqp4bu0NeG7okLEg+G7ouG6rWPhuqEj4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buiYiA1e+G7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6TDkuG7okDFqOG7okLhuqkiNXvhu6JCeyLhu6JCfSzhuqfhu4zhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6LFqcOjfeG7osahe+G7h+G7omJ74bu04bqn4buiJGHhu6JiIDV7w5Lhu6JAxajhu6LDvT5jZyk14buiQnsi4buieOG7pDXhu4zhu6LGoXvDqeG7ojV7fSE04buixqF44buX4buiQnt9ITXhu6LDvT5jZyE14buiRuG7pDV74buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nD1ie2M0QOG7oj17fT0l4buifcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPDmcOa4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7nlAv4bugVVU9U+G7nsOaU8OZ4bugVWLDmuG7oFBQVTPhu57hu44x4bqnPk/huqlKw5pUVOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMahe2NnITXhu6Jiw6rhu6Jie30hNcOT4bui4budKOG7omLDquG7omJ7fSE14buiYnvhur8j4bui4bqr4bq/4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFPDmcOa4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYw4A1PuG7ouG6pnvGrzThu6Lhu53hu7A1PuG7onjhur8j4buM4bui4bqmezfhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6LDqWfhu6JA4bukNeG7onlCQuG6rOG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7omIgNXvhu6JCe+G7pDV74buixak34bukw5Phu6LDvT57IuG7oiQiNXvhu6LDmVEvUOG7nlDhu6Avw73hu50txqHhuqbhu6Lhuqs64buiYuG7sDU+4buiI+G6u+G6szU+4bui4bqr4bq/4buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7oiThuqF94bui4buD4bq3feG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4bqm4buCw5Phu6JGfTXhu6LDoDU+4buiI3s24buiQH0sYuG7jOG7ouG6rWNn4buiYuG6qV01e+G7ojI7Y+G7oj45feG7oi3hu6Lhuqd7WTXhu6JAxIPhu6JifS414buM4buie8WoNT7hu4zhu6Lhuq1jxajhu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7omLGr33hu6LDiWfhu6JA4bukNeG7onlCQuG6rOG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7omIgNXvhu6JCe+G7pDV74buixak34bukT+G7ki8lNOG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5IlNOG7mMOANT7hu6LhuqZ7xq804bui4bud4buwNT7hu6J44bq/I8OT4buSLyU04buY4bui4bqq4bukY+G7ojJ7feG7ojI7Y+G7oj45feG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buM4buiNT7hurvhurN94buiPVk14buM4buiPTbhu6Q1e+G7ojU+e30h4bqn4buiJDc1PuG7oj434bqn4buM4buiw6k1PuG7onvDo+G7ouG7g8WoNuG7ouG6rWPhu4vhu4zhu6LDiWfhu6JA4bukNeG7onlCQuG6rOG7oiPhu6Yj4buiI8Od4bqn4bui4bqrOuG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7ouG6qcWo4bui4bqrNuG7pmLhu6J7w6Phu6I1PnvDqDbhu4zhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J74bq14bqn4buiMns34buiMnvhu7A14buiw6Lhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu4zhu6Iz4bu04bqn4buiMizhu6J7NsavI3vhu4zhu6Jie+G7pDThu6Iye+G7qDbhu6Jo4buiMn0sNeG7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Yj4bui4bqrw6Lhu4zhu6JA4bukNeG7jOG7ojU+xag1e+G7oiN7Y2c7NeG7ojTDoDXhu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiJDfhu6I04bq3feG7ojM7NeG7ojIs4buiezbGryN74bui4bqne1k14buiQMSD4buM4buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7juG7juG7juG7ouG7gn0hI+G7omLhuqnhu6Q24buM4buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7omLDquG7omJ7fSE14buiw5RifS414buM4buie8WoNT7hu5Dhu6Ik4bq74bq1I+G7oj594bumNOG7ouG6q+G7pmLhu6Ije1Zi4buiI3s64buiYsOq4buiI3tbNXvhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu4zhu6Ik4buoNOG7okDhu6g24buiJGQ1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7jOG7oiRkNT7hu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5IlNOG7mOG6puG7gsOT4buiw70+xahn4buiUFUt4bug4bueLVDhu55Q4bug4buM4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buiJOG7quG7okDhu6Q14buie8WoNXvhu6LDvT57IuG7oiQiNXvhu6LhuqvhuqHhu6LDmVEvUOG7nlDhu6Avw73hu50txqHhuqbhu6LigJzhu4Iu4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4buM4buiYn0s4bqn4buiNXvhu7Q14buM4bui4bqne1k14bui4bqne+G6oX3hu6Lhu4PFqOG7ouG6q+G7geG7oj1lNT7hu6Ij4bumI+G7ojU+Y+G6ozXhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buiMns34buiMnvhu7A14buiPTbhu6Jie307NeG7omLhu6R94buM4buiPSIje+G7okAhNXvhu4zhu6Lhuqvhur/hu6Ij4bqhw5Lhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7okAhNXvhu6I1e1k14buiNOG7rCPhu6JAITV74buie30oNOG7ojU+e8OoNuKAneG7juG7osOANT7hu6IyaeG7ouG7gzk1PuG7omJ7LOG7ojXFqDbhu6Lhu4Mu4buiw70+eyLhu6IkIjV74buiw5lR4buiMnt94buiJOG6u+G6tSPhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4bui4buDxag24buiYnvhur8j4buiYizhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYsOq4buiYnt9ITVP4buSLyU04buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buYw4A1PuG7ouG6pnvGrzThu6Lhu53hu7A1PuG7onjhur8jw5Phu5IvJTThu5jhu6Lhu4Lhurd94bui4bqr4bq/4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiI8Op4buk4buiZuG7quG7onvDo33hu6J7fSE14buiNeG7pGfhu4zhu6Lhu4N9ISPhu6I1e30uY+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oi3hu6Ij4bum4buiNXtZNeG7ouG7g+G6t33hu6JjZ+G7omJbNeG7ouG7g8Wo4buiYuG7sjThu6Lhu6g1e+G7onvhurvDojU+4buiYnvhur8j4buie30hNeG7ojI7Y+G7oj45feG7omLDquG7omJ7fSE14buiMnvDoDU+4bui4bqne+G7qH3hu6Ije2NnITXhu6J7fSw04buO4buiQsSRZ+G7ouG7g8WoNuG7ojJ74buo4buiNeG7sDU+4buiNMWo4buiNT7hurvhurN94buiYuG7pOG7oiM34buiYnso4buiMjtj4buiPjl94buiNXvhu4c1PuG7oiM2NeG7ouG6q+G6oeG7oiQ3NT7hu6I+N+G6p+G7jOG7osOpNT7hu6J7w6Phu6Iye+G7piPhu6I1e+G7pGPhu47hu6JCY2fhu6I1e307NeG7jOG7ojI7Y+G7oj45feG7oiThurvhurUj4buiNXt9LmPhu6I1PuG6u+G6s33hu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Iye8OgNT7hu6Ik4bqjNT7hu6I1Pnsw4buk4bui4buD4bq3feG7ouG7g30hI+G7ouG6qzrhu6JAfSxi4buiI+G7piN74buiM8WoNOG7omLDquG7omJ7fSE1w5Lhu6IjxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6IkN+G7jOG7oiThur01PuG7omLhuqnhurvhurcj4buiNXvhu4c1PuG7ojThuqF94buiM+G6tX3hu6Iz4bq3NeG7jOG7ojJ7N+G7omLhuqnhu6Yje+G7ojU+4bq74bqzfeG7omLhuqk2NT7hu6IjY8OjI+G7ojXhu6hn4bui4bqrfTV74buiaOG7ojU+ezDhu6Iye8OgNT7hu6Ji4bqhYuG7juG7osO9Pnsi4buiJCI1e+G7osOZUS9Q4bueUOG7oC/DveG7nS3GoeG6puG7oiThurvhurUj4buiMmnhu6Lhu4M5NT7hu6Lhuqs64buiYuG7sDU+4buiI+G6u+G6szU+4bui4bqr4bq/4buiPn3hu6Y04bui4bqr4bumYuG7oiThuqF94bui4buD4bq3feG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ont9ITXhu6I14bukZ+G7juG7osO9PjbFqH3hu6Ij4bumI+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oiThurvhurUj4buiMjtj4buiPjl94buM4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4buiYsOq4buiYnt9ITXhu6I1e+G6u+G7omLhuqnhurvhurcj4buiJFln4buM4buiNT57IuG7oiQiNXvhu6Ik4buq4buiQMSD4bui4bqrYzU+4buiYns7NOG7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiM8Wo4buiI+G7puG7ojV7WTXhu6IjN+G7oiTDqeG7ojXhu7A1PuG7ojPhur8j4buie8WoNXvhu6Lhu4N94buiPVk14bui4bqr4bq/4buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu4zhu6Lhuqd7WTXhu6Lhuqd74bqhfeG7ojU+Y+G6ozXhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu6Ji4bq/4buiNT5jZyE14buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buiMns34buiMnvhu7A14buiPTbhu6Jie307NeG7omLhu6R94buM4buiPSIje+G7okAhNXvhu4zhu6Lhuqvhur/hu6Ij4bqhw5Lhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7okAhNXvhu6I1e1k14buiNOG7rCPhu6JAITV74buie30oNOG7ojU+e8OoNuG7juG7ond7feG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6I1PmPhuqM14buiJDc1PuG7oj434bqn4buiYuG6v+G7ojU+Y2chNeG7jOG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4bui4bqne+G7qH3hu6IjN+G7omJ7w6A1PuG7okDhu6Y24buiYuG6qTs14buiYuG6qeG7pDU+4buiYnvDoDU+4buiYn014buiJH0hNeG7omLhu4Hhu6J7NlYj4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buiYn0hNeG7omJ7w6A1PuG7omJ9NeG7omLhuqljZy414buiYnvDoDU+4buM4buiI+G7pDThu6IyLGLhu6I0ZSPhu6IkWyN74buM4bui4bqne8avNOG7ouG7g33hu4zhu6J7XTV74buiYnvhur0j4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4bui4buDxajhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buO4buO4buO4buiNXvhu6404buiJOG7qDThu6JA4buoNuG7ouG6q+G6v+G7ojR9NXvhu6JAxq8je+G7juG7osOJZ+G7okDhu6Q14buieUJC4bqs4buiYiA1e+G7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Ij4bq5NT7hu6Ik4buq4buiIzfhu6Lhu4Phu7A14buiQOG7qDXhu6I+N+G6p+G7omjhu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6LhuqvDouG7jOG7ojU+xag1e+G7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7ojV74buuNOG7omLhuql9KDXhu6Iye+G7pH3hu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiI+G7piPhu6Lhuq1jZ+G7oiQiNXvhu6Ijw6nhu6Thu6I1Pnsi4buiJCI1e+G7ouG7g8WoNuG7omJ74bq/I+G7omIs4buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buiYiA1e+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buY4buXxajhu6JC4bqpIjV74buiQnsi4buiQn0s4bqn4buM4buixqF7w6nhu6JiIiN74buixanDo33hu6LGoXvhu4fhu6Jie+G7tOG6p+G7oiRh4buiYiA1e8OT4bui4oCcxqHDoDU+4buiMnvhu6R94buM4buiNH01e+G7okDGryN74buM4buiMiLhuqfhu6Jie+G6s33hu4zhu6IkZDU+4buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7igJ3hu6Lhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5gzxajhu6I1PmNnOzXhu6Ji4busI+G7oiPDqeG7pOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4bqm4buCw5Phu6Lhu5fFqOG7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiNXvhurvhu6Jieyzhu6I1xag24bui4buDLuG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7omIgNXvhu6J7fSE14buiNeG7pGdP4buSLyU04buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4buXxajhu6JC4bqpIjV74buiQnsi4buiQn0s4bqnw5Phu5IvJTThu5jhu6LFqTbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLDquG7omJ7fSE14buiLeG7ojV7WTXhu6Ikxq824buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buiYiA1e+G7ojV74buHNT7hu6I14buwNOG7oj7hu7I14buiJFln4buiPX0pNeG7ouG6qeG7pOG7ouG7g8Og4buiI8SRNT7hu6LhuqvDoH3hu6Ikw6M1PuG7ouG7g+G6t33hu6Lhuqvhur/hu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7oiPDqeG7pOG7oiTDoDU+4buiJOG7qDbhu6JAw6Phu6Lhuqd74bu0NeG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7juG7osaheyDhu6Lhuql9OzU+4buixanDo33hu6LGoXvhu4fhu6Jie+G7tOG6p+G7oiRh4buiw5TGoULhu53hu5Dhu6JiIDV74buiJOG7quG7oiM34bui4bugUFXhu6IjWWPhu6Izxq8j4buiQMOj4buiw5TGoXjhu5fhu5Dhu6JiXTV74buiNT5jZyE14bui4buDfTs14bui4buDxajhu6JT4buO4bugUOG7nuG7omJdNXvhu6I1PmNnITXhu6Lhu4N9OzXhu6I1ODU+4buiI+G6oWLhu47hu6Lhu519LmPhu6IkN+G7oiN74bq9NT7hu6JiYeG7omJ9NXvhu6Jie+G7sjXhu6I1e1k14buiJMavNuG7jOG7omLhurvhurE1PuG7omJ7WTXhu6Ji4bq74bqxNT7hu6Lhu6Z94buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94bui4buCfSFi4buiYuG6qTY1PuG7ojQ5feG7ons2xag14buiI+G7qDV74buiM2PDoDXhu6Ik4bq74bq1I+G7oj1jZ+G7omLhuqld4buM4bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu47hu6JCY2fhu6I1e307NeG7jOG7ouG7g30hI+G7ojPFqDThu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7ouG6rWPhu6Thu6Lhuqd74buyNeG7ojV7fS5j4buiIzg14buiNOG7pDU+4buiYls1e+G7omLhur/hu6Lhuqd74bumYuG7jOG7ojThu6Q1PuG7ojVWNT7hu6JiWzV74bui4bqnezY1PuG7omLhuqnFqDbhu47hu6LGoXtbNXvhu6IkfS5j4buiNcWoZ+G7oiThu6rhu6I94bu4NeG7oiQsNeG7ouG6q+G6v+G7ouKAnEDhuqF94bui4bqp4bqhfeKAneG7jOG7oiN74bqjNT7hu6Ijeyo24buiYuG6qTY1PuG7ouG6p3tZNeG7ouG6p3vhu6Zi4buM4buiYuG6qeG7pDbhu6Lhuq1jxajhu6LDouG7ojV7fS5j4buiJCLhu6Thu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6IjN+G7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiThurvhurUj4buiNXvhu7Q14buiI+G6vWPhu6Ji4bqp4bq14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4bqm4buCw5Phu6JCeyU24buiQMWo4buM4buiJCjhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Ji4bqp4bumNXvhu6Ik4bq74bq1I+G7ojV74buHNT7hu6J7xq814buiI3ss4buiNTtj4bui4bqp4buk4buM4buiJH0uY+G7oj5d4buiM8Wo4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+T+G7ki8lNOG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5IlNOG7mOG7l8Wo4buiQuG6qSI1e+G7okJ7IuG7okJ9LOG6p8OT4buSLyU04buY4buiw70+4bq74bqzfeG7omLhu6Thu6Jie+G6u+G6szU+4buiNTd94buM4buiNGPhuqE14buiJH3hu6I1e+G7pDV74buiYntd4buiJH3hu6I0w6Ni4buiNF01e+G7jOG7ojRj4bqhNeG7oiR94buiZuG7pOG7ouG6p3vhu6h94buiJH3hu6IjxJE1PuG7ojV74bukY+G7juG7ouG7l+G7qDXhu6Ije8OdYuG7oiPDqeG7pOG7omLDquG7omJ7fSE14buiI+G6uTU+4bui4buD4bu0Z+G7jOG7ojRj4bqhNeG7ojQ3NeG7ouG6rWPFqOG7omLhuqnhu6Q24buiPuG7gX3hu6IkLDXhu6Ij4bumI+G7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiYnvhur8j4bui4bqr4bq/4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu4zhu6JAxq814bui4bqne+G7qH3hu6JiVjU+4buieznhu6Jie+G6veG7ons54buiJOG7pDU+4buiYnt9LGPhu4zhu6Ik4bukNT7hu6Ij4buyNeG7juG7ouG6qjrhu6LhuqnDnWLhu6Iyezfhu6IkKOG7oiPhu6Yj4buie8OjfeG7ojV7NzThu6Lhuqd74buofeG7oiQsNeG7omLhu7Q14buiNeG6sX3hu6IkKOG7ojJ74buoNuG7ouG6q+G7pmLhu6I1e2Phu6Ij4buyY+G7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7juG7okJjZ+G7ojV7fTs14buM4buiNSxj4bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7osWpw6N94buixqFC4bud4buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu6Jie13hu6Lhuqs64buiPSnhu6I9xag1PuG7ouG7g8Wo4buiYntj4bu0NeG7ojPhurV94buie+G6sTXhu6LhuqnDnWLhu6I1e30uY+G7juG7osWpw6N94buixqFC4bud4buiIzg14buiIzfhu6Jieyjhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7oiPhu6Yj4buie8OjfeG7jOG7ojV7NzThu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ9ITXhu6IkfeG7ojPGr33hu4zhu6Lhu4Phu7Q14buiI3tjZyg14buie8WoNT7hu6J7N+G7pOG7juG7ouG7gn0hI+G7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiNT57MOG7pOG7ouG6p3vhu6h94buiYuG6qeG7pDbhu6Lhuq1jxajhu6Jie8OgNT7hu6Lhuq1j4buk4buie8OjfeG7jOG7ojTFqOG7ons2xag14buiYjbFqDXhu6IjN+G7omJ7KOG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ikw6Mj4buiM+G7tOG6p+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCw6rhu6Jie30hNeG7ouG7g+G6oTXhu6Izxajhu6Ijezbhu6IkfeG7juG7osO9e+G6uzU+4buiJCjhu6Lhuqvhur/hu6LigJwjezbhu6IkfeKAneG7oiThurvhurUj4buiI3tbNXvhu6I94bukNXvhu6Lhu4PFqOG7ojJ7w6A1PuG7ouG7g+G6u+G6tzU+4bui4buDxag24buiNXvhu4c1PuG7ouG6qeG7rCPhu6LhuqnhuqF94bui4buDLuG7ouG6q+G7pGPhu6Jie13hu6JAw51i4buiI+G6veG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7jOG7oiPhu6bhu6I1e1k14buiM8WoNOG7omLDquG7omJ7fSE14buiNcWoNuG7oiPhurk1PuG7oiPhu7I14buiYmNZNeG7omJ7w6nhu6I1PmNnOzXhu6Ji4busI8OT4bui4oCcxqHDoDU+4buiMnvhu6R94buM4buiNH01e+G7okDGryN74buM4buiMiLhuqfhu6Jie+G6s33hu4zhu6IkZDU+4buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7igJ3hu47hu6LDvXtdNeG7ojPGr33hu6I1e+G7hzU+4buiM8SRNOG7ombEkTThu6Lhu4Mu4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLDquG7omJ7fSE14buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6jhu6I14bq74bq3I+G7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7ouG6rWPhu6Thu4zhu6Lhuqd74buyNeG7ojV7fS5j4buiM8Wo4buiPTbhu6Ik4buq4bui4buDfeG7ouG6p3vGrzThu6I0w6Ni4buiYuG6qTY1PuG7ojV74buHNT7hu6I1PmNnOzXhu6Ji4busI+G7oiPhu7A14buiQOG7qDXhu6IyKOG7omLhuqk7NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buY4buXxajhu6LDvT5jZyk14buiQnsi4buieOG7pDXhu4zhu6LGoXvDqeG7ojV7fSE04buixqF44buX4buiQnt9ITXhu6LDvT5jZyE14buiRuG7pDV7w5Phu6LDvX0uNOG7omJ9NeG7ouG7g8Wo4bui4bqr4bq/4bui4bqr4bukZ+G7ojQ74bui4oCcPn3hu4fhu6Iz4buB4buk4oCd4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLDquG7omJ7fSE14buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSJTThu5jhuqbhu4LDk+G7osO94buwNOG7olDhu55Q4bug4buM4buixqF44buX4buiQnt9ITXhu6LDvT5jZyE14buiRuG7pDV74buiJOG6u+G6tSPhu6Ijw6M1PuG7oiThuqM1PuG7okB9LGLhu6IkLDXhu6Lhu4Phurd94buiNXt9LmPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7jOG7omLhuqk2NT7hu6IkN+G7osaheOG7l+G7oiThu6rhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6LDmeG7oiN7Y2csNeG7onvFqDU+4buiI+G6vWPhu6Ji4bqp4bq14bui4buDxag24buiI+G7piPhu6JiIDV74bui4bqne1vhu6Thu6LDveG7pDThu6Lhu4Phurd94buiPn3hu6bhu6Ji4bqpIuG7onvFqDU+4buiYuG6qeG7sDThu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buO4buiQnslNuG7okDFqOG7jOG7oiRZY+G7ojPFqOG7omcsY+G7omLhuqHhu6Lhuq1j4bukNeG7omLhuqk5NT7hu6IkKOG7osaheOG7l+G7oiM34buiYnso4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiNXt9LmPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu6I1e+G6u+G7ouG7g+G7tGdP4buSLyU04buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4buXxajhu6LDvT5jZyk14buiQnsi4buieOG7pDXDk+G7ki8lNOG7mOG7osahe2Q1PuG7omLDoH3hu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bq/4buiJOG6ozU+4buiYlk04buiI3vDqeG7oiTDozU+4buiJDc1PuG7oj434bqn4buiI8Op4buk4buiYsOdYuG7oiPhu6jhu6Ij4bumI+G7omJ7xag1e+G7ouG7g307NeG7juG7ouG7lzs14buiI8avNXvhu6I1e+G7hzU+4buiMizhu6J7NsavI3vhu4zhu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7oiPhuqHhu6IkIjV74buiJOG6u+G6tSPhu6IzOzXhu6IzIiN74buiYsOq4buiJOG7smPhu6I14buwNOG7jOG7oiPhu6Yj4bui4bqr4bq/4bui4buDZeG7oiTDo2Lhu6JmY8OdYuG7ojV74bq74buiM+G6ueG7ojNlYuG7jOG7oiQ3NeG7omJ9LOG6p+G7oiThuqM1PuG7okDFqDbhu6J74bqjfeG7onvhurvhurE1PuG7omLDquG7oiPhu6Yj4buiYiA1e+G7ouG6p3tb4buk4buiw73hu6Q04buiI+G6uTU+4buiJOG6u+G6tSPhu6LGoXjhu5fhu6Ije8Op4buiJMOjNT7hu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu4zhu6Ije+G6veG7ojJ7w6A1PuG7ouG6p3vhu6h94buiJOG6tX3hu6IkLDXhu6Iye33hu6LigJwyO2Phu6I+OX3igJ3hu6Ik4bq74bq1I+G7omJ9LjXhu6I04bq3feG7ouG6rWNnLGLhu6IkIjV74buiM8WoNOG7juG7osahxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6IkN+G7ojPFqOG7ojV9LjThu6JifTXhu4zhu6Lhuqvhur/hu6Lhuqvhu6Rn4buiNDvhu47hu6LDvX0uNOG7omJ9NeG7ouG7g8WoNuG7ojV74buHNT7hu6IkfS5j4buiYuG6oWLhu6IkJuG6p+G7ojJ7fSw14buiIzY14buiNT7hurvhurN94buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7ojM4NT7hu6I0XTV74bui4bqrWDXhu6LhuqvFqDU+4buiI3s24buiJH3hu6I1e30uY+G7onvhurE14buO4bui4buCxajhu6Lhuqvhur/hu6Lhuqvhu6Rn4buiNDvhu6LigJw+feG7h+G7ojPhu4Hhu6TigJ3hu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7oj19KTXhu6Lhuqnhu6Thu6JALjXhu6JAIOG7jOG7ouG7g+G6u+G6tWLhu6Lhuq1j4buk4buiNDl94buiMns34buiMnvhu7A14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4bqm4buCw5Phu6JGfTXhu6JAxajhu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/4bui4buDLuG7oj3hur/hu6IkIjV74bui4bqr4bus4bqn4buiYuG6t33hu6Ijw6nhu6Thu6LGoXjhu5fhu6JCe30hNeG7osO9PmNnITXhu6JG4bukNXtP4buSLyU04buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kiU04buY4buXxajhu6LDvT5jZyk14buiQnsi4buieOG7pDXDk+G7ki8lNOG7mOG7osaheOG7l+G7ouG7g+G7uDXhu6Lhuqs64buiI+G6oeG7oj7hu6w1PuG7oj1jZ+G7omLhuqld4buiJC5j4buiJFY14buiI+G7piPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYsOq4buiYnt9ITXhu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Jie+G6s33hu6IkLuG7omZjw51i4bui4buD4bq3feG7osWpw6N94buixqFC4bud4buiYiA1e+G7osOUxqF44buX4buiQnt9ITXhu6LDvT5jZyE14buiRuG7pDV74buiYuG6qeG6vyPhu6Jie2PDoyPhu6LFqcOjfeG7osahQuG7neG7kOG7omZkI+G7omJ9LDXhu6I0w6Lhu6Jixah94buiMns24buoNeG7ouG6qX07NT7hu47hu6Lhu51ZZ+G7ouG6qzrhu6Izxajhu6Lhuqvhur/hu6LigJwje1s1e+G7oj3hu6Q1e+KAneG7okDhurvhurcj4buiJOG7smPhu6IkKOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7oiPDqeG7pOG7osaheOG7l+G7oiR94buiJOG6u+G6tSPhu6IzWWPhu6I9xah94bui4buDLuG7ouG6q+G7pGPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4bui4bqrYmczJUrhu5xiJWZiLeG7pDN9PjXDk+G7ouG6qX0+e2LDkuG7nOG7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5hCe2Phu6JC4bqp4bukNT7hu6LDlGJ74bq/I+G7ont9ITXhu5Dhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5g=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]