(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm từ thiện không đơn thuần chỉ đóng góp, ủng hộ tiền bạc. Ở đó, còn là sự “dấn thân” của những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng. Và trên hành trình làm từ thiện là niềm vui nhưng còn cả những suy nghĩ, trăn trở.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYxqF7Y2chNeG7omLDquG7omJ7fSE1w5Phu6LDvX0uNOG7ouG7g2N94buiYnt9ITXhu6I1PmNnITXhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5h4xag04buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Iye8OgNT7hu6Ik4bqxNeG7omJ7Y+G7sjXhu6IjeyDhu6IkNzU+4buiPjfhuqfhu4zhu6LDqTU+4buie8Oj4buiYn0uNeG7okDGryPhu47hu6LDguG7oiQ34buM4buiIzg14buiM8Wo4bui4bqr4bq/4bui4oCcPcOdNeG7omJ7WTXigJ3hu6Ijw6nhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiYsOdNOG7ojM4NT7hu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7ouG7g13hu6Ijw6M1PuG7oiThuqM1PuG7juG7ouG7gsWo4buiYuG6qTs14buie8WoNXvhu6Ji4bqpXTV74buiM8WoNOG7omLDquG7omJ7fSE14buiM8Wo4buiNX0uNOG7ouG7g2N94buiNXvhurs1PuG7oiM4NeG7oiPhu6jhu6I1e+G7hzU+4bui4bqrY2fhu6I1Pnsw4buM4buiYuG6qeG7sDXhu6Ji4bqpw6Lhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucPWJ7YzRA4buifcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPDmcOZ4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7nlAv4bugVVU9U+G7nsOZ4bue4bue4buew5liVVTDmsOaw5oz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlFSUOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMahe2NnITXhu6Jiw6rhu6Jie30hNcOT4buiw719LjThu6Lhu4NjfeG7omJ7fSE14buiNT5jZyE14buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTw5nDmeG7nOG7oi/hu5jFqTbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLDquG7omJ7fSE14buiNT42xah94bui4buDfSEj4buiMjtj4buiPjl94buiJDc1PuG7oj434bqn4buiw6k1PuG7onvDo+G7oiM4NeG7oiPhu6jhu6Lhuqvhur/hu6I9w5014buiYntZNeG7oiPDqeG7pOG7ojV74buHNT7hu6I1PuG6u+G6s33hu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYQuG6qeG6teG7oj59ZOG6p+G7omLhuqk2NT7hu6Ikxq994buiPSIje+G7ouG7g8Wo4buiI1lj4buiI3tjZyE14buiI+G7qDThu6Ikw6M1PuG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMO94buwNOG7olDhu55Q4bug4buiM8Wo4buiNMOjYuG7ojXhu7A04bui4buDw6Dhu6IjxJE1PuG7oiThu6Y1PuG7ojV74bq34buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buiNXt9LmPhu6I1PuG6u+G6s33hu6Izxag04buiYsOq4buiYnt9ITXhu6LDouG7ombhur3hu6JCe+G7pDV74buO4bui4budxq994buiPSIje+G7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu6Iye30sNeG7oiN7NuG7ojV74buHNT7hu6J7NsWoNeG7oiPhu6g1e+G7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7oiPhu7I14buiJOG6u+G6tSPhu6I+fWThuqfhu6Ik4bql4buiPn3hu6Thu6Ji4buwNT7DkuG7ojV7fS5j4buiJCLhu6Thu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6JAY8OjI+G7ouG6p3vhu6h94buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPhu6Yj4buiQH0hNeG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6Lhuqd7NjU+4buiYmHhu6Thu4zhu6I+feG7qjXhu6Ij4bumI3vDkuG7ojPhur8j4buiM+G6u+G6tTU+4buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6Lhuqd7ODU+4buM4buiI3vhuqE1PuG7oj0iI3vhu6Ij4buwNT7hu6I0XTV74bui4bqrY+G6oWLhu6I1PsWoZ+G7oiQ7NOG7juG7juG7juG7okLhuqk2NT7hu6I1e+G7hzU+4buiezbFqDXhu6Ij4buoNXvhu6LDnWfhu4zhu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bq/4buiZmPDnWLhu6J7fSE14buiI8Op4buk4buiNXvhu4c1PuG7onvDo33hu6I1ezc04buiYsOq4buiYnt9ITXhu4zhu6I1e2Phu6JnLGPhu6Lhuqd74bu2NOG7jOG7onvFqDU+4buiezfhu6Thu6Jie30sYuG7omcsY+G7jOG7ojXhurvhurcj4buiY+G6oTU+4buM4buiMnvhu7Zj4buiYuG6qeG7pDU+4buO4buO4buO4buiJOG6u+G6tSPhu6IyIuG6p+G7omJ74bqzfeG7oj3FqDV74buiYlY1PsOS4bui4bqp4bqjfeG7ojV74buHNT7hu6Ije2NnLDXhu6J7xag1PuG7ojThu6Q1PuG7omJ7JTbhu6JiXTV74buiI+G7qDThu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Jm4bq94buiQnvhu6Q1e+G7ojXhuqF94buiNXvhu6Rj4bui4buDxag24bui4buD4bq3feG7oiThuqM1PuG7okDFqDbhu6I0fS414buiw73hu6Q04bui4bqpY8OjYuG7omJ7ImLhu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJMavfeG7oj0iI3vhu6JAxJE1PuG7ouG6p3vhu6Zi4buM4buiM8Wo4buiNXvhu4c1PuG7ontdNXvhu6Lhu6g1e+G7oiQm4bqn4buM4bui4bqrOuG7oiN7VzU+4bui4bqne+G7pH3hu6I04bqz4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHco4bui4buDLuG7ojLDrOG7ojV9ITThu6Ik4bumNT7hu6I1e+G6t+G7omLhuqk2NT7hu6J7xag1e+G7omLhuqldNXvhu6Izxag04buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Ijw6nhu6Thu6LGoVlj4buiM8avI+G7okDDo+G7osOUxqF44buX4buQ4buiQnt9ITXhu6LDvT5jZyE14buiRuG7pDV74buM4buiI3si4buiw70+Y2cpNeG7okJ7IuG7onjhu6Q14buM4buixqF7w6nhu6I1e30hNOG7osaheOG7l+G7jOG7ojV74bq34buiM8avfcOT4bui4oCc4budN+G7oiM34buiMzrhu6Izxajhu6Ik4bq1YuG7omZjZzs14bui4bqrY+G6oWLhu6JV4buiNT7FqGfhu6IkOzThu6LGoXjhu5fhu6Ik4bqjNT7hu6J7xag1e+G7oiPEkTU+4buiI+G7piPhu6Iz4bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7oiPDqeG7pOG7omIgNXvhu6Lhu4PFqOG7oiPhu6Yj4buie8OjfeG7jOG7ojV7NzThu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7oiQ3NeG7omJ9LOG6p+G7jOG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiQMWo4buiIzY14buiYuG6qTY1PuG7onvFqDV74buiYuG6qV01e+G7onvhuqN94buie+G6u+G6sTU+4buiYsOq4buiNH0uNeG7osO94bukNOG7ouG7gy7hu6Ij4bumI+G7omIgNXvhu6Lhuqd7W+G7pOG7ouG7l+G7rCPhu6I9feG7oiN7Y2coNeG7ouG6rWPhu6Thu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7osOUJCLhu6Thu6IkfSg04buiYnsi4buiZuG7quG7osO9Pnt94bui4bqq4bqxNeG7kOG7omLDquG7ojU+xahn4buiNMSRNT7hu6JT4buiJCw14bui4bugUC3hu6Dhu54tUOG7nlDhu6Dhu47hu6Lhu5fhu6Q14buiJOG7smPhu6Izxajhu6Lhuqtjw51i4bui4buwNeG7ojV74bukNXvhu6LDlEDhu6Y1e+G7ojRd4buM4buiNeG6u+G6tyPhu6Jj4bqhNT7hu5Dhu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiJDfhu6I1e+G6s+G7ouG6q+G6v+G7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiI8Op4buk4buiM+G6vyPhu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ije+G6vSPhu6I14buwNT7hu4zhu6I1e+G7hzU+4buiNeG6o33hu6I14bq74bq3I+G7ojU3NT7hu6Ik4bq74bq1I+G7ojXDnWPhu6Jixq994buiI3vhuq/hu6Lhu4Phurd94buiNF3hu6Jiw6A04buie8Oj4bqn4buiMsOoNOG7oj59OOG7jOG7oiN74buo4buM4buiQOG7pjV74buM4bui4bqr4buH4buk4bui4buDxajhu6Ij4buo4buiNMOjYuG7oiN7ZGLhu6JifS414buiZuG7sDU+4buiZiXhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7onvFqDU+4buiNT57XTXhu6Ik4bqjNT7hu6JAxag24buiYuG6qTs14buiJOG6u+G6szU+4bui4buDLuG7ouG6rWM74buO4buiQuG6qTY1PuG7oiQ2xag14buiNT7hurvhurN94buie+G6o33hu6J74bq74bqxNT7hu4zhu6IjN+G7onvhu6R94buiYuG6qeG6u+G6szU+4buie+G6teG6p+G7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omLDoyPhu6J5w6A1PuG7osOi4buixanFqOG7ouG7p33hu6Q1PsOT4buiNMOjYuG7ouG6p3tl4buiNeG7h+G7ojThu6Q1PuG7okDhu7Jj4buiYnslNuG7oj3hur/hu6IyfSw14buiI3sg4buiIzg14buiVOG7ojU+xahn4buiNeG7h+G7pOG7ouG6qzrhu6LigJzhu4PhurvhurVi4buiI8avNeKAneG7ouG7g8Wo4buiJTThu6JAKuG7olBQ4buiNT7FqGfhu6JiY8SDfeG7oiThurvhurUj4buiQOG6oeG7ojQm4buiI8OhNT7hu6Ji4bqpOzXhu6Iz4bq7NT7hu6IjN+G7oj3DnWPhu6J7fSFj4bui4bqrY2fhu6J7w6Dhu6J7w53huqfhu4zhu6Ij4buyNeG7oiThurvhurUj4buiPn1k4bqn4buiJOG6peG7ojJ74bu2NeG7oiPDneG6p+G7juG7okJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu6I0xq81PuG7ombhu6rhu6J7w6N94buM4buixqF44buX4buiJOG7quG7ojIsYuG7ojXhuqF94buiJOG6u+G6tSPhu6I1e8Wo4buie+G7qDbhu6JiWTThu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7ojTDo2Lhu6Ije2NnLDXhu6JmJeG7oiThurvhu6Thu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6IlNOG7okAq4buiUFDhu6I1PsWoZ+G7omJjxIN94bui4buDxajhu6Lhuqd7ZeG7ojXhu4fhu6I04bukNT7hu6JA4buyY+G7ouG7gy7hu6Lhuq1jO+G7ojV7xajhu6LFqcWo4bui4bunfeG7pDU+4buO4buiw7174bqz4bui4bqr4bq/4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu4zhu6Ij4bukNeG7omJ7fSHhuqfhu6Ijw6nhu6Thu6LFqcOjfeG7osahe+G7h+G7omJ74bu04bqn4buiJGHhu6JiIDV74bui4buDxajhu6Iz4bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7ojU7NeG7ouG7g30hI+G7ouKAnGJ7w6A1PuG7omYl4oCd4buiYuG6qTY1PuG7omJdNXvhu6J7XTV74buiI+G7piPhu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7ojJ9KDThu6Lhuqs24bumYuG7oiN7VmLhu6Ijezrhu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6JifSE14buiNT42xq994buiYiA1e+G7oiThurvhurUj4buiYntj4bu0NeG7ojPhurV94buie+G6sTXhu47hu6J3e8OgNT7hu6IjeyDhu6Lhu4Phu7Rn4buM4buiI+G7piPhu6Jie8WoNXvhu6Lhu4N9OzXhu6Ji4bqpNjU+4buixqF44buX4buiIzg14buiMjtj4buiPjl94bui4bqr4bq/4buiw6k1PuG7onvDo+G7oiN7NuG7ojThuq994buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7hu6Lhu6BR4buiYuG6qX0hY+G7oiThuqM1PuG7juG7ouG6quG7pGPhu6Iye33hu6Lhu4Mu4bui4bqtYzvhu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu4zhu6JA4bqh4buiJTThu6JAKuG7olBQ4buiNT7FqGfhu6JiY8SDfeG7oiThu6rhu6I+OX3hu6IkfSE14buiI+G7qDThu6LhurE14buixqF44buX4buM4buieznhu6I1N33hu6IjY8OjI+G7oiThurN94buiNF01e+G7oiN74bq74buk4buiQOG7pDbhu6I+feG6s+G7oiM34buiJOG6u+G6tSPhu6LhuqvhuqHhu6JifS414buiM+G6tzXhu6I1e+G6u+G7ouG7g+G7tGfhu47hu47hu47hu6Lhu50sNeG7oj594bqz4buiNT57MOG7ojPGr33hu4zhu6Lhu4Phu7g14buiYnvDnWfhu6Ij4bukZ+G7oiPhu6Rn4buiNeG6sX3hu6LhuqvhuqE1PuG7ojThurl94oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kuG6q2Lhuqk2NT7hu5jDvX0uNOG7ouG7g2N94buiYsOq4buiNXvhu4c1PuG7ojQ3NeG7oiThuqPhu6Ij4bq54buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw70sY+G7oiThu6Y1e+G7oj594bum4bui4buDLuG7ouG6q+G6v+G7ouKAnEAuNeG7okAg4oCd4buiYuG6qTY1PuG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Yj4buixqF44buX4buM4buie8OjfeG7jOG7ojV7NzThu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JiIDV74buM4buiMnvDoDU+4buiYnso4buiMnvDoDU+4buiNXvhu6wj4buiJCw14buixqF44buX4buiYnt9ITXhu6I1PmNnITXhu6Lhu5cgNOG7ouG6quG6sTXhu6LDlGJ7Y8OjI+G7osWpw6N94buixqF74buH4buiYnvhu7Thuqfhu6IkYeG7omJ7IuG7ombhu6rhu6Lhu5cgNOG7ouG6quG6sTXhu5Dhu47hu6Lhuqrhu6Rj4bui4bug4bue4buiNeG7sDThu6Jie8WoNXvhu6Iz4bu04bqn4buM4buiJCw14buiNeG7pGfhu6LGoXjhu5fhu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7ouG7lyA04bui4bqq4bqxNeG7oiThurvhurUj4buiJOG7pjV74buiPn3hu6bhu6Izxajhu6I0w6Ni4buiYuG6qTY1PuG7ojV74buHNT7hu6LGoXjhu5fhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYlsje+G7oiPhur8j4buM4buiNeG7sDU+4buiNcSD4buM4buiM+G7pDXhu6JiYeG7pOG7ouG7g8Wo4buiPn1k4bqn4buiJOG6peG7oiThurvhurUj4buiNXt9LmPhu6J7NsWoNeG7oiPhu6g1e+G7omLhuqk2NT7hu6Ijw6M1PuG7oiThuqM1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoXsi4buiw70+Y2cpNeG7okJ7IuG7ouG7mzbhu6Q1e+G7osOUVFDhu6JiY8SDfeG7kOG7jOG7osahe8Op4buiNXt9ITThu6LGoXjhu5fhu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7ouG7lyA04bui4bqq4bqxNeG7osOUe30hNeG7oiThu6Q1PuG7ouG6q301e+G7ouG6q+G6oTU+4buiYsavfeG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7onjhu6Q04bui4bqq4bqxNeG7jOG7omJ7IuG7ombhu6rhu6Lhu5cgNOG7ouG6quG6sTXhu5Dhu4zhu6Ijezbhu6JAfSxiw5Phu6LigJzDveG7sDThu6JQ4bue4bug4bue4buM4bui4bqr4bukY+G7ojJ7feG7oiR94buiZmPDnWLhu6Iye+G7tmPhu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4buiYsOq4buiNeG6u+G6tyPhu6LDvT7hu6Thu6Ji4bqpw6Lhu6Lhu4Mu4buM4buiPcSR4buiMnvDoDU+4buiPeG6u+G7oj3hu6jhu6I1e+G6uzU+4buiYl01e+G7oiPhurPhu6JAfSxi4buiJCw14buiezbFqDXhu6Ij4buoNXvhu6Ijw6nhu6Thu6I0JuG7oiM2NeG7okDFqOG7ouG7guG6ueG7okJ7IuG7okLFqDbhu4zhu6Lhuqd74bqh4buieCnhu6J5w6A14buiw5Thuqd74bq74bqzNT7hu6J44bukNOG7ouG6quG6sTXhu4zhu6JieyLhu6Jm4buq4bui4buXIDThu6LhuqrhurE14buQ4buiQCLhu6Iye30sNOG7omJ7IuG7jOG7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiMnvhu6jhu6I14buwNT7hu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4buM4buiYsOgfeG7omJWNT7hu6I94buyY+G7ouG7sDXhu4zhu6I04busNOG7ojRj4bqhfeG7jOG7oj7Grzbhu4zhu6I1e2Phu6JnLGPhu6Lhuqd74bu2NOG7onvFqDU+4buiYnvhu6Y1PuG7juG7ouG7nSw14buiNeG7sDThu6JQ4bue4bugU+G7jOG7oiThurvhurUj4buiNXt9LmPhu6I1PuG6u+G6s33hu6LDqTU+4buie8Oj4buiNTs14buiYsOgfeG7oiThu6rhu6IjN+G7ojJ9NXvhu6Lhuqd7W+G7omZZZ+G7ojV7xajhu6Ijezbhu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6JAxajhu6Lhu4Lhurnhu6JCeyLhu6JCxag24buO4bui4bqqY2fhu6I1Pnsw4bui4bqne+G7qH3hu6Izxag04buiPl3hu6IkN+G7oiN7NuG7oiPDozU+4buiJOG6ozU+4buM4buiNXvhu4c1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7ojIqNOG7ojThu6Rn4buiNOG7rDXhu6Ji4bqpNjU+4buiZuG7quG7onvDo33hu6Ij4bq94buiYnvDoH3hu6Jie2Qj4bui4buDxajhu6Jiw6B94buiYsOqNT7hu6JA4bq74bq3I+G7okAqNeG7oj1jZzs14bui4buD4bq3feG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeKAneG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvXvhurs1PuG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ijw6nhu6Thu6LGoXjhu5fhu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7ouG7lyA04bui4bqq4bqxNeG7ojJ7w6A1PuG7oj3DqjU+4buiM8avfeG7osOi4bui4buDfSEj4buiMjtj4buiPjl94buiw6k1PuG7onvDo+G7onvFqDU+4buiYuG6qeG7sDThu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buiYn0uNeG7jOG7onvFqDU+4buiezfhu6Thu6I04bqvfeG7ojXhu7A0w5Lhu6IkN+G7oiM4NeG7ojPFqOG7oiNZY+G7oiN7Y2chNeG7ojPFqDThu6I04bq3feG7ojV74buHNT7hu6I0NzXhu6Ik4bqj4buiI+G6ueG7ouG7g+G7uDXhu6IjODXhu6I+feG7puG7omLhuqki4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7osOUZiXhu6Ikxq/huqfhu4zhu6JifeG7ouG7g33hu4zhu6I14bqjfeG7ojV9O2Phu4zhu6JmNjY1PuG7oiN74buoNuG7jOG7ouG6rWPhu7I14bui4bumNuG7juG7juG7juG7kOG7juG7ouG6quG7pGPhu6Iye33hu6I1e+G7tDXhu6Lhu4Mu4buiYsOq4buiI+G7piPhu6J7w6N94buiNXs3NOG7osOpNT7hu6J7w6Phu4zhu6Ij4bumI+G7omJdNXvhu6I1PmNnITXhu6Lhu4N9OzXhu6Ji4bqpNjU+4buixqF44buX4buiJOG7quG7oiPhu7I14buiNOG7uDXhu6Ijezk14bui4bqp4buk4buiNXvhu4c1PuG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oiM4NeG7oj594bum4buiYuG6qSLhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4buM4buiI+G7tjXhu6Jie+G7tDXhu6Lhuqvhu4Hhu6Thu6Ije+G7h+G7pOG7jOG7omLhuqnhu6Rj4buiI3tj4bqhYuG7oiQo4buiJOG7qDThu6JA4buoNuG7ojJ7feG7oiQsNeG7omLhu6Rn4buiNT7hurvhurN94buiNXvhu7Q14buM4buiPcSR4buiI+G6ueG7omJ7XeG7oiQ34bui4buD4bu4NeG7ojPFqOG7ojQ3NeG7ouG6rWPFqOG7oiM34buiPn3hu6bhu6Ji4bqpIuG7juG7ouG7gsWo4bui4buDfSEj4bui4oCcPjY04oCd4buiJOG6o+G7oiPhurnhu6I9fSk14bui4bqp4buk4buiYnvhurvhurM1PuG7omZjZzs14buM4bui4bqtY+G7pDV74buiNeG7sDThu4zhu6I1OzXhu6Ij4bumI+G7omJdNXvhu6I1PmNnITXhu6Lhu4N9OzXhu6Ji4bqpNjU+4buixqF44buX4buiYnt9ITXhu6I1PmNnITXhu6Lhu5cgNOG7ouG6quG6sTXhu6Ij4bq5NT7hu6Lhu4Nd4buiYnss4buiNMWo4buiM2PDoDXhu6JA4bu0NeG7ouG6qcOjNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYxak5I+G7oiPhu6Yje+G7oiN7NuG7ouKAnCRkNT7hu6Lhu4PFqOG7omLhuqlkNT7igJ3hu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCw6rhu6Jie30hNeG7ojPFqOG7oiN7NuG7oiR94bui4buDxajhu6I1e+G7tDXhu6Izxq994buO4buiw7174bq7NT7hu6Izxag04buiYnss4buiNcWoNuG7oiQo4bui4buDfSEj4bui4oCcI3s24buiJH3igJ3hu6Ik4bq74bq1I+G7omJ74bq/I+G7ouG6q+G6v+G7omjhu6I1Pnsw4buk4buM4buiJGQ1PuG7ouG7g8Wo4buiYuG6qWQ1Pk/hu6LDveG7sDThu6JQ4bue4bugw5nhu4zhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Ij4bumI+G7ontjZyE14bui4bqsY+G7pDXhu6LhuqrhurE14buM4bui4bqsY+G7pDXhu6LFqTfhu6Thu4zhu6J54bq74bqzNT7hu6J44bumYuG7ouG6p3vhu6h94buiPuG7pjV74buiI3siY+G7omJ7fSFi4buie8avfeG7oj024buiYnt9OzXhu6Ji4bukfeG7omLFqDXhu6Lhuqd74bum4buM4buiNMWo4buiYlk04buiJH0oNOG7ojPFqOG7okDhu6g14buiNT57w6g24bui4bqq4buk4buiw73hu6bhu4zhu6Jm4buq4buiw73hu6Thu6J5w6g24buiw5Thuqxj4bukNeG7ouG6quG6sTXhu5Dhu47hu6JCe8OgNT7hu6Lhuq1j4buk4buiI+G7piPhu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6JifSE14buiYnvDoDU+4buiYn014buiJMavfeG7oiN7ZDU+4buM4buiNXvhu4c1PuG7omLDnTThu6IzODU+4buie+G7qDbhu6JiWTThu6Ijw6nhu6Thu6Ik4bqjNT7hu6JAxag24buiI+G7qOG7ojXhurvhurcj4buie+G6u+G6tzU+4bui4buDLuG7ouG6quG7pOG7osO94bum4bui4buDxajhu6Iye2Phu6Lhu4Phur8j4buiQCLhu6Lhu6g1e+G7onvhurvDojU+4buiQMOifeG7omJ7fTs14buiYuG7pH3hu6I1PsWoZ+G7ojTDo2Lhu6I1e30uY+G7juG7onjFqOG7omJ9LjXhu4zhu6J7xag1PuG7ons34buk4buM4buiNXtj4buiZyxj4bui4bqne+G7tjThu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4buiNF3hu6Jiw6A04buO4bui4bubxJHhu6Iye8OgNT7hu6IjN+G7oiM2NeG7ouG6q+G6oeG7oiN7WzV74buiZuG7piPhu4zhu6Lhuqs2NT7hu6IjWWPhu6Ije2NnITXhu6LigJwkNsWoNeG7oiQ2xag14buiYlY1PuG7ojRd4buiYsOgNOG7jOG7ojV7xajhu6I1e8Wo4buiNXvhu7Q14buiNF3hu6Jiw6A04oCd4buiJOG7quG7oj19KTXhu6Lhuqnhu6Thu47hu6JC4bqpNjU+4buiMnt94buiJDfhu4zhu6Ij4bumfeG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiPhu7I14buiM8Wo4buiIzfhu6JifS414buiQMavI+G7jOG7ouG7g+G7tGLhu6IzfSFj4buiPeG6vzU+4buiNXvFqOG7oiQo4buixIM14buiJCI1e+G7ojPGr33hu6IjY8OjI+G7ouG6q+G6oTU+4buiYntd4buiM8avfeG7juG7juG7juG7omJ7fSxj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOKAnMahWWPhu6Ije2NnITXhu6Lhuq1j4bum4buiYuG7qH3hu6I0XeG7omLDoDThu6Ji4bqpNjU+4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLDquG7omJ7fSE14buiZuG7qGfhu6Lhuqnhu6Thu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6LDouG7ouG6qX07NT7hu6Lhuqrhu6Thu6LDveG7puG7juG7ond7w6A1PuG7okB9LGLhu6Ji4bq/4buiQOG7pDbhu6I+feG6s+G7jOG7ojJ7feG7ojPFqDThu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7omLhu6Thu6Jie+G6u+G6szU+4buiNT57MOG7oiQsNeG7omJWNT7hu6I0XeG7omLDoDThu4zhu6I1N+G7ojV74bq74buiNMOjYuG7ojPhuqF94buiNDg14bui4buD4bu0Z+G7juG7okLhuqk2NT7hu6Iye33hu6IkfS5j4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buiNXvDnWLhu6Izxag04buiYsOq4buiYnt9ITXhu6Izxajhu6Lhuqd74buofeG7ojJ74buoNuG7ouG6q+G7pmLhu6I1e2Phu6Ij4buyY+G7omJ74bq/I+G7omIs4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiPVk14buiYntd4buiNXt9LmPhu6J7w6N94buM4buiNXs3NOG7ojPFqDThu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ojPGr33hu6I9KeG7oj3FqDU+4buiQGHhu6Lhuq1j4buk4buO4buid3t94buiM+G6ueG7ojNlYuG7oiR94bui4bqtY+G7pOG7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7osOi4buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6g1e+G7ojTFqDXhu6Ji4bqp4bqzfeG7oiN7fSxj4buiJMOdYuG7jOG7oiPhu6Z94buieznhu6Ij4buyNeG7ojPFqOG7oiN74buwNeG7ojTFqDXhu4zhu6Lhuq1j4buyNeG7ouG7pjbhu4zhu6Jie2PhuqEj4buiNCU14buM4buiYsOgNeG7ojPhurXhuqfhu6I1e8Wo4buM4buiYn0uNeG7oiQo4buiMnvDoH3hu6Lhuqd7ZSPhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu47hu47hu47hu6Ije+G6veG7oiRZY+G7oiN7IOG7oiM34buiNF3hu6Jiw6A04buO4buid3t94buiNXvhu4c1PuG7ojQ3NeG7ouG6rWPFqOG7omLDquG7omJ7fSE14buiPcWoNXvhu6JiVjU+4buiMnvDoDU+4bui4oCcYuG6qWQ1PuKAneG7ojV7Y+G7oiPhu7Jj4buiYntd4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu6Lhuqs64buiPn3hu6g04buiJH3hu6I1e30uY+KAneG7jOG7okDFqOG7okLhuqkiNXvhu6JCeyLhu6JCfSzhuqfhu4zhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6LFqcOjfeG7osahe+G7h+G7omJ74bu04bqn4buiJGHhu6JiIDV74buM4buiNXtdNeG7ojV74bu0NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCw6B94buiI3vhurVi4buiNXvhurfhu6IkLDXhu6I0w6Ni4buiM+G7sjXhu6JieyU24buiI3tZNeG7osaheOG7l+G7omYl4buiJMav4bqn4buiVFTDmuG7osOUQuG6puG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu5Dhu6JiVjU+4bui4bqtY8Wo4buiI3s24buiNXvhu4c1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7oiThu6Q1PuG7ouG6q+G6oTU+4buiYsavfeG7okLhuqljNT7hu6JiWTThu6Lhu5fhu6g24buiYuG6qeG6teG7ombhu6rhu6J7w6N94bui4bqr4bqh4buiUOG7osOUQuG6puG7ouG6quG7sjThu6LhuqrhurE14buQ4buiI+G7piN74buiJFln4buiNXt9LmPhu6I14buwNOG7juG7okLhuqnhurvhurcj4buiMnt94buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7jOG7osaheOG7l+G7oiThu6rhu6I+VuG6p+G7oj7huqXhu6Jiw6o1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7oiThu6Q1PuG7ouG6q+G6oTU+4buiYsavfeG7omLhuqljNT7hu6JiWTThu4zhu6J7YX3hu6J7OeG7ouG7gy7hu6I1e2Phu6Ij4buyY+G7jOG7oiM34buiNT7hurvhurN94buiNTd94buiYntbI3vhu6I0w6Ni4buiI+G7pn3hu6Ije+G7sDXhu6I04bq3feG7jOG7okDDo+G7ouG6rWPhu7I14bui4bumNuG7ojThurd94buM4buiIzfhu6I1PuG6u+G6s33hu6Izxq994buiI3sg4buiYnvDqDThu6I0w6Ni4bui4oCcMns24bukNXvhu6I+fTjigJ3hu6LDnTThu6I1NzU+4buO4buO4buO4bui4bqq4bukY+G7oiQ34buM4buiNXvhu4c1PuG7ojQ3NeG7ouG6rWPFqOG7omLDquG7omJ7fSE14buiNXvhurvhu6I0NjU+4buiNGPhuqE14buiJOG7quG7oiThurvhurUj4buiPuG7gX3hu6Ji4bqp4bukNuG7oiQsNeG7oiRkNT7hu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7juG7ouG7nTfhu6Jie+G6vyPhu6Lhuqvhur/hu6Izxajhu6I1e+G7hzU+4buiNDc14bui4bqtY8Wo4buiNXth4buM4buiaOG7ojU+ezDhu6Thu6Iz4bq3NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCw6rhu6Jie30hNeG7ouG7g+G6oTXhu6Izxajhu6Ijezbhu6IkfeG7jOG7ouG7g8Wo4bui4buDfSEj4buiI3s24bui4oCcJGQ1PuG7ouG7g8Wo4buiYuG6qWQ1PuKAneG7oiM4NeG7oiPhu7I14buiNXt9LmPhu6J74bqxNeG7ouG6q+G6v+G7oj1lNT7hu6JiWTThu6Ijw6nhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiYsOdNOG7ojM4NT7hu6Jie30hNeG7ojU+Y2chNeG7juG7juG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nGIlZmIt4bukM30+NcOT4bui4bqpfT57YsOS4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7l8WofeG7ouG7g8Wo4bui4buoNXvDk+G7okLhuqnhu6Q1PuG7ouG7l8SRfeG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]