(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi rất thích đêm, vì đêm xuống cho tôi thời gian sống thật để chiêm nghiệm, trải lòng mình với những thứ mờ mờ, ảo ảo. Phố về đêm không còn sự ồn ào, náo nhiệt như buổi sáng, hay vội vã, tất bật của buổi ban chiều, nhưng cũng chưa đến độ tĩnh mịch vắng lặng như lúc về khuya. Giống như một mảnh ghép luôn muốn dấu mình giữa bức tranh xô bồ nơi phồn hoa đô thị, phố đêm hiện lên với những hình bóng con người mang bao nỗi suy tư, đôi khi tưởng rất tĩnh nhưng lại nghe như có tiếng đời rất thật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOM4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKIzY0NcOdV+G6teG6vMOMRnZZKOG7isOa4buoJeG7hC9ZxKhG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxw7XDmeG7jFXDjEbDvSHDneG7ijPhu5414buKNVnhu7JUWeG7isOa4buoJcOK4buK4bqx4bu04buKw5rhu6gl4buK4bqzNigqWOG7ilRZJuG7ijUhw53hu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrhu4o0KCpY4buKNVlQNeG7isOa4buu4buKVFnDneG7qCXhu4oqWFnDneG7rCXDiuG7ijUz4buQw53hu4okOipY4buKJeG7tCpZ4buK4bqxW8Od4buKKlnhuq8qWOG7ijVZ4bqh4buKJV3hu4olXcOK4buK4buQJuG7iuG7kCbhur7hu4p2WSjhu4rhurHhu7Dhu4rDmuG7qCXhu4o9WSEqWOG7ilQ6KuG7ijTDo+G7iikq4buKw5Umw4rhu4oq4buOJuG7iipZw53hu6w14buKKlnDoOG7ilM2PsOd4buKNOG7jipYw4rhu4pZ4buM4bq14buK4bqxPMOd4buK4bqx4buSw4rhu4o14bueNeG7ilNQNeG7ilRh4buM4buKUzY+w53hu4pT4buMKuG7ilRZw53hu7A2w4rhu4oqWcOgKljhu4pUw6EqWOG7ilRZw6Dhu4zhu4rDmuG7qirhu4rDmjzhu4o1QCpZ4buKJeG7tlRZ4buK4bqx4buUKljhu4okxqAqWOG7iipZw6Dhu4okN1Thu4rhurHhu7Dhu4o9WTbhurXhu4zhur7hu4rhu4/DnSgqWOG7iipZw6Dhu4olPDXhu4ol4buQKlnhu4pYWeG7pDHhu4okNiEq4buKJTYoKuG7ilXhu5424buKJeG7tCpZ4buKWMOd4bqv4buM4buKU+G6oVThu4o1M+G7jCpZ4buK4bqzIeG7ilMp4buKKn3DneG7ijFZKSrhu4pZJuG7jOG7isOaIeG7ijVZ4bu2w4rhu4oxWSjhu4rDmuG7qCXhu4pZw53hu6wq4buKJOG7qCrhu4rhurFbw53hu4oqWeG6rypY4buKWeG7tCpZ4buKUz8qWOG7ilQmKuG7iipYw6Bdw53hu4ol4buMKljhu4pT4buMJuG7iip7w53hu4o0NuG6teG7ijXDoMOK4buKw5ohw53hu4o9WcOd4buKNcOgICpY4buKM+G7njXhu4o1QCpZ4buKKlnDoCpY4buKJMOUw53hu4oqWFnDmeG7iipZw6Dhu4pUP+G7ijXDneG7qipY4buKw5pdw53hu4oz4bueNeG7ijVZUDXhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjMOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4rEqOG7iE1PMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTuG7iOG7iDHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVFUq4bq+U+G7jCY1WeG7jCpZWSbhu4zhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSkrhu4hKL0rEqMOTVUrEqExNS0zhu4g1SkxOSiRKLeG7jCpZLUrhur4jMVjDjOG7iuG7jCQ1Q8OMdlko4buKw5rhu6glw4zhu4rhurfDnVU1WUPDjMSo4buITU/DjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTuG7iOG7iMOM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFp4buMMTXDnSYqw4xG4bufWeG6rypY4buKMjbhu44q4buKVMOV4buKMVnhu6jhu4og4buKMVko4buKNeG6o+G7iiThu6I24buKw5rhu5Lhu4o1MyDhu4o1WcOVKlnhu4oqfcOd4buKNcOj4buKNeG7tCpZw4rhu4o14buiJeG7ijTDo+G7ilRh4buM4buKU8Od4buqNeG7ilPhu4wm4buKKljDoF3DneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9IcOd4buKw5rhu5Lhu4o14bqjKljhu4pUP+G7iipZ4bqvKljhu4rDmuG7qCXhu4pUIeG7isOafSrhu4rDmsOd4buKVTtU4buKMjbhu4zhu4pU4buOVOG7ilQmKuG7ijFZKOG7isOa4buu4buKNeG7tCXhu4o9w53hu6ol4buKVFkm4buKJeG7tCpZ4buKJTw14buKKn3DneG7ilXhuqMqWOG7ilRZ4buiKuG7ijVZUDXhu4o1WcOg4buKNVnhu47DneG6vuG7ingpw53hu4o9WcOd4buKw5rhu5Lhu4oyNsOZKuG7ilXhu6Aq4buK4bqxW8Od4buKw5rDneG7sDbhu4rDmj/DiuG7ijUhw53hu4okw5TDneG7ijVZ4bue4bq14buK4bq14buoNuG7iipZ4bqvKljhu4o9WSEqWOG7iljDneG7jCrhu4rDmsOoKuG7iiVd4buKNTMmKljhu4pU4buOVOG7ijI24buOKuG7ilTDleG7ijFZ4buo4buKKn3DneG7ilg/VOG7ijFZKOG6vuG7iuG7reG7isOaP+G7ilQ/4buKKlnhuq8qWOG7iuG6seG7tuG7ij1Z4buOVFnhu4rDmuG7jCpY4buKNTPhu6Al4buKJcagVOG7iipZ4buiJeG7iipZw53hu4o14buOVFnhu4pUw5Xhu4oxWeG7qOG7iuG6scOV4buKJOG7lCpY4buKKlhZw5nhu4oqWcOUVOG7isO9M+G7tipZ4buKLeG7ilU6Kljhu4oqWcOUVOG7iuG7qCXhu4rDmuG7sCXDiuG7ijUzJipY4buKNTPFqCbhu4oqWcOg4buKKlnhuq8qWOG7iljDnTs14buKNVnhu5gqWOG7ijUz4bugJeG7isOaw6AiVOG7ijM/NeG7ijPhu4zhu4o14bqj4buKJOG6teG7iirDoFtU4buKVGHhu4zhu4pUNjxU4buKw5pdw53hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhurDDlSbhu4oqWeG6rypY4buKJDdU4buKKlnDoOG7ijVZ4buqw4rhu4pU4buQJeG7iljDneG7jlThu4oqWcOg4buKU+G7qCrhu4o14buMw53hu4pUP+G7iuKAnDXDneG7qipY4buKw5pdw53hu4ok4buYKuG7iirhu44m4buKKuG6oVTigJ3hu4o14bqj4buKVOG7ojbhu4pUWTbhurXhu6wq4buKVGHhu4zhu4olPDXhu4oqWT8l4buKKljDoF3DneG7ij1ZISpY4buKMjbDmSrhu4pTw53hu6o14bq+4buKw6whw53hu4o9WcOd4buKVOG6oeG7ijXDoCAqWOG7isOa4buS4buKMjbDmSrhu4rhurFbw53hu4pUNjxU4buKNCgqWOG7iiTFqOG7iiQmw53hu4oqWcOgKljhu4ole8Od4buKJOG7oCrhu4o1Mzwl4buKKlnhu7Qq4buKKlnhuq8qWOG7ilTGoDHhu4rDmiHDneG7ijXhu7QqWeG7ijXhuqHhu4rhurXhu6g24buKw5rDoH0qWOG7iip9w53hu4pYP1Thu4o1KMOdw4rhu4okOipY4buKJMOUw53hu4o1WeG7nuG6teG7ilQ/4buKVFk3NeG7illdKuG7ilhZw5kqw4rhu4oqWTYqWOG7iipZW+G6vuG7ingpw53hu4okw5TDneG7iipZw6Dhu4rDmsOgIlThu4rhu4wq4buKYcOd4buKPVnDneG7ilPhu5Q14buKWMagMeG7iiU8NeG7iuG7jMOd4buKw5o/4buKNcOj4buKNeG7tCpZ4buKU+G7qCrhu4o9WT/DneG7ijVZNihU4buKKlnDoOG7isOa4buMKljhu4pUP+G7iirDneG7sCXhu4o14buiJeG7ijTDo+G6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7j8Od4bqv4buM4buKPVkhKljhu4pYw53hu4wq4buK4bue4bq1w4rhu4pVw6BdKljhu4oqWcOg4buKVFnhu7jhu4pUP+G7iipZ4bqvKljhu4oqWMOgXcOd4buKMVk5VOG7iuG6sTnhu4o1MyYqWOG7ijI24buOKuG7iiTDleG7iuG6sVIq4buKw5rDneG7sCXhu4oqWcOd4buoKuG7isOaw53hu4rDmsOdw4rhu4okw5TDneG7iiTDlMOd4buK4bqxW8Od4buKKjnhu4pUw6Bdw53hu4okNiEq4buKNVnDoF0qWOG7ijUzw6NU4buKNTPhu6gq4buKJSHDneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4pUJOG7jDQ0Q8OMw51pw5kqNcOZM8OM4buKNDXhurUkw5lDw4zhurfDnVU1WeG6uuG7isOT4buI4buIMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTuG7iOG7iDHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVFUq4bq+U+G7jCY1WeG7jCpZWSbhu4zhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSkrhu4hKL0rEqMOTVUrEqExNTUzDkzXEqMOSS0skw5Mt4buMKlktTOG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4x2WSjhu4rDmuG7qCXDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Phu4jhu4jDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTuG7iOG7iMOM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFp4buMMTXDnSYqw4xGaOG7qCrhu4pUw5QqWeG7ilThu45U4buKKlnDleG7ilnDlSpYw4rhu4oyNuG7jirhu4rhurPhu47DiuG7ijFZKOG7iuG6seG7sOG7isOa4buoJeG7iiQ2ISrhu4pUP+G7ilnhu7QqWeG7iuG7kCpZ4buKVGHhu4zhu4oqWeG6rypY4buKKljDoF3DneG7ilPhu44q4buKWcOVKljhu4ozJipY4buK4bqxw5Xhu4pT4buOKuG7ilPhu6gq4buK4bqx4bus4buKw5rDoF0qWOG7iuG6sVvDneG7isOaYeG7ilThu45U4buKJCbDlMOd4buKJcagNeG7ilnDlSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGdlko4buKw5rhu6gl4buK4bqxW8Od4buK4oCcw5rDqCrhu4olXeG7iljDneG7mCpY4buKWMOd4buYKljigJ3hu4o9WeG7lDHhu4okKMOd4buKJMOV4buKNVldw53hu4o9WeG7lFThu4o1WeG7slRZ4buKWSIx4buKw5rhu67hu4olO8Od4buKKljDoF3DneG7isOaw53hu4pUWX3DncOK4buKNVnDoOG7iljDneG7kirDiuG7iipZw6AqWOG7iljDneG6r+G7jOG7iipZ4bqvKljhu4oqw53hu7Al4buK4bqxNsOd4buKWcOgICpY4buKNVk54buK4bue4bq14buK4bqxUirhu4o1WeG7nuG6teG7ilQ/4buKUz8qWOG7ilXhu44qWOG7ilRh4buM4buKKlnhuq8qWOG7iipYw6Bdw53hu4pT4buOKuG7ilnDlSpY4buKMyYqWOG7iiXDoDbhu4o0w50qWeG7ijUz4buoKuG7ijFZKOG6vuG7isO1O+G7ijPhu4wm4buKU+G7jirhu4oqWeG6rypY4buKJT8q4buK4buYKuG7ilXhu6Iq4buKVeG7kuG7iipZw6Dhu4o1M+G6oSpY4buKKsOgWypYw4rhu4rhurM3VOG7iuG6s+G7slRZ4buKVFnDneG7qCrDiuG7ilPhu44qWeG7iiXhu7TDiuG7iipYIeG7iiQ2PFTigKbhu4rDvVnDmSbhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrDiuG7iipZ4bqvKljhu4olPyrhu4rhu5gq4buK4bue4bq14buKw5rhu5Lhu4okw5Ul4buKKuG7qCrhu4pU4buOw53hu4rigJxZKSrigJ3hu4pUYeG7jOG7ijFZKOG7ijVZ4bu24buKJDdU4buK4bqx4buw4buKw5rhu6glw4rhu4oz4bueNeG7ilkiMeG7iuG6sVvDneG7iipZ4bqvKljhu4rhu4zDneG7iiU2KCrhu4o1WcOgICpY4buKNVnhuqFU4buKKlnhuq8qWOG7isOaw53hu7A24buKKlg7NeG7iiTDlSpZw4rhu4pYw53hu5Aq4buKVeG7tuG7ijThu4w24buKU+G6r+G7jOG7ilR9JeG7ijUow53hu4pUP+G7ijFZ4bugKuG7iuG6sTzDneG7iuG6seG7kuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOs4buoJeG7iiDhu4oxWSjhu4pT4buMJuG7iljDnV3hu4pUw6EqWOG7iuG6sTbDneG7ill9KuG7iiDhu4oyNuG7qMOK4buKKlnDoCpY4buK4bqxW8Od4buKNSHDncOK4buKKlnhuq8qWOG7isOa4buoJeG7isOaISpY4buKIOG7ijFZKOG7iiVbw53hu4pUWeG7sipZ4buKJMOV4buKw5rDneG7sDbhu4rDmsagVOG7ilPDneG7rDXhur7hu4rDvSHDneG7ijVZ4buyVFnhu4rDmsOgIlThu4rDmsOd4buKWMOd4bqv4buM4buKVOG7jsOd4buKM+G7pDXhu4pZw5024buKWcOdNuG7ilXDoFvDneG7iuG7jipZ4buKw5rDqCrhu4olXeG7ijUsw4rhu4rDmuG7ruG7ijMpw53hu4o9WcOd4buKw5ohw53hu4ol4buUNeG7isOa4buS4buKw5rDoCJU4buKNVks4buM4buKJeG7kirhu4oqWOG7lCXhu4oqWeG6rypY4buK4bqxxajhu4rDmuG7pjHhu4olPCpY4buKJX3hu4pUYeG7jOG7ijFZKMOK4buKw5ohw53hu4pUWeG7oirhu4o0xq/hu4pV4bqjKljhu4okw5TDneG7ilPhu6gq4buKKlnhuq8qWOG7ilPhu6ox4buKKlgh4buKKsOgWypY4buKU+G7qCrhu4rhurHhu7jhu4zhu4pZw6jhu4rhurHDleG7ilRZUCXhu4oz4buSw53hu4rDmuG7qiXhu4o14bqjKljhu4pZw5Q14buKKj8qWOG7ilMsKljhu4rDmuG7ruG7iipZW+G7iiXhu7QqWeG7isOa4buS4buKNeG6oypY4buKVD/hu4olPDXhu4o1Nj7DneG7ijVZfeG7iipZw6Dhu4o1WeG7quG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7n1nhu7Qq4buKKljDoF3DneG7ilPhu44q4buKWcOVKljhu4pUUSrhu4o1WVAq4buKw5rhu6ol4buKNeG6oypY4buKw5opKljhu4o1w53hu7Aq4buKJMWo4buKVOG7njXhu4rhurHDlSbhu4o1N8Odw4rhu4o1IcOd4buKJMOUw53hu4oqWFlA4buK4bqx4buw4buKKlnhuq8qWOG7iipYw6Bdw53hu4pTw5XDiuG7iipYw6Bdw53hu4ol4bum4buKIOG7ijI24buo4buKVMOhKljhu4olPDXhu4rDml3DneG7ijXhu6Aq4buKNeG7kCbDiuG7ij1ZISpY4buKKljDlMOd4buKKuG7lCpY4buKJcOg4buM4buKw5rhu67hu4pUPzHhu4oqWcagNeG7ijXDneG7sCrhu4pTw5RU4buKWMSDw53hu4oz4buM4buKNVnDlSpZ4buKMVko4buKVFkm4buKVOG7jlThu4pUJirhu4rhu5gq4buKWTtU4bq+4buKaOG7kCrhu4o1WeG7oirhu4o14bqjKljhu4o0KCpY4buK4bqz4buM4buKWMOd4buM4buKWMOd4buKw5rhu7QqWeG7isOa4buu4buKNVnDmSbhu4rDmjY+w53hu4rDmuG7jCXhu4ol4buow4rhu4o1IcOd4buKVMOhKljhu4rDmuG7kuG7iiThu57hurXhu4rDmsOd4buKPVkhKljhu4pTw53hu6o14buKU+G7jCbhu4oqWcOd4buoNuG7iiUp4buKWSHDneG7iuG6scOV4buKVOG7kOG7iirDoFtU4buKJeG7lDXhu4pUYeG7jOG7ilRZ4buM4buKJeG7puG6vuG7iuG7n1nDoCpY4buKw5rhu5Lhu4rDmsOd4buKMjbhu4zhu4olPDXhu4pUWcagKljhu4rDmsOgXSpY4buKVcOVw53hu4olLMOd4buKJeG7rDXhu4oqfcOd4buKw5rhu5414buKPVnhu45UWeG7ijI24buo4buKKljDoF3DncOK4buKWMOdXeG7iipZ4bu0KuG7iiTDlMOd4buKJVvDneG7ijVZ4bue4bq1w4rhu4o1IcOd4buK4bqxUirhu4pUWeG7uOG7ijQoKljhu4pUWSbhu4ozw53hu6gqWOG7iiXhu7QqWeG7iljDneG6r+G7jOG7ilPDneG7qjXhu4pT4buMJuG7iipZw53hu6g24buKWSbDlcOd4buKKsOd4busJeG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjMOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4rDkuG7iEwx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pO4buI4buIMeG6s+G6vMOM4buKNDNUQ8OMLy9UVSrhur5T4buMJjVZ4buMKllZJuG7jOG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC9KSuG7iEovSsSow5NVSsSoTeG7iMOT4buIw5I1TE1K4buIJEot4buMKlktTeG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4x2WSjhu4rDmuG7qCXDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Lhu4hMw4zhu4pZw5nDnVhZNUPDjE7hu4jhu4jDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaeG7jDE1w50mKsOMRsOs4buoJeG7iuG6szYoKljhu4pUw6EqWOG7iiTDleG7iiQ3VOG7iipZ4bqvKljhu4pUISpY4buKKlnhu6Iq4buK4bqx4bus4buKNMOdKlnhu4olIcOd4buKNTPDoF0qWOG7ijXhu5414buKU1A14buK4bqxW8Od4buKVCEqWOG7iuG6scOd4busVOG7ijVZNuG7ilgmJeG7ijPhu45U4buKw5rhu67hu4okw5Ul4buKw5rhu6Yx4buKVFkm4buKMVko4buKMVnDoF0qWOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRnZZKOG7isOa4buoJeG7iuG6sVvDneG7iipZ4bqvKljhu4pUISpY4buK4bqxw53hu6xU4buKJcOgNuG7ijTDnSpZ4buK4bqxUirhu4o1WeG7oCXhu4okxqAqWOG7ilXDnVYq4buKM+G7jOG6vuG7iuG7n33DneG7ilg/VOG7ijFZKOG7ijVZ4buiKuG7ijI2w5kqw4rhu4o1w53hu6oqWOG7iuG6s8OZ4buKVFkg4buKM+G7jlThu4oqPuG7iuG6s+G7tCpZ4buK4bqz4bu2VFnhu4rhurFbw53hu4rhurM2Kljhu4oyNuG7jCpZ4buKJMOV4buKKlnhuq8qWOG7iipYw6Bdw53hu4ok4buMJuG7ilQhKljhu4rDmuG7jCpY4buK4buiJeG7ijVZ4bugJeG7iiTDlSXhu4rDmuG7pjHhu4pUWSbhu4oxWSjhu4oxWcOgXSpY4bq+4buKw6zDneG7ijI24buM4buKVOG7jlThu4o1NuG6teG7qirhu4rDmsOgXSpYw4rhu4o1WcOd4buKNVkm4buQKljhu4o1IcOd4buKU+G7lDXhu4pYxqAx4buKKlnhuq8qWOG7iipYw6Bdw53hu4o1WSLhu4o04buUNeG7isOa4buMKljhu4okw5Ul4buK4bqxw53hu6xU4buKNeG7mCpY4buKVOG7jOG7ijUz4buoKuG7ilThu45U4buKJeG7jsOd4buKKlnDleG7ilRZJuG7ij3hu7Yx4buKNcOd4buqKuG7isOaPOG6vuG7iuG7reG7iiU8NeG7iipY4buS4buKU+G7jOG7ilQ/4buKw5ohKljhu4oqWMOgXcOd4buK4bqxw5Xhu4rhurPDmeG7ijI24buM4buKJMOUw53DiuG7ilRZw53hu6pU4buKNeG7jOG6s8Od4buK4bqxUirhu4o9w53hu6gq4buKKllSKuG7isOa4bqhKljhu4rDmj/hu4o9WSEqWOG7ilPDneG7qjXhu4o14bqj4buKPVnDneG7iirDlSbhur7hu4pp4buOVFnhu4olPDXhu4rDmibDlCrhu4o9WSEqWOG7iuG6s+G7jMOK4buKU+G7jCbhu4pYw51d4buKVMOhKljhu4okw5Xhu4pZ4bu0Klnhu4rhu5AqWeG7ilPhu45U4buK4bqzw5nhu4ohJeG7isOaIcOd4buKJDdU4buKJMOUw53hu4oqWeG7njHhu4oqWT4l4buKVFnDlOG6teG7ijVZw5km4buKKlnhuq8qWOG7ilRZNuG6teG7qirhu4rhurPDmeG7isOaw6BdKljhu4pVw5XDneG7isOa4buu4buKw5o/KuG7ij1Z4buOVFnhur7hu4ppP+G7isOaIcOd4buKPVnDncOK4buKNSHDneG7ilRZw5ThurXhu4rhurPDmeG7ijUzJipY4buK4bqxIeG7ijVZ4bqhVOG7ijUz4buoKuG7iiU8NeG7ilQmKuG7ijFZKOG7iiopKljhu4oqw5Uq4buKWcOgfSpY4buKWSbhu4zhu4o04bqv4buM4buKw5rhu67hu4o1WeG7kOG7ilkpKuG7iuG6seG7sOG7iiU8NeG7ijVZXcOd4buKVUDhu4rhurHhu5IqWMOK4buKMynDneG7ilPhu5414buKWMOd4buOVOG7iljDnVA14buKJeG7tCpZ4buKUyDDneG7ijXDneG7qipY4buKVDrDneG7ijXDlTbhu4rhurPhu7QqWeG7iuG6s+G7tlRZ4buK4bqxw5Um4buKWOG7jOG6vuG6vuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjMOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4rDksSoSzHhurPhurzhu4pZw5nDnVhZNeG6uuG7ik7hu4jhu4gx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pK4buISi9KxKjDk1VKxKhNSkpKw5I1w5JNTsOSJEst4buMKlktTuG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4x2WSjhu4rDmuG7qCXDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5LEqEvDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTuG7iOG7iMOM4buKL0bhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFp4buMMTXDnSYqw4xGaMOd4buqNeG7iiTDleG7ij1Z4buOVFnhu4og4buKMVko4buKNVnDoF0qWOG7ilg7w53hu4o14buM4bqzw53hu4rDmuG7ruG7isOaw53hu4okw5TDneG7ijUzJipY4buKw5rhu6gl4buKKlnDoCpY4buKw5rDneG7sDbhu4rDmj/hu4pVw6BdKljhu4oqWcOg4buKPVkhKljhu4okw5Ul4buKKuG7kCrhu4okOipY4buKJeG7nuG6teG7ilPhu45U4buK4oCc4bqzw5nhu4ohJeKAneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG6tOG7qDbhu4oxWSjhu4rDmuG7qCXDiuG7ijUhw53hu4rhurXhu6g24buKJDYhKuG7ilThu5Dhu4oqWeG6rypY4buKw5rDneG7sDbhu4pT4bu0Klnhu4o1WcOgXSpYw4rhu4pYw53hu5Aq4buKVeG7tuG7ii3hu4oqWeG6rypY4buKw5rDneG7sDbhu4olw5Xhu4pUWeG7uOG7ij1Zw53hu4o0KCpY4buKVFlQJcOK4buKNeG7jOG7iiVbw53hu4oqWVAq4buKM+G7jOG7isOa4buu4buKKlnhu5RU4buKJeG7tCpZ4buKWeG7kuG6teG7ijUz4buOKlnhu4rhurPhu4zhu4oqWeG6rypY4buKNVnhuqHhu4olPCpY4buKJeG6p8OK4buK4bqz4buM4buKWSbhu4zhu4rhurHDleG7ilThu5Dhu4oqWeG6rypY4buKVOG7jiXhu4pVe+G7iiV7w53hu4o9WcOd4buKMVko4buKJOG7qCrhu4rDmsOoKuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMeG6qzY1WSYzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjDXDmeG6szUt4buMJMOdWCrhurrhu4ozw51YWTXhurzDjEbhu6Phu4zDneG7iuG6sDbDneG7hC8xRg==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]