(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa vừa tổ chức lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho CLB bóng đá PC 22 Diamond.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4buOxq/hu4zEkeG7jeG7reG7q3HEkcO0ZsSRJuG7jsSR4bq54bq5xJHDlXPhu4Xhu6nhu7Hhu6vDtcSR4burcm/hu6vEkeG6py/hurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4bqn4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG7jOG7ieG7q3HEkcWpcuG7keG7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu45y4bqsxJHhurLDuuG7j3LEkS7hu4zhu6rDlcSR4bqyw7nhu6ty4bqnL+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqcvcsOp4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtxq9zxqHhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4buM4but4burccSRw7RmxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcOJQ+G7hcSR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SRxrDhu6HEkeG6suG6sOG7heG7scSR4bqyxKnhu6txxJHhu4zhu4nhu6txxJHFqXLhu5Hhu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSR4buPcuG7scSR4buOxq/hu4zEkeG7jeG7reG7q3HEkcO0ZsSRJuG7jsSR4bq54bq5xJHDlXPhu4Xhu6nhu7Hhu6vDteG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkw7XhurJy4bq04bup4buNxJFz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDquG6u+G6u8SC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq5w6nhur0vw6nhur/hu4fDteG6v8Op4bq/4bq74bq9w6rDqeG6suG7g+G7gWXhu4fhu4fGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4buD4bq9w6lkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7jsav4buMxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkSbhu47EkeG6ueG6ucSRw5Vz4buF4bup4bux4burw7XEkeG7q3Jv4burxJHhu4zhu4nhu6txxJHFqXLhu5Hhu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcmTEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDquG6u+G6u2TEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3Gr8Ot4burcsSRw7Ro4buxxJHGr3PGoeG7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhu4zhu63hu6txxJHDtGbEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSR4bqy4bqw4buF4buxxJHhu4zhu4nhu6txxJHFqXLhu5Hhu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSR4buPcuG7scSR4buOxq/hu4zEkSbhu47EkeG6ueG6ucSRw5Vz4buF4bup4bux4burw7XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jsav4buMxJEm4buOxJHhurnhurnEkcOVc+G7heG7qeG7seG7q8O1xJHDtOG7tXPEkeG7jeG7reG7q3HEkeG6snJn4burcsSR4bqycmfhu6tyxJHDiXPGoeG7q8SR4buP4bqs4buFxJHGr3PGoeG7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhu4zhu63hu6txxJHDtGbEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7heG6t8SR4bqw4buFxJHDtMOAc8SR4burw6zhu6nEkeG6uWXDqcOqxJHDicOBc8SR4bq7ZcSR4bqycmfhu6tyxJHDiXPGoeG7q+G6s8SRLOG6sOG7seG7q3HEkcO04butxJHhu4/hu63EkeG6tkTEkeG6snLhu4Xhu6nEkXFz4buFxJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JF4burccSR4buPbuG6tMSR4bqycuG6rOG6t8SRUsavMMSR4buN4but4burccSRw7RmxJHEgnLhu7Hhu6txxJHhurLhurBn4buxxJFyZ+G7q3HEkcO0buG6tMSR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkeG6ssO54burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5Rs4bq8xJHGsGfEkeG7qeG7teG6ssSR4bqy4bqw4bux4burccSR4burckXhu6txxJHhu47Gr+G7jMSR4buN4but4burccSRw7RmxJHEgnLhu7Hhu6txxJHhurLhurBn4buxxJHDtG7hurTEkeG6snPGoeG7q8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkSwmxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcO04bqq4bqg4buPxJHGr3PGoeG7q8SRw7Thu7Fn4burxJHhu4zhu63hu6txxJHDtGbEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSR4buPeeG7q3HEkeG7q3Jv4bur4bqzxJHhu47Gr+G7jMSR4bqwbeG6ssSR4bqydOG7j3LEkeG7j0Thu4/EkeG6snLhu4Xhu6nEkXFz4buFxJHhu49m4buPxJFxc2lzxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkcSCcuG7seG7q3HEkeG6suG6sGfhu7HEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6ssO54burcsSRcmfhu6txxJHhu6vDrOG7qeG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvhurvEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6ucOp4bq9L8Op4bq/4buHw7Xhur/DqeG6v+G6u8Oq4bq74buB4bqy4buH4buDw6nhu4HGsGUtw6nhur/hu4fDtcOqw6nhu4Fl4buBw6nDqeG6ssOq4bq9w6rhu4HDqsawZeG6s+G7p8SCcWTEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buOxq/hu4zEkeG7jeG7reG7q3HEkcO0ZsSRJuG7jsSR4bq54bq5xJHDlXPhu4Xhu6nhu7Hhu6vDtcSR4burcm/hu6vEkeG7jOG7ieG7q3HEkcWpcuG7keG7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu45y4bqsxJHhurLDuuG7j3LEkS7hu4zhu6rDlcSR4bqyw7nhu6tyZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZMOq4bq74bq7ZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtO+G7heG6tMSR4buBxJHhu6vDrOG7qcSR4bqycmfhu6tyxJHGsG/EguG6t8SRw7Thu5vhu6vEkeG7q+G7heG6vMSR4buOxq/hu4zEkSbhu47EkeG6ueG6ucSRw5Vz4buF4bup4bux4burw7XEkcO0w63EkXFzZ+G7q3LEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4bqycmfhu6tyxJHhurJ04buPcsSR4buP4buF4buxxJHhurJoc8SR4buPZuG7j8SRcXNpc8SR4buN4but4burccSRw7RmxJHDteG7scSR4bqyw7nhu6tyxJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHDiWfEkeG7j2bhu4/EkXFzaXPEkeG7jeG7reG7q3HEkcO0ZsSRxIJy4bux4burccSR4bqy4bqwZ+G7scSRxalyZuG7j8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkeG6ssO54burcuG6s8SRUW7hu6vEkcO0bOG6vMSR4burcm3hurLhurfEkeG6smhzxJFRc2lzxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRLcSR4buOw4LEgsSRUuG7hcawc8O14buFxJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ucOp4bq3xJHhu47Gr+G7jMSRJuG7jsSR4bq54bq5xJHDlXPhu4Xhu6nhu7Hhu6vDtcSRw7TDrcSRcXNn4burcsSR4buPckLhu4/EkcOJecSRw7TDuuG7j3LEkeG6osSR4bur4bu1c8SRw7XhurThu6txxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJHhu49m4buPxJHhu47Gr+G7jMSR4bqycmfhu6tyxJHDiXPGoeG7q8SRxq9zxqHhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4buM4but4burccSRw7RmxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkcOq4bq74bq7xILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnhurnDqeG6vS/DqeG6v+G7h8O14bq/w6nhur/hurvhu4Hhur3hur/hurLhu4fhurvDquG6v+G7g8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhu4Hhurvhur1kxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7jsav4buMxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkSbhu47EkeG6ueG6ucSRw5Vz4buF4bup4bux4burw7XEkeG7q3Jv4burxJHhu4zhu4nhu6txxJHFqXLhu5Hhu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcmTEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWTDquG6u+G6u2TEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3hu47Gr+G7jMSRJuG7jsSR4bq54bq5xJHDlXPhu4Xhu6nhu7Hhu6vDtcSR4bqycnPEkcO0beG6tMSRcXPhu4Xhu7HEkXJF4bq0xJHDicOBc8SRw7Thu7VzxJHhu43hu63hu6txxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jOG7heG7q8SRcuG6tG3hu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJEs4bqw4bq04burccSR4bqybOG7qcSRw7Rn4buxxJHhurJo4buxxJHhurLhurDhu5XEkeG7jsav4buMxJHDlHnhu6txxJFGxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jsav4buMxJEm4buOxJHhurnhurnEkcOVc+G7heG7qeG7seG7q8O1xJHDtMOtxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSR4bqyxKnhu6txxJHhu4zhu4nhu6txxJHFqXLhu5Hhu6vEkcOJdcSR4buP4butxJHhurJyZ+G7q3LEkeG6snThu49yxJHhurrhurRt4bqyxJHhurbhu4vhu4/EkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6suG7t8SR4buPckLhu4/EkcSCcuG7seG7q3HEkeG6suG6sGfhu7HEkcOJZ8SR4bqycuG7heG7qcSRcXPhu4XEkeG6snThu49yxJHhu49E4buPxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SR4bq6w63EkXLhu7VzxJFy4but4buFxJHhu49m4buPxJFy4buxaOG6ssSRw7Thu7Xhu6txxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq5w6nEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqyw7nhu6tyxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7qnJs4burxJHDtcO6xILEkeG7q2fhurzhurfEkeG7jsav4buMxJEm4buOxJHhurnhurnEkcOVc+G7heG7qeG7seG7q8O1xJHDtMOtxJHhu4/hu63EkeG6suG6sG/hu6vEkXFz4buF4buxxJFyReG6tMSRw4nDgXPEkcO04bu1c8SR4buN4but4burccSR4buP4bqs4buFxJHhu4zhu4Xhu6vEkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRLOG6sOG6tOG7q3HEkeG6smzhu6nEkcO0Z+G7scSR4bqyaOG7scSR4bqy4bqw4buVxJHhu47Gr+G7jMSRw5R54burccSRRsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4ThurThurJy4bux4bqwZOG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3hu6ho4burcsSR4buO4bqqw4Dhu6tx4bqnL+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqcvxILhuq0=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]