(vhds.baothanhhoa.vn) - Không cần phải tới những sân golf đắt tiền, giờ đây với sự trợ giúp của công nghệ, việc tiếp cận, trải nghiệm và khám phá môn thể thao golf được xem là “quý tộc” này đã gần gũi, dễ dàng hơn khi đến với CLB Xứ Thanh Golf Club ngay tại TP Thanh Hóa.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDoFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg8ONI+G6qMOD4bucVOG7osODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg+KAnFbDnS7Dg1nDmUjigJ3Dg8ONTOG7osOD4buM4buG4buiw4M/QsODScOTw4NJQuG7ouG7jMOD4buOxajhu6LDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOV4bu3L1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ueG6veG7jlThu6Lhu4zDg0jhu4bhu6LDg+G7ruG7jkTDlcODWcavw5XDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg1jhur7hu6LDg+G7jOG7nuG7msOSw4PDjcOJWcODWcOVTeG7onjDg+G7jMOV4buow4PDjeG6vizDgz/Gr8OVw4NYJcODWVfhu6rDg+G7jMOV4buy4buuw4NI4bu44bqow4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTnjDgz/DlU5Iw4NZw5VM4buuw4NI4buC4buieMODWVdEw5XDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7nMODP0LDg8ag4buO4bqq4bucw4Phu67hu47huqrDg+G7nFThu6LDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4Phu4zhu57hu5rDksODw40j4buqSMODO8OM4bucw4Phu5pCw4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4Phu6JCLMODw43EkMOD4buM4buG4buiw4Phu4xAw5V4w4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7osODxqDhu47DlcODw41M4buiw4M/xq/DlcODw6DDqsOhw4NyPcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg+G6q+G7nuG7msOSw4PDoOG7msOdR8OD4bui4buM4bqoLMODWUPDlcODw7XDs8ODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV8ODSVnhu47DneG7nEfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThurbhurDhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6sC/huq7huqzhuqRJ4bqw4bqu4bqy4bqyw4LhurLhurZZ4bqu4bq04bqww4Lhurbhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuq7huqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOgVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODw40j4bqow4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4oCcVsOdLsODWcOZSOKAncODw41M4buiw4Phu4zhu4bhu6LDgz9Cw4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG7jsWow5XhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bqw4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG6v1TDg+G7juG7kOG7ouG7jsODSOG7jsWow5XDg+G7jOG7nuG7msOSw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsOD4buOw5VO4buiw4PDjeG6qOG7ouG7jMODWVfhu7DDg1nhu45C4bui4buOw4M7w53Dg1nhu45Mw4Phu5zGr8OVeMODSOG7oMODWD1Iw4Phu47hu4Dhu67Dg0lG4buiw4Phu6Lhu47hu4BZw4PDjeG7kuG7ouG7jnnDg+G6o8OVTcOdw4NWw53huqjhu6LDg1lXUeG7ouG7jMOD4bui4buO4buAWcOD4buaQsOD4buMw5Xhu6jDg8ON4bq+LMOD4bqow5XDg0hA4bui4buMw4NI4bugw4NZ4buOT8ODWcOVTOG7rsODSOG7guG7osODP8avw5XDg+G7nFThu6Lhu4zDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4Phu6JCLMOD4bucw5lZw4NI4bqqSOG7jsOD4buM4buG4buiw4Phu4xAw5V4w4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bqw4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhuq7hurAv4bqu4bqs4bqkSeG6sOG6ruG6suG6suG6pMSC4bqmWeG6rOG6rOG6ruG6pOG6rOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6puG6rOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6BU4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45Ow4PDjSPhuqjDg+G7nFThu6LDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4PDjUzhu6LDg+G7jOG7huG7osODP0LDg0nDk8ODSULhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4M/xq/DlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4NI4buOxajDleG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurDhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w7Xhu47huqgsw4M/4buQw4Phu67hu45Ew5XDg+G7nMOd4bqow4NYw4nhu5zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhu47DlUxIw4Phu4zhu4IseMOD4buu4buO4bu2w4PGoMOVTuG7osODw43DiVnDg1nDlU3hu6J4w4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOVw4PDjcSQw4PDjSPhu6pIw4PDoMOqw6HDg8ONxJDDg0dVw4NZV8OUw4NYw4rhu6J5w4PDoOG6qkjDg+G7jOG7nuG7msOSw4xXw4NI4buO4buYw4NI4buG4buiw4Phu5xD4bui4buOw4NJQ+G7osODWeG7jirDg1g9SHjDg1lXRMOVw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqw4bqu4bqwL+G6ruG6rOG6pEnhurDhuq7hurLhurLhuqbEguG6tFnhuqzhuqbhurbhurLhuqzhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqThurDhurLhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOgVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODw40j4bqow4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4oCcVsOdLsODWcOZSOKAncODw41M4buiw4Phu4zhu4bhu6LDgz9Cw4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG7jsWow5XhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6FL4buiw4NIQ+G7ouG7jsODWCXDg1lX4buqw4Phu4zDleG7suG7rsODSOG7uOG6qMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk54w4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOVw4NIUOG7osODw40j4buqSMODWCXDg1lX4buqw4Phu4zDleG7suG7rsODWSTDg8agPMODWeG7jsOd4buC4buiw4NIxajDg0dE4buiw4NI4buO4buew4Phu6Lhu4wj4buow5XDg+G7nMavw5XDg+G7muG7huG7osODw43hu4bDncODP0LDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nsODxqAuw4Phu6JF4bui4buMw4NI4buOxajDlcOD4buM4bue4buaw5LDg1kkw4NI4bqqSMOD4buOI8av4bui4buMw4NJRuG7osODP8OVS+G7onjDg2LDqnDDg0jhu47DnSxL4buiw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu6554bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqw4bqu4bqwL+G6ruG6rOG6pEnhurDhuq7hurLhurLhuqbhurThurZZ4bqw4bqw4bq04bq24bqs4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqs4bqmw4LhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOgVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODw40j4bqow4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4oCcVsOdLsODWcOZSOKAncODw41M4buiw4Phu4zhu4bhu6LDgz9Cw4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG7jsWow5XhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7uWJOw4NZ4buOVeG7ouG7jMODw43hu4Qsw4NH4bug4bui4buMw4NZJcODw43DmeG7ouG7jMODSOG7juG7nsOD4bui4buMI+G7qMOVw4NI4buOxajDlXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bqmw4Lhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6sC/huq7DguG6pknEguG6sOG6sOG6suG6puG6sMSCWeG6tuG6tOG6pOG6ruG6pOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6tuG6ssSC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg8ONI+G6qMOD4bucVOG7osODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg+KAnFbDnS7Dg1nDmUjigJ3Dg8ONTOG7osOD4buM4buG4buiw4M/QsODScOTw4NJQuG7ouG7jMOD4buOxajhu6LDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6psOC4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG7geG7jibhu6Lhu4zDg0jhu7LDg8ON4bqq4bui4buOw4NH4bug4bui4buMw4NH4bq44bui4buMw4Phu4zhu4Isw4NZ4buO4buCWcODSeG7nsOD4bui4buMI+G7qMOVw4NI4buOxajDlcODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg8ONI+G7qkjDg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4NI4bqo4bucw4xX4bqow4NIROG7nMODPeG7ouG7jMOD4bq2w4NI4buOw5VNw53Dg+G7ruG7juG6vuG7osODWcOUSOG7jsODWeG7jlThu6Lhu4zDg1bDneG6qMOD4buOQuG7ouG7jMOD4bui4buMQuG7osODRz1Iw4NE4bui4buOw4M74bqqSMODw43hu5Lhu6Lhu47Dg1bDnTzDg8ONQ+G7nsODR+G6qCx4w4M74bue4bqqLMODSOG7uOG6qMODR+G7oOG7ouG7jHl5ecOD4bucVMOD4buu4buOUuG7ouG7jMODP0Lhu57Dg+G7jOG6qOG7nMOMw4NI4buOw5Thu6Lhu47DgzvhuqpIw4NZxq/DlcOD4bqs4bqseOG6rOG6rOG7q3nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bqw4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhuq7hurAv4bqu4bqs4bqkSeG6sOG6ruG6suG6suG6rOG6tsOCWeG6sOG6pOG6suG6suG6tuG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6tOG6pOG6sOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6BU4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45Ow4PDjSPhuqjDg+G7nFThu6LDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4PDjUzhu6LDg+G7jOG7huG7osODP0LDg0nDk8ODSULhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4M/xq/DlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4NI4buOxajDleG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurDhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54buB4buM4bueQsOVw4NX4bqow4NI4bugw4NYJcOD4buu4buO4bq+4buiw4NZw5RI4buOw4NI4bqqSMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1hVw4NZJMOD4buOI8av4bui4buMw4NJRuG7osODP8OVS+G7osODw41Pw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOVw4Phu47DlU/DncODP0LDg+G7osOJ4bucw4M/JuG7ouG7jMOD4buOxajhu6LDg+G7jMOV4buy4buuw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NI4buyw4PDjeG6quG7ouG7jsODR+G7oOG7ouG7jMODWOG6qMOdw4NZVVnDg+G7jsWo4buieeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PDgsSCxILhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6sC/huq7DguG6pknEguG6sOG6sOG6sOG6rOG6tOG6plnhuqbhuqzhuqzhurbhurLhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqTEguG6tOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6BU4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45Ow4PDjSPhuqjDg+G7nFThu6LDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4PDjUzhu6LDg+G7jOG7huG7osODP0LDg0nDk8ODSULhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4M/xq/DlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4NI4buOxajDleG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLDgsSCxILhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu4Hhu44m4bui4buMw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0Thu6Lhu454w4NZ4buOVOG7ouG7jMODWFXDg8agPMODWeG7jsOd4buCWcODw40j4buqSMOD4buc4bqqLMODWcOV4bui4buOw4NI4buO4buA4bucw4PDjcOVT+G7nHjDg+G7jOG7jsOVw4NI4buO4buK4buuw4Phu5pDw5XDg+G7nMOZWcODSOG6qkjhu47Dg0jhu47DlOG7ouG7jsODO+G6qkjDg1nhu45U4bui4buMw4NWw53huqjDg+G7jOG6qOG7nMOMw4Phu5xUw4Phu67hu45S4bui4buMw4PDjU/Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG7jsWow5XDg0jhu6DDg1nhu45Pw4M7w4zhu5zDg+G7mkPDlXnDg+G7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PDgsSCxILhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6sC/huq7DguG6pknEguG6sOG6sOG6ruG6suG6ruG6rFnhuqThuqbEgsOC4bqs4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqs4bqy4bqm4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg8ONI+G6qMOD4bucVOG7osODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg+KAnFbDnS7Dg1nDmUjigJ3Dg8ONTOG7osOD4buM4buG4buiw4M/QsODScOTw4NJQuG7ouG7jMOD4buOxajhu6LDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6osOCxILEguG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDoCXDncODSOG7hsOdw4NZ4buO4bu4w4PDoMOqw6HDg0fhu6Dhu6Lhu4zDg8ON4bqqw4PDteG7jk/Dg8OgVOG7ouG7jMOD4buB4buMVMODYuG7nkLhu6Lhu4zDgz7hu6Lhu47Dg+G7mkLDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODWcOVS+G7osOD4buu4buO4bue4bui4buMw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP8OVTkjDg1lXw5VP4buiw4PGoOG7juG6qMOVw4Phu5xUw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg+G6q+G7nuG7msOSw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jkLDg+G7sMODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDgz/Gr8OVw4Phu5zhu57hu6Lhu4zDg+G7nMOdVeG7osODw40j4bqow4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4buiQizDg+G7jOG7huG7osOD4buMQMOVw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg+G7nFHDlcOD4bui4buMI+G7qMOVeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurTDguG6ruG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqw4bqu4bqwL+G6rsOC4bqmScSC4bqw4bq2xILhuq7hurDhurBZ4bq04bq04bq04bqk4bq24buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqw4bq2xILhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOgVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODw40j4bqow4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsOD4oCcVsOdLsODWcOZSOKAncODw41M4buiw4Phu4zhu4bhu6LDgz9Cw4NJw5PDg0lC4bui4buMw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG7jsWow5XhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq0w4Lhuq7huqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bqh4bu0w4Phu5zGr8OVw4PDjcOVw4M/QuG7nsOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDg8ONxJDDg0jhu6DDg1fhu4BZw4PDjVThu6Lhu4zDg1nhur7hu6LDg+G7jOG7nuG7msOSw4xXw4NZxq/DlcODWeG7jirDg1g9SHjDg1lXRMOVw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiWcOMO1kt4bqo4buaw5Xhu4zhu6J2w4NIw4zhu6JZw4xXd+G6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurLhurbhurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6sC/huq7DguG6pknEguG6sOG6sOG6sMSC4bq04bqwWeG6rOG6rsOC4bqk4bq04buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aww4LDgsOC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg8ONI+G6qMOD4bucVOG7osODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg+KAnFbDnS7Dg1nDmUjigJ3Dg8ONTOG7osOD4buM4buG4buiw4M/QsODScOTw4NJQuG7ouG7jMOD4buOxajhu6LDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu47FqMOV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6suG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqJZw4w7WS3huqjhu5rDleG7jOG7onbDg0jDjOG7olnDjFd34bqi4bu5cj3Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Phuqvhu57hu5rDksODw6Dhu5rDnUfDg+G7mkLDg8ON4buS4bqow4PDjcOVT+G7nMOD4buaLsODWSPhu7Dhu6Lhu4zDg0lC4bui4buOw4NI4buO4buew4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg+G7nMOdVeG7osODWeG7kOG7nMOD4buOw5VPw514w4NZV0TDlcOD4bui4buM4buOw5VO4bucw4M/QsODxqDhu47hu7DDlcODw43hu4bDncODSOG7juG7nsODw43huqjhu5zDg+G7nEvDg+G7nFThu6LDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4Phu6JCLHnDg+G6q8OV4buow4PDjeG6vix4w4Phu5xU4buiw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODw40j4buqSMODO8OM4bucw4Phu5pCw4PigJxWw50uw4NZw5lI4oCdw4PDjcSQw4NZV+G7sMOD4buiS+G7osOD4buM4buG4buiw4Phu4xAw5XDg+G7jsWo4buiw4M/xq/DlcOD4bucUcOVw4Phu6Lhu4wj4buow5V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu64+w51Z4buO4bueV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6olnDjDtZLeG6qOG7msOV4buM4buidsODV8OV4buM4buOWXfhuqLhu7nhur9D4bui4buOw4PDoCPhu6jhu6Lhu4zhu7cv4buu4bu5

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]