(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên mạng xã hội và cộng đồng y khoa đang lan truyền những thông tin đa chiều về tác dụng điều trị của vitamin D đối với bệnh nhân mắc Covid -19 . Chính vì vậy mà mọi người săn lùng và đổ xô đi mua vitamin D để sử dụng.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juKAnOG7jMOd4buO4buR4bqhMOG7lMOiOOG6peKAneG7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4buT4buU4bql4bq1MTAu4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqXhurU+4buU4buRduG6vMO64buT4buULcagUuG7lOG7jC/DneG7juG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buMKOG7juG6pOG6tSUw4buUIMOaMC7hu5Thur/hu6Thu5QhYSjhu5Thur1V4buU4buyYTAu4buU4bu2OTAu4buU4buB4buUXSExU+G7lOG7tlMwLuG7lCJTMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buUMCHhurswLuG7lOG6pSE3MC7hu5ThuqUoMOG7lOG7tlPhu5Thu7IhKCbhuqfhu5Thur0m4buU4bqlVOG7suG7lOG7tOG6qzAu4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqXhurU+4buU4buyYlPhu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lOG7k+G7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lMOdPzAh4buUMCHhu6ww4buUIMWo4buy4buMLyjhu47hu4wo4buO4buU4buRMeG6vSjhu7Thu5QtxqBS4buMLyjhu47hu4wo4buOTuG7jC8o4buO4buMKOG7juG7lOG7kSEpMCHhu5Thur084buU4bq9V+G7geG7lCBV4buUIDQo4buUMC5kw6Mo4buUw6Lhu6Yw4buUIuG6qTAu4buU4bq9VeG7lOG7tsOh4buU4bq/N+G7lOG7tijhu5Qg4bqnU+G7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4buT4buU4bu2OuG7lMOi4bq54buU4bu04bqrMC5O4buU4buMLyjhu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG7tOG6pSHhuqcgw53hu5Qo4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RQxqBR4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bue4buc4bue4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msagxqAvxqDhu5bhu57hu7TGoOG7llLhu6LGoMag4bue4bqlxqDhu6BSUiJQLVPGoE5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jigJzhu5Thu5HhuqEw4buUw6I44bql4oCd4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7YoJuG6p+G7lOG6peG6tT7hu5Thu5F24bq8w7rhu5Phu5QtxqBS4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUMagUeG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nuG7nOG7nuG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4butYeG6peG7lMOiOOG7lCIxw5oo4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5ThuqXDmijhu5Thu7JU4buy4buUISg/4bqn4buU4bqlIeG6pzjhu7Lhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tj5T4buUw51VMOG7lOG6pSFVMCHhu5ThurchOOG7lOG6veG6oyjhu5QuKFThu5Thu7RTMeG7lOG7tmEwLuG7lOG7siF74buU4bq9VSjhu5Thu7Ih4bqr4buy4buUMC4hPDDhu5Thu7Y5MC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw4JT4bqn4buUw53DmTDhu5ThuqUoMOG7lOG6pSHDoyjhu5TDosOp4buU4buyYlPhu5ThurzhuqThurzhu5rhu6Ih4buU4bq9JuG7lOG6vSg/4buy4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5Thu7Iy4buU4bqlVOG7suG7lOG7tOG6qzAu4buUIlUg4buULijDmSDhu5QwLuG6p+G7geG7lOG7suG6oeG7lCDFqOG7suG7lOG7kXbhurzDuuG7ky3GoFJN4buUImTEgzAu4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5TDnVQw4buU4bq1U+G7lOG6peG7pjAu4buU4bq9NOG6pU7hu5ThuqTDmijhu5Thu7JU4buy4buUISg/4bqn4buU4bqlIeG6pzjhu7Lhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tj5T4buUw51VMOG7lOG6pSFVMCHhu5ThurchOOG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlNN4buUw6JT4bqn4buUXSjhuqXhu5ThuqXhu7jDouG6peG7lDAhUzAh4buU4buRduG6vMO64buTLcagUuG7lOG6pSE84buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Hhu5Thur1V4buU4buT4buU4buyYzAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUw51UMOG7lOG6tVPhu5Thur3huqMo4buUw6I44buUImTEgzAu4buUIuG6ozDhu5Qgw6Ao4buUMC5V4buBTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7kTLhu5ThurXhu67huqXhu5QwISgm4bqn4buUMC4hKCUw4buU4buyxJHhuqfhu5Thur0m4buU4bqlVOG7suG7lOG7tOG6qzAu4buU4bqlIVfhuqXhu5TDosOp4buU4buyYlPhu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lOG7k+G7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lOG7tigm4bqn4buU4bql4bq1PuG7lOG7kXbhurzDuuG7ky3GoFJO4buU4butYeG6peG7lDAuISglMOG7lOG7ssSR4bqn4buULlYw4buU4bu24bus4buB4buU4bu24buk4buU4buyIcSRMC7hu5QgKDAh4buU4bq1xq8wLuG7lMOdw6Hhu5TDouG6pzAu4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5QiVSDhu5QuKMOZIOG7lDAu4bqn4buB4buU4buy4bqh4buUMCEoOyDhu5ThuqXhurXhuqkwLuG7lOG7tmTDozAu4buUITfhu5Qh4buu4bq34buU4buy4buu4bq34buU4bqlKTAh4buUw5No4bq0w7rDkuG7lOG6r+G7lOG7ssOZ4buUMCHhurswLuG7lDAuZMOjKOG7lOG6pSEoKuG6p+G7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4buT4buU4bq9VeG7lDAh4bq7MC7hu5QwLmTDoyjhu5Thu7Iy4buUIMSR4buy4buU4bu2YeG7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4buT4buU4bq9ZVPhu5Thurchw5koTuG7lOG7ry4hKCUw4buU4buyxJHhuqfhu5Thu7Ihe+G7lOG6tVPhu5Thur0oP+G7suG7lMOdw6Hhu5TDouG6pzAu4buU4bq9KOG6pVMgKDDhu5Thu5Phu5QuKOG6reG6t+G7lC4ow5kg4buUxqDhu5rhu4rhu5QwLuG6p+G7geG7lOG7suG6oeG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buUaOG6tMO6TuG7lHUoP+G6p+G7lOG6s+G6p8OZ4buUw53DmTHhu5Thur0/4buU4bu2ZMSD4buy4buUMCE8MOG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5ThurU24buU4bq1P+G6peG7lDAh4buu4bql4buU4bqv4buUMCHhurswLuG7lDAuZMOjKOG7lOG7sjLhu5QgxJHhu7Lhu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lOG7k+G7lOG6pSHhu67hurdO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bq8KD/hu7Lhu5TDncOh4buUw6LhuqcwLuG7lOG6vCjhuqVTICgw4buU4buT4buU4buyMzDhu5ThuqXhuqnhu4Hhu5ThuqUh4bqnYeG7suG7lOG6vVUx4buUMDkwLuG7lOG7tmHhu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lOG7k+G7lOG7smJT4buUw53DmjBN4buU4bq9KD/hu7Lhu5TDncOh4buUw6LhuqcwLuG7lMagTuG7luG7luG7luG7lOG6peG6oyjhu5Thu6JO4buW4buW4buW4buUw7rhuqbhu5Thur0o4bqlUyAoMOG7lOG7k+G7lCDDoCjhu5QwLlXhu4Hhu5QiVeG7lCIoJuG6p+G7lCJkxIMwLuG7lOG7tmLhu5Thu7IhMeG7lCFW4bqn4buUISrhuqXhu5QgNCjhu5QwLmTDoyhO4buU4bqk4bqn4buB4buUMCEoJTBN4buUMCHhurswLuG7lDAuZMOjKOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7siFYMOG7lOG7tjFUMOG7lCJV4buU4bqlISgq4bqn4buUIeG6q+G6peG7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4bqlITzhu5TDoiThu5Thu7JWMOG7lCIoJuG6p+G7lOG7slMx4buUIeG6oTBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buvIWThu5Thur1X4buBTeG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lMOdxq8wLuG7lOG7siHEkTAu4buUXSExU+G7lCE04buy4buUMFUx4buU4buyITHhu5ThuqUh4buu4buB4buU4bq9KD/hu7Lhu5TDncOh4buUw6LhuqcwLuG7lOG6vSjhuqVTICgw4buU4buT4buU4buyMuG7lOG6pSE64buUw53DmTHhu5Thur0/4buUw53DmjDhu5RdITUo4buU4bq9KD/hu7Lhu5Qgxajhu7Lhu5Thu5F24bq8w7rhu5MtxqBS4buUIFXhu5Thu7Ihe+G7lC4o4bqt4bq34buU4bql4bumMC7hu5RdIVQwLuG7lOG6pSE6TeG7lOG7tjrhu5RdISjhu5Thu7LhuqHhu5Thu7Y+U+G7lOG7smJT4buU4buyIeG6rTAu4buU4bqlU+G7lCDFqOG7suG7lOG7kXbhurzDuuG7ky3GoFLhu5TDoiThu5QuKMOZIOG7lDAu4bqn4buB4buU4buy4bqh4buUw50+4buU4bql4bq14bqv4buUMOG7qDAu4buU4bq9VeG7lOG7tigm4bqn4buU4buyIXswIeG7lCE/4buUICg7MOG7lOG7tD7hu7IhTuG7lMO0JTDhu5Thu7LDmjAh4buU4bu2Mk3hu5Thu7JWMOG7lOG6pSFTIOG7lF0hw5kx4buU4buH4buUXSgqMOG7lOG7smJT4buU4buyVOG7suG7lMOdVOG7suG7lMOifeG7lOG7siHhuqfhu4ElMOG7lCA3MOG7lOG7tjrhu5Thu7Iy4buU4bqlITrhu5Qiw6lT4buU4buyITQw4buUw6LDmTDhu5ThurchWCDhu5Thur3huqMo4buUIVUg4buUImTEgzAu4buU4bq3IeG6qeG7lCHEg+G6t+G7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5RdISjhu5TDouG6ueG7lOG7tOG6qzAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7juG6pCHhuqfhu5ThurYhZOG6oTAu4buML+G6t+G7jg==

Thu Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]