(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21-9-1954, Bác Hồ viết bức thư thăm hỏi, động viên và căn dặn bộ đội, cán bộ và các gia đình từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc: “Đồng bào đã phải tạm xa quê hương, nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng bào miền Bắc. Nam Bắc vẫn là một nhà”. Sự động viên kịp thời của Bác đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho đồng bào miền Nam và thổi bùng “ngọn lửa đoàn kết dân tộc”, để rồi những con tàu xuất phát từ miền Nam chở hơn 50.000 đồng bào, chiến sĩ, học sinh ra miền Bắc với mong muốn “Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu47hu7Hhu6vEkeG6smfhurTEkeG6sm/EgsSRxanhu5vhurLEkS3EkeG7juG7seG7q8SR4bqyZ+G6tMSR4burcXLhu6Xhu4XEkeG6snXhu6ty4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6reG7qnFn4bq8xJHhurnDqS3hu4Mtw6nhu4PDquG6veG6t8SR4buMZuG7j8SRUuG7s8SRw4lz4bub4bqyxJHhu41C4buPxJHhurJy4bqqxJHhurJyw6zhu6nEkXJ3c+G6t8SRw7Thu7Xhu6txxJHDiXPGoeG7q8SRw4lnxJHhu4/DrOG7q8SRw7XEqeG7q8SR4buN4bu1xJHDtOG7tXPhurfEkeG7j2bhu6vEkeG7jeG7tcSRw4lnxJHhu49m4buPxJFxc+G7hcSRw7R14burcsSR4bqyQ8SR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHhurDhurThu7XhurLEkeG6snLDuuG6ssSR4bqyb8SCxJHFqeG7m+G6ssSR4bqw4buFxJHhu4zhu4vhu4/huq/EkeKAnMOU4buz4burccSR4buNZ+G7scSRw7TDrcSRxIJyaXPEkeG6smjhu6nEkeG6uuG7hcSR4bqu4bq0xqHEkXLhuqpB4burceG6t8SR4burcuG6quG7q3HEkcawaHPEkcO04bqq4bqg4buPxJFxbuG7q8SRLOG6sOG6tOG7q3HEkeG6qkHhu6txxJHDlGnhu6tx4bq3xJHhu45ydOG7q3LEkcSCcuG6rOG6t8SRcW7hu6vEkeG6ruG6tGzhu6vEkcO04bu1c8SRw4lnxJHDtOG7s+G7q3HEkeG7jWfhu7HEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7jOG7i+G7j+G6s8SR4buq4buF4bupxJHhu4zhu4vhu4/EkcOJw7Lhu6vEkcawZ8SR4bup4bu14bqyxJHhu6tyZ+KAneG6s8SRO0TEkcO04bu14burccSRw4lzxqHhu6vEkcWpw7rEgsSR4bqycsOAc8SR4buP4bqs4buFxJHhu4xm4buPxJHDtMOtxJHhu4/hu7fEkcOJ4bqoxJHhu6lo4burcsSR4bup4buXxJHhurJz4burcsSR4bqycm7hu6vEkeG7j3Lhu7HEkcO04buz4burccSR4buNZ+G7scSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHDiWfEkeG6snLhu7dzxJHhu43huqThu6txxJHigJzhu6txduG7q8SRxrDEkOG7hcSRw7Thu7Fn4burxJHFqeG7m+G6ssSRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/igJ3hurfEkcO04bufxJHhurDhu7NzxJHhu6tyReG7q3HEkeG7j+G7seG7q8SR4bqyZ+G6tMSR4bq64bq0beG6ssSRxIJyZuG6ssSR4bqyQ8SR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHhu49y4bqixJFyQeG7q8SRw6pl4bqzZWVlxJHDtOG7s+G7q3HEkeG7jWfhu7HhurfEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurbhu6XhurfEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSR4bqw4buFxJHhu6lz4bud4burxJHhu4zhu4vhu4/EkcOJw4FzxJHhu6nhu7Hhu6txxJHhu6nhurTDveG7q8SR4oCc4buo4bu5c8SR4burceG6qsOAc8SR4bq24buXxJHhurLhuqThurzEkeG6snLhu5Hhu7HEkeG6tkLhu4/EkeG7qXXhu6tyxJHhurJy4buF4bupxJFxc+G7hcSRw4ln4buxxJHhu4954burccSR4buP4bq04bu14buPxJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burcmfigJ3hurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurLhu5HhurrhurIt4buFxrBzceG7q+G6r8SR4buP4buR4bur4bqy4buR4bqw4bqxZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkeG6v8OpZcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq54bq54bq5L+G6ucOp4buBw7XDqsOpw6plw6rhur3DqeG6ssOq4bq54bq74bq74buHxrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDocOp4bq/w6pkxJHhu4XGsOG6ssOhZOG7juG7seG7q8SR4bqyZ+G6tMSR4bqyb8SCxJHFqeG7m+G6ssSRLcSR4buO4bux4burxJHhurJn4bq0xJHhu6txcuG7peG7hcSR4bqydeG7q3JkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fk4bq/w6llZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buOZuG7j3LEkcO0bOG6vMSR4bq/4buHxJHhu6vDrOG7qeG6t8SR4bq24buF4bq0xJHhu49yc+G7m+G7q8SR4bqycuG7i+G7q3HEkcOUc+G7o+G7q8SR4buMc8ah4burxJEmcuG6rMSRw4nhu4Xhu6txxJHDteG7tXPEkeG7q8Os4bupxJHhu49ybOG6tMSR4buPcm3hu6vEkcO04bu14burccSRw7TDuuG7hcSR4buPbuG6tOG6t8SR4buN4bq04bu14buPxJHhurJyROG7j8SRw7Vs4burxJEmcmbEgsSRxIJyaXPEkcWpw4rEkVJz4bujxILEkcO0w7rhu6tyxJFR4buR4burw6jDieG7kcSRw6JRc0Et4bur4buRLcOJQeG6pcSR4burw6zhu6nEkcOp4buDw6rhur3EkcOJ4budxJHDtHXhu6tyxJHhu49yw7nEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurZE4bq3xJHGsG/EgsSRxrBoc8SRcuG7r+G7hcSR4buNdeG7q3LEkeG6osSRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qcSRw4lnxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4buxZ+G7q8SR4buPeHPEkcOUeeG7q3HEkcOV4bqqQeG7q3HhurfEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhurLhu4XEkcO0w63EkeG6suG7t8SR4buPckLhu4/EkeG7j3LhurThurzhu5/hu6vEkeG6ruG6tGzhu6vEkcOJZ8SRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkcO1bOG7q8SR4buPcnThu6tyxJHDtGnhu6txxJHhurJDxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6sm/EgsSRxanhu5vhurLEkeG6sOG7hcSR4bupc+G7neG7q8SR4buM4buL4buPxJHhurJDxJHDtG7hurTEkeG6snJm4burccSR4buHLcOp4buDw6rhur3EkcO04bub4burxJHDqS3Dqi3DqeG7g8Oqw6rEkeG6smhzxJHhurvEkcO0c+G7n+G7qcSRP+G6tOG6vMSR4buqckHhu6vEkcOi4buMdeG7q3LEkcOUw7rhu6ty4bql4bqxxJHhu47hu4Xhu7HEkcavw63hu6tyxJHDosOU4buz4burccSRLHJmxILhuqXEkcOJZ8SR4bqyw7nhu6tyxJHhu45nxJHhu6jhu4XhurThurPEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRw7ThuqrhuqDhu4/EkcOUaeG7q3HhurfEkeG7qnJnxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4buPcnbhu6vEkeG7j2nhu6txxJHGr2jhu49yxJFSw4FzxJHDouG7q+G7heG6vMSRxrBnxJHEgnLhuqrDgOG7q3HEkT/hurRp4burccSRLHPhu5vhu6vhurfEkSwmxJE7buG7qcSRO0Hhu6vhuqXEkcawZ+G7qcSR4burQXPEkcO04but4burxJHhurJz4bubxILEkeG7j2bhu6vEkeG7jeG7teG6t8SR4buPcnPhu5vhu6vEkeG6tuG7peG6t8SRw7Thu7Phu6txxJHhu41n4buxxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6sOG7hcSR4bqyb8SCxJHFqeG7m+G6suG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtUeG7rcSCxJHEgnJu4burxJHDiWfhu7HEkeG6snLhu4vhu6txxJHGsOG6oHPEkeG7j+G6rOG7hcSR4buP4bq04bu14buPxJHFqXJm4burccSR4buPcnPhu5vhu6vEkeG7j3LDveG7q3HEkeG6snJE4buPxJHDtWzhu6vEkSZyZsSC4bq3xJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcSCcmlzxJHDtcO94buPxJHhurLhu7Fn4burxJHhu43hu7XEkeG6tkLhu4/EkeG7q3HhuqrDgHPhurfEkeG6tkLhu4/EkeG7j+G6rOG7hcSR4buPcuG7scSR4buPcnPhu5vhu6vEkeG6suG6sOG6qsOA4burceG6s8SRLHLGoeG7qcSRw4ln4buxxJHDtOG7reG6t8SRcmjhu6vEkXJm4bur4bq3xJHGsOG6qMSRxrDhuqbhurLEkcO0w63EkcawZ+G7qcSR4buPcuG7scSR4bup4bqk4buFxJHhu6ln4burccSR4bqycm3hurLEkeG7jWbhurLhurfEkcaw4bqqQeG7q3HEkeG6snJE4buP4bq3xJFyZ+G7q3HEkeG6snPGoeG6tMSRw7XhuqThu6txxJHhu43DusSR4bqycnPhu5vhurTEkXLhuqbhurLEkeG7q3Fyc8ah4bupxJHhurLhurB24burceG6t8SR4buraOG7q8SRw7Thu61zxJHDtMOtxJHhurpp4bq8xJHhurDhu4XEkeG6osSR4burcnPhu53hurTEkeG7q0Fz4bqzxJEs4bqw4bux4burccSRw7Rz4bud4bq0xJHFqXPhu6Phu6vEkcWpcuG7rcSRxalyw6zhu6vEkeG7q3LhuqrEkcOJb+G6vOG6t8SR4burcuG6quG7q3HEkcOJw4FzxJHhurJ14burcsSR4buPaeG7qcSRxrDDgeG7q8SRw4lnxJHhurJz4burcsSR4bqycm7hu6vEkeG6suG6sGbhu49yxJHhu6tyc+G7o+G7qcSR4buP4buF4bux4bq3xJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRw7TDrcSR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHhu6tyc+G7o+G7qcSRw4nhuqbEkeG7qWfEkcOUaeG7q3HhurfEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJFxc+G7heG7scSR4buPcuG7scSRw4nDgXPEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhu49ybOG7qcSR4oCc4bqyb+G7q8SR4bqydeG7q3LEkeG7j3LhurTEkcO0ZuG7seKAneG6s8SRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHDtMOtxJHGsG/EgsSRw6nhurnEkeG6suG6sGjhu6nEkcO04but4burxJHhurJz4bubxILhurfEkcO04bu14burccSRw4lzxqHhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6sm7hu6txxJHGsMOBxILEkeG7qnJs4burxJHDtWzhu6vEkeG6skPEkeG7qXPhu53hu6vEkeG6uuG6tHlzxJHDtOG7m+G7q8SR4bupc+G7neG7q8SR4burw4JzxJHDtOG7reG7q3HEkXHhu63EgsSRceG7ueG6t8SRxrDhurThu7Phu6tx4bq3xJHhu6tC4buF4bq3xJHGsGbEkcWpw6jEkcO1ROG7q3HEkXJB4burxJHDqeG6s2VlZcSRcXPhu4Xhu6vEkeG7q3JnxJHGsGfhu6nEkeG7q0FzxJHhuqLEkeG6smjhu6nhurfEkcawZ+G7qcSR4bqy4bqwaOG7qcSR4bq6ZuG6t8SR4buN4buj4burcsSRw4lz4buj4bur4bqzxJHhu6pxZ+G7q3LEkeG6vMSR4bqy4bubxJHDtMOtxJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhu6nhu7XhurLEkeG6suG6sGjhu6nEkeG7j23EgsSR4buPQuG6tMSR4bqyaHPEkTtu4bupxJE7QeG7q+G6t8SR4bq5xJHhurLhurBo4bupxJHhurzEkeG6suG7m8SRw7TEqeG6ssSR4bqixJHhu49m4buPxJHhurrDrcSRUuG7seG7ieG7q3HEkT/hurThu4Xhu6txxJHDoiwmxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhuqXEkcOJZ8SRUuG7seG7ieG7q3HEkcav4bu14buPxJHDolLhu7Hhu4nhu6txxJFS4but4buF4bql4bq3xJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhu43hu6Phu6tyxJHhurpmxJHhuqLEkeG6usOtxJEscnPhu6PhurTEkcOUecSRw6Lhu6vhu4XhurzEkcawZ8SR4bqycsO6xJHhurLhurBt4burxJEscnPhu6PhurTEkVLhu63hu4XhuqXEkcO04bufxJHhu49yw6zhu6nEkeG6tuG7reG7j8SR4bq2QuG7j8SRxalyd+G7kcSR4buPcuG7scSR4buPZuG7q8SR4buN4bu14bq3xJHDtOG7s+G7q3HEkeG7jWfhu7HEkcOJZ8SRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nhurPEkeG7jmbhu4/EkcO0w7rhu4XEkcSCcuG6qkHhu6txxJHhu6ty4bqq4bqvxJE/4bq0aeG7q3HEkTLhuqpB4burceG6t8SR4buqceG7hcSRO0Hhu6vhurfEkcOUeeG7q3HEkTtB4bur4bq3xJFS4bux4buJ4burccSRUuG7reG7heG6t8SR4buqeeG7q3HEkeG7jsO94burceG6t8SRLHJz4buj4bq0xJFS4but4buF4bq3xJEzxqHhu6vEkcOUw7rhu6ty4bq3xJEscnbEkTLhurRs4bur4bqz4bqz4bqzxJHhu4/hurThu6txxJHhu49txILEkXJn4burccSR4burcWfhu6vEkeG7j+G7seG7q8SR4bqy4bqwbOG6tOG6t8SR4buN4buv4bq3xJHGsOG6oOG7q+G6scSRcmfhu6txxJHDiWjhu6vEkeG7j+G7seG7q8SRcWfhurfEkcOJw7rhurLhurfEkXJn4burccSR4buPcuG6puG7j8SR4burcWfhu6vEkeG7jeG7tcSR4bqu4bq0buG7q8SRZuG7seG6t8SR4buPcsOs4bur4bq3xJHhu6ln4bur4bq3xJFm4buxxJFt4bup4bq34bqz4bqz4bqzxJHFqcO6xILEkeG6snLDgHPEkcSCcuG6puG7j8SRw4nhuqbEkeG7q3LhurTEkeG7j27hurTEkeG6tnPhu6tyxJFy4buxaOG6suG6t8SRw7TDgHPEkeG6tsO94burccSR4buP4bqs4buFxJHhu49m4burxJHhu43hu7XhurfEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurbhu6XEkcOJZ8SRw7Thu7Phu6txxJHhu41n4buxxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6sm/EgsSRxanhu5vhurLhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7qnLhuqrEkcO04but4burxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG6snJs4burxJHDtHPEkeG6uuG7hcSR4bqy4bqw4bqixJHDieG7neG6t8SRw7XhuqTEkeG7j+G7r+G7q8SRw4lt4bqyxJHDiWnhurfEkeG7q3Fyw6jhu7HEkcWpcuG7rcSR4burcuG6quG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkcO1bOG7q8SRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buFxJHGsMOC4buPxJHDtOG7rcSRw7TDrcSRw7Vn4burcsSR4bqybeG6ssSR4buPacSR4burckXhu6txxJFxdcSR4bqyw73hurLEkeG7q3Jt4bqyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qXXhu6tyxJHhu49y4buxxJHDtOG7s+G7q3HEkeG7jWfhu7HEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7quG7heG7qeG6s8SRLOG6sOG7seG7q3HEkeG7gcSRw7ThuqDhurLEkcOi4bqyQ8SRw6nDqi3DqWUtw6nhu4PDquG6vcSRw7Thu5vhu6vEkcOpLcOqLcOp4buDw6rDquG6pcSRw7TDrcSR4buP4butxJHDqeG6s+G7h+G6v+G7g8SR4bqycuG6qkHhu6tx4bq3xJHhu43hu6Phu6tyxJHhu41z4burcuG6t8SR4bq94buB4bqz4bq74bq94bq/xJHhu49m4burxJHhu43hu7XhurfEkcOq4bqz4buD4bq54bq5xJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LhurfEkcOp4bqz4bq94bq94bq7xJFxc+G7hcSRw7R14burcsSR4buPZuG7q8SR4buN4bu1xJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6sm/EgsSRxanhu5vhurLEkcOJ4budxJE7buG7qcSRO0Hhu6vEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6pybOG7q8SRw7Vs4burxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcO04but4burxJHhurJz4bubxILhurfEkeG7j3LDrOG7qcSR4bq24but4buPxJHhurJv4burxJHhurJ14burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buO4bqo4burccSR4buPcnThu6tyxJHhurJDxJHDtGzhurzhurfEkeG6tuG7heG6tMSR4buPZuG7j8SRw7ThuqDhurLEkeG6sm/EgsSRxanhu5vhurLhurfEkeG7j2bhu6vEkeG7jeG7teG6t8SR4buPcnPhu5vhu6vEkeG6tuG7peG6t8SRw7Thu7Phu6txxJHhu41n4buxxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu43DvcSR4bqy4bqwdOG6t8SR4burceG6qsOAc8SR4bqyc+G7m8SCxJHhurLhuqbhu4/EkeG6snLhu5Hhu7HEkXJ24buPxJHhurJoc8SR4buPZuG7j8SR4buPQcSR4bq24bqixJHDtGfhu7HEkeG6smjhu7HhurfEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7jXPGoeG7q8SR4buPcuG7m8SRw4ln4buxxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSRw4nhuqjEkeG6suG6sOG7heG7q3HhurfEkeG6sm/EgsSR4bqy4bqw4bq04burccSRcnbhu4/EkeG6sm/EguG6t8SR4bqww6jhu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJHDiWfEkeG6suG6sOG6quG6ouG7q3HEkeG6snJn4burcsSR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0beG6ssSR4buM4buL4buP4bq3xJHhurLhurDhuqLEkeG6snJn4burcsSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkeG7q+G7r+G7q3HEkeG7j8O94bqyxJHEgnLhuqbhu4/EkcOJ4bqmxJHhu49y4buxxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkcWpcmbhu6txxJHhu49yc+G7m+G7q8SR4buPcsO94burccSR4buo4buCxJHhu4/huqjhu6txxJHhu6ty4bqqxJHhurJmc8SR4bqycnPhu5vhurLEkcO0beG6ssSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG6tuG7heG6tMSR4burZ+G6vOG6s8SR4buqcnPhu53hurTEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurbhu6XEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7quG7heG7qcSR4bqyb8SCxJHFqeG7m+G6ssSR4bqw4buFxJHhu4zhu4vhu4/EkcO0w63EkcO0c8SR4bq6bOG6vMSRw7VE4burccSR4buqeeG7q3HEkeG6suG6sOG6qsOA4burccSRJnLDguG7j8SRw5Xhu7HhurfEkeG7qnnhu6txxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkSxyaOG7j3LEkSxyZ+G7q3LhurfEkeG7qnnhu6txxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkcav4buF4bupxJE7QeG7q+G6t8SR4buqeeG7q3HEkeG6suG6sOG6qsOA4burccSRLHLDveG7q3HEkeG7qnJt4bqy4bq3xJHhu6p54burccSR4bqy4bqw4bqqw4Dhu6txxJEzxqHhu6vEkeG7qOG7guG6s+G6s+G6s8SRceG7rcSCxJHEgnJu4burxJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhu49BxJHhurbhuqLEkcOJb+G6ssSR4buPcm3hurLEkeG7jeG7heG7q8SRw7Ru4bq0xJHhu49y4buxxJHhu47hu6oyUuG6t8SR4buPcnPEkcOJc+G7o+G7q8SR4bq2QuG7j8SR4burceG6qsOAc+G6t8SR4bq2QuG7j8SR4buP4bqs4buFxJHhu49y4buxxJHhu49yc+G7m+G7q8SR4bqy4bqw4bqqw4Dhu6txxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcOUxKnhu4/EkeG7jXPhu6PhurLEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhu4/hu7Hhu6vEkeG7keG7qcSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHhuqLEkcawaHPEkXJ24buPxJHhurJvxILhurfEkeG6tnPhu6tyxJHhurbDveG7q3HEkcOJZ8SRceG7i+G7q8SR4buN4butxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkcO0w4BzxJHhu6l14burcsSRw4nDgXPEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7jOG7i+G7j+G6s8SRUuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buqeeG7q3HEkeG7jsO94burccSRxrBnxJHDtMO64buFxJHEgnLhuqpB4burccSR4buP4bqs4buFxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkcO04but4burxJHhu6tyc+G7neG6tMSRw7Thu7Phu6txxJHhu41n4buxxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG7q3Jt4bqy4bqzxJEwZ+G7scSR4burw6zhu6nEkcOp4buDw6rhur3EkcOJZ8SRw6nhu4PDqsOq4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6tn4bq8xJHDtOG7reG7q8SRcW7hu6vEkeG6uWVlxJFxc+G7hcSRw7R14burcsSRw4lnxJFxbuG7q8SRw6nhurNlZWXEkXJ24buPxJHhurZz4burcuG6t8SR4bq2c+G7q3LEkcOJc8ah4burxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkcOJ4budxJHhurZz4burcsSR4bq2w73hu6tx4bq3xJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkeG6osSR4buPZuG7j8SR4bq6w63EkVLhu7Fn4burccSRUXPhu4Xhu6tx4bq3xJEs4bqw4bq04burccSR4buOcnThu6ty4bq3xJEwaOG7q8SRUuG7r+G7heG6s8SRLGhzxJFy4bq04bq84buj4burxJE/4bq0aeG7q3HEkTLhuqpB4burccSRxrDDguG7j8SR4buNbeG6vMSRcXPDgMSR4buP4butxJHDqcOpxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bqycmfhu6tyxJHGsG/EguG6s8SRUXNm4buxxJHDiXPGoeG7q8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkcawROG7hcSR4buPcnbhu6vEkcawZ8SR4burckXhu6txxJHhurJybuG6vMSR4buPecSRcXNm4buxxJHhurLhurDhu5XhurfEkeG6vMah4bq0xJHhuq7hurTDisSRcnbhu4/EkeG6tnPhu6ty4bq3xJHhu4/hu7FzxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkXJ24buPxJHhu6ty4bqqxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3F5c8SR4burcmfEkeG7j+G6rOG7hcSR4bupdeG7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcavZ8SR4bqycuG6qsSRxanDisSRcXNm4buxxJHDieG6psSRLOG6sOG6qsOA4burccSRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6tsO9xJHhu4PEkcOi4bq6w63EkT/hurRp4burccSR4buqcXbhu4/hurfEkXLhurThurzhu6Phu6vEkT/hurRp4burccSRMuG6qkHhu6tx4bqlxJHDiWfEkcawZ8SR4bup4bu14bqyxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkcO0c8SRw7Thu63hu6vEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupxJHhurbDgeG7qcSR4burcm3hurLEkeG6osSRO27hu6nEkTtB4bur4bq3xJHhurJybuG6vMSRcXNm4buxxJHGr8ahxJEwaOG7q8SRJnJzxqHhu6vEkeG6suG6tOG6vMSRw7TDrcSR4bupbeG6ssSR4buPZuG7j3LEkcO0bOG6vMSRw4lnc8SR4burw6zhu6nhurfEkeG7q3Lhuqrhu6txxJHhu4/hu7Hhu6vEkXFmc8SR4bqycm7hurzEkcawZ8SR4buPecSRxq/GocSRLHLDusSRxq/hu7Xhu4/EkXJz4buj4burxJHhurbDveG7q3HEkeG6smhzxJHhurJyeeG7q8SRw6rhurfEkeG6usOtxJE/4bq0aeG7q3HEkVLhuqThu6txxJHDoiwmxJE7buG7qcSRO0Hhu6vhuqXEkcWp4bufxJHGsGhz4bqvxJHigJzhu4zDvcSR4bqyeXPEkcWpcnPEkeG7j+G7r+G7q8SR4bq2w73hu6txxJHhu6ts4burccSR4burc+G6tMSR4bqyQ+G7q3HEkeG7jULhu4/EkeG6snLhuqrEkeG7j+G6rOG7hcSR4buPZuG7j8SRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkXHEkHPEkcOJ4bud4bq3xJHhu6tyReG7q3HEkeG7jULhu4/EkWnhu6tyxJHhu6nhu7XhurLEkeG6snLDgHPEkeG6snLhu4Xhu6tyxJHhurrhurRs4bur4bq3xJHDieG7ncSR4burckXhu6txxJHhurJybuG6vMSR4buPecSRcXNm4buxxJHhurLhurDGoeG7q8SRw7Rt4bqyxJHhu4zhu4vhu4/EkcO1Z+G7q3LEkeG7j3Lhu7HEkXJ24buPxJHhurZz4burcsSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bupZOG6s+G6s+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtxq9u4burxJFxc+G6osSR4buP4bq0w73hu6vEkeG7q3Jv4bqyxJHFqcOK4bq3xJHhu6tyReG7q3HEkcO14buv4burccSR4bqyckHEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqycm7hurzEkXFzZuG7scSRxq/GocSRMGjhu6vEkSZyc8ah4bur4bq3xJHhurJ5c8SRccSpxILEkcWpcnnhu6txxJF04bqyxJHhu41nc8SR4bqyckHEkcOJ4budxJEs4bqw4bqqw4Dhu6txxJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7quG7heG7qeG6s8SRLOG6sOG7seG7q3HEkcO04butxJHhu4/hu63EkXThurLEkeG7q3Jt4bqyxJHhurvEkeG7jWdzxJHDieG7ncSR4oCc4bupw71zxJHhurJ14burcuKAncSRcXNF4buFxJEs4bqw4bqqw4Dhu6txxJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7quG7heG7qcSR4bq2w73EkeG7g8SRw4lnxJEs4bqw4bqqw4Dhu6txxJFyduG7j8SR4bq2c+G7q3LEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7quG7heG7qcSR4bq2w73EkeG6ueG7h8SRLHLhu4Xhu6tyxJE7QeG7q8SRw6ImcuG6rMSRxq/DiuG6t8SRUmfEkeG7quG7heG7qeG6peG6r8SR4oCc4buqxJDhu4XEkcOJ4buv4burccSR4bqycuG7m8SRxanhu4bEkcawaHPEkXFu4burxJHhu6ty4buF4bq0L8SROkHhu6nEkeG6sMOB4bupxJFyZ+G7q3HEkeG7qXPEkeG6suG7reG7j8SR4burcWnEkeG7qWfhurQvxJEscm7hurzEkeG6suG6sOG7r8SRccSpxILEkcawaHPEkXlzxJHhurbhurThu6txxJHhurbhuqrDgeG7q3EvxJHFqOG7hsSR4burc+G7o+G7qcSR4bqy4bqwZ+G7scSRw7Vs4burccSR4buNc+G7m+G6ssSRccSQc8SRw7Rs4bq0L8SRLOG6sOG6qsOA4burccSR4buDxJEtxJEscuG7heG7q3LEkTtB4burxJHhu6lt4bq8xJHhu6tyw7rEgsSR4buPbuG6tC/EkeG7qnLDusSCxJHhu6nhu7Hhu6txxJHhu6tyw7rEgsSR4burcsOBxJHhurJy4bq04bqixJHhu6t54burccSR4bq2bOG6tC/EkeG7jmnhu6tyxJFxc2fEkcO1w7LhurTEkeG6ssOBc8SR4buP4buv4burxJHhurLhuqpBc8SR4bupw61zL8SRLHXhu6tyxJHhurLhurDhu5XEkeG6ruG6tOG7hcSR4bqw4buzc8SRw4nDsuG7q8SR4bqycuG7i+G7qcSRxrBs4bq04oCd4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu45yw7nEkcO0ZuG7q3LEkXFzZsSRw4nhu53EkeG7q3JF4burccSR4bqycmfhu6tyxJHhurJE4bq04bq3xJHhu41nc8SRcnbhu4/EkeG6skPEkeG7qXnEkXJ14burcsSRLOG6sOG6qsOA4burccSRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6suG6sMah4burxJHDtG3hurLEkeG7jOG7i+G7j+G6t8SReeG7q3HEkTDhuqpB4burccSRMMOs4burxJEwc+G7o+G6suG6t8SR4burceG6tOG6vMah4burxJEmcuG7rcSR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcuG6t8SRcnPhu6Phu6vEkcawZ8SR4buOcuG6rMSR4bqyw7rhu49yxJFS4bu1c8SRxahy4bq04bq84bub4burxJFyduG7j8SR4bqyw7nhu6tyxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhurfEkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLhuq/EkSxyZ+G7q3LEkeG7j3nhu6txxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qXnEkXJ14burcsSRLOG6sOG6qsOA4burccSRcnbhu4/EkeG6tnPhu6tyxJHhu6lz4bud4burxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG7j3Lhu7HEkeG7j3LDguG7q3HEkeG6suG7hcSR4burcnPhu53hurTEkeG7jWdzxJFyduG7j8SRw4nhu53EkXFzZuG7scSRw7Xhuqbhu4/hurfEkeG7j3LDrOG7qcSRxrDhu7HhurfEkeG7j3LhurTDs+G7q8SR4buNw7rEkeG7q3HhurThu7Phu6vEkcawROG7j8SR4buP4bux4burxJHhu6tx4bqqw4Bz4bq3xJHDieG7ncSRw7Rn4buxxJHhurJo4buxxJHhurJy4bubxJFy4bujxJHhu49y4buxxJHhu6nhu4VzxJHhurbhu4XhurThurfEkcOJ4budxJHDiXPhu6Phu4/EkeG6snJE4buPxJFyc+G7o+G7q8SR4burceG6tOG6vMah4burxJHGsMOKxJFxc2bhu7HEkcO14bqm4buPxJHhurLhu7Fn4burxJHDtXPhu6Phu6vhurfEkXJ24buPxJHDtHPEkcO0eXPEkcOJw4FzxJFyZ+G7q3LhurfEkeG7q3JnxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkXHhu4vhu6vEkcawc+G7neG7q8SRw4nDgXPEkeG6usOtxJFy4bu1c+G6t8SR4bqyQ8SR4bqydeG7q3LEkeG6snLhuqpB4burccSR4bq8xqHhurTEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqycm7hurzhurfEkeG7j3nEkeG6umzhurzEkcO1ROG7q3HEkeG7q8ah4burxJHhurJ14burcsSR4bqycm7hurzEkeG6suG6sOG7r8SRLcSR4burcmzhu6vEkeG6ssO9xJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO0w7rhu6tyxJHDtOG7n8SRw7Vo4bq8xJHhurLDveG6suG6t8SRcnbhu4/EkeG6ssO94bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu45ydOG7q3LEkeG6snXhu6tyxJHhu6txcuG7peG7hcSR4buq4buF4bupxJHhu4zhu4vhu4/EkcawZ8SR4bq2RMSR4bqycnlzxJHhurJyw4Lhu4/EkcO04bufxJHhu6tyReG7q3HEkeKAnHJo4bqyxJFxc8O94burccSRw7R34oCdxJHFqXJq4burccSRw7TDuuG7q3LEkeG6ssah4burxJHhurLhurThu7dzxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qXXhu6tyxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bupxKnhurLEkeG6suG6sG/hu6vEkcSCcmbhurLEkeG6suG6sHPhu5/hu6vEkcWpc+G7q3LEkeG6suG7m+G6t8SRxrBn4bupxJFxc2fhurTEkeG7j3Lhu7HEkcO0beG6ssSR4bur4bqqw4Hhu4/hurPEkeG7juG7rcSRw7Thu7Phu6txxJHhu49ydMSRw7TDrcSR4bqy4bqw4bqixJHhurJyZ+G7q3LEkcaww63hu6tyxJHDtGjhu7HEkeG7j23EgsSR4buP4buF4buxxJHhu4/huqzhu4XEkcOUaeG7q3HhurfEkeG7qnJnxJHhu6vhuqrDgeG7j+G6t8SR4burcnPhu53hurTEkcO04buz4burccSR4buPcnTEkcawZ+G7qcSRxrDDreG7q3LEkcO0aOG7scSR4buPZuG7j8SR4buN4bu14bq3xJHhu43hu4Xhu6vhurfEkeG7q3Fn4burcsSR4bqixJEs4bqw4bq04burccSR4bqqQeG7q3HhurfEkcaww63hu6tyxJHDtGjhu7HEkeG6ssO54burcsSRw4lnxJHhurJyZ+G7q3LEkcSCcsO94bq3xJHhu6tyc+G7neG6tMSR4burcmfEkcWpcuG7seG7hcSRcnbhu4/hurfEkcOJw6zhu6vEkeG7q3Fy4bujxJHhurbhu6XEkeG7q+G7t3PEkeG6snPhu5vhu6tx4bq3xJHhurLhuqrDgeG7q3HEkcaw4bul4burcuG6t8SR4bq24bulxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkeG7j+G7heG7scSR4buPbcSC4bq3xJHhu4Xhu6tyxJFy4bqk4burccSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkcOJ4bqoxJHhurLhurDhu4Xhu6txxJHhu6pybOG7q8SRw7Vs4bur4bqz4bqz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0scsOAc8SRcXPhu4Xhu6vEkcO0c8SR4bqu4bq04buFxJFxbuG7q8SR4bq5L+G6u8SR4bqycuG7m8SRxanhu4bhurfEkXJ54bupxJHhu6vhu4XhurzEkeG7q3LDgcSRw4nhu53EkeG7q3JF4burccSR4buP4bux4burxJHhurJn4bq0xJHhu49y4bqixJHhu49m4burxJHhu43hu7XhurfEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurbhu6XhurfEkcO04buz4burccSR4buNZ+G7scSR4bupc+G7neG7q8SR4buq4buF4bup4bq3xJHhu49yw4Lhu6txxJHhurLhu4XEkeG7j2fhu6txxJHhurJyxqHhu6nEkeG7q8Sp4burccSR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7q8Sp4burccSR4bqydeG7q3LhurPEkeG7qnJF4burccSR4buPbOG6tMSR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4nhu53EkeG6snXhu6tyxJHhu6txcuG7peG7hcSR4buM4buL4buPxJHhu6rhu4Xhu6nEkcawZ8SRw7Xhu6/hu6txxJHFqcOKxJFC4buPxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qeG7teG6ssSR4bqycsOAc8SRxanhur7Ekcaww7rhu49yxJHhurbEkOG6t8SR4buP4bqs4buFxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkcO0w4BzxJHhurBt4bqyxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4buP4bux4burxJHhu6tx4bqqw4Bz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4ThurThurJy4bux4bqwZOG6rcWoc+G7neG6tMSRUuG6tOG6vOG7neG7q+G6py/EguG6rQ==

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]