(vhds.baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, giảm thiểu tai nạn giao thông, Công an huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoFbhu63Dsmt3w6Dhu67Ducahw6B2Y8ahb8Og4buF4bu34bunxqFvw6Bn4bqr4buXw6Dhu4Phuqvhu5vDoHbhu63hur92w6B2w4Eww6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW81L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTZHbMOgZ+G6q+G7l8Og4buD4bqr4bubw6B2cnbDoHbhu4/GocOzw6DDs+G7j8ahw7PDoHbhu63hur92w6B2w4Eww6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW8ww6B24but4bq/dsOgdsOBw6Dhu4VxxqFvw6Dhu4V0xqFvMMOgb8Oy4bqr4buXw6B2w7PDsmx3w6B24bqlw7LDoMah4bqpxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOzccahbzDDoOG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoFbhu63Dsmt3w6Dhu67Ducahw6BnYsOgZ+G7geG6rsOg4buX4bqpxqHDs8Ogdnfhuq7hu4nGocOgduG7rXfhuq5qxqEww6B2d8OqxqHDoHbhu63huqUww6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3bDoHbhu63hu4nGocOgZ8O14bqlw6Dhu4Phuq3GoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhuqPhuq/hu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do+G6o+G6r+G6sy/Do+G6oeG6oWbhurfDo8Oj4bqx4bq34bqv4bqzduG6scOj4bq14bqhxIPhu5XhuqEx4buT4burb13hu608w6PhuqHhuqPDocOg4bql4buVdjzDoeG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoFbhu63Dsmt3w6Dhu67Ducahw6B2Y8ahb8Og4buF4bu34bunxqFvw6Bn4bqr4buXw6Dhu4Phuqvhu5vDoHbhu63hur92w6B2w4Eww6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqx4bqj4bqvw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu5TDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoFbhu63Dsmt3w6Dhu67Ducahw6Dhu63huqXDoOG7sXfhurvGocOgxILDgMOg4buV4bqww6DEgmjDoOG7sXfhuqfDoOG7mcOzdTDDoOG7sXfhuqfDoHbhuqvDsjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzaOG7m8OgZ+G7nTDDoGfDucahw6DhuqLDtcOgZ2LDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6Dhu4Xhu53DoMOzw7Jrd8Og4buxd+G6q8Og4buF4bqn4buFw6Dhu5nEqcOgw7Phu5vhuqnhu4XDs8Og4buF4buz4bqlw6BPw7Lhuqfhu5fDoGdy4buFw6Dhu4RxxqFvw6DhuqXGocOgdsO0xqHDs8Og4bqiasOg4buF4bql4bubw6Bnw7Js4buXw6B2d8OqxqHDoHbhu63huqUww6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3Yww6DEgsOAw6Dhu5XhurDDoOG6osOyw6Dhu6vDs+G6qeG7l8Og4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6DGoW/hu7fhu6fDssOgZ8OyanfDoOG7mcOzw7JsxqHDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbDsmvGocOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFvw6B24but4buJxqHDoGfhu7fhu6fGoW/DoOG7heG7ncOg4buFw7Phur12w6Dhu5fhuqXDoHZ44bquMMOg4bqiw7LDoOG7q8Oz4bqp4buXw6DGoXPGoW/DoGd0w6Dhu4VzxqEgw6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3bDoHbhuqvDssOgduG7reG7n8ahbzDDoOG7meG7jeG7hcOzw6B2w7Phu7fhu6Xhu4XDoHbDs+G6rcahw7PDoHbDs3nGoW8gw6DEgsOAw6Dhu5XhurDDoMSCaMOgccOgdnHDoMOzxKl2w6DGocOy4buJxqHDoMOz4bqpxqHDoOG7r8OAw6Bmw73GoW8ww6DEgmjDoHbDgcOg4buFw7PEqcOgduG7reG7icahw6Bnw7XhuqXDoOG7g+G6rcahIMOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3bDoMahb+G7t+G7p8Oyw6DhuqLhuq3DoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbDsmvGocOgduG7reG7m8ahb8Og4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8Oi4oCmNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNibhuqfhu4XDoGfDtcahw7PDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahMMOgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8OgxqHDs+G6v8ahw6B2w7Phu7nhu4XDoOG7hcOz4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoHbDqsahb8Og4buV4bul4burw6DGoMOz4bq7xqHDoGbhurvGocOg4bqiasOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7lXfhurt2w6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoOG7leG6rcOgxqHDs8Oya+G7l8Og4bqiw73DoOG7sXfhuqXGocOgduG7reG7n8ahbzDDoOG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoFbhu63Dsmt3w6Dhu67Ducahw6BnYsOgduG7rWjhu5vDoMSD4bqxw6Dhu4NjxqFvw6Dhu61xxqEww6Dhu5nDs+G7gXfDoMOzw7Jrd8OgduG7reG7m8ahb8Og4buZw7N3w6Bm4bq7xqHDoOG7heG7tyDDoOG7q8Oz4bqndsOg4bqx4bqh4bqhw6B24bunw6Dhu63DucOyIMOg4bqj4bqh4bqhw6Dhu691w6B24bql4bquw6B2d+G6ruG7icahw6B24butd+G6rmrGocOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFvMMOg4bqj4bqh4bqhw6Dhu4Xhu4Hhu5fDoMah4bqlxqFvw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8OgduG6qcOyw6DGoeG6qcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoGbhu5vDoHdyxqFvw6Dhu63hu7fFqXfDoOG7g8Oy4bqlIMOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6Dhuq/hurHDoOG7leG7t8WpdsOgxIJow6B2d+G6ruG7icahw6B24butd+G6rmrGocOg4buV4bu3d8OgZ3TGoW8ww6B2d+G6ruG7icahw6B24butd+G6rmrGocOg4burw7N1w6Dhu4PDssSpxqHDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu5V34bq/dsOg4bqiasOgduG7reG6v3bDoHbDgTDDoOG6pcahw6B24bub4bqtxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOzccahb8OgduG7reG7m8ahb8Og4buxd8OqxqHDoOG7hcOzeMahb8OgxqDDs+G6u8ahw6Bm4bq7xqEww6Dhu4XDucOg4buxd+G6pcahw6Bnw7nGocOg4bqiw7Uxw6BWd+G6ruG7icahw6B24butd+G6rmrGocOg4buZw7NxxqFvw6Dhu5Xhur3GocOg4buFw7PDssSp4buXw6DhuqLDtOG6pcOgw7PDqDDDoOG7leG7o8ahb8OgZ+G7t+G7p8ahb8Ogb+G6u+G6rsOg4buX4bq9dsOg4bqlxqHDoHbhu5vhuq3GocOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFv4oCmNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7qsOzcsOyw6DDs8Wp4burMMOgw7Phu7fhu6XGoW/DoGbhu4fGocOgw6PDosOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6DhuqLhur/GocOgduG6q8Oyw6Dhu5nhurDDoOG7heG6peG7l8Og4buZxKl2w6Dhu4XDs+G7m8Ogb8OqxqHDoMSD4bqh4bqhw6Dhu5XhuqfDssOgxIJoMMOg4buFw7Phu7PDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbDsmvGocOg4buFw7Phur3hu6vDoMOz4bqtxqHDs8Og4buxd+G6rsOgZ8O1xqHDs8Og4bqiasOg4buZw7Js4buXw6Dhu6/hu5vhuqd2w6B24bqrw7LDoHbhu63hu5/GoW8ww6Dhu5nhu43hu4XDs8OgdsOz4bu34bul4buFw6B2w7Phuq3GocOzw6B2w7N5xqFvMMOg4buxd+G6rsOgZ8O1xqHDs8Og4bqiasOgxqFzxqFvw6BndMOg4buFc8ahw6Dhu5nDs8Oyw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6FmdsOzd+G7l+G7g8Ogw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg8SD4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PhuqPhuq/hurMv4bqjw6LhurNm4bqj4bqj4bqzxIPhuqPhuq/huq924bq3xIPhurXhuqPhuq/hu5XhuqEx4buT4burb13hu6084bqv4bqx4bqjw6HDoOG6peG7lXY8w6Hhu4RxxqFvw6DhuqXGocOgw7N34bqua8ahw6BW4butw7Jrd8Og4buuw7nGocOgdmPGoW/DoOG7heG7t+G7p8ahb8OgZ+G6q+G7l8Og4buD4bqr4bubw6B24but4bq/dsOgdsOBMMOg4bqlxqHDoHbhu5vhuq3GocOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFvw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7lMOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Og4buE4buuT1bDoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahw6Dhu5nDssSpxqHDoHbDs+G7ueG7hcOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7lXfhur92w6DhuqJqw6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW8ww6Dhu5nDgsOgxqFjxqFvw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOgb8Oy4bql4bubw6B2w7NxxqFvw6Dhu4XDs+G7m8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgduG6qcOyw6BW4but4bu34bunxqFvw6BWw5Phu6pWMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4but4bubxqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6B2d8OqxqHDoHbhu63huqUww6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3Yww6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hHHGoW/DoOG6pcahw6DDs3fhuq5rxqHDoGdiw6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzw7JrxqEww6Dhu5Xhur/hu6vDoOG7g8Oy4buJxqHDoOG7g+G6q8ahw6DhuqLDssOg4burw7Phuqnhu5fDoMOz4bqtxqHDs8Og4buFw7Phu43GocOzw6DhurfhuqHDo8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7PFqeG7qzDDoMahdOG7q8Og4buZw7Phu5vDoOG7g+G6qeG7hcOgduG7reG7icahw6DhuqPDoHbhurTDoGdzxqFvMcOgVuG6qeG7l8Ogb8Oy4bqgw6DhuqPDo+G6t8Og4burw7Phu7fDucahb8OgdsOya8ahMMOgduG7t+G7peG7hcOgb8Oy4bq94bquw6Dhu6vDs2nhu6vDoOG7leG6p8Oyw6DEgmjDoOG6seG6t8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7PFqeG7qzDDoOG7hcOz4buzw6Dhuq7EqXfDoOG6osOyw6Dhu6vDs+G6qeG7l8Og4bqiasOgduG6q8Oyw6B24but4bufxqFvMMOg4buZ4buN4buFw7PDoHbDs+G7t+G7peG7hcOgdsOz4bqtxqHDs8OgdsOzecahbzDDoMahc8ahb8OgZ3TDoOG7hXPGoTDDoOG7l+G7tcOg4buD4bqr4bubw6DDs8OybOG7l+KApsOg4buU4bq/4burw6Dhu4PDsuG7icahw6Dhu4PhuqvGocOgxILDgMOg4buV4bqww6DEg8OgxqHDs+G6rcOgxIJow6DhuqLhuq3DoOG6o8Og4buF4bqnw6DGocOz4bq7xqHDoOG6osOyw6Dhu6vDs+G6qeG7l8Og4buxd+G6rsOgZ8O1xqHDs8Og4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoGbDteG7hcOzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buWa8ahw7PDoOG7lWvGocOzw6DhuqHEg8Og4buF4buz4bqlw6Bvw7Lhuqfhu5fDoGdy4buFw6Dhu4RxxqFvw6DhuqXGocOgdsO0xqHDszDDoEd0w7LDoOG7hOG7rk9Ww6Atw6BWVsOg4buEccahb8Og4bqlxqHDoMOzd+G6rmvGocOgZ2LDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgduG7reG7icahw6DhuqPhuq/huqHDoOG7heG6pcOgdnfDqsahw6B24but4bqlw6Dhu5nDsmzhu5fDoOG7r+G7m+G6p3Yww6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzw7JrxqHDoMSCw4DDoOG7leG6sMOg4bqj4bqx4bqzw6B24but4bu34bunxqFvw6DDs8Wp4burw6DhuqLDssOg4burw7Phuqnhu5cww6Dhu6vDs+G6qXbDoHbDsmrGocOgduG7reG7icahw6DEg+G6s+G6tcOgduG7rcOya3fDoGdzxqFvMMOgduG7t+G7peG7hcOgb8Oy4bq94bquw6Dhu6vDs2nhu6vDoOG7leG6p8Oyw6DEgmjDoOG6o+G6tcOgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7PFqeG7qzDDoHbhu7fhu6Xhu4XDoOG7mcOybOG7l8OgZ8O1xqHDs8Og4bqxw6B24but4bu34bunxqFvw6DDs8Wp4bur4oCmNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhNlbhu613xqFvw6Dhu5Thu4k1L+G7qzY=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]