(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, tăng cường kiểm soát tải trọng, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, thời gian qua Công an huyện Yên Định đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxLk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO5bEPDjMO5KOG7gsOMw4rDueG7nOG7t8OM4bq8w7nhurRTw5TDjOG6vMO5xq/DmcO5SeG7qsO5xq/huqbDueG7luG7onjDueG7nOG7s+G6vuG7m8O54buW4buieMO5SMOKw5Lhu5vDueG7puG6vsO54buUw4rDvcONw7nDjE/DjOG6vMO54bqkw5PDueG6tE/DjHAvw4rhu6dxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUNOG6pnfDgsO6ccOjw4pBw43DueG7muG6vkThu5zDueG6tMOKw4Hhu5zDueG7luG7ouG7s8OMw7lJ4buqw7lI4bq+w4zDisO5w4Lhu4p3w4zDisO54bum4bquw4zDueG7nOG7s+G6vuG7m8O54buc4bu3w4zhurzDueG6tFPDlMOM4bq8w7lI4bq+w4nDjcO54bua4buKeOG7nMO54buc4buz4bq+w7nhu5zGoErDjOG6vOG7m8O5xq/DmcO5SeG7qsO54bq0eOG6tMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4rhu5Dhu5TDueG7puG6vsO54buUw4rDvcONw7nhu6bEkMO5w4xPw4zhurzDueG6pMOTw7nhurRPw4zhu5vDueG7nMOKw5Thur7DueG6vOG6vnfDjMO54buW4buid8O5Lk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO5bEPDjMO5KOG7gsOMw4rDueG6pOG7tcO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4p34bq+w7nhuqRPw4zhurzDueG6ssOT4bubw7nhurThu4jDucOK4bq+ReG7osO54buW4bui4buzw7nhurR44bq0w7nhurzhur7hu7Phur7DueG7lMOKeOG7lMO54bqy4buz4buKw7nhuqThu7PDjcO54bucxqDhuq7hu5zDueG7nMOaw7lX4bq/M+G6v8O54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7reG7reG7p+G7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q+G7p8aw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8WpxanFqeG7sS/hu6d24butw4LGsOG7p+G7seG7peG7seG7q8Wp4bucdnbhu63hu6nhu6tJ4bul4budR+G7lOG6vOG7lcagw7Xhu6t24buxw7rDuXdJ4bucw7XDui5Nw4zhurzDuXfDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuWxDw4zDuSjhu4LDjMOKw7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bq0U8OUw4zhurzDucavw5nDuUnhu6rDucav4bqmw7nhu5bhu6J4w7nhu5zhu7Phur7hu5vDueG7luG7onjDuUjDisOS4bubw7nhu6bhur7DueG7lMOKw73DjcO5w4xPw4zhurzDueG6pMOTw7nhurRPw4zDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7reG7reG7p8O6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q+G7p8aww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq/xqDhu6LDjOG6vMO54buceMO5w6Phurzhu6Lhu6jhurjDjMO5NE/DjOG6vMO5w6rhu47DjOG7m8O5KMOT4bq+w7nhu5zGoFPhu5LDjOG6vMO5KMOT4bq+w7kuw6oz4bq/w7ktw7nhur/GoOG6ruG7nMO54bucw5rDuS5Nw4zhurzDuXfDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuWxDw4zDuSjhu4LDjMOKw7nhurTDiuG7isO54bqy4bq+ROG7nOG7m8O54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDueG6tOG7iMO5SMOK4buK4buzw4zhurzDucaw4bulw7lIw43DueG7luG7ok7hurTDuUnDk8O54buf4bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqk4buIw7nhurThu4jDueG7nOG7ouG7qETDjMO54buW4buiTuG6tMO5ScOTw7nhu6nhu6vhu5vDueG7qeG7rSzDueG6tMOKw73hu6jDueG7luG7onfhu6Hhu5vDucOKecOM4bq8w7nhu5zGoOG7t8ONw7lIw43DueG7nOG7hMOMw4rDuUnDk+G7ncO5w6Phurzhu4p54bq+w7nGoHfhu5vDucOK4bui4buoRcOMw7nhurTEqMOMw7nhurThu4jDucaww7nDjUvhu5vDueG6suG7teG6vsO5SMOKd+G6vsO54bucw4p44bq0w7nhurR44bucw7lJecONw7nhu6bhuq7hu5zDuUnhur5F4buiw7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq84bubw7nhu5zGoEPDjMO54bun4burw7nDjUvDueG6pHjDueG7nOG6ruG7lMO54bucxqDhu6LDjOG6vMO54bq0w4pRw7nhu6hE4buiw7nhu5zDveG6vsO5xq/hu7XDuWxDw4zDueG6oeG6osON4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxw6PDikHDjcO5w4zhuqLDjOG6vMO54bq0d+G7isO54buqw7nhu5zDilThurTDueG7nMOaw7nhurzhur544bq0w7nhurTDisOD4buUw7nDinnDjMOKw7nhu5TDinjhu5TDuUnhu6Lhuq7hu5zDueG7psSQw7nhur/hur9X4bq/M+G6v8O54bq0UXfDucOM4bq8U8OU4bq+w7nhu5zDinfDjcO54bq84bq+d8O54bq84bq+d+G7isO54bucw4pNw4zhurzhu5vDuUjhu4Lhu5TDueG7nMOKw5Thur7DueG7lMOKeOG7nMO5w4rhur5Fw4zDueG7pnnDucavw5nDuUnhu6rDucOM4bq8w4rhur5Dw43DueG6tHjhurTDucOKecOMw4rDueG7puG6vsO54bum4bq+w7nhu5TDisO9w43DueG7psSQw7nhu5zhu7Phur7DueG7nMagSsOM4bq84bubw7lI4buA4bq0w4rDueG7nMOKU8OV4bq0w7nhu5zDiuG7oMOM4bq8w7nDinnDjOG6vMO54bqkTuG6vsO54bumw5Xhur7Ducav4bqmw7nhu5zhu7Phur7hu5vDueG7puG6vsO54buUw4rDvcONw7nhu5bhu6Lhu6jDueG6pOG7gsOMw4rDueG7psSQw7nDjE/DjOG6vMO54bqkw5PDueG6tE/DjMO5w4zDikHDjcO5SOG6vsSQw43DueG6tMOKRMO54bumecO5SXnDjcO54bq84bq+4buzw43DueG7mk7DueG7plDDueG7nHfhur7DucOMw73DjMO54bq84bq+d+G7isO54bucw4pNw4zhurzDueG7nMagQ8OMw7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDusOC4bucw4rhu6LDjeG6ssO54bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7reG7rcWp4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54bur4bun4bur4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8WpxanFqeG7sS/hu6d24butw4LGsOG7p+G7seG7peG7r8Wp4bux4buc4bux4bulxanhu6fFqUnhu6Xhu51H4buU4bq84buVxqDDteG7r+G7p+G7q8O6w7l3SeG7nMO1w7ouTcOM4bq8w7l3w4zDucOK4bui4buoRcOMw7lsQ8OMw7ko4buCw4zDisO54buc4bu3w4zhurzDueG6tFPDlMOM4bq8w7nGr8OZw7lJ4buqw7nGr+G6psO54buW4buieMO54buc4buz4bq+4bubw7nhu5bhu6J4w7lIw4rDkuG7m8O54bum4bq+w7nhu5TDisO9w43DucOMT8OM4bq8w7nhuqTDk8O54bq0T8OMw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu63hu63FqcO6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q+G7p+G7q8O6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6ocOa4bq0w7lJU+G7kMOM4bq8w7kuw6oz4bq/w7kuTcOM4bq8w7l3w4zDucOK4bui4buoRcOMw7nhuqThu7XDueG7nOG6ruG7lMO54bucxqDhu6LDjOG6vMO5ScOa4bq0w7lJU+G7kMOM4bq84bubw7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bq0U8OUw4zhurzDueG7nOG7osSCw4zDueG7nMagd+G7m8O5SOG6vsOJw43DueG7nMagd+G7m8O5xq/DmcO5SeG7qsO54bucxqBDw4zDueG7nMOD4bucw7nhurThu7PDueG6tHjhurTDueG7nOG7ouG7qETDjMO54bq84bq+d+G7isO54bucw4pNw4zhurzDueG7nMagSsOM4bq8w7nhuqThur7DicON4bubw7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG7pnnhu4rDueG6tHjhurTDueG7nOG7ouG7qETDjOG7m8O54bqk4buCd8O54bqyecOMw7nhurThu4jDucONS8O5SMOKd+G6vsO54bucw4p44bq0w7lIw4rhu4p4w4zhurzDueG7muG7s8OM4budw7koT8OM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7lI4bq+Q8OMw7nhu5bhu6Lhu6hE4bucw7nGr8OZw7lJ4buqw7nDjOG6vMOK4bq+Q8ONw7nhurR44bq0w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO54bum4bq+w7nhu5TDisO9w43DuUnhur5Dw4zDueG7luG7onfDjMO54bqkRMOMw7nhu5bhu6Lhu6jDueG6pOG7gsOMw4rDucOMT8OM4bq8w7nhuqTDk8O54bq0T8OMw7nhuqTDicO54bucVcOM4bq8w7nhurJTw5XhurTDueG6vOG6vuG7s8ONw7nhu5zDiuG6vsOJ4buiw7nhu5x34bq+w7nDjMO9w4zDuUnhur5Dw4zDueG7luG7onfDjMO54bqkRMOMw7nGoFPhu5Dhu6Lhu5vDueG6suG6vnfDueG7nMagQ8OMw7nhuqThu4J3w7nhurJ5w4zhu53DueG6v+G7t8OM4bq8w7nhurRTw5TDjOG6vMO54bucw4pNw4zhurzDueG7nOG6vsOM4bubw7nhu5zhu6Lhu6hDw4zDueG7nMag4bui4buoxJDDjMO54bq0w4rhu4rDueG6tHjhurTDueG6tHjDucOMw4rhuqLDjOG7m8O54buc4bqu4buUw7nhu5zDisOJw7nhu5zDisOa4bq0w7nDiuG6vkXDjMO5w4zhurzDiuG6vkPDjcO54bq0eOG6tMO54buW4bui4buow7nhuqThu4LDjMOKw7lIw4rhur7DueG6pOG6vsSQ4buiw7lIw4rhur7DicOM4bubw7nhu5zDinfDjcO54bq84bq+d8O54bq84bq+d+G7isO54bucw4pNw4zhurzigKZwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhur/DiuG6puG7isO54bqk4buI4bubw7nhu5xVw7nhuqTEguG7osO5w4zhu7fDjcO54bqkRMOMw7nDjHfhu6jDuS5Nw4zhurzDuXfDjMO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuWxDw4zDuSjhu4LDjMOKw7nhuqThu7XDueG6pE/DjOG6vMO5SeG7isO94bucw7nGoHfDueG7luG7ouG6osOMw7nGr8OZw7lJ4buq4bubw7lJ4bqu4buUw7nhurLhur5Dw4zDueG6suG7s8OMw7nhu6924bupw7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lOG7m8O54bucw73DjcO54bq84bq+4bukw7nGsOG7peG7qcO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nOG6vkXDjOG7m8O54bucU8OV4bq0w7nhurzhur7Dg+G7qMO54buUw4rhuqzhu5TDuUl44bq+w7nGr+G6psO54butxanDueG7nMagU8OUw4zhurzDucOK4buQ4buU4budw7nhur/GoOG7isOM4bq8w7nhuqThu4jhu5vDueG6vMSCw4zDuXbFqcO54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4rhu5Dhu5TDueG7puG6vsO54buUw4rDvcONw7nhu5bhu6J4w7nhu5zhu7Phur7hu5vDuUjhu4DhurTDisO54bucw4pTw5XhurTDueG7nMOKecOMw4rDueG7nMOK4bugw4zhurzhu5vDucaw4burw7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDiuG7kOG7lMO54bum4bq+w7nhu5TDisO9w43DucOMTcOM4bq8w7nhuqTDk8O54bq0T8OM4oCmw7nhu5TDisO94bucw7nhu5zhur7EkMOMw7nhurzEgsOMw7nhu6fhu5vGsMO54buc4buuw7nhuqRPw4zhurzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5RX4bui4bucw4rhu4rGoMO6ceG6v+G6veG7gcOjM8O54bqhW3Av4buUcQ==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]