(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 14-6, xã Quảng Nham (Quảng Xương) tổ chức hội nghị công bố thôn Trung đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021. Đây là thôn đầu tiên của xã Quảng Nham đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDleG6t8Od4bq54bq3LeG7oHs7P1vhu4rDlDzhurPhurHhurc7JuG6u+G7iMOVT07hurHhurfhuq9dWz9P4buNM1s/w5RWNMOU4bq3OjNbw5Thurbhuq/hurNbP8Sow5ThurlUw5TEguG6s1NbP8OU4bupOuG7oH3DlFlS4bq3w5RXOuG6s+G7rFvDlOG7qTNbP8OU4bq3OjNbw5R9YTvDlD47JeG6s8OUfeG7ruG6s04v4bqx4bq34bqvXVs/T04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4bqwUFs/w5Thu5Lhu5Yt4buaxKjDlOG6uVTDlMSC4bqzU1s/w5Thu6k64bugfcOUTMSC4bqzU1s/w5Thurjhuqk5Wz9Nw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlDo2O8OUWz86IcOUVzNbP8OUVjTDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/DlFlS4bq3w5RXOuG6s+G7rFvDlOG7qTNbP8OU4bq3OjNbw5R9YTvDlEzhu6nhurbGsE3DlD47JeG6s8OUfeG7ruG6s8OUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5jhu5JKw5TDtcav4bq7w5R7UcOU4bq3OjNbw5RZ4buq4bqzw5Thurc7QFvDlFfhuqfhu6DDlOG6uVTDlMSC4bqzU1s/w5Thu6k64bugfcOUWVLhurfDlFc64bqz4busW8OU4bup4bq2xrDDlD47JeG6s8OUfeG7ruG6s0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlTvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4bua4buQ4buQw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5jhu5jhu5Yv4buS4buQxqBY4buY4buS4buW4buY4buW4buU4buc4bq3xqDhu5bhu57hu5574buYSjzDoz/DlcOU4buge+G6t0bDleG7jTNbP8OUVjTDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/EqMOU4bq5VMOUxILhurNTWz/DlOG7qTrhu6B9w5RZUuG6t8OUVzrhurPhu6xbw5Thu6kzWz/DlOG6tzozW8OUfWE7w5Q+OyXhurPDlH3hu67hurPDlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOV4bua4buQ4buQw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT+G7jVBXw5RZUjvDlFY7JeG6s8OUZVHDlOG7qTrGr1vDlFjGr1vDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/DlFhjw5Q6NjvDlFs/OiHDlFczWz/DlFY0w5TEg+G6s+G6uyPhurfDlFkhWzrDlFlS4bq3w5RXOuG6s+G7rFvDlOG7qeG6tsaww5Q+OyXhurPDlH3hu67hurNOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurDhu6DhurPDlD46O8OUWeG6qcOgV8OUVzNbP8OUWzrhu7Bbw5RZUuG6t8OUVzrhurPhu6xbw5Thu6nhurbGsMOUZVFdw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kuG7nMSow5RXUFvDlFY2w5RlUcOU4bupOsavW8OUWMavW8OU4bq3OjNbw5Thurbhuq/hurNbP8OU4bq3OyPDo8OU4bq34bqlV8OU4bq34bqvOyVbw5Q+OuG7oDvDlOG6ucav4bq7w5RYY1s/w5RXUFfDlOG6tztA4bqzw5RXOizDlFfhuqfhu6DDlOG6tzozW8OU4bup4bq2xrDDlD47JeG6s8OUfeG7ruG6s0rDlHE5W8OU4buUw5RbVX3DlMSD4bqz4bugxKjDlOG6tzozW8OUWVTDlDrhurPhurvDlFk2Wz/DlOG6tzdbP8OUWz/hurM1W8OUe2NXw5Q6OVvDlOG7lOG7kMOU4bq34buBw5RZNVs/xKjDlOG6t+G6r11bP8OUWSLDlFs/xq9bw5ThurFQVzrDlOG6uVTDlDo4w5Thurfhuq/DoMOUP+G7qlvDlOG7msOU4bq34buBw5RZNVs/xKjDlOG7qTrGr1vDlFjGr1vDlFc6KFs6w5Thurfhuq/hu6BbP8OU4bq5xq/hurvDlFhjWz/DlFs6UcOU4bqhw5Q+OuG6s8OUWMavW8OUV+G6qcOU4buY4buQw5Thurfhu4HDlFk1Wz/EqMOUVyBbw5R7UjvDlOG7qTrGr1vDlFjGr1vDlFkiWz/DlD8iw6PDlOG6ucav4bq7w5RYY1s/w5Q6JMOU4bq3OjRbP8OUOlLDlOG6t+G7qls/w5RXM1s/w5RXNls/w5RlUcOUWeG7quG6s8OU4bq34bqpw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3xKjDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUPjtbOsOU4bq3I0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlTvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4bua4buQ4buQw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5jhu5jhu5Yv4buS4buQxqBY4buY4buS4buW4buY4buW4buU4buc4bq34bui4buS4buie8agSjzDoz/DlcOU4buge+G6t0bDleG7jTNbP8OUVjTDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/EqMOU4bq5VMOUxILhurNTWz/DlOG7qTrhu6B9w5RZUuG6t8OUVzrhurPhu6xbw5Thu6kzWz/DlOG6tzozW8OUfWE7w5Q+OyXhurPDlH3hu67hurPDlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOV4bua4buQ4buQw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT+G7qTpRw5RlVVvDlDoi4bugw5Thurc6M1vDlOG6tuG6r+G6s1s/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tuG6r11bP8OUxIPhurNQw5Thurfhuq8uWzrDlOG6ucav4bq7w5RYY1s/w5Thu6nhurbGsMOUPjsl4bqzw5R94buu4bqzxKjDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/DlFlUw5TDozpQ4bq3w5Q64bqz4bq7w5Thurc7PX3DlFtVWz/EqMOUe8OgO8OU4bq3OiPDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUWz9RWzrDlFs/Oj3DlFvhurMzO8OU4bq34bqvNVs/xKjDlFlQWzrDlFbDmuG6t8OUZVHDlFc6I8OUVjslW8OUOlM7w5ThurFTW8Sow5RX4bqtWz/DlFs64bqpw5RXUFfDlDpdUuG6t8OUWTZbP8OUPjtbOsOUWF3hu6BbOsSow5RYIVc6w5Rl4bqlxKjDlH3hu6BbP8OUe1I7w5Q6OyThurPDlMSD4bqzU8OUPjtbOsOU4bq3I8OUV+G7oF1Kw5TDtSNbw5Rb4bug4bq7xKjDlOG6tzrhurPDlFs64buww6PDlFYuWzrDlMSD4bqzxq9bw5RZ4buq4bqzw5RbP+G6qcOhO8OU4bq34bqvXVs/w5Thurc6M1vDlFlS4bq3w5Thurfhuq9AW8OUxqDGoMOU4bq34bqvOyThurPDlFk1Wz8vW1V9SsOU4buNUFfDlOG6t+G6s+G6uyNbw5RZ4bqpw6FbP8OUPzvhu6Bdw5Thurc6M1s/w5Thurc6M1vEqMOU4bq5In3DlFnhuqnDoFfDlD47QFvDlFc0w5Q6IuG7oMOU4buS4buQ4buQSMSow5RZU33DlFZTXcOU4bq3O0DhurPDlFc6LMOU4bqxUFs/w5Qtw5Thurnhu6BbOsOULcOU4bqxUlc6w5Qtw5RZ4bu0w6PigKbDlOG7qT9dUTvDlFs6UcOUZVVbw5Q6IuG7oMOU4bq3OjNbw5RZ4bqpw6BXw5RZ4buq4bqzw5ThurfhuqnDlD464bugWz/DlOG6t+G6r+G7oFs/xKjDlOG7kuG7kOG7kEjDlFs6UcOU4bqhw5RYxq9bw5RX4bqpw5Thurfhuq9dWz/DlOG6tzozW8OUWT3hurPDlFnhuqnDoFfDlD47QFvDlFc0w5Q6IuG7oMOU4bq3OsOdXcOU4bq3O0DhurPDlFc64bqz4busW8OUV+G6p+G7oMOUw7I2w5ThurjGr+G6u8OUWGNbP0rDlMawMzvDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/EqMOUV1NbOsOUxIPhurPhu6Bbw5RZ4bqpw6BXw5TEg+G6s+G7oFvDlOG6t8avfcOUV1M7w5ThurdSXcSow5Thu6k6xq9bw5RYxq9bw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5TEg+G6s+G6uyPhurfDlOG6t8avfcOU4bq5xq/hurvDlFhjWz/DlOG6tzozW8OU4bq3OlFbOsOUZcOiWz/DlMSD4bqzQMOUWVBbP8OU4bqxNFs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5Thu5rhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7mOG7mOG7li/hu5Lhu5DGoFjhu5jhu5Lhu5bhu5jhu5bhu5Thu5zhurfhu5zhu5Dhu6Lhu5h74buaSjzDoz/DlcOU4buge+G6t0bDleG7jTNbP8OUVjTDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz/EqMOU4bq5VMOUxILhurNTWz/DlOG7qTrhu6B9w5RZUuG6t8OUVzrhurPhu6xbw5Thu6kzWz/DlOG6tzozW8OUfWE7w5Q+OyXhurPDlH3hu67hurPDlcOUw6k7WOG6tzpGw5Xhu6Lhu5Dhu5DDlcOUOsOdOz864bq3RsOV4bua4buQ4buQw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT8WpVFs6w5RZUl3DlMO1U1s/w5ThuqfhurvEqMOU4bqyw7Lhu6nhu4/DlOG6uVTDlMSC4bqzU1s/w5Thu6k64bugfcOU4bq34bqv4bugXcOUxIPhurPhursj4bq3w5RZIVs6w5RZUuG6t8OUVzrhurPhu6xbw5Thu6nhurbGsMOUPjsl4bqzw5R94buu4bqzw5RlUcOU4bq34bukWz/DlOG6tzrhuqnhuqFbP8OUV+G6p+G7oMOUOuG6s+G6uyRbw5TEguG6s1NbP8OU4bq44bqpOVs/w5RXOl3DlFdQW8OUVjbDlGVRw5Thu6k6xq9bw5RYxq9bw5Thurc6M1vDlOG6tuG6r+G6s1s/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tlI7w5Q6NjvDlFs/OiHEqMOUWVI7w5RYOyRbw5R7VFs6w5RZUl3DlFlTWz/DlOG6p+G6u8Sow5ThurLDsuG7qeG7j8OU4bq5VMOUxILhurNTWz/DlOG7qTrhu6B9w5RZVMOU4bq34bqv4bugXcOUxILhurPhursj4bq3w5RZIVs6w5RXM1s/w5RbOuG7sFvDlFlS4bq3w5RXOuG6s+G7rFvDlOG7qeG6tsaww5Q+OyXhurPDlH3hu67hurPDlFtVfcOU4buY4buQ4buY4buSw5RlUcOU4bq34bukWz/DlOG6tzrhuqnhuqFbP8OUV+G6p+G7oMOUOuG6s+G6uyRbw5TEguG6s1NbP8OU4bq44bqpOVs/w5RlUcOU4bq5VMOUxILhurNTWz/DlOG7qTrhu6B9w5RXOl3DlHtUWzrDlFlSXcOUZVHDlOG7qTrGr1vDlFjGr1vDlOG6tzozW8OU4bq24bqv4bqzWz9KTi/Do09Ow6PDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDleG6t8Od4bq54bq3LeG7oHs7P1vhu4rDlOG6rzs/OuG6t+G7iMOVT07hurHhurfhuq9dWz9P4buNM1s/w5TEguG6s+G7oFs/Ti/hurHhurfhuq9dWz9PTi/Do08=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]