(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, với vai trò của tổ chức công đoàn, các đơn vị đã nỗ lực hết sức trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDoFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4NZVVnDg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMOD4buu4buOUOG7ouG7jHjDg0jhu45V4bui4buMw4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu5w7Xhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1bDneG6qHjDg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODScOVw5Phu6LDg0fDlUzhu6LDg+G7ruG7jj1Iw4NZQ+G7rnjDg8Oqw5VL4buiw4PDjeG7nkLhu6LDg8Oq4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4Phu7PDquG6o8Oq4bqj4bu1w4NZ4buY4bui4buOw4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODw43EkMODSOG7juG7mMODw41D4buew4NI4bqqSMODSOG7gOG7rsODSFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODw43hu4Qsw4Phu5xD4bui4buOw4NZw50sS+G7osODWVfDnSxN4buieMODP+G7guG7osODw43DmeG7ouG7jMODw43hu55C4buiw4M/w5VL4buieMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7juG6vuG7onjDgz/DlUvhu6LDg0jhu449SHjDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMOD4buzw6Dhu4Fww6DDquG6o+G7tcOD4bui4buM4buOw5VL4bucw4NZ4buySMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg0jhuqpIw4NHw5VO4buiw4Phu67hu47huqrhu67Dg+G7ruG7jlDhu6Lhu4x4w4NI4buOVeG7ouG7jMODSeG7kkjhu47Dg0dO4bui4buOecOD4bqjw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlXjDgz/Gr8OVw4M/4bqow5XDg1lXUMODSOG7uOG6qMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4NIVOG7ouG7jMODw43hu55C4buieMODSOG6qkjDg8ONxajhu6LDgz/hu5LDg8ONxJDDg+G7ouG7psOD4buaJUjDg+G7jkxZw4NYPUjDg1lX4bue4bui4buMw4M/w5VOSMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4NI4bqqSMOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg0jhu45F4bucw4Phu5rhu57Dg0jhu47hu57Dg8ON4bueQuG7osODP8OVS+G7onjDg8Og4buBcMOgw6rhuqN4w4Phu4zhu6Dhu67Dg+G7ruG7juG7huG7osODSOG7tOG7ouG7jMODw43hu5LhuqjDg+G7ruG7jiPFqOG7ouG7jMODw43hu4Qsw4Phu5rhu7TDlcODSeG7kkjhu47Dg0dO4bui4buOeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6rMSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PDguG6ruG6rOG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq04bquL+G6ruG6tOG6sknhurDhurDhuq7hurThuqThuq7Eglnhuq7huqbEguG6suG6pOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6tuG6tsSC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4NZVVnDg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMOD4buu4buOUOG7ouG7jHjDg0jhu45V4bui4buMw4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqzEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqiw4Lhuq7huqzhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w6Dhu47hu7jDg1nhu5JI4buOw4PDquG6o8Oq4bqjw4NZ4buY4bui4buOw4NwU8OD4bq/Q+G7ouG7jsOD4buPxajhu6LDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qMODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODWUPDlcODw6BU4bui4buMw4NZLMODw7Xhu4FiYsOD4bqrw5Xhu4Ysw4Nww4zhu6LDnVjDg3DDlU5Zw4Phu4Hhuqjhu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6Hhuqjhu6LDg8O14buOI+G7qOG7ouG7jMODP+G7tsODw6rhuqPDquG6o8ODWeG7mOG7ouG7jsODw43EkMODSOG7juG7mMODw41D4buew4NI4bqqSMODSOG7gOG7rsODSFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7onjDg+G7ouG7juG7gFnDg+G7mkLDg0hU4bui4buMw4PDjeG7nkLhu6LDg0jFqMODWOG7sMODP+G7guG7osODw43DmeG7ouG7jMODw43hu55C4buiw4M/w5VL4buieMODw6Dhu4Fww6DDquG6o8ODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg+G7ouG7jOG7jsOVS+G7nMOD4bui4buM4bq6WcODSOG6qkjDg1bDnSzDg8ON4buS4bui4buOw4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rHjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcOD4buu4buOVcOVw4Phu47hu6rhu67Dgz/Gr8OVw4NI4buO4bu4w4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4bua4buC4buuw4PhurR54bqkw4LhuqbDg+KAnMO14bukw4Phuqjhu6LDg1nhu55C4buiw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rOKAnXjDg1lX4bue4bui4buMw4PDjeG7oHjDg0nhu57huqjhu6Lhu47Dg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4bqweeG6ssOC4bqmw4NZ4bukeMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu45RSMOD4bqweeG6suG6rsOCw4NZ4bukeMODxqDhu45Vw5XDg0jFqMODVsOd4bqo4buieMODO8SQeMOD4buu4buOI+G7qOG7ouG7jHjDg1nhu47hu5LDg1lX4buA4buiw4PhuqbhurLhurDDg1nhu6R4w4NZV0vhu6LDgzvDjMODVMODWVTDg+G6tuG6tsODWeG7pMODP0LDg8ag4buOw53Dg+G7ouG7jkLDg1lXUcOD4bqsw4NZ4bukecOD4bqj4bq+LMOD4buaQsOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4bucVMOD4buO4buQ4bui4buOw4NJ4buew4NIVOG7ouG7jMODw43hu55C4buiw4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODWOG6quG7ouG7jMODWUPhu554w4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcODw40j4buqSMODw7Xhu6Thu6Lhu4zDg8Oq4bqjw6rhuqPDg3DDlU5Zw4Phu4Hhuqjhu5zDg0fDlU/DncODSSPFqOG7ouG7jMODP0LDg+G7ouG7juG6vuG7osODV8OZ4bui4buMw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buOTsODWeG7jlXhu6Lhu4zDg0hU4bui4buMw4PDjeG7nkLhu6LDg1nhu55C4buiw4NWw51VSHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqzEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq0w4LhurThu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6tOG6ri/huq7hurThurJJ4bqw4bqw4bqu4bq04bqk4bqw4bq2WcOC4bqw4bqk4bq04bqy4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqw4bqk4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7osODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4NZVVnDg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMOD4buu4buOUOG7ouG7jHjDg0jhu45V4bui4buMw4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqzEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq0w4LhurThuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w7Phu47hu6DDg8Og4buO4bu4w4NZ4buSSOG7jsODw6rhuqPDquG6o8ODWeG7mOG7ouG7jsODw7VX4buS4bui4buOw4PDteG7juG7ksODYuG7nuG6qMODWVfhuqjhu57Dg1bDnULDg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4PDoFThu6Lhu4zDg1ksw4PDteG7gWJiw4Nxw5Xhu6Lhu6LDjFdYw4Nww5Xhu6LhuqjDg0fhu5LDg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0fhu7DDlcODSeG7kkjhu47Dg8Og4buHcGPhuqEt4bqu4bqseeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOq4bqjw6rhuqPDg1nhu5jhu6Lhu47Dgzvhu4pZeMOD4buO4bumw4NZV+G7qsOD4bqu4bqueeG6pOG6ruG6sMODw43hu55C4buiw4M/w5VL4buieMOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu5rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg0fhu5LDg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0fhu7DDlcODSeG7kkjhu47Dg0dO4bui4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODP8avw5XDg1hVw4NZw5VN4buiw4NZV0vhu6LDg+G6snjhurLDg1kpw4PDjcOa4bui4buMd8ODP+G7guG7osODw43DmeG7ouG7jMODw6Dhu4Fww6DDquG6o3jDg0jhuqpIw4NZ4bukw4NI4buOPUh4w4NIxajDg1bDneG6qOG7onjDg8ONxajhu6LDgz/hu5J4w4NJ4bue4bqo4bui4buOw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu67Dg+G7uOG7ouG7jMOD4buOw5nDg0jhu47hu57Dg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMOD4buu4buOUOG7ouG7jHjDg0jhu45V4bui4buMw4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg1nhu45U4bui4buMw4NWw53huqjDg+G7lSzDg0fhuqjhu6LDg+G6v8O1w7XDssODWeG7mOG7ouG7jsODP8avw5XDg+G7jMOV4bqqw4NZV+G7ksODWVdL4buiw4PhurLhurTDg1kpw4PDjcOa4bui4buMw4M/QsOD4buOQuG7ouG7jMODWVdF4bucw4NZ4buA4buiw4Phu45C4bui4buMw4Phu47hu6Dhuqh4w4Phu6Lhu47DncODLEzDncOD4buu4buO4buE4bucd8OD4buO4bumw4NZV+G7qsODw43hu55C4buiw4M/w5VL4buieMODw6Dhu4Fww6DDquG6o8ODWeG7mOG7ouG7jsODw6HDiUjDg+G6q8OV4bqo4bui4buMeMODw6HDiUjDg+G7gcOV4bui4buOeMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7ruG7jlXDg2LDmsODw6Dhu47DlMOD4bq/w5Xhu6Lhu454w4PDoeG7kOG7ouG7jsOD4bqhI8Wo4bui4buMw4M/xq/DlcODWeG7pOG7ouG7jMODWFXDg1nDlU3hu6LDgz/Gr8OVw4NYVcODWcOVTeG7osOD4bqy4bq04bqweMOCw4NZV8OVTsOdw4PDjcOa4bui4buMecODYuG7psODWVfhu6rDg+G6sOG6puG6tMODSOG6quG7osODR8OZeMOD4bui4buO4bq+4buiw4M/w5VL4buiw4Msw4NZTMODw43DlcODWUXhu6Lhu4zDg0gj4buo4bui4buMw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4NI4bqqSMODWeG7mOG7ouG7jsOD4buu4buOw5ThuqjDg+G7geG6qOG7nHjDgz/Gr8OVw4NYVcODWcOVTeG7osOD4bq2xILEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHfDg2Lhu6bDg1lX4buqw4NI4bqqSMOD4bui4buOw53DgyxMw53Dg+G7ruG7juG7hOG7nMODWeG7jsOVTFnDgyxMw53Dg0jhu47hu57Dg8ON4bueQuG7osODP8OVS+G7onjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4NZQ8OVw4NI4bqqSMODSeG7nuG6qOG7ouG7jsOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4PDjeG6qOG7ouG7jMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg+KAnOG6tsODWUPDlcODSOG7juG7puKAncODP0LDg8ON4bueQuG7osODP8OVS+G7onjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4NI4bugw4Phu47hu55C4buiw4NIROG7ouG7jsODxqDhu47hu6DDg8ag4buOReG7osODR+G7ksODROG7ouG7jsOD4buOI+G7sOG7ouG7jMODSeG7kkjhu47Dg8Og4buHcGPhuqEt4bqu4bqsw4M/xq/DlcODWVfhu5LDg+G7jMOV4bqqw4Phu4zhu4bhu6LDg8OCxILEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu5w7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2LDnUvhu7cv4buu4bu5

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]