(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN thị xã Nghi Sơn vừa trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1934) ở thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn và chị Lê Thị Hiền (sinh 1982) ở xã Lâm Phú. Mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu43hu67huqbhu5zhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buM4bqgP+G6vDrhuqDGoOG6rOG7jOG6oMOKxqDhuqBGw5Lhu5zhuqDDklXhu4zhuqAq4buMxKjhu5rhuqBG4bui4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqgSMOJRuG6oOG7hOG7jExX4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5rhuqDhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu14bqpVeG7jOG6oOG6u+G6qW7DquG6oFfDksOU4bqgP0PhuqDDqsOTw5Lhu4zhuqDDsuG7pOG7muG6oCoj4bqm4bqgV+G7ruG6puG7nOG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buww5Lhu47huqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqgP+G6vDrhuqDGoOG6rOG7jOG6oMOKxqDhuqBGw5Lhu5zhuqDDk+G7jOG6puG6oEjDleG7msOS4bqgw5JV4buM4bqgKuG7jMSo4bua4bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG7jcOSw5ThuqDDqsOS4bqo4bua4bqgeVbhu4zhu5rDkuG6oOG7mkTGoOG6oMOD4bqk4bqu4bqww73huqDhu6jhuqBXw5JS4bua4bqgw6BS4buaw5PhuqDDsuG7pOG7mnbhuqA/Q+G6oG7DklnhuqDDsuG7pOG7muG6oCrhuqjhuqBGw5LDlOG6oOG6u8So4bqg4buNw5LDlOG6oOG6qeG7jEvhu5rhuqB5VuG7jOG7msOS4bqgw4PhuqTDgsSCw73huqDhu6jhuqA/Q+G6oOG6u+G6vMag4bqgbsOSWXfhuqDhur3DmeG7jOG6oMOSVeG6oEjhu7jGr0bhuqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqg4bqu4bqi4bqgV+G7ruG7jExY4bqgSFThu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgEdXw5JYxqDhu4ThuqDhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bqy4bq24bq04buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCw4PhurbDgy/Dg+G6sOG6pEfEgsSC4bqi4bqw4bqk4bqwxIJX4bqww4LhuqThurThuqLhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fDg+G6sMOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4buN4buu4bqm4buc4bqg4buU4buM4buaw5LhuqDhu7DDkuG7jOG6oD/hurw64bqgxqDhuqzhu4zhuqDDisag4bqgRsOS4buc4bqgw5JV4buM4bqgKuG7jMSo4bua4bqgRuG7ouG6oMOS4buc4bqo4bua4bqgRkLhu5rDkuG6oEjDiUbhuqDhu4Thu4xMV+G6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buaw4DhuqAm4buMR1fDkuG7p8OAw4LhuqLhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurLhurbhurTDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu1w6Dhuqrhu4zhuqBH4buMTOG7muG6oOG7lkPhu5rDkuG6oEjhuqrhu5zhuqDhuqlV4buM4bqg4bq74bqpbsOq4bqgV8OSw5ThuqA/Q+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4buaduG6oOG7lkPhu5rDkuG6oEjhuqrhu5zhuqBIw5ThuqbhuqDhu7DDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7ruG6puG7nOG6oMOSw5nhuqBX4buuxq/huqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buO4bqgKuG6qOG6oFfDieG7msOT4bqg4busWOG6qOG6oEbDkuG7nOG6oMagw4zhuqBG4buc4bua4bqg4buE4bqo4bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG7jcOSw5ThuqDDqsOS4bqo4buaduG6oD9D4bqgbsOSWeG6oMOy4buk4buad+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YULhuqDDkuG6puG7jOG6oMOSVeG6oMOT4buM4bqm4bqgSMOV4buaw5LhuqBIS1jhuqBXw5JYVUbhuqDDklXhuqDhu5rDk8OSw6jhu5zhuqBG4bui4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqgSMOJRuG6oOG7hOG7jExX4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5p34bqg4bqpVeG6oOG7hOG6qOG6oMOqw5Lhuqjhu5rhuqBXWDrhuqBXWMOa4buM4bqgRuG6puG7nHbhuqBWQEbhuqA6SljhuqDhu5rDkuG7uOG7msOT4bqgKuG7guG7muG6oEbhu57hu5rhuqDhu5pYUuG7jOG6oMagVVfhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgRuG7nOG7muG6oOG7sMOS4bqsV+G6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu4TDleG7msOS4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G7r+G6oMOSVeG6oEbDksOU4bqg4bqp4buMS+G7muG6oEjhu6Thu5rhuqBXw5Lhurzhu5rhuqDhu5pYUuG7jOG6oEbhu5zhu5rhuqDhu5rDklDhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oEbhu6LhuqDhu5rDkuG6qOG6oOG7qHfhuqBww41X4bqgV8OSw4o64bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5rhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rEbhuqDDklV24bqg4bqpVeG7jOG6oOG6u+G6qW7DquG6oEbhu6ThuqBW4buo4bqgSEPhuqBXw5LhuqbGoOG6oMag4bu4WHbhuqBIS+G6oD9Yw4pX4bqgKuG6qOG6oEjhu7jGr0bhuqDhuqlV4buM4bqg4bq74bqpbsOq4bqgV8OSw5ThuqA/Q+G6oMOqw5PDkuG7jOG6oMOy4buk4bua4bqgV+G7ruG7jkbDkuG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buww5Lhu47huqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqgVyPhuqBvWCjhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqDGoOG6rOG7jOG6oMOKxqDhuqBXw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oFfDksOU4bqgP0PhuqBX4buu4bqm4buc4bqgV8OJ4buaw5N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Vhw53hu5rDk+G6oCrhu6bhu4zhuqBWPeG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBX4bq8xqDhuqBX4bqq4buc4bqgSOG7jEtY4bqg4buU4buMTOG7muG6oEbhu7ThuqbhuqBGw4rhu7DhuqDhu7Q6duG6oEbDkuG7juG7msOS4bqg4busWDpL4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oCrhuqjhuqBWPeG6oMOSw5nhuqBX4buuxq/huqAqU+G7muG6oCrhuqY64bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBXw5Lhurzhu5p24bqgVj3huqDDk+G7jFnhu7DhuqBI4buq4bqgRuG7tOG6puG6oMOSVeG6oEfhurzhu5p24bqgw5JV4buM4bqgKuG7jMSo4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV8OSUuG7mnbhuqA/Q+G6oCpL4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlLhu5rDk3bhuqAq4buAV+G6oOG7luG7jExYduG6oEZE4bua4bqg4buaw5LhuqjhuqDGoOG7puG7jOG6oOG7lMOS4bqm4buaw5PhuqBX4buu4bqm4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgw5Lhuqbhu4zhuqDDklXhuqBIQ+G6oMOS4buc4bqo4bua4bqgV8OS4bqo4buaw5J24bqgSOG7uOG6puG6oCrhuqjhu5zhuqBWJOG6oEfhu7Lhu5rDk3fhuqDDqsOS4bqo4bqg4buE4bqo4bqgw6rDkuG6qOG7muG6oD9D4bqgbsOSWeG6oMOy4buk4bua4bqgSOG7uMavRuG6oD/hurw64bqgV8Oa4buaw5PhuqBX4buuw5ThuqDDk+G7jOG6rOG6oOG6suG6tuG6oFfhu67hu4xMWOG6oEhU4buaw5N24bqg4buaw5LhuqjhuqBGw5LDlOG6oOG6qeG7jEvhu5rhuqA/Q+G6oOG6u+G6vMag4bqgbsOSWeG6oFfDmuG7msOT4bqgV+G7rsOU4bqgw5Phu4zhuqzhuqDDkuG7pOG7muG6oMSC4bqi4bqi4bqgV+G7ruG7jExY4bqgSFThu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqgw4LhuqLhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurDhuqTDguG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsOD4bq2w4Mvw4PhurDhuqRHxILEguG6ouG6tsSC4bqw4bq0V8OC4bqu4bq24bq0w4Lhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fDguG6tsODw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu43hu67huqbhu5zhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buM4bqgP+G6vDrhuqDGoOG6rOG7jOG6oMOKxqDhuqBGw5Lhu5zhuqDDklXhu4zhuqAq4buMxKjhu5rhuqBG4bui4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqgSMOJRuG6oOG7hOG7jExX4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5rDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6sOG6pMOCw4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7tcOqw5LhuqjhuqBGw5LDlOG6oOG6qeG7jEvhu5rhuqBI4bu4xq9G4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buU4buMxKjhu5rhuqBGU3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOg4bu4xq9G4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buO4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr3bhuqBG4bqsRuG6oMOSVeG6oMOT4buM4bqm4bqgSMOV4buaw5LhuqBIQ+G6oD9ZRuG6oEhV4buaw5N24bqg4buE4bqoOuG6oFdQ4bqgVj3huqBGQsag4bqg4buk4bua4bqgVuG6vFjhuqBWxJBG4bqgSErhu5rhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVXbhuqDDklXhu4zhuqAq4buMxKjhu5p24bqg4buww5Lhu7LhuqDhu5olduG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqg4bqpVeG7jOG6oEhD4bqgw5Phu4xZ4buw4bqgSOG7qnbhuqBW4buK4bqgRsOS4buM4bqm4bqgSE3huqBG4bqsRuG6oMOT4buM4bqm4bqgSMOV4buaw5LhuqAq4buk4buM4bqg4buE4bumV+G6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buaduG6oMOa4bua4bqgSMOU4buaw5LhuqBGWFVG4bqgVlPhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7ApWFfDkuG7nOG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAV0k/Vy3huqbhu5bhu4zDk+G7muG7reG6oOG7ruG7jMOTw5JX4buvw4Dhu7XhurvEqOG6oOG6qeG6qOG7sy/hu7Dhu7U=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]