(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết được vấn đề bức xúc về nhà ở để yên tâm công tác, lao động, sản xuất.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfhurVS4bu34buqxq/DmuG7t+G7qOG7tuG6tuG7t+G6vkzhu7jhurbhu6nhu7c9xJAk4bu34buQVE3hu7dBQeG6ruG7t+KAnMSR4bqyTeG7t0Xhu5Dhu7c14bui4buSS+G7t+G7huG7mOG6tOG7kuKAneG7t+G6vkzhu5jhu7fhu5JLWVVN4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0zhu5jhurThu5Lhu7fhur7huqThu5JM4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buSdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d21MVU3hu7dLTeG6tuG7kuG7t8Wo4buw4bq24bu3ZE1J4buS4bu34buG4buY4bq04buS4bu3ZOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu34buqw5Lhu5JM4bu34buG4bqm4bu3TFlU4buSS+G7t+G7gOG6vOG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vkXhu6bhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buG4buY4bq04buS4bu34buqTuG6vkzhu7fhur7hu7Thur7hu7fhu6rhu7AkSeG7kuG7t+G7qsav4buwJMOM4buS4bup4bu3QOG6uOG7kuG7t+G7hlDhu5JL4bu34bq+4bqy4buS4bu3w4pQ4bup4bu34buG4buY4bq04buS4bu3QE1J4buS4bup4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7kkzEkOG7kuG7qeG7t0BNSeG7kuG7t+G6vkzDneG6vuG7qeG7t8OU4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu7fhu601ZeG7lzVkN+G7r+G7t1fhu5JL4bu3TFDhu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t2rhu7A64bu34oCcxJHhurJN4bu3ReG7kOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5LigJ3hu7fhu5JM4bqq4buQ4bu34bq+TE3hurbhu7fhu6hH4bu34bumTMOJ4buS4bu34buS4bq04buY4bu3S+G6suG7kkzhu7fhu5JC4buSS+G7t+G6vlfhurbhu7fhu5JLWVVN4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0zhu5jhurThu5Lhu7fhur7huqThu5JM4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4bup4bu3S03huqRN4bu3xajhu7Akw43hu6rhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dAReG7kuG7t+G7hsOM4bu3w4rDneG6vuG7tz3hu6zhur7hu7dAw4zhu7fhu5JM4bq04bu3w5nhu7fhu4bhu4jhu7ckSeG7kuG7t+G7qsSQ4buQ4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7qeG7t8OU4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu6nhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu34buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu3w4Phu7nhu7nhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBQeG6okEvQeG6ouG6oOG7gMOBQeG6ouG6osOAw4Dhu7nhu6pBw4PDg+G6rsOU4bqgLcOB4bur4buO4bumS+G7teG7t+G6tsOU4buqdOG7teG6tVLhu7fhu6rGr8Oa4bu34buo4bu24bq24bu34bq+TOG7uOG6tuG7qeG7tz3EkCThu7fhu5BUTeG7t0FB4bqu4bu34oCcxJHhurJN4bu3ReG7kOG7tzXhu6Lhu5JL4bu34buG4buY4bq04buS4oCd4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kktZVU3hu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu34bq+4buU4bu3TOG7mOG6tOG7kuG7t+G6vuG6pOG7kkzhu7fDlUzhu5Thu7fDlUzhuqzhu5Lhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XDg+G7ueG7ueG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1dzVMV+G7t+G7qsOT4bq+TOG7t2RNSeG7kuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t2Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7l+G7nOG7t8SRw4Lhu5JM4bu3bFPhu5Lhu7fhu6rGr+G6tuG7mOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6ZMTuG7t0xS4bu34buqxq/DmuG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu34oCcxJHhurJN4bu3ReG7kOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5LigJ3hu7fhur5M4buY4bu34buG4buY4bq04buS4bu3QE1J4buS4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7l1RN4bu34buqTeG7kkzhu7fhu6pMw4nhu5Lhu7fhu6pZU+G7kkvhu7fhu6pMxJDhu5Lhu7fhu6pZU+G7kkvhu7fhurJN4bup4bu3w5ThurLhu7fDlOG6tOG7kkzhu7fhu4bhu67hu5Dhu7fDlOG6suG7t8av4bqy4bq+TOG7qeG7t+G7huG7ouG7kkvhu7fhu4bhuqThu5jhu7fhur7hurLhu5Lhu7fDilDhu6nhu7c1ZeG7lzVkN+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7huG6puG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bu04bq+4bu3TFnDmeG7kkvhu7fDneG7kkvhu7dA4bq04bu34buSTE3hu4rhu6rhu7fhu6pP4buSTOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G7huG7lOG7kkvhu7dL4buU4bum4bup4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7dq4buwOuG7t+KAnMSR4bqyTeG7t0Xhu5Dhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buG4buY4bq04buS4oCd4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4FB4bup4bu34buq4buy4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t2rhu7A64bu34oCcxJHhurJN4bu3ReG7kOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5LigJ3hu6nhu7dkTUnhu5Lhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7dk4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu7fhu6rDkuG7kkzhu7fhu4bhuqbhu7dMUuG7t+G7qsavw5rhu7fhu6jhu7bhurbhu7fhur5M4bu44bq24bup4bu3PcSQJOG7t+G7kFRN4bu3QUHhuq7hu7figJzEkeG6sk3hu7dF4buQ4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7huG7mOG6tOG7kuKAneG7t+G6vkzhu5jhu7c1ZeG7lzVkN+G7t+G7kktMw6jhu5jhu7dAVE3hu7fhu6pR4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t+G7qk3DjOG7kuG7t+G6oOG7qeG6oMOD4bu54bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6okHhurDhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBQeG6okEvQeG6ouG6oOG7gMOBQeG6ouG6osOA4bqg4bqi4buqw4FB4bqiw4NBw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq904bqw4bqg4bqu4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu14bq1UuG7t+G7qsavw5rhu7fhu6jhu7bhurbhu7fhur5M4bu44bq24bup4bu3PcSQJOG7t+G7kFRN4bu3QUHhuq7hu7figJzEkeG6sk3hu7dF4buQ4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5LigJ3hu7fhur5M4buY4bu34buSS1lVTeG7t8OU4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu7fhur7hu5Thu7dM4buY4bq04buS4bu34bq+4bqk4buSTOG7t8OVTOG7lOG7t8OVTOG6rOG7kuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6okHhurDhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXdk4bqm4buSTOG7t+G7hsOC4buY4bu3ZE1J4buS4bu34buG4buY4bq04buS4bu3ZOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7dlS8ag4bq+4bu3ZELhur7hu7fhu6rGr+G6tuG7mOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6ZMTuG7t0xS4bu34buqxq/DmuG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu34oCcxJHhurJN4bu3ReG7kOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5LigJ3hu7fhur5M4buY4bu34buG4buY4bq04buS4bu3QE1J4buS4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzfEkCThu7fDlOG6tOG7t0BN4buK4bq+4bu3w5ThurThu5Dhu7fhur7hu5Thu7cl4bu34buSS0zhu4zhurbhu6nhu7fhu6pM4buI4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7fhu5JS4bu3w5Thu7Thur7hu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+ReG7puG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu6nhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5F4bum4bu34bq+TE7hu5JM4bu3xajhu7Akw4zhu5Lhu6nhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7fhu6pM4buI4bu3QOG6tOG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7qkzhu4jhu7fhur5Q4buSS+G7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5M4buw4buSS+G7t+G7quG6tiThu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfhu7dAVE3hu7c1ZeG7lzVkN+G7t+G7kktMw6jhu5jhu6nhu7dLTeG7rOG7puG7t0zGoOG7t+KAnOG6tuG7kuG7t+G6vlnhu6nhu7fDlMOC4bq+4bu34buSS0xN4buK4bum4oCd4bup4bu3QFlT4buS4bu3w5RJ4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4buwUOG6vuG7t+G7qOG7nuG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXdtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu7BJdi/hu6Z3

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]