(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, kết quả khảo sát toàn cầu của McKinsey với 889 giám đốc điều hành cho thấy, dịch COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên một số lĩnh vực. Nhiều thay đổi trong số này dự kiến ​​sẽ duy trì lâu dài. Dưới đây các xu hướng công nghệ đã và đang thay đổi bởi COVID-19, chúng sẽ là một phần trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai, sau đại dịch.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODw43EkMODR8Odw5lIw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsOD4buu4buORMOVw4NZ4buO4bqoLMODw43hu6TDlcOD4bui4buOI8ODWeG7jkzDg+G7okLhu57hu6/hu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nhur/Gr8OVw4PDjeG6vix4w4PGoExZw4NWw51Ew4PGoOG7jkThu57Dg1jhuqpZw4NZ4bueQuG7osODSOG7hsOdw4NI4bu44bqow4Phur9I4bq9w5Xhu6JYw4wsw4M/xq/DlcOD4bqm4bqm4bqsw4Phu4zDleG6quG7nMODw41VSMODw43DlU3DncOD4buOQuG7ouG7jsODSOG7juG7nsODWeG7juG7gCx4w4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg1nhu47hu7JIw4PDjeG7hCzDg1bDneG6qsODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg0jhu47DnSxP4buiw4PDjeG7pMOVw4NYVcODWVdL4buiw4Phu5zDmVnDg1hVw4Phu5rhu5Thu6Lhu47Dgz8lSHnDg+G7geG7jsOVTcOdw4NZ4buO4bqoLMODw43hu6TDlcODWVfhu57hu6Lhu4zDg1hVw4Phu6JCLMODSSXDg8agw5VM4buiw4PigIvigItYSsODScOdLMODWVfhu5DDg+G7muG6vsOdw4NJQsOVecOD4bqhI8avw5XDg8ON4bq+LMODSOG6qkjDgzvDncOD4buOI8av4bui4buMw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODw43EkMODP0LDg8ON4bqo4bui4buMw4NZ4buO4bqoLMODw43hu6TDlcODR+G7sMOVw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rHjDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1hKw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg+G7ruG7juG7huG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg0jDncOZSMODWFXhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1nhuqjDg1lX4bue4bui4buMw4NZI8Wo4bui4buMw4Phu5rhuqjDlXjDg1jhuqjDncODw41Dw5XDg0nhu5JI4buOeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6oklZ4buOw53hu5xHw4PDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqThuqbEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6pMSC4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuqwv4bquxILhurRJ4bq24bqu4bquxILhurDEgsSCWeG6tOG6ruG6suG6pOG7msSCLVhIV8OMw4zhu6JY4buO4bueWS3hurDEguG6sOG6ri3EguG6si3huq554buW4buu4buM4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODw43EkMODR8Odw5lIw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsOD4buu4buORMOVw4NZ4buO4bqoLMODw43hu6TDlcOD4bui4buOI8ODWeG7jkzDg+G7okLhu57hu6/huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqThuqbEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6suG6pMSC4bqiw4Mv4bu54bu3L1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7ld4bui4buOw4Phu5zDleG7ouG7jsOD4buOUeG6qHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDqkLhu5zDgz/DlU5Iw4NZJMODO+G6qMODP0LDg8ONQuG7nsODWUPhu57Dg1nhu44lSMODWUzDg0Thu57hu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3WFlX4bue4bui4buM4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqk4bqmxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurLhurLEguG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bqsL+G6rsSC4bq0SeG6tuG6ruG6rsSC4bqm4bq24bquWeG6pMOC4bq04bqs4buaxIItxILEguG6ruG6suG6puG6suG6tkgt4bquw4LEgsSCeeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg0fDncOZSMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G7ruG7jkTDlcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg+G7ouG7jiPDg1nhu45Mw4Phu6JC4bue4buv4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqk4bqmxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurLhurLEguG6osODL+G7ueG7ty9YWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDqkLhu5zDgz/DlU5Iw4NZJMODO+G6qMOD4buaQsOD4bucw5lZw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4bui4buOJuG7ouG7jMODO8Odw4Phu44jxq/hu6Lhu4zDg0hU4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45Ow4NZ4buO4bqoLMODw43hu6TDlcOD4buaxq/hu6LDg+G7ouG7juG7gFnDg1kkw4PGoOG7jsOVw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODO8Od4buAWcOD4buOw5VO4buiecODw7Xhu47DjOG7nsODWeG7jlXhu6Lhu4zDg8agS3jDg1hVw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg+G7mkLhu5zDgz/DlU5Iw4NZJMODO+G6qMODWVdL4buiw4Phu67hu45D4bucw4M/w5XDg1nhu55C4buiw4NI4buGw53Dg8ONxJDDg1lF4bui4buMw4M/UVnDgz/hu5DDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDgyxLw53Dg0jhu4bDncODR8OJWcODR8Odw5lIw4Phu67hu45Ew5XDg+G7sMOD4bui4buOQsODP0LDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4Phu5pC4bucw4M/w5VOSMODR+G7kOG7ouG7jsODWeG7jiPhu6jhu6Lhu4zDg+G7okzDncODSOG7oMODWeG7jk95w4PhuqNDw5XDg0nhu5JI4buOw4PDjcSQw4Phu67hu47huqrDgz/hu6zDg0jhuqpIw4NXQuG7nsODSEThu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDgz9Cw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsOD4bui4buMReG7osODSEThu6LDgz/DlU5Iw4Phu5pC4bucw4M/w5VOSMODWUPDlcOD4bui4buOQsODWVfhu57hu6Lhu4zDg1bDneG6qsODxqDhu449ecOD4bq/SOG6vcOV4buiWMOMLMODSSXDg8ON4bue4bqq4buiw4NX4bq44bui4buMw4Phu47FqOG7osOD4bqwxILhu6vDg+G7miVIw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu5rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg1nhu55C4buiw4NI4buGw53Dg0jhu6DDg1nhu45Pw4Phu5pC4bucw4M/w5VOSMODWSTDgzvhuqjDg+G6ti3hurTDg+G7ouG7jEIsw4Phu5zDmVnDg1nDneG7huG7onnDg+G6o8OVTcOdw4Phu6JCLMODWErDg0jhu6DDg1nhuqpIw4PDjcOZ4bui4buMw4PDjeG6quG7ouG7jMODxqBPw4PDjUzhu6LDg+G7ok3hu6LDg8agw5Xhu6Lhu47Dg1lMw4PDjeG7kuG6qMOD4buu4buOI8Wo4bui4buMeMOD4buMw5Xhuqjhu57Dg1nhu45U4bui4buMw4M/4buC4buiw4NZRMOVw4M/QsODSOG7jsOVw4NZw5VLw53Dg0jhu47DneG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDtVfhu57hu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg8ON4bugw4PDjULhu57Dg1lD4buew4NZ4buOJUjDg1lMw4NE4buew4PDjcSQw4PDjSPhu6pIw4Mjw53Dg1nDlUvhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDgz9Cw4NJ4bue4bqo4bui4buOw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu655w4PDtVfhu57hu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg+G7nMOZWcODWFXDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4buew4Phu6Lhu4xDw5XDgz9Nw4M/w5VOSMOD4bucVMOD4buu4buOUuG7ouG7jMOD4buOw5VOw53Dg1bDnUTDg1lXRMOVw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu5zDg+G7jlFIw4NZ4buC4buuw4NZVyVIw4NZw5VM4buuw4PGoOG7jsOVw4PDjULhu57Dg1lD4buew4NZJMODO+G6qHjDg8ONQuG7nsODWUPhu57Dg1nhu44lSMODWUzDg0Thu57Dg0jhu6DDg1nhu45Pw4Phu5zhuqjhu6Lhu4zDg+G7mkPDlcODSOG7jsOU4bui4buOw4M74bqqSMODw43DlU3DncODw43hu6B5w4PhuqNC4buew4NZQ+G7nsODWeG7jiVIw4NZTMODROG7nsOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg1lD4buew4NX4bqow4Phu5zDmVnDg+G7nFTDlcODWVcj4buo4bui4buMw4NE4buew4NZVyVIw4NZw5VM4buueMODw43DmuG7ouG7jMODR8OZw4M/QsODw43EkMODw40j4buqSMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4NI4buOReG7nMODWOG7oEjDg1g9SMODxqDhu45Sw4zDgz9Cw4Msw4Phu45RSHjDg8agPMODWeG7jsOd4buCWcODP0LDg+G7ouG7jsOVTcOdw4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4PGoOG7juG6qkh5w4Phur/DmVnDg0fhuqrhu57Dg0jhuqrhu57Dg1kkw4PDszrDoMODP0Lhu57Dg+G7okXhu5zDg+G6sMSC4bqwxILDg0klw4NH4bqq4buew4NX4bq44bui4buMw4PGoOG7juG7nkThu6Lhu4zDg+G6sOG6tnjhurTDg1lXw5VOw53Dgz/DlU5Iw4Phu5pC4bucw4NZV0vhu6LDg8ag4buOw4nhu67Dg1nhu45Mw4Phu4zDlcavw5XDg1hKw4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMODWeG7jiVIw4NZTMODROG7nsODP0LDg1lF4bui4buMw4NII+G7qOG7ouG7jMODP0Lhu57Dg+G7okXhu5zDg+G6sMSC4bq2xILDg8ONT8ODw41C4buew4NZQ+G7nnjDg+G7jsOZw5XDg+G7jlHhu67Dgz9Cw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODSOG6qkjDg0nhu5JI4buOw4M/4bu2w4PGoOG7juG6qkjhu47Dg+G7jkLhu6Lhu4x5w4PDteG7jiVIw4NZTMODROG7nsODWcOVTFnDg8agw5VO4bucw4NI4buOw5XDg+G7ruG7jsOUeMODWeG7jsOVTFnDg1nhu44lSMODP0LDg+G6qOG7osODWeG7nkLhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4NHVcOVw4NIROG7ouG7jsODSeG7kkjhu47Dg0dO4bui4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nDteG7juG6qOG7ouG7jsODWeG7nuG6quG7osODxqDhu45U4bui4buMw4NZw5VM4buuw4M74buySOG7ty9YWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqThuqbEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6rOG6rOG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bqsL+G6rsSC4bq0SeG6tuG6ruG6rsSC4bq24bqy4bq0WcOC4bq2w4LhuqThu5rhuqwtw53hu6JZ4bqoSFktSOG7nuG7olnhuqhIWeG7msOMWFgt4buueeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg0fDncOZSMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G7ruG7jkTDlcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg+G7ouG7jiPDg1nhu45Mw4Phu6JC4bue4buv4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqk4bqmxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurLhuqzhuqzhuqLDgy/hu7nhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqjQ8OVw4NJ4buSSOG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg1nhu47huqgsw4PDjeG7pMOVw4NI4bqqSOG7jsODSOG7juG7suG7ouG7jMODWeG6qMODWVdEw4NZw5VN4buiw4NI4buO4buew4NI4bqqSMODSeG7kkjhu47Dgz/hu7bDg1nhu47DlUxZw4MsTMOdecODw7VXw53hu6Lhu4zDg1nhur7hu5zDg+G6vcOVT+G7nMODWOG7nuG6qlnDgz9Cw4PDs+G7jlDhu6Lhu4zDg+G7ouG7jCThuqjDg+G6oeG7kkjhu47Dg0dO4bui4buOw4Phur88w4Phu7PDoOG6ocOg4bu1w4PGoOG7jsOdLEzhu6LDg0jhuqrhu57Dg+G7okvhu6LDg1lX4bqq4bui4buOw4NJ4bu04bui4buMw4NZw5VN4buiw4Phu5zhurpZeMOD4buOxJAsw4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMODSOG6qkjDg1nhu47huqjhu6Lhu47Dg1nhu57huqrhu6LDg8ag4buOVOG7ouG7jMODWcOVTOG7rsODO+G7skh5w4PDtVdL4buiw4NZ4buOJUjDg1lMeMODWeG7juG6qOG7ouG7jsODWeG7nuG6quG7osODxqDhu45U4bui4buMw4NZw5VM4buuw4M74buySMOD4buaQsOD4bucw5lZw4Phu5ol4bqow4NI4buOUeG7osOD4buu4buO4bukw4NHw5VM4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4bui4buOw5VNw53Dg+G7okXhu5zDg1bDneG6qMODP0LDg+G7jsOVTuG7osODw43EkMODWVfhu7DDg1nhu45C4bui4buOw4NI4bqqSOG7jsODWeG7juG6qOG7ouG7jsODWeG7nuG6quG7osODI+G6qMODWeG7jsOUSOG7jsODSOG7uOG6qMODw41Dw5XDg8ON4bqow4NYVcOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiecOD4buB4buOw5VNw53Dg8ONTOG7osOD4bucPUjDg+G7nMOZWcOD4bui4buM4buOw5VL4buiw4NIPcOdw4PDjcSQw4NH4bqq4buew4NI4bqq4buew4NX4bq44bui4buMw4PhurThurLhu6vDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bucw53huqjDg1jDieG7nMODWErDg0jhu47DnSxP4buiw4NY4bqo4bui4buMw4NI4bqqSMOD4bui4buOQsODR+G6quG7osOD4buaxKjDg0jDneG7ouG7jMODSOG7gOG7rsODWeG7juG6qOG7ouG7jsODWeG7nuG6quG7osODxqDhu45U4bui4buMw4NZw5VM4buuw4M74buySHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7liw5VO4buiw4Phu6LhuqgseMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G7okIsw4PDjcSQw4NZV+G7sMOD4buiS+G7osOD4buu4buO4bukw4NHw5VM4buiw4Phu47FqOG7onjDg8ONI+G7qkjDg0klw4PDjeG7nuG6quG7osODWErDg1lX4buww4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4NZ4buOPUjDg1nhu47huqjhu6Lhu47Dg1nhu57huqrhu6LDg1nDlUvDncODSOG7jsOd4buE4buiecODcMavw5XDgz/DlU5Iw4NZ4buO4bqo4bui4buOw4NZ4bue4bqq4buiw4Phu6Lhu47huqjhu6Lhu47Dg+G7jsWo4buieMODWeG7jsOd4buC4buiw4NZw5VO4buiw4M/QsOD4bqo4buiw4NZ4bueQuG7osOD4buOxajhu6J4w4NYSsODVsOdLExZw4PDjeG7kuG7ouG7jsOD4buOQuG7ouG7jsODP8OVw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4wj4buow5XDg1nDlUvDncODSeG7tOG7ouG7jMODWVfhu57hu6Lhu4zDg1kjxajhu6Lhu4zDg+G7muG6qMOVeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG6ocOdw4Phu5rhu5JI4buOw4NZ4buOJUjDg1lMw4NE4bue4bu3L1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6pOG6psSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bqy4bq24bqs4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuqwv4bquxILhurRJ4bq24bqu4bquxILhurLhurThurJZ4bq0xILhuq7huqThu5rhurQt4bqueeG7ruG7ouG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg0fDncOZSMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G7ruG7jkTDlcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg+G7ouG7jiPDg1nhu45Mw4Phu6JC4bue4buv4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqk4bqmxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurLhurbhuqzhuqLDgy/hu7nhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bq94buO4bqqw5XDg+G7osOVTuG7nMODScOdw4Phu5rhu5JI4buOw4NZ4buOJUjDg1lMw4NE4buew4NI4bugw4NZ4buOT8ODWErDg+G7ruG7juG7pMODR8OVTOG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg1kjxajhu6Lhu4zDg+G7muG6qMOVecODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ag4buOw5VM4buiw4Phu6Lhu47DlU3DncOD4bui4buMI+G7qMOVw4NZV0vhu6LDg1nhu45Mw4Phu4zDlcavw5XDg0jhu47DnSxP4buiw4NY4bqo4bui4buMw4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMODWeG7jiVIw4NZTMODROG7nsODw41Pw4Phu4zDlUTDlcODWVLhuqjDg+G7ouG7jsOdw4NI4buGw53Dg0nDncOD4bua4buSSOG7jnnDg8O1V0TDlcOD4bui4buM4buOw5VO4bucw4NJw53Dg+G7muG7kkjhu47Dg1nhu44lSMODWUzDg0Thu57Dg0jhu6DDg1nhu45Pw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODw40j4buqSMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1bDneG6qMOD4buO4buQ4bui4buOw4NE4bui4buOeMOD4bq+4bucw4NZ4buO4bqo4bui4buOeMODSOG7juG7nsOD4buu4buO4buK4buuw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhu7Thu6Lhu4zDg1lXw50sw4NI4buC4buuw4PDjUzhu6LDg0jhuqpIw4PDjeG7kuG6qMODw43DlU/hu5zDg0nDncOD4bua4buSSOG7jsODxqDhu47huqpIw4Phu6Lhu47huqjDnXnDg2LDlU7hu6LDg1lDw5V4w4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODWeG7jiVIw4NZTMODROG7nsODw43EkMODw40j4buqSMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg8ONT8OD4buMw5Xhu7Lhu67Dg8ag4buO4bqqSOG7jsODScOdw4Phu5rhu5JI4buOw4NWw50sTFnDg8ON4buS4bui4buOw4Phu6LFqMOVw4Phu45Rw4Phu5zDnVXhu6LDg8ONTOG7onfDg0jhu47hu57Dg+G7ruG7juG7iuG7rsODxqDhu47huqpI4buOw4NZ4buO4bqo4bucw4NWw53huqjhu6LDg+G6tsOCxILDg8ONw5nDg1lDw5XDg0jhuqpIw4PDjeG7kuG6qMODw43DlU/hu5zDg+G7ouG7pMOVw4NZw5VM4bui4buMw4NI4bu44bqow4NZ4buOTMOD4buMw5XGr8OVeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO14buOTMOD4buMw5XGr8OVw4NI4buG4buiw4NJw53Dg+G7muG7kkjhu47Dg0dN4buiw4M/JuG7ouG7jHjDg+G7ouG7jsOVTcOdw4NI4buOw50sS+G7osOD4buMw5XhuqjDg+G7ouG7juG7guG7osODw43hu5Lhu6Lhu454w4NJw53Dg+G7muG7kkjhu47Dg1nhu44lSMODWUzDg0Thu57Dg+G7sMOD4bucw5lZw4PGoOG7jsOU4bqow4NIQ+G7ouG7jsOD4buiQuG7nsODw43hu6B4w4PDjeG6qOG7ouG7jMODWVfhu7DDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5ol4bqow4NI4buOUeG7osODxqDhu45Ew4NZ4buOw5XDg8ONT8ODSMOJWcOD4buMw5VE4bucw4Phu5oj4buq4bui4buMw4PGoOG7jsOUw4NZ4buORMOVecOD4bqjw5VNw53Dg+G7okIsw4NIQOG7ouG7jMODSOG7oMODWeG7jk/Dg+G7jMOV4buy4buuw4NHROG7nsODWcOa4buiw4NI4bqqSMODScOVw4NZw5RI4buOw4Phu5rhu5JI4buOw4NYKsODw43huqjhu6Lhu4zDg0fhu5LDg+G7jiPDg+G7jkPDlcODWeG7jlThu6Lhu4zDg1bDneG6qMODScOdw4Phu5rhu5JI4buOw4PDjUPDlcODWVdCecOD4bq/4bq6SMODSeG7tMODScOdw4Phu5rhu5JI4buOw4NZ4buOJUjDg1lMw4NE4buew4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqoLMODWeG7jkzDg1lXRMOVw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu5zDg0nDncOD4bua4buSSOG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu45Mw4Phu4zDlcavw5XDg1nhu44lSHjDg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDg+G7ouG7oMODSOG7oMODWeG7jk/Dg+G7jMOV4buy4buuw4NJw50sw4NZV+G7kMODWCXDg8ag4buO4bqq4bucw4Phu67hu47huqrDg0jhu7jhuqjDg0nDncODxqDhu47huqpI4buOw4NZV+G7nuG7ouG7jMODR1XDlcODSEThu6Lhu47Dg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7lj4buiw4PhurbhuqHDgz9Cw4NWw53hu4pZw4Phu5rhuqh6w4zhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3WFlX4bue4bui4buM4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6ssSC4bqm4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuqwv4bquxILhurRJ4bq24bqu4bquxILDguG6tsSCWeG6tsSCxILhurDhu5rhurIt4buMw53DlUnDjC1Z4bueLeG6tkkt4buuV8OV4buiWcOV4bui4buMeeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg0fDncOZSMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G7ruG7jkTDlcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg+G7ouG7jiPDg1nhu45Mw4Phu6JC4bue4buv4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6ssSC4bqm4bqiw4Mv4bu54bu3L1hZV+G7nuG7ouG7jOG7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4buOw53hu6bDlcODSMOd4bui4buMw4M94bui4buMw4M/QsOD4buO4buCw53Dg0jhu4bhu6LDg8ONxJDDg0fhu5LDg+G7jMOV4bqq4buiw4PDjeG7nkPhu6LDg0fhu7DDlcODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqx4w4NJRuG7osODw41M4buiw4NZ4buQ4bui4buOw4NZV0Phu6Lhu4zDg1nhu47DlUzDncOD4buO4bu2WcOD4buOQuG7ouG7jMOD4buO4bug4bqoecODw6BU4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu45Ow4PDleG7osOD4bq24bqhw4PDjcSQw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhu47DlU3DncOD4buixajDlcOD4bqq4buuw4NJ4bu24bui4buMw4Phu6Lhu47huqjhu6Lhu47Dg0jhu47hu6Dhu6Lhu4x4w4PDjeG6ukjDg0fDlU5Zw4Phu5pCw4NI4bqqSMOD4bua4buU4bui4buOw4M/4bu2SMODWEThu6LDgzvDneG7gFnDg0jhuqpIw4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4Phu5olSMODWeG7jsOM4buew4MsS8Odw4NI4buGw53Dg0jhu47hu57Dg0jhuqpIw4NJ4buSSOG7jsODP+G7tsODWeG7jsOVTFnDgyxMw53Dg+G7ouG7jiPDg1nhu47DlUxZw4NH4buSw4NHROG7nsODP07Dg0jhuqrDg+G7ouG7juG6vuG7onjDg1nhu47DlUxZw4NH4buSw4NI4buOReG7nMODWOG7oEjDg1g9SMODxqDhu45Sw4x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6BU4bui4buMw4NZLMOD4bui4buM4buOw5VL4buiw4NIPcOdw4NZ4buO4buSw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8Og4buH4buBw7XDo3LDtcOD4bui4buO4buC4buiw4M74buKWXbDg+G7geG7jsOdw4NI4buGw53Dgz9Nw4Phu5zhuqosw4PDleG7osOD4bq24bqhw4Phu7DDg1nhu4BZw4NIRMODSOG6qkjDg+G7nD1Iw4Phu4zDleG6qsODw41Nw53Dg1lF4bui4buMw4Phu5pL4buiw4PGoOG7jsOVw4NI4buO4buy4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4NYKsODSeG7tuG7ouG7jMODw41Pw4NZQ+G7nsODV+G6qMODSOG6qkjDg+G7nOG6ulnDg+G7jkLhu6Lhu4zDg+G7msOVS+G7osODVsOd4bqo4buiw4PDjUzhu6LDg8ONQ8OVw4NJ4buSSOG7jnjDg1kkw4PDs8Ozw6PDg8ONTOG7osOD4buMQ0jDg+G7nEDDlcOD4buOUeG7ouG7jHnDg+KAnOG6v+G6ukjDg0nhu7TDg8ONw5VNw53Dg+G7okIsw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu45Pw4NH4bu0w4PDjcOJ4buuw4PDjeG7hizDg8ON4bu4w4NI4buO4buew4Phu6Lhu47DncODSOG7hsOdw4NH4buSw4Phu5zhu4BZw4NZJMOD4oCL4oCLSOG6qkjDg1nhu47hu5LDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODw43hu6Dhu6Lhu4zDg0gq4bqow4Phu7NI4buO4bq84bui4buMw4Phu45D4buiw4Phu6Lhu44jw4NYROG7osOD4buu4buO4buE4bucw4NZw5VLw53Dg0nhu7Thu6Lhu4x4w4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkh4w4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4Phu6Lhu47huqjDg8ag4buO4bue4bqoeMODVMODWVThu7V4w4Phu6Lhu44j4bui4buMw4Phu6Lhu6DDg0jhu4494bui4buMw4Phu5zDleG7ouG7jsODV1PDg1dC4bui4buMw4NZw5Thu6Lhu47Dg+G7msOV4bui4buOw4Phu47hu55DWcODSOG7uOG6qMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk54w4NI4buO4buew4NZ4buO4buALMOD4bui4bugw4NI4bugw4NZ4buOT8ODw40j4buqSMODWeG7guG7osODSeG7tuG7ouG7jMOD4bui4buOI8ODWeG7jkzDg+G7okLhu57Dg8ONT8OD4buMw5Xhu7Lhu67Dgz8j4buqWcODVsOd4bqow4NYJcOD4buMw5Xhuqrhu6LDg8ON4bueQ+G7osODSOG7uOG6qMODSOG6qkjDg0jhu47DneG7psOVw4NIw53hu6Lhu4zDgz3hu6Lhu4zhuqJ54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg8ONxJDDg1nhu47huqgsw4PDjeG7pMOVw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODWeG7jsOM4buew4Phu6Lhu47DlU3DncODSOG6qkjhu47Dg8ag4buO4bqqSMOD4bui4buO4bqow514w4Phu6Lhu47DlU3DncODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg1lX4bue4bui4buMw4NYVcODw43hu6DDg8ONI+G7qkjDg0klw4PDjeG7nuG6quG7osODWErDg1lX4buww4Phu6JL4buiw4Phu67hu47hu6TDg0fDlUzhu6J4w4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODw40j4buqSMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg1fDmeG7ouG7jMODV8SQw5XDg1lX4bue4bui4buMw4NZI8Wo4bui4buMw4Phu5rhuqjDlXjDg8ag4buOw5XDg8Og4buHcGPhuqEt4bqu4bqsw4PDjSPhu6pIw4PGoMOVT+G7nMODWOG7nuG6qll54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu64+w51Z4buO4bueV+G6ouG7uWJ5w7XDg+G7s8OqI+G7qkjDg0nhu5JI4buOw4NZJMODw7Xhu47DjMODPmPDg+G6u+G7nsOdV+G7ouG6qOG7muG7teG7ty/hu67hu7k=

H.T (Lược dịch từ The AI Journal)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]