Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 7/2019 tăng 1,59% so với tháng 12/2018 và tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUzhu7jhu5zhuqdr4bufw7rhu5vhuqdB4bqiw63DuuG6p2XhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqp4bq54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6oOG7m8Os4bu54bqnw7rhu5vDrOG6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnYuG6p8O64buDdeG6p8ah4buLw7rhuqduw61D4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6sSThu5tvw7nhuqckdsO6xqHhuqds4bqubOG6pyThu5vhu7HDusah4bqnc8O1w6Dhuqds4bubcOG6p8OA4bux4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDhu53DteG6ouG6p23EgsO6xqHhuqfDo0zhu7jhu5zEg+G6p2vhu5/DuuG7m+G6p0HhuqLDrcO64bqnZeG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqnhurnhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqrw6DEkeG6qTbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p2vhu5/DuuG7m+G6p0HhuqLDrcO64bqnbMSCw7rGoeG6p3PEkOG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qcOpw6HhuqdM4bu44buc4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2Uv4bqr4bqt4bqp4bq54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6qcOgZOG6uTbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfhuqnhuqsv4bqr4bqt4bqpw6nhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqvDoGNjNuG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqnbMSCw7rGoeG6p3PEkOG6p8O64buDdeG6p+G6oMOB4bqyeWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqp4bq5YuG6rS9jw6lt4bqr4bqt4bq54bqt4bqt4bqt4bqt4bqgYuG6rWLhuqtk4bqp4bqtdOG6qeG6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4buAw7rhu5vhuqd14budw7rhu5vhuqfhu5vDueG6v+G6oeG6p8Oj4buAw7rhu5th4bqnPuG6oeG7msSD4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzhuq7huqfhuqDhu5vhu5nDoOG6p8ah4bud4bq94bqndeG7r+G6oOG6p8OA4bux4bqnw7rGoeG6okPDtcO64bqndOG7neG7k+G6ouG6p27hu4vhuqLhuqfhuqjDqsO54bqnbOG7peG6p0LhuqLhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqDDgeG7teG6p3Thur/hu53DoeG6p3XhurRs4bqndOG6snjDusah4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p27hu7Hhu53huqfhuqh54bud4bqnbOG6vcO64bqna+G7r8Og4bqnbOG7q8O6xqHhuqds4bub4bq0bMOg4bqn4bqo4budw7XDuuG6p2zhu5vhurRs4bqn4bqow6rhuqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bqo4bq24bqn4bqgw4HhurvDusah4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6oMOC4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6qS9lL+G6q+G6reG6qeG6ucOh4bqnbeG7neG7lcO64bqna+G7ncO0w7rhuqfhu7nhu5vhurRs4bqn4bqg4bq/4bu54bqnbOG6sOG6u+G6p23hu6Fs4bub4bqn4bqg4buB4bqndOG7s8O64bqnbOG7m8Ot4bqi4bqn4bu44bub4budw6Hhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnc+G7ncO1w7rhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqDhu53hu5HDuuG6p+G6oOG7k+G6p3Thu53DuuG7m+G6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnxqHhu53huqzhuqfhuqjhuqzDusah4bqndeG6rmzhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p3bDuuG6p27hu6HDuuG7m+G6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bqoceG6p3Xhu6vhuqds4bqw4bq74bqnTOG7m+G7o8O64bub4bqn4bu54bub4bqw4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnQ8O04bqi4bqn4bqg4bux4bqnbOG7m+G6sOG6p0PDtOG6ouG6p3TDqnXhuqds4bubcOG6p8OA4bux4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDhu53DteG6ouG6p23EgsO6xqHhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnZS/huqvhuq3huqnhurnhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6DhuqnDqTbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfhuqDDgeG6snlsw6Dhuqdr4bufw7rhu5vhuqdB4bqiw63DuuG6p2XhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqp4bq54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6q8OgxJHhuqk24bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqdsxILDusah4bqnc8SQ4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqpw6nDoOG6p27DrUPhuqd0w6rhuqd14bq0bOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqdr4bufw7rhu5vhuqdB4bqiw63DuuG6p2XhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqn4bqg4bubw6zhu7nhuqfDuuG7m8Os4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdi4bqnw7rhu4N14bqnxqHhu4vDuuG6p27DrUPhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOBw7nDusah4bqndeG6tGzhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6DhuqnDqTbhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m3DhuqfDgOG7seG6p8ah4bud4bq94bqn4bqg4budw7XhuqLhuqdtxILDusah4bqnw6NM4bu44bucxIPhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnZS/huqvhuq3huqnhurnhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfhuqDDgeG6snls4bqnbOG7peG6p+G6uS/huqnhuqnhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhu5vhu6XhurvhuqfhuqjDquG6p23hu6Fs4bub4bqn4bqo4bqu4bqnbOG7peG6p2zhu5tw4bqnw4Dhu7HhuqfGoeG7neG6veG6p+G6oOG7g8O6xqHDoOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbuG7peG6p8O64bub4buldeG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G7g8O64bqn4bqow6rhuqdt4buhbOG7m+G6p+G6qOG6ruG6p+G7g8O64bqn4bqi4buxw7rGoeG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuq3DoGJiNsOh4bqnxqHhu53hur3DueG6p23huq5s4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6rcOg4bqr4bqrNuG6p23DueG6p3Xhu6/huqDhuqfDgOG7seG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhu5vFqWzhuqfhu7nhu5vhu6PhuqfDuuG7g3Xhuqfhu5vFqWzhuqd1eeG7neG6p+G6q+G6reG6qeG6uS3huqvhuq3huqvhuq3huqfhuqDhu5tvw7nhuqd04buv4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfDmsah4bub4buh4bqnbuG7ocO64bub4bqnw4Dhu7HhuqfDqcSRL+G6q+G6reG6qWQvw5pOLUzhu7jhuqfDusahw6pD4bqn4bqt4bqrL+G6qeG6rS/huqvhuq3huqlkw6HhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfhuqjhu4PDuuG6p+G7m+G7peG6u8Og4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqfhuqDDgeG7o+G6p+G6qMOq4bqnbeG6ouG6p3Thu6Fs4bub4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6rcOg4bqpZDbDoeG6p27hu63huqfhuqLhu7HDusah4bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqLhu7Fs4bqndOG6veG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuq3DoOG6qeG6qzbDoeG6p3XhurtD4bqndWdsw6Dhuqd14bq24bqnw7rhu6XDusOg4bqnxqHhu53DqkPhuqdtw7Phu7nhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6Dhuqk2w6HhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oOG6p2vhu6HhuqfhuqjDquG6p27hu63huqdtxILDusah4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6Dhuq3DqTbDoeG6p2vhurLhuqLhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqjhu53hu5XDuuG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6Dhuq3huqk2w6HhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfhuqDhu5vhuqLhu7Fs4bqn4bqow6rhuqdt4buhbOG7m+G6p+G6qOG6ruG6p0PhuqfhuqDDtOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuq3DoOG6reG6qzbhuqdtw7nhuqds4bubcOG6p8OA4bux4bqnxqHhu53hur3huqfDuuG7m+G7pXXhuqdr4buBw7nhuqfhu5vhu53hu5l14bqnQ+G6p+G6oMO04bqn4bqg4buDw7rGoeG6p8SRw6DEkWU2w6Hhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhu5vhu6XhurvhuqfhuqjDquG6p23hu6Fs4bub4bqn4bqo4bqu4bqnc+G7m+G6vWzhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqtw6DhurljNuG6oeG6oeG6oeG6pyPhu53DtcO6xqHhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfGoeG7neG6u8O54bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw7rhu5vhu6V14bqnw7rhu5vDquG6p+G7tcOg4bqn4bqo4buJ4bqg4bqndOG7neG7k+G6ouG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2zEgsO6xqHhuqfGoeG7neG7gXXhuqfhuq3DoOG6rWI24bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzhurbDusah4bqn4bqg4bubb8O54bqnJHbDusah4bqnbOG6rmzhuqck4bub4buxw7rGoeG6p3PDtcOg4bqndOG6v3Xhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdseOG6p2vhu4HDuuG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqdlL+G6q+G6reG6qeG6ueG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuq3DoOG6q2I24bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqn4bqgw4HhurJ5bOG6p+G6qMOq4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6q8Og4bqtYzbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p2zEgsO6xqHhuqdzxJDhuqfDuuG7g3XhuqfhuqDDgeG6snls4bqh4bqnVOG6v3Xhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdseOG6p2vhu4HDuuG6p2vhu5/DuuG7m+G6p0HhuqLDrcO64bqnZeG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqnhurnhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bqpw6DDqeG6uTbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p2vhu5/DuuG7m+G6p0HhuqLDrcO64bqnbMSCw7rGoeG6p3PEkOG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qcOp4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6scag4bud4bq94bqn4bqow6rDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG6snls4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6oOG7m2/DueG6p8ah4bud4bq94bqn4bqow6rDusah4bqn4bqg4bubw7ThuqfGoeG7nXnhu53huqdtw7nhuqds4buDw7rGoeG6p+G6oOG7m2jDusah4bqnbuG7oeG6u+G6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqn4bu14bqnc+G7m+G6ouG6p+G6qOG6pGzhuqckw4HhuqLDusah4bqnTuG7q8O6xqHhuqfhuqjDquG6p27hu63Dusah4bqnbuG7q+G6p3ThurvhuqdV4bq44bqnxqHhu53hu4F14bqnxqHhu53hur3huqHhuqdL4bufw7rhu5vhuqdB4bqiw63DuuG6p8ah4bud4bq94bqn4bqow6rDusah4bqn4bqg4bubw7ThuqfGoeG7nXnhu53huqduw7TDuuG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqtjL2Uv4bqr4bqt4bqp4bq54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2PDoOG6rWM24bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnxJEv4bqr4bqt4bqp4bq54bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqnw7rhurJ5bMOg4bqnbOG7m3DhuqfDgOG7seG6p8ah4bud4bq94bqn4bqow6rDusah4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2Uv4bqr4bqt4bqp4bq54bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2PDoGXDqTbhuqfDgMO54bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfhuqDDgeG6snlsw6HhuqfhuqDhu4PDusah4bqn4bq5w6DhuqtlNuG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p+G6qeG6qy/huqvhuq3huqnDqeG6p+G6qMOq4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p8Opw6BiNuG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqnbMSCw7rGoeG6p3PEkOG6p8O64buDdeG6p+G6oMOB4bqyeWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7m3DhuqfDgOG7seG6p8ah4bud4bq94bqnbuG7q+G6p3ThurvhuqdV4bq44bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2Uv4bqr4bqt4bqp4bq54bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqtw6BkxJE24bqnw4DDueG6p+G6qHnhu53huqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqn4bqgw4HhurJ5bMOh4bqnxqHhu53hu4F14bqn4bqtw6DhuqtlNuG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p+G6qeG6qy/huqvhuq3huqnDqeG6p+G6qMOq4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p+G6qcOg4bqpNuG6p8OAw7nhuqfhuqh54bud4bqnbMSCw7rGoeG6p3PEkOG6p8O64buDdeG6p+G6oMOB4bqyeWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurEk4bubb8O54bqnbeG6u8O6xqFsw7nDusahw4DhurvDuuG6oeG6qMO64bqvL+G7ueG6sQ==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]