(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng ông Đỗ Văn Dây, sinh năm 1941 và vợ là bà Hà Thị Hương, sinh năm 1953 ở thôn Trúc Chuẩn 3, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn vẫn còn nguyên vẹn tinh thần yêu lao động, say mê phát triển kinh tế hộ gia đình. Trên diện tích đất 2,8 mẫu thuê của xã tại thôn Đồng Vinh 2 vợ chồng ông đã phát triển mô hình gia trại tổng hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43DncOS4buZ4buAReG6suG7mU1L4bqgReG7mXDhu5Xhu5lNTkbDguG7mUxy4buc4buZxJDhuqDhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lDw4JF4bq04buZTeG6osOyL+G6tOG7l+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKgu4bu3cuG7s+G7k+G7jSLGsMO94buZ4buzw5Phu5nhu7XDueG7meG6tEhF4buZcOG7leG7mU1ORsOCbOG7mUXhurTDlUXhurLhu5nhu4BF4bqy4buZ4bu0R+G7meG6u+G7pUXhu5nhu7Lhu7Hhu5xs4buZTMOCReG6tOG7mUXhu6XEkOG7meG7l3Hhu53hu5fhu5nhu5Z04buZ4buWw4zhu5lEdOG7mXl04buZLnThu5nDouG6tOG6rOG7mS7DlUhF4bqybOG7mUzDgkXhurThu5lF4bulxJDhu5nhu5dx4buj4bub4buZ4buK4buZTeG6tOG7gEXhu5nDoktPw73hu5nDneG6tE53ReG7meG7m2zhu5nhu5rDueG7meG7tOG7gkXhurLhu5nDosOC4bqiRWzhu5nhurRO4bucxIJF4buZw6JLw4LEgk7hu5nhurVIReG7meG7lnhF4buZw73hurpF4buZReG6sk7hu5zhuqBF4buZ4buWQUXhu5lNw4JF4bq04buZTeG6tOG7r0Xhu5nhu5zhuqBO4buZRHLDieG7meG7teG7hEXhurJs4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buZ4bq04buE4buZ4bqyw4Jy4buZ4bu14bqmReG6tG3hu5nDokvhuqBF4buZ4buzw4LEgkXhu5lN4bqkw73hurThu5nhu7Xhu61N4buZxqFscOG7mcSQeE7hu5lN4bq0TuG6oOG7mcO94buMcuG7meG7msO54buZTXXDguG7mU3hurThu4BF4buZ4bu04buCReG6suG7meG6u8OCReG6tOG7mcah4buZ4buWw4zhu5nDveG6tOG7gkXhurLhu5nhu4BF4bqy4buZ4bu1w7nhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5nEkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5nhurLDgnLhu5lNS3XDguG7mU1GReG6suG7meG6tMOMxKjhu5nhu5ZJw4Lhu5lF4bq0w4LDg07hu5lEw4l1w4Lhu5nDveG7seG7nOG7mU1L4buCReG6smzhu5nhu5Z2TeG7mUVO4buAw4Js4buZTUvhu5Dhu5nDveG6tMOC4buZxKjhurThuqRs4buZxJBHw4Lhu5lF4bulxJDhu5nDveG6tMOJ4buZTeG6tE7hu5lF4bq0dsSo4buZQ+G6tMOJw7pF4bqy4buZxqHhu5Xhu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7n+G7leG7lcSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/Gocah4buV4bubL8ah4buV4buX4buz4buVxqHhu5vhu5XGoeG7l+G7lU1wxqHGoeG7n8ahROG7lW1CxKjhurLEqUtp4bub4buX4bub4buT4buZckRNaeG7k8Odw5Lhu5nhu4BF4bqy4buZTUvhuqBF4buZcOG7leG7mU1ORsOC4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu5/hu5Xhu5Xhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu40ixrDDveG7meG7s8OT4buZTU5Gw4Lhu5nDvXLDieG7mUXhurTDlUXhurLhu5nhu5bDjOG7mcO94bq04buCReG6suG7meG7gEXhurJs4buZeXThu5nhu5Z4ReG7mUvhu61N4buZxJDDgkXhurThu5nEkHhFbOG7mUPhurTDiuG7t+G7mcSQdUXhurRt4buZNkXhurJs4buZeXThu5nhu5pzw73hu5nhu7XhuqxF4bq04buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5lEdOG7mUXhurTDgsSCxJDhu5nhu5bDkuG7mcO94bq04bu3ReG7mcO94bq04buGTeG7meG6suG6uMSo4buZxKjhurThu69F4buZReG7sUXhurLhu5nDvXLDieG7mU3hurRO4buZReG6tHbEqGzhu5nDvcO6w4Lhu5lN4bq0w4LEgkXhu5nDveG6tOG7rU3hu5lEw5XDjEXhurLhu5nhu7XDjcOC4buZTOG7hkXhurLhu5nhurThu4Thu5nhurLDgnLhu5nhu7XhuqZF4bq0bOG7meG7s8OJ4buZ4bu14bq44buZxqHhu5nhu5bDjOG7mU1L4buCReG6suG7meG7gEXhurLhu5l5dOG7meG7tcO54buZTUvhu4JF4bqy4buZS+G7rU3hu5lF4bq0w4LDg07hu5lEw4l1w4Lhu5nDveG7seG7nGzhu5nDvcOJReG7mU3hurThu7fDieG7mcSo4bq0w5VIReG6suG7mcO94bq04buxxJDhu5lE4but4buc4buZReG6tMOK4buZRU7hu4DDguG7mURJRWzhu5lE4but4buc4buZReG6suG7p0Vs4buZRU7hu4DDguG7meG7s3TDgm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7n+G7o8ahxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHhu5Xhu5svxqHhu5Xhu5fhu7Phu5XGoeG7m+G7lcah4bubxqFN4bud4buXcOG7l8ahROG7lW1CxKjhurLEqUtp4buj4buX4buf4buT4buZckRNaeG7k8Odw5Lhu5nhu4BF4bqy4buZTUvhuqBF4buZcOG7leG7mU1ORsOC4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu5/hu6PGoeG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jSzDgnLhu5lNS3XDguG7mcO94buMcuG7meG6ssOCcuG7meG7teG6pkXhurThu5nhu4BF4bqy4buZ4buy4bux4buc4buZ4bq0w4LEgkXhu5lNS+G7gkXhurLhu5nhu5vhu5lMdMOJ4buZSU3hu5nhu7XDueG7meG7teG6okXhu5lD4bue4buZTeG6tE7hu5nhurTDiXXDveG6tG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7n+G7leG7lcSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/Gocah4buV4bubL8ah4buV4buX4buz4buVxqHhu5vhu5Xhu5vhu5vGoU1x4buX4bud4bubcEThu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7o+G7o+G7leG7k+G7mXJETWnhu5PDncOS4buZ4buAReG6suG7mU1L4bqgReG7mXDhu5Xhu5lNTkbDguG7mUxy4buc4buZxJDhuqDhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lDw4JF4bq04buZTeG6ouG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buf4buV4buV4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNw51zw73hu5lEw4l1w4Lhu5l5w5Xhu4rDguG7meG7ssOC4bqwRWzhu5nDouG7sUXhu5lddcO9bOG7meG7s3Lhu5nhu5pyReG6tOG7mcO94buOReG6suG7meG7lnTDieG7mUPhu57hu5lN4bq0TuG7meG6tMOJdcO94bq0bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buf4buV4buVxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHhu5Xhu5svxqHhu5Xhu5fhu7Phu5XGoeG7m+G7leG7oeG7o+G7lU3hu6Phu5Xhu5/hu5twROG7lW1CxKjhurLEqUtp4buf4bufxqHhu5Phu5lyRE1p4buTw53DkuG7meG7gEXhurLhu5lNS+G6oEXhu5lw4buV4buZTU5Gw4Lhu5lMcuG7nOG7mcSQ4bqg4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7n+G7leG7leG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7m+G7m8So4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/Gocah4buV4bubL8ah4buV4buX4buz4buVxqHhu5vhu5Xhu5vhu6Phu51NcMahxqFw4buXROG7lW1CxKjhurLEqUtpcXFw4buT4buZckRNaeG7k8Odw5Lhu5nhu4BF4bqy4buZTUvhuqBF4buZcOG7leG7mU1ORsOC4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5vhu5vhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5vhu5vEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHGoeG7leG7my/GoeG7leG7l+G7s+G7lcah4bub4buV4buj4bub4bubTXDhu53hu5Xhu6PGoUThu5VtQsSo4bqyxKlLaXDhu59x4buT4buZckRNaeG7k8Odw5Lhu5nhu4BF4bqy4buZTUvhuqBF4buZcOG7leG7mU1ORsOC4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5vhu5vhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5vhu5vEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHGoeG7leG7my/GoeG7leG7l+G7s+G7lcah4bub4buV4buf4buVxqFNcHHhu59x4buXROG7lW1CxKjhurLEqUtp4bud4buhcOG7k+G7mXJETWnhu5PDncOS4buZ4buAReG6suG7mU1L4bqgReG7mXDhu5Xhu5lNTkbDguG7mUxy4buc4buZxJDhuqDhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lDw4JF4bq04buZTeG6ouG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buj4bub4bub4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNIOG6ssOJdMOC4buZS3Lhu5nDveG6ukXhu5lNS+G7gkXhurLhu5lF4bq0w4LDg07hu5nhurR0ReG6tGzhu5lNw4rDgmzhu5nDvXPDveG7mUTDiXXDguG7mUtyTmzhu5lET3Js4buZ4buj4buV4buV4buZ4bqy4buGw73hu5lKTuG7rU1s4buZ4bq0SEXhu5nhu5fhu5Xhu5Xhu5nhurLhu4bDveG7meG7tXTDieG7meG7lnThu5nhu5vhu5lMdMOJ4buZRsOCbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4bub4bubxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHhu5Xhu5svxqHhu5Xhu5fhu7Phu5XGoeG7m+G7leG7oeG7lXFN4bub4bud4buVxqHhu6NE4buVbULEqOG6ssSpS2nhu53hu53hu5fhu5Phu5lyRE1p4buTw53DkuG7meG7gEXhurLhu5lNS+G6oEXhu5lw4buV4buZTU5Gw4Lhu5lMcuG7nOG7mcSQ4bqg4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7m+G7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jSDhurLDiXTDguG7mUty4buZw73hurpF4buZRU7hu4DDguG7mU1L4buxTmzhu5l54bq6bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4bub4bubxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHhu5Xhu5svxqHhu5Xhu5fhu7Phu5XGoeG7m+G7l+G7lcah4bubTeG7neG7leG7n+G7l+G7nUThu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7m3Hhu53hu5Phu5lyRE1p4buTw53DkuG7meG7gEXhurLhu5lNS+G6oEXhu5lw4buV4buZTU5Gw4Lhu5lMcuG7nOG7mcSQ4bqg4buZxKjhurRzTeG7mU1Lw4Lhuq5F4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7m+G7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jcOi4bq0TuG7hsO94buZTUvhu5Dhu5lM4buxTuG7mUzDgkXhurThu5nhurThurzDveG7meG7tcOVw4zDveG7meG7gEXhurLhu5nhu7Lhu7Hhu5zhu5nDveG6tOG6ouG7mU3hu5Dhu5lJTWzhu5lNw4rDgmzhu5nhurLhu5BF4bqybOG7mUtyTuG7mUvhu6XEkOG7meG6suG7scSQ4buZ4buWScOC4buZS8OVw4xO4buZ4bqyw4JPxKjhu5l5w7rDieG7meG7lsSC4buZ4bq0w4ly4buZxJB0TuG7mUPhurTDisOC4buZw71zw73hu5lEw4l1w4Lhu5lM4buxTuG7mXnEgkXhurThu5nhu5Z04buZ4bu1w7rEkOG7mXnDusOJ4buZckXhu5lNw4l0ReG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7mU3hurThu5LDveG7mcSo4bq0d8SQbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4bub4bubxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHhu5Xhu5svxqHhu5Xhu5fhu7Phu5XGoeG7m+G7l+G7leG7neG7m03hu6Phu5fhu53hu6Phu51E4buVbULEqOG6ssSpS2nhu5/hu5dw4buT4buZckRNaeG7k8Odw5Lhu5nhu4BF4bqy4buZTUvhuqBF4buZcOG7leG7mU1ORsOC4buZTHLhu5zhu5nEkOG6oOG7mcSo4bq0c03hu5lNS8OC4bquReG7mUPDgkXhurThu5lN4bqi4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5vhu5vhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu402ReG6suG7meG7tEfhu5nhurvhu6VF4buZ4buy4bux4buc4buZw73hurTDgnLhu5lMw4Fq4buZw53hurpF4buZTMOUw73hu5lD4bq0w4rhu7fhu5lN4bq04bqm4buZw73hurpF4buZTcOC4bqixKjhu5lNw5LDveG7mU12ReG7mU3hu7HEkOG7mU1Lw4lF4bqy4buZw73hu4BF4bqy4buZ4buWw4LEgsO9bOG7mU12ReG7meG7s8OSReG6suG7mUXhurThu5RF4bqy4buZ4bq0w4Lhuq5O4buZecOC4bqiTeG7mcO94buMcuG7mcSQ4bqmReG6tOG7meG7teG6ruG7mUR0xJDhu5nhurLDgnRO4buZw73hurTDieG7meG6ssOCcuG7meG7teG6pkXhurRs4buZ4bqy4bq4xKjhu5lMw5TDveG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lKTuG6oOG7meG6tMOVSEXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoUk5N4bq0w4lL4buT4buNXcOCReG6tOG7mS7DlUhF4bqyw7IvxKjhu40=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]