(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, anh Hà Thanh Kiệm (SN 1976) Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân Lập (Thọ Xuân) luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7o+G7ueG7teG7t+G7mcO04bqmNuG6seG6oeG7iuG6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G7kmXhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7nuG7meG7jXDhurct4bq34bu3ZnDhurfhu5HDg+G7sXHhu5HhurfEqeG7meG7j3Hhurfhu5Phu5dx4buT4bq34buhZXDhurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu5Hhu5nDuuG7mcOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqh4bue4buT4bulceG7keG6t+G7i+G7k+G7m+G6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G7i+G6sOG7i+G6t+G7t+G7k2Rw4bq34buR4buZZOG6t+G7i8SR4buL4bq3eeG7k3Jx4buR4bq34bu34buzZXLhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqeG7uWThurfhuqZv4bu54bq3ccOD4but4buL4bq34buJcuG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t3nhu5PEkeG7t+G6t8SpxrBx4buRN+G6t2Rx4buT4bq34buSZeG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcOG6t2Hhu7RR4bq34bq1Y+G6q+G6qcOh4bq34buK4buT4bqg4bq34bu3xqHhu4vhu5Phurfhu5LGsOG7meG6t+G7i+G6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G6pOG6u+G6tyjhu7nhu4Vx4bq34bugaHnhurdh4bu24buTdeG6tyjhu7nhu4Vxw6Hhurfhu6Hhu7nhu6Vx4bq3xKnhu5nhurfEqWfhu7nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3nhu5NyceG7keG6t+G7t+G7s2Vy4bq3eeG7k8SR4bu34bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDszfhurfhuqRzZOG6t8Spc+G7meG6t+G7keG7meG6uXDhurdx4buR4buTw6hyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7ieG7t+G7k+G7uXDDrOG6t+G7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6tXnhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3hurXhuql54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bq1L8Oi4bqz4bqz4buJ4bq1w6LhurPhuq1iw6Lhuq3hu7fhuq3hurPhurXhuqfhurXhu6HhurM44bujeeG7kTThu7MgY2LhurXhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7iuG6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G7kmXhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7nuG7meG7jXDhurct4bq34bu3ZnDhurfhu5HDg+G7sXHhu5HhurfEqeG7meG7j3Hhurfhu5Phu5dx4buT4bq34buhZXDhurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu5Hhu5nDuuG7meG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurXhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6teG6qeG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVHhu5Phu6/hurfEkXnhurfhu4nDgHHhu5Hhurfhu5/hu5NyZOG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu3N+G6t3Dhu6Xhurfhu5Phu5dx4buT4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq34bu34buzZHHhu5Hhurfhu7fhu7PDqeG7meG6t+G7i+G6oGThurdkceG7k+G6t+G7kmXhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7nuG7meG7jXA34bq34buK4buT4bqg4bq34bu3xqHhu4vhu5Phurfhu5LGsOG7meG6t+G7i+G6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G6pOG6u+G6tyjhu7nhu4Vx4bq34bugaHnhurfEqWRx4buR4bq3cGRx4buR4bq34buhw6nhu5nhurfhu5Phu5nhu43hu7nhurfDveG7ueG6ueG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7i2RyOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7Thu5lx4buT4bq34buzZOG6t+G7oeG7rXHhurfhu6FvceG6t3fhurfhuqThurvhurco4bu54buFceG6t+G7oGh5N+G6t+G6tMOBceG7keG6t8SpZuG7t+G6t+G7keG7mWXhu7nhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34buhxqHhu4vhu5Phurfhu7XhurY34bq34bq04bq9ceG6t+G7k3NkN+G6t+G7nuG7k+G7meG6t+G6tOG6rmThurfhu7fhu7N0ceG6t+G7t+G7ueG7qeG7meG6t8Sp4bul4buZ4bq3cMOD4bux4buZN+G6t2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcOG6t+G7t+G7l3Hhu5Phurdx4buR4bu54bqm4buNceG6t+G7oW9x4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurdx4buTaHnhurdx4buR4bqiOOG6t1Hhur1w4bq34bq1Y2Phuqs34bq34bu1ZOG7ueG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq3ceG7keG7k+G7nWThurfhurTDgOG6t+G7t+G7s3fhurfhurTDsuG6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7kTfhurdkceG7k+G6t+G7t+G7mcOzeeG6t+G7t8OA4buL4bq3xKnhu5nhurfhu5N14buLN+G6t8Sp4buZ4bq34buhZXA44bq34bu24buz4bq54buZ4bq3w73hu7lk4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buL4buTxILhu4vhurfhurTDgOG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq3ceG7k2Thu7k44bq3UeG6vXDhurfDouG6s+G6teG6qzfhurdkceG7k+G6t8Spw4N24buL4bq3w6xn4bu54bq34buhZXDhurfhu4rhu5PhuqDhurfhu7fGoeG7i+G7k+G6t+G7ksaw4buZ4bq34buL4bqw4bu54bq34buL4buT4buZw7Nx4bq3w6zhu5lx4buT4bq34bqk4bq74bq3KOG7ueG7hXHhurfhu6BoeTjhurfEqMODduG7i+G6t+G7s8OoceG6t+G7s+G6omQ34bq3w6zhurlx4bq34buh4budceG7k+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3w73hu7nhu4Vx4bq3ceG7keG6ojfhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu7fhu7N34bq34bq0w7Lhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7teG7p3Hhu5HhurfEqeG7r+G7meG6t+G7t+G7k8OD4buvceG7kTfhurdkceG7k+G6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhu7fhu4Vw4bq34buhZXDhurfhu5Hhu5ll4bu54bq34bu34buzb3Hhurdw4bq5ceG7k+G6t8SpZuG7t+G6t8O94bu5b+G6t+G7k8OD4buxceG7kTfhurfhu7fhu7N34bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu7dmcOG6t+G7kcOD4buxceG7keG6t8Sp4buZ4buPceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu7fhu7NyceG7keG6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhur1w4bq3w6LhurPhurPhuq034bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34buLc+G6t+G7i+G7k+G6oOG6t+G7t+G7s8OD4buxceG7keG6t+G7i+G7k+G7ueG6puG7j3Hhurfhu4nGoeG7i+G7k+G6t+G7i+G7seG6t+G7i2bhu7nhurfhu4vhu4Xhuqbhurfhu7fhu7PFqXHhu5E34bq34buf4buT4bu54bqmw7Nx4bq34buf4buT4buV4buL4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu5PGsDfhurfhu7doeeG6t+G7t+G7k+G7j+G6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7t+G7s8Op4buZN+G6t+G7keG7mWThurfhu7fhu7PDqeG7mTjhurdR4bq9cOG6t8Oi4bqz4bq14bqzN+G6t+G7t2hx4bq34buJw4Bx4buR4bq34bu34buz4buZ4buN4bu34bq3xKnhu4/hurfhu4nhu5nhu41x4bq34bu34buV4buL4buT4bq3xKlm4bu34bq3ceG7pXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t+G7i+G7k2Thurfhu6Vx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu6HDqeG7meG6t+G7i8OBceG7keG6t+G6tOG7reG7meG6t8SpZuG7t+G6t+G7t+G7k2fhu7nhurfhu4vhuqBk4bq34bqk4bq74bq34bq04but4buZ4bq34bu34bupceG7keG6t+G6peG7k2Q34bq3ZHHhu5Phurfhu57hu5nhu41w4bq3w6zDquG7t+G6t+G7t2ThuqbhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq3cOG7peG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7t+G7s8Op4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6tXnhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3hurVieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6tS/DouG6s+G6s+G7ieG6tcOi4bq14bqz4bqz4bqzw6Lhu7fhuqXhuqXhuqfhuq3hurXhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqt4bqpYuG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4buK4bqw4bu54bq34buL4buT4buZw7Nx4bq3w6zhu5lx4buT4bq34buSZeG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcOG6ty3hurfhu7dmcOG6t+G7kcOD4buxceG7keG6t8Sp4buZ4buPceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu6FlcOG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7keG7mcO64buZ4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6teG6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bq1YuG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k2py4bq3w4Phu63hu4vhurfhu7fhu5Vx4buT4bq34buL4bqgZOG6t2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcDfhurfhurThu63hu5nhurfhurU34bqt4bq34buTZOG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7oeG7heG7ueG6t3Hhur1w4bq3ceG7k8OD4bq34bqkZeG6t+G7i+G6rjfhurfhu6HEkeG7tzfhurfEqcOzceG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t+G7k+G7ueG6t+G7k3LDqeG7i+G7k+G6t+G7i3Phurfhu7fhu5Phu4/hurdwZHHhu5Hhurfhu6HDqeG7meG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3ceG7keG7ucWpceG6t+G7t+G7k+G7ueG6t+G7t+G6ruG6t8Oi4bq3LeG6t+G6peG6t+G7t0LhurfEqcWpceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhRHHhu5Phurfhu57hu5nhu41w4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7tW034bq34bu34buzcnHhu5HhurfDveG7ucSR4bq34bu34buz4buXceG7k+G6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5Hhurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7t+G7s8Op4buZN+G6t8OsZHHhurfEqWfhu7nhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34buR4buBeeG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq34buJcuG6t+G7t+G7k+G7mcOz4bu54bq34bq04buncTfhurfhu5/hu5lx4buT4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXDhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu3N+G6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu4lyZHHhu5PhurfEqcODduG7i+G6t+G7teG6sOG6t+G7k+G7q+G6t+G7t+G7s3bhurfhu4vhuqBk4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7kzfhurdkceG7k+G6t3DDqXHhu5Phurfhu4nDqXHhurfhu4vhurnhu5nhurfhu7fDqXLhurfEqWbhu7c34bq34buz4bu5xrBx4buR4bq34buTcmRx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu4vhu4Xhuqbhurfhur1x4bq3w73hu7nhurk34bq34buL4buF4bqm4bq34bu34buzxalx4buR4bq34buh4buF4bu54bq3ceG6vXDhurfhu5/Ds+G7t+G6t+G7k3Z54bq34buL4buT4bq9ceG6t3Hhu7nhu6Xhu5k44bq34buIZ3Hhurfhu4llN+G6t8O94bu5ZOG6t+G7tcSR4buL4buT4bq3w6zEkXI34bq34buTdeG7i+G6t+G7t2h54bq34bu34buT4bqw4buL4bq34bu34buZw7Vx4bq34buLxJHhu4vhurdw4bul4bq34buT4buXceG7k+G6t3fhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurdx4bux4buZ4bq3ZHHhu5Phurfhu57hu5nhu41w4bq34buzQeG7t+G6t+G7s2Thurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfDrGXhu5nhurfhu5N14buLN+G6t+G7n+G7mXHhu5Phurdx4buR4buT4buZ4buNcDfhurfhu7fhuq7hurfEqXPhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3ceG7keG6rnHhu5Hhurdx4bur4bq34buh4bqw4buL4bq3eeG7k2Zx4bq3xKlm4bu5N+G6t+G7icSRcOG6t3Hhu5Hhu5Phu5034bq34buJxJFw4bq34buhZXA34bq3cMOpceG7k+G6t+G7icOpceG6t8SReeG6t+G7icOAceG7keG6t+G7n+G7k3Jk4bq34buTdeG7i+G6t+G7n0Phurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq34bq0ZXLhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buS4buZ4buNceG6t3Fk4bqmN+G6t+G7t+G7s2Rx4buR4bq34bu34buzw6nhu5nhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34buLc+G6t+G6reG6s+G6t+G7keG7p+G7i+G6t3Dhu5Xhu7fhurfhu7bhu5PEkeG7mTfhurfhuqXhurPhurfhu5Hhu6fhu4vhurdw4buV4bu34bq34buTw6nhu7c34bq34bql4bqz4bqz4bq34buR4bun4buL4bq34buL4buF4bqm4bq34bu34buTZHHhu5Phurfhu6FyceG7kTfhurfhurU34bqt4bq34buTZOG6t+G7ieG7meG7jXHhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu7Phuq5x4buR4bq34buR4bur4bq34buh4butcTfhurfhu4vhu5PhuqDhurfhuqbDs+G7ueG6t+G7oWXhurfhuqRl4bq34buL4bquN+G6t+G7ocSR4bu3OOG6t1Hhu5FyZeG7meG6t+G7s2Q34bq3ZHHhu5Phurfhu4tz4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7dk4bqm4bq3YuG6s+G6t+KAk+G6t2PhurPhurfhu4tyceG6t+G7oXZx4bq34buz4bquceG7keG6t+G7t+G7k8ah4bu3N+G6t8Oi4bqz4bq34buLcnHhurfhu4lv4bq34buLw4Fx4buR4bq34bq14bq34buTZOG6t3Hhu7nhu6Xhu5nhurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu7fhu5PhuqDhuqbhurfhu7XhurlxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6tXnhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3hurXhuqt54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bq1L8Oi4bqz4bqz4buJ4bq1w6LhurXhurPDouG6s+G6qeG7t+G6qeG6q+G6qeG6reG6teG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqlj4bql4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu4rhurDhu7nhurfhu4vhu5Phu5nDs3HhurfDrOG7mXHhu5Phurfhu5Jl4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu57hu5nhu41w4bq3LeG6t+G7t2Zw4bq34buRw4Phu7Fx4buR4bq3xKnhu5nhu49x4bq34buT4buXceG7k+G6t+G7oWVw4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq34buR4buZw7rhu5nhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bq14bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3hurXhuqvhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFR4buRcmXhu5nhurfhu7NkN+G6t3Hhu5Phu6/hurfhu7fhu5PEguG7i+G6t+G6vXHhurfhu4tz4bq34bu14buDcTfhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq3ZHHhu5Phurfhu4t0ceG6t3Hhu7nhu6Xhu5nhurfhu7fhu5NvcOG6t+G7oXZx4bq34buz4bquceG7keG6t+G7t+G7k8ah4bu3N+G6t+G6tOG7reG7meG6t+G7keG7mcSR4bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t8Os4buXceG7k+G6t+G6teG6peG6szjhurPhurPhurPhurct4bq34bq14bqt4bqzOOG6s+G6s+G6sy/hu5/hu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7kmVx4buR4bq3ceG6vXDhurfhu7fhu7NkceG7keG6t+G7t+G7s8Op4buZ4bq34buL4buTcuG6t+G7oXbhu5nhurdx4buT4bu5aHHhurfhu7fhuq7hurfDouG6s+G6s+G6t+KAk+G6t+G6peG6s+G6s+G6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t8Spxalx4buRN+G6t+G7keG7meG6ueG7meG6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu6FlcOG6t+G7i+G7k3LhurfDouG6t+KAk+G6t+G6peG6t+G7oWRy4bq3xKnGsHHhu5HhurfhurThu63hu5nhurfhu7fhu5Phu7nhurdx4buTaHnhurfhuqnhurfigJPhurfhuqvhurfhu7fhu7Phu5nhu43hu7nhurfEqcWpceG7kS/hu7fhu5PEkXHhu5E44bq34bue4buT4bulceG7keG6t+G7i+G7k+G7m+G6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurdx4bulceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415N+G6t2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcOG6t+G7i3Rx4bq3cHfhurfhu7fhu5NvcOG6t3DGsOG7t+G6t+G7tuG7s+G7uXHhu5Hhurfhu7fhu4Vw4bq3UeG7kXLDqeG7meG6t3Hhu5HhurLhurfhu4tz4bq34bu34buzw4Dhurfhu7V34bq34buL4buT4buVceG7k+G6t+G7t8Op4buZ4bq34bqk4bq74bq3WeG7k0Hhurco4bu54buFceG6t+G6tGXhurfhu4tz4bq34buTZOG7meG6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfEqeG7geG7t+G6t+G7t8Op4buZ4bq34bqk4bq74bq3KOG7ueG7hXHhurfhu6Bk4buZN+G6tyjhu7nhu4Vx4bq34bu24buVcTjhurfhu7bhu7Phu7lx4buR4bq34bu34buFcOG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3cMaw4bu34bq3eeG7k8SR4bu34bq34bu34buz4buZ4buPcTfhurfhu5FzeeG6t3nhu5NnceG6t3BkceG7keG6t+G7t+G7k29w4bq3ceG7keG7ucWpceG6t+G7t+G7k+G7ueG6t3Hhu5NoeeG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34buL4bqiceG7keG6t3Hhu5PDg+G6t+G7kXN54bq3eeG7k2dx4bq3xKnEkXnhurfEgnHhu5Hhurdx4buT4bu54bq34buLZ+G7ueG6t+G7k3Xhu4vhurfhu7fhu5nDs3Hhu5HhurdEceG7k+G6t+G7i+G7k3Lhurfhu4tyceG6t2pw4bq3xKnGoWThurd54buTw4Phu7Fx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu7NvceG6t+G7i8OD4buxceG7keG6t+G6tMah4bq34buK4buT4bqg4bq34bu3xqHhu4vhu5Phurfhu5LGsOG7meG6t+G7i+G6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G6pOG6u+G6tyjhu7nhu4Vx4bq34bugaHk34bq34buK4buT4bqg4bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhu4vhu4Xhu7nhurfhu6HDqeG7i+G6t8OsxrDhurfhu4rhurDhu7nhurfhu4vhu5Phu5nDs3HhurfDrOG7mXHhu5Phurfhu6FlcOG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDs+G6t+G7keG7mcO64buZ4bq34buL4bqgZOG6t+G6pOG6uzfhurdkceG7k+G6t+G7kmXhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7nuG7meG7jXDhurfhu4t0ceG6t3Hhu5Phu5nhu43hu7fhurfhu7fhu5dx4buT4bq34buTw4Phu61x4buR4bq34buJw61xN+G6t+G7keG7mUF54bq3xKl44bq3ZHHhu5PhurdqcOG6t+G7i+G6sOG7ueG6t+G7i+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buZceG7k+G6t+G7oWVw4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8OzN+G6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu3N+G6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu4lyZHHhu5M44bq34buSZXHhu5Hhurdx4bq9cDfhurfhu7fhu6nhurfhu4vhu5PEguG7i+G6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34bq04buZb3Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G7heG7ueG6t+G7ocOp4buL4bq3w6zGsOG6t8Sp4buZ4bq34bu34buTZHDhurfDveG7uWRxN+G6t+G7k3Xhu4vhurfhu7doeeG6t+G7n+G7mXHhu5Phurdx4buR4buT4buZ4buNcOG6t+G7i8SR4buL4bq3cOG7peG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G6tGXhurdx4buRcmXhu5nhurfhu7fhu5tx4buTOOG6ty7hu63hu5nhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34bu34buV4buL4buT4bq3xKnDqeG7t+G6t8Spw4N24buLN+G6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6teG6t2Rx4buT4bq34bue4buZ4buNcOG6t+G6tOG7mXHhu5Phurfhu4nhurDhurfEqcODduG7i+G6t+G7iuG7k+G6oOG6t+G7t8ah4buL4buT4bq34bu4w4xR4buI4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7t+G7gXHhu5HhurfDjOG6v3Hhu5Hhurfhu5/hu5NqceG6t+G6tOG7l+G6t+G7i3Phurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu7XDquG7i+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3eeG7k3Jx4buR4bq34bu34buzZXLhurfigJzhu4rhurDhu7nhurfhu4vhu5Phu5nDs3HhurfDrOG7mXHhu5Phurfhu5Hhu5lBeeG6t3Hhu5Nk4bu54bq34buR4buZ4bq5cOG6t3Hhu5Hhu5PDqHI34bq34buhZXDhurfhu5/hu5lx4buT4bq34bu3w7Phurfhu5Hhu5nDuuG7meKAnTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu7bhu7Lhu7hR4buQ4bq34bugT8OgL3nhuqE=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]