(vhds.baothanhhoa.vn) - Gặp cựu chiến binh Vũ Ngọc Thành (SN 1953, thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) khi ông đang chuẩn bị hành lý vào thăm chiến trường xưa nhân dịp 27-7. Ông nói: “Nhớ đồng đội, đồng chí, cứ vài năm, tôi lại vào thắp nén hương cho anh em một lần...”
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7qzBX4bumeMOJ4buK4buI4buE4buMeEXhu4jhu4zhu4p4w51GeMOJ4buK4buI4buE4buMeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7tOG7rOG6osO5eOG7pOG7iuG6ssOSeMOS4buaeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w5JK4buM4buK4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VMSD4bq84bqi4bq4d+G7q8Oj4bqkVHjDiVfhu6Z4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x4ReG7iOG7jOG7injDtOG7sHjhuqvDjOG7kMOJeOG7ieG7isSC4buM4buKeMWp4buL4bqreMO94bqg4bu54bu1w7l44buk4buK4buU4buMeDLGoOG7jMOMeOG6qeG7iOG7jOG7isO5eOG7tOG6tnjDtE3hu4zhu4p4aeG7isWow4nDuXjhu4rhu6bhu7ZH4buMeMO0TeG7jOG7injhuq3hu5rDicO5eOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSD4buOw4PGsHhP4buK4buIeOG7lOG7jMOMeOG6uuG6ouG7jMOMeMOJ4buK4bumROG7jHhFS3jhu4rEguG7jOG7injDk+G7uHjDncSC4buOeOG7pOG7iuG6ssOSeMOJ4buK4buI4buE4buMeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7tOG7rOG6onjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq4S1R44buzw4Etw4Hhu6V44bq54buMw4x44buMw5Xhu4h1eOKAnOG6q+G7iuG7oHjhurrGoOG7jMOMeOG6uuG7muG7iMO5eOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqMO5eMOJ4buueMOdxILhu4h44buM4bqyw5LDuXjhu6Thu5Thu4h4w5Phuq7hu4h4w53EguG7jnjhu6Thu4rhurRUeOG7jMOK4buMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG6ouG7jOG7injhurzDknjDkuG7muG7pHjDk0Lhu4zhu6Xhu6Xhu6XigJ3hu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupReG7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7t+G7uXlU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4bu1eS/hu7N54buz4bq4w73DveG6oHnhu7Phu7nDgeG7pMOA4bu1w4HDveG7ucOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6FBw4HDvXd44bqiw5Phu6Thu6F3MFfhu6Z4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x4ReG7iOG7jOG7injDnUZ4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bukw5rhu6xQ4buMw4x44bu04bus4bqiw7l44buk4buK4bqyw5J4w5Lhu5p4w4nhu4rEqOG7jOG7injDkkrhu4zhu4p3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7fhu7l5d3gv4bur4bupL0Xhu6vhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6swV+G7pnjDieG7iuG7iOG7hOG7jHhF4buI4buM4buKeMO04buweOG6q8OM4buQw4l44buJ4buKxILhu4zhu4p4ReG7guG7jHhF4buuw4l44bqw4buM4buKeE89eOG7jOG7iEfDknjDk0Lhu4x4w53EguG7jnjhu6Thu4rhurLDknjDkuG7mnjhurrGoOG7jMOMeOG6uuG7muG7iOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdU4bqv4buM4buk4bq8w5rhu4nhu4jhu6TDk+G6vHfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6lF4burxIPGoOG7iHjhu67DiXjhu6Thu4pQ4buIeMOJ4buK4buI4buE4buM4oCm4bupL0Xhu6vhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8SDxILhu4zhu4p4w5Phu7h44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHjhu6TDmlJ4w5Phuq7hu4h4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bukw5rhu6xQ4buMw4x44bu04bus4bqieMOTQuG7jHjhu4zEguG7jnjDieG7sOG7jMOMeMOdQ+G7tsO5eMOJ4buKTHjDk8SCeMOdxILhu4h4ReG7mnhV4bumQuG7jHjDg+G7jnhV4bum4bqo4buMeOG7jOG7iuG6qOG7jMO5eMOS4bua4bukeMSo4bukeE89eMOdQ+G7pHjDncSCeMOS4bqq4bu2eEXDlXjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjDieG7iuG7pkThu4x4RUt4w5nhuqzhu4x44bq6SHjhu6Thu4rhurRUeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG6usag4buMw4x44bq64bua4buI4buleCDhuqLhu4544buM4bqyw5J4VeG7puG6osO5eOG7lOG7jMOMeOG7ieG7isSC4buM4buKeMOdxJDhu4x44bu04bq8w5J4w5JK4buM4buKeMOTxIJ44buMw4zhu6xQ4buIeMOS4bqi4bu2eMOS4bq04buMeE/hu4rhu4h44bq64busUcOJeOG7pMOaUnjDnUZ4VeG7puG7gnjhu4rhu6zhu57hu4zDjMO5eOG6uuG7rFHDiXjDmeG7luG7jMOMeEXhu4Lhu4x4w4nhuq7hu4zhu4p4w4zhu4jhuqJ44bq6SuG7jOG7isO5eOG7jMOM4busUOG7iHjhu6Thu4rhuqjhu4zDunjhu6TDmuG7juG7jMOMeE/hu4rhu4h44bq6xqDhu4zDjHjhurrhu5rhu4h44buMw4zhurZ44bu04bum4buW4buMw4zDuXjhurrhurZ44buKw5XhuqJ44buk4buKxILhu4zhu4p4ReG6quG7pHjhu6RYw7l44buK4buI4buE4buMeMOSw4Phu6Z44bu04bus4bue4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4w5JK4buM4buKeMOJ4buK4buOeOG6uuG7msOJeMOTQ1TDuXjhu6RXeOG6uOG7jnjDieG7quG6onjhu4nhu5x4VeG7puG7lsOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6q+G7iuG7oHjDnUZ44buk4bum4buc4buIeMO9w4DDuXjhurjGr3hP4buK4buU4buMw4x44buk4buK4bum4buaw4l44buk4buKxILhu4zhu4p4VOG7ikLhu4x44buM4buKQ1R44buMw4zhu7B4w51KeMOM4buI4bqieMOJ4bqw4buM4buKeOG7jOG6vOG7jnjhurrhu57hu4zDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjDneG7oOG7iHjhu7h4w4nhu4rEqHjhu6Thu6bhu5zhu4h44bukw5rhu4DDuXjhu5Thu4zDjHjhu4nhu4rEguG7jOG7injDncSQ4buMeMOd4buI4buE4bukeOG6uuG7nuG7jHjhu6RK4buM4buKeOG7jMOM4bum4bu2R+G7jHjDk+G7guG7jHjhurrhu6xQ4buMw4x4w53EguG7jnjhuqvhuqLDknjDieG7iuG7iOG7hOG7jHjhurrhuqrhu6bhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw4zEguG7tnjDveG7ty3huqAtw73huqDDgcO9w7l44buU4buMw4x44buJ4buKxILhu4zhu4p44bq64busUcOJeOG6uuG7iEbhu6Z44bq64bua4buMw4x4w53EguG7jnjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhu7PDuXgy4bqu4buIeOG6uuG7muG7iHjDvcO9w7l44buJ4buISOG7pnjhurrhu47EguG7jHjhu7XDuXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7jsSC4buMeOG6oMO5eOG7i+G7rHjhurrhu47EguG7jHjhu7V54bu34buleOG6q+G7iuG7iEfDknjDneG7qHjDieG7isSo4buM4buKeMOJ4buq4bqieOG6uuG7nuG7jHjDnUt4w5PEgnjDnUPhu4x4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeOG6uuG6ruG7jHjhurjhu6xRw4nDuXjDjOG6ruG7jnjDncSCeMOT4bus4bue4buMw4x44buk4buKV8OJeOG7pOG7iOG7hFR44buk4buEeMOJ4buK4buOeMOJw4PDiXjhu6Thu4hI4bumeOG6uuG7jsSC4buMeOG6usOD4buM4buKeFJ4w5Lhu5rhu6R4w5nhu5Z4w4nhuqLhu4544bq64buISMOS4buleOG7icOa4bum4buMw4x44bq64bua4buIeMOJ4buq4bqieOG7lOG7jMOMeOG6uuG6tnjDk0NUeOG6uuG7rFHDiXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOJ4buK4buI4buE4buMeMOJ4buU4buMw4x44buK4buISOG7jHjhu4rDg8OJ4buKw7l44bq64busUcOJeOG7pOG7puG7tuG7guG7jHjhurjhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pOG7jsSC4buMeOG6uuG7nuG7jHjDnUvhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgHl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7fhu7l5VOG7tMO6d3jDmcOaw4nhu6F3Ly/DieG6uOG7jOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7s+G7tXkv4buzeeG7s+G6uMO9w73huqB54bu5ecOA4buk4bu14bu14bqg4bu5QcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6Hhu7fhu7nDgXd44bqiw5Phu6Thu6F3MFfhu6Z4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x4ReG7iOG7jOG7injDnUZ4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bukw5rhu6xQ4buMw4x44bu04bus4bqiw7l44buk4buK4bqyw5J4w5Lhu5p4w4nhu4rEqOG7jOG7injDkkrhu4zhu4p3eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7fhu7l5d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vhuqvhu4pZ4buMw4x44bukw5rhuqLhu4zDjHjhu4zhu4pD4bukeE/hu7h4w51GeOG7pOG7ilDhu4h4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bq64busUcOJeOG7lOG7jMOMeOG7ieG7isSC4buM4buKeMOT4bus4bumeMOM4buIWeG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sy4buCw5J44bqgLeG7ty3DveG6oMOB4buzw7l44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhu5rhu4h4w4nhu6rhuqJ44buU4buMw4x4w4zGoMOSeOG7s3l4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x4w5kkw7l44bq44buOeOG7icOa4bum4buMw4x44bq64bua4buIeOG7pMOa4busUuG7jMOMeOG6qeG6ouG7iHjDreG7puG7lsOJeDDhuqJ4w4nhu4pMeOG7iuG7puG7tsO5eOG7jOG7ikPhu4x4w5NH4buM4buKeMOdQ+G7jHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x4w7144buk4bqueOG7ieG6q+G7iXjFqUXhu5rDiXhU4buKw4PGsHjDncSC4buOeOG6ukh4VOG7isODeMOJQuG7pnjhu4nhu4rhuq7DieG7injEg+G6tuG7jMO5eOG7jMOM4bqy4buMeMOJ4buK4bqk4buMeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhurrhu4h4w4nhu6rhuqJ44bq6S8OJ4buKeOG7pFZ44buk4buKS3jhu7ThurZ4w63hu6bhurDhu4zDjHjhu4nDmkt4w5Phu4Lhu4x4w4nhurLhu4x4w4nhu654KuG7iHjhu4lY4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzLhu4Thu4x44bu3eMOM4buIUHjDmcOD4buMw4x4w715LeG7ty3DveG6oMOB4buzw7l44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhu5rhu4h4w4nhu4pMeMOJw5Thu4x4w4nDg8OJ4buKeMOJQuG7pnjhu4nhu4rhuq7DieG7injEg+G6tuG7jHhP4buK4buO4bqw4buMw4x44bu5ecOSeOG7pOG7ikp4ReG6quG7pHjhu4zDjFB4RUt44bq6S8OJ4buKeFThu4rDg+G7pHjhu4rhu4hH4buM4buleMOt4bum4bqo4buMeOG6ukvDieG7injhurrhu4jhu4Lhu4x4w4nhu6bGoOG7jMOMeOG7jOG7nHjDmcWo4buMw4zDuXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7muG7iHjDieG7quG6onjhu5Thu4zDjHjhu4nhu4rEguG7jOG7injhuqLhu4zhu4p44bq44buw4buMw4x44bq6w4Phu4zhu4p44bukw5rhurDDuXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOJ4buK4buI4buE4buMeMOZJHjhurrhurZ44buK4bu2eMOZ4buI4buM4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+KAnOG7icOa4bus4bqieOG7iuG7lMOSeOG6quG7tsO5eMO94bqgeOG6usag4buMw4x44bq64bua4buIeMOJ4buq4bqieOG7pOG7lOG7iHjhurrhurZ44buK4bu2eMOZ4buI4buM4buKw7l44bq6S8OJ4buKeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDieG7iuG7jnjDieG7iuG7lOG7jHjDksSCeEXhurThu6R44bq64bq8w5J4VOG7iuG7nuG7iHjhu6TDmuG7guG7jHjDkuG7iEfhu4zDjHjhu4rhu5Z4ReG7jsOS4buleOG6q+G7iuG7rOG7jMOMeMOdSnhV4bumQuG7jHjDieG7isWo4buMw4x44bqr4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjhurrhuqrhu6Z44bukw5rhuqLhu4zhu4rDuXjDjOG6qOG7tnjDmeG7rsOJeMOKVMO5eMO94bqgeMOJ4buK4buI4buE4buMeMOZJHjhurrhu6xRw4l4w4nhu4rhu5Thu4x44bukQ1R44buk4buKSHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7s3jhu4rhu5Z4ReG7jsOS4oCdw7l44buMw4zhu6xQ4buIeMOJV+G7pnjDieG7iuG7iOG7hOG7jHhF4buI4buM4buKeOG7isag4buIeOG7rsOJeMOT4bqu4buIeMOS4bua4bukeMOS4bqw4buMw4x4T+G7uHjhu67DiXjhurrhuqLhu6Z44buk4buK4bus4bue4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw6zhu4jhu4Lhu4zDjHjhu5Thu4zDjHjhu4nhu4rEguG7jOG7isO5eMOZ4bqi4bumeE/hu4rhu4h4RUt44bukw5rFqOG7jMOMeOG6uuG6ruG7jHhU4buKw4Phu454w53EguG7jnjhu4rhu5Thu4zDjHjhu6TDmsOD4buIw7l44buU4buMw4x4RUt44bq6S8OJ4buKeFThu4rDg+G7pHjhu4rhu4hH4buMeMOdxIJ4ReG6tOG7pHjDjOG7iFnDuXjhurrhu6zhuqJ4w5rhuqJ44bukw5rhuq7hu4h4w4zhu4jhuqLDknhp4buKxah4w63hu6bhu5bDieG7pXgy4buE4buMeOG7jOG6ssOSeMO94bqgw4Hhu7XDuXjhu5Thu4zDjHjhurrhu6xRw4l44bukw5rhurB44bukV3jhurjhu47DuXjhurrDlXjDk8SCeOG7pOG7ilDhu4h44bq64buISMOSeMOZ4bqi4bumeE/hu4rhu4h4xIPhu4hHVHjhurpL4buM4buKeGnhuqLDmuG7iHjhurrhu6xRw4l4T+G7uHhP4buE4buk4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Thuq/hu4zhu6ThurzDmuG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7ieG7iuG6ssOSeOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6tU4buKQuG7jHjhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burw5Lhu5p4w4nhu6rhuqJ4w4nhu4rEqOG7jOG7injDkkrhu4zhu4rhu6kvw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6q8OMxILhu7Z44buU4buMw4x44buJ4buKxILhu4zhu4p44bukw5pSeMOdRnhV4bum4buCeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMw7l44bqi4buIeMOJ4buw4buMw4x4ReG6quG7pHjhu4zDjFB4w51KeOG7pOG7rFLhu4zDjHjDmsOC4buMw4x44buU4buMw4x44bq64bq2eOG7iuG7tnjDmeG7iOG7jOG7inhFUuG7iHjDjOG7iOG6onjhurpK4buM4buKeOG6uuG6tnjhu4zhu4pD4buMeOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6quG7tnhFw4Phu4544bukWOG7pXjigJzEg+G7lMOSeOG6quG7tnjDkuG6vnjhu6Thu5Thu4h44bq64bqi4buMw4x44buM4buK4buceMOT4bquw4l44buMw4zhu47EguG7iHjhurrGoOG7jMOMw7l44buMw4zhu4rhurx44buk4buI4buMeMOJ4buO4buMeMOdRsO5eEXEgnjDieG7iuG6ruG7tnjDnUZ44buUw5J4w5Phuqrhu7Z44buk4buU4buIeMOSxIJ4T+G7isOVw4nigJ3DuXjhu5Thu4zDjHjhu4nhu4rEguG7jOG7inhPSHjDk+G6ruG7iOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqfhu4rhu47hurDhu4zDjHjhu6Thu4rDg+G7jMOMeEEtw73huqDhuqBBw7l44buU4buMw4x4w4nDlXjhurhLVHjhu6TDmlJ4w5Phuq7hu4h4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bukw5rhu6xQ4buMw4x4w63hu6bhurDhu4zDjHjhu4nDmkt44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7iuG7puG7tuG7hOG7jHjhurrhu4h44bukSsOSeFThu4pC4buMeMOS4buaeMOJ4buq4bqieMOS4bua4bukeOG6usag4buMw4x44bq64bua4buIeMOJxq/hu4zDjHhV4bum4buC4buleMO0xILhu4544bq64buE4buMeOG7jMOM4buKTeG6onjhu6TDmuG6ouG7jMOMeCrhu4h44buJWMO5eOG7lOG7jMOMeE/hu4rhu5Thu4zDjHhP4buK4buS4buIeEXhuqrhu6R44buMw4xQeOG7pMOa4bus4bugw4l4VOG7ikLhu4x4w5Lhu5p4w5Phu4hH4bukeMOZJHjDkuG6ouG7jMOMeOG7pOG7guG7jHjDkkrhu4zhu4rDuXjDieG6ruG7jOG7injhurrDlXjDk8SCeOG7jMOM4buU4buIeMOS4buaeMOJ4buq4bqieOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zDjOG7rFDhu4h44bq6xqDhu4zDjHjhurrhu5rhu4h44bq64bq2eOG7jMOM4bq2eOG7tOG7puG7luG7jMOMeOG7jOG6ssOSeOG7tOG7rOG6ouG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sg4buC4buMeOG7pOG6qsOSeEXhu4jhuqJ44bq6RnjDieG7iuG7puG7jMOMeMOTxIJ44oCc4bqp4buaeMOT4buIR+G7pHjDmSR44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhu5rhu4h44bqp4bqi4buIeMOt4bum4buWw4l4MOG6ouKAncO5eOG7lOG7jMOMeOG7ieG7isSC4buM4buKeOG6uuG6tnhP4buK4buU4buMw4x4w4lCw5J44bq64busUcOJeOG7jOG7rOG7oMOJeMOS4bq04buk4buleDLhu6xRw4l4ReG7iOG7hOG7pMO5eOG7pMOa4bqw4buIeFXhu6bhuqJ44buM4buK4buIRuG7pnjDieG7puG7msOJeMOM4buIw4PDknjhurpL4buM4buKeCUx4bqrw7l44buM4bqyw5J44buzecO94bu3w7l44bq64bq2eMOJw5V4w71BL8O94bqgeOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqMO5eOG6usag4buMw4x44bq64bua4buIeMOJ4buq4bqieOG7lOG7jMOMeOG7tMODw4l44bq6S+G7jOG7injhurrhu6xRw4l44bq44bqi4buM4buKeOG7pMSo4buM4buKw7l4w4zhurThu4x44buk4buC4buMw7l4ReG7nHjDmeG7puG7jMOMeOG7pOG7iuG7gsOSeOG7pOG7iuG7lOG7jMOMeOG7pOG7iOG7jHjhu6TDmuG7guG7jHhF4buI4bqieMOS4bua4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4B5eVThu7TDunjhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pHV44bu34bu5eVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7Phu7V5L+G7s3nhu7PhurjDvcO94bqgecOBw73huqDhu6RBw4BBw4HDgMOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6FBw4FBd3jhuqLDk+G7pOG7oXcwV+G7pnjDieG7iuG7iOG7hOG7jHhF4buI4buM4buKeMOdRnjDieG7iuG7iOG7hOG7jHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu7Thu6zhuqLDuXjhu6Thu4rhurLDknjDkuG7mnjDieG7isSo4buM4buKeMOSSuG7jOG7ind44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7t+G7uXl3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7qzBX4bumeMOJ4buK4buI4buE4buMeEXhu4jhu4zhu4p4w7Thu7B44bqrw4zhu5DDiXjhu4nhu4rEguG7jOG7injhu4rhuq7hu4zhu4p4VOG7isWow4l4ReG7guG7jHjDnVHhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw4zGoOG7iHhP4buEeEXhu4Lhu4zDuXhFxIJ44buJw5pL4buM4buKeOG7ieG7ikt4xIPhu6ZHw7l4w51ReMOJV+G7pnjDieG7iuG7iOG7hOG7jHhF4buI4buM4buKeMO04buweOG6q8OM4buQw4l44buJ4buKxILhu4zhu4p4w4nhu7Dhu4zDjHhP4buK4buU4buMw4x4w4lCw5J44bq64busUcOJeOG7jOG7rOG7oMOJeMOS4bq04bukeE/hu4rhu4h44buMw4zhu4rhurx4w4nhu4rGoOG7jMOMeE9IeMOT4bqu4buIeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu4zhurLDknjhu6Thu4rDg+G7jMOMeMOdxILhu454w5nhu4jhu4zhu4p4w5rhuqJ44bukWHjDicav4buMw4x44bq6xqDhu4zDjHjhurrhu5rhu4jhu6V4IMSCeMSD4bumR3jDieG7iuG7jnhF4buI4buE4bukdXjigJzhuqvhurLDknjDveG6oOG6oEHDuXjDk8SCeMOTQuG7jHjhurpC4bumeOG7pOG7iOG7guG7jHjhu5Thu4zDjHjhuqrhu7Z4w53EguG7jnjDk+G6ruG7iHjDieG7iuG7iOG7hOG7jHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu7Thu6zhuqLhu6V44bqn4buK4buIeMOdRsO5eOG7lOG7jMOMeOG6quG7tnjhu4zDleG7iHjhurrhurZ44bq64busUcOJeOG7jOG7ikrhu4x44buk4buK4bqq4bu2eMOS4buaeMOJ4buq4bqieMOJw4PDiXjhurrGoOG7jMOMeOG6uuG7muG7iMO5eMOdxIJ4w5Lhu5p4w4nhu6rhuqJ44buU4buMw4x44bqq4bu2eMOTxIJ4VOG7ikLhu4x4w5Lhu5p44buk4buK4buueOG7s+KAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDo+G7iFB44bq64bqo4bu2w7l4T+G7iuG7iHjhu6TDmlJ4w51GeMOd4bug4buIeMOJ4bum4buaw4l4w5nhu5bhu4zDjHjhurpQ4buIeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjMO5eOG7jMOM4buOxILhu4h4w5PEgnjhu6ThuqrDknjDjOG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buK4buOeMOJ4buO4buMeMOJ4buKw4Phu6bDuXjhu5Thu4zDjHjhu4nhu4rEguG7jOG7injDicOU4buMeOG7pMSow4nhu4p4w4lXw4l44buk4buK4bqiw5J4w4zhu4jhuqJ4w4nDg8OJeFThu4rhu47hu4zDjHjhu6TDmsSC4buOeOG7pOG7iuG7iHjhurrhu6bhuqJ4UnjhurpL4bqieFThu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu4zhu57hu4h4w5nhu4jhu4zhu4p4w5nhu5bhu4zDjOG7pXjhurnhu4zDjHjhu6Thu4rhuqLDknjDjOG7iOG6ongg4bqi4buMeMOT4buI4buC4buMeMOT4bquw4l4xIPhu5rhu4h4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x4w5kkeMOJw4PDieG7injDkuG6ruG7jMOMeEVLeOG6ukvDieG7inhF4bq04bukeOG7pMaveOG6usSC4bu2eOG7iuG7puG7tkfhu4x4w7RN4buM4buKeOG6reG7msOJeMOd4bug4buIeMOd4bqi4buIeOG7pMOaw5R4w5PEgnjDieG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4rhu6V44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhu5rhu4h4w4nhu6rhuqJ44buU4buMw4zDuXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhuqnhuqLhu4h4w63hu6bhu5bDiXgw4bqieOG6uuG7rFHDiXjhuqvhu4rEgnjhu4zhu6zhu6DDiXjhu6TDmuG7puG7tnjhu6ThuqThu4zDjHjhurjhuqLhu4zhu4p44buK4buIR+G7pngl4buM4buKeOG7isav4buMw4x4w5NXw4l4w5Phu6xR4buMw4x4w53hu7B44bukw5rhuqLhu4zDjHjhuqvhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeMOdxILhu4544buM4bqyw5J4w73huqDDgeG7teG7pXgySHjhu6Thu6xS4buMw4x44buM4buK4bugeMOJ4buK4buI4buE4buMeMOJ4buU4buMw4x4w4nhu6rhuqJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhurrhu5rhu4jDuXjhuqvhu4rEgnjhu4zhu6zhu6DDiXjhurrhurZ44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjhurrEguG7iHjhu6Thu6xS4buMw4x44buM4buIR8OSeMOd4bug4buIeOG7pOG6qsOSeEXhu4jhuqJ4T+G7iuG6tMOJeOG7ikrhu4zhu4p44buzeXhV4bum4bqweOG7pOG7iMOSeMOSxILhu6Z44bq64buSw7l44buM4buK4buseMOS4bua4bukeEXhu4hI4bumeOG7pOG7rFHhu4zDjHhF4bqq4bukeOG6uOG7iEfhu6R4w4nhu6rhuqJ44buk4buI4buM4buKeOG7pOG7ikLhu4x4w4nhu4rhu4jhu4Thu4x44bq64bqq4bumeFXhu6bhurB4w4nhurDDknjDncSCeMOZV3jhu4rhu7Z4w5nhu4jhu4zhu4p44bqi4buM4buKeOG6uOG7sOG7jMOMeMOJ4buq4bqieMOJw4PDiXjDieG7iuG7iOG7hOG7jHjDmSThu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMsOVeMOTxIJ44buM4buIRsOSeOG7pFd44buKxILhu47DuXjDieG7sOG7jMOMeMOTxIJ44bq64bua4buMw4x4w5NXw4l4w5Phu6Dhu4x4w5PhuqLhu4544bq6SHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w4lX4bumeMOJ4buK4buI4buE4buMeEXhu4jhu4zhu4p4w7Thu7B44bqrw4zhu5DDiXjhu4nhu4rEguG7jOG7injhu6Thu4jhu4RUeOG7pOG7qMOJeFThu4rhuqrhu4x44bq64bqq4bumw7l4w4nhu5bhu4zDjHjhu4rhu4jhu4Thu4x4w4nhu4rhu454w5lXeOG7jMOM4buK4buIR1R44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjDncSCeEXhurDhu454w51HeFXhu6bhu4J44buK4bus4bue4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6lF4burMkrhu4zhu4p4w6Phu4jhuqLhu4zDjOG7qS9F4bur4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]