(vhds.baothanhhoa.vn) - Lê Thụy Hải - một HLV giàu cá tính, người từng 3 lần dẫn dắt đội bóng đá Thanh Hóa cả ở giải hạng nhất và VĐQG, đã qua đời trưa 7-5 vì căn bệnh ung thư tụy kéo dài trong mấy năm qua, hưởng thọ 75 tuổi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6BG4bq4Z+G7rOG7tuG6oWfhu6Dhu7bhu55nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWfhu7bDuWcw4butw4rhu4pn4busw7Lhu69nROG6uG1nceG6rOG7r2dJd2fhu5/Ds8OBZ+G7n8WpQeG7rcOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/4bu2w7lnMOG7rcOK4buKZ+G7rMOy4buvZy1n4bu54bqyw4ln4bus4bu24bqhZ+G7seG7r2/hurhn4buhbmfDiXZB4butZWdB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4buEQeG7sWfDrGfhu7fGoUFncOG7o0FncMO1w4lnceG6suG7r2fhu5/DgEHhu7FncW5nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWfhu6HDsmfhuqpn4bux4buvw7Lhu69n4butw7NB4buxZ0Hhu63hu5fDiWdJb2fhuqFRXeG7sGVnceG7jWdE4bq4bWdx4bqs4buvZ8OJxJDhu4ZtZ2ot4buJZ0l3Z+G7oeG7j0Fn4bufxalB4butZ+G6uEHhu7Fnw4nhu63hu4Znw4nDiuG7imfhu7Vzw4FncG/hu69nw4nEkMOBQeG7sWfhu7nhu5fhu4pnQeG7j+G7uWdE4bq4bWVn4but4buG4bqqQeG7sWfDieG7reG6omdq4buJZ8OJ4bq44bq04buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2Zww4nhu63hurjhu7nhu59n4buv4bugckHDiXLEkGZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8OtaWlrL2lo4buJcOG7iWlq4buLaeG7iWrDieG7icOt4buJa+G7t2nDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2bhu6BG4bq4Z+G7rOG7tuG6oWfhu6Dhu7bhu55nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWfhu7bDuWcw4butw4rhu4pn4busw7Lhu69nROG6uG1nceG6rOG7r2dJd2fhu5/Ds8OBZ+G7n8WpQeG7rWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G7rOG7tuG6oWfhu7bDuWcw4butw4rhu4pn4busw7Lhu69ncOG7o0FncMO1w4ln4bug4bu24bueZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1n4bqqZ+G7ueG6vG1n4bux4buvw7Lhu69nw61oaWnDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vz9B4buxZ+G7t29n4bu54bqyw4lnw4nEkMOBQeG7sWdB4butSEHhu7Fn4buh4but4buv4bulQWfhu7fhu4bhuqjhu6Fn4bux4buvbWfhu7Hhu69v4bq4Z8OJxJDhurjhu4rhu6dBZ8OJ4but4bqwQeG7sWdB4but4buXw4ln4bu3eOG7oeG7rWdFR2fhu5/DgEHhu7FncW5n4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWVnw4nhu4RB4buxZ+G7seG7r+G6ukNn4buecuG7oW3hu7lyw4xn4bued0Hhu61nUOG7huG6pEHhu7FnSeG6rmdxeOG7oeG7rWfhuqHDqeG7tnJt4bux4bq4cmfhu6Fu4buhZ0Hhu4/hu7lnw61oaGplZ8OtaGhrZWfDrWhp4buLZWfhu7Hhu69vQeG7rWdJeGfDicSQdmduZ0Thurjhu5VBZ0Hhu4/hu7lnw61oaMSpZ0lvZ3HDgcOzw4ln4bug4bq6Q2dE4bq44bqw4buhZ+G7seG7r21nQeG7j+G7uWfDrWhoa2Vnw61oaeG7i8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDgUHhu7FnRUZnQeG7seG7reG7r8WpQ2fhu6Hhur5tZ+G7uXdB4butZWfhu6zhu7bhuqFn4bu2w7lnMOG7rcOK4buKZ+G7rMOy4buvZ3Hhu41n4buhw4Bnw6xn4bu3xqFBZ3Dhu6NBZ3DDtcOJZ+G7oOG7tuG7nmcw4butbUHhu61n4busw4BtZWfhu7HDtUFn4bufw4BnSeG6puG7r2dB4but4buv4bun4bq4Z8OJ4but4bulZ+G7rcWpZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z+G7oeG6vm1nceG6suG7r2fhu5/DgEHhu7Fnw4zhu4JnMOG7rW1B4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG7rcOBZ3Hhu6VBZ0Ft4buKZWfhu6Fu4buhZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z0Hhu63hu4Zn4busw4FvQeG7sWdRd0Hhu61nMOG6vEHhu7FlZ+G7tsO5Z+G6oeG7j0FnMOG7rcO1QeG7sWctZ0Hhu61IQeG7sWdB4bux4buG4bqs4buvZ3FtQeG7sWfDieG7reG7r2dx4buX4bq4Z+G7oeG7rcOBZ1Hhuq5B4buxZ05nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWdx4bun4bq4Z+G7t29n4but4bqi4buhZ8OJxJDhuqBn4buh4bq+bWfhu6zhu7bhuqFn4bu2w7lnMOG7rcOK4buKZ+G7rMOy4buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v0Dhu7HDgW/hu69nxJBtZWfhu6zhu7bhuqFn4bu2w7lnMOG7rcOK4buKZ+G7rMOy4buvZ+G7oeG7gEHhu7Fnw4nhu4RB4buxZ3Dhu6NBZ3DDtcOJZyDhu6zhu55nUW9nQOG7mUHhu7Fn4bq7w61oaOG7ieG6vWVnMOG7rcawZ+G7oOG6rkHhu7Fn4bqh4buvcsOJw4ly4bu3Z+G6u8OtaGhs4bq9ZWfDo+G7r2fhu7nhu49B4buxZzDhu61yZ+G6oeG7r0VFbeG7r2dA4buvQeG7rWfhu553QeG7rWfhurvDrWhpaOG6vWVn4busw7Lhu69nW+G7reG6oEHhu7Fn4bq7w61oacOt4bq9w6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vyBt4bq4Z+G7teG7reG7r2dB4bux4butcmfDieG7r0Fn4bquQeG7sWfEkG1nceG7r2VnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmVn4buhRuG6uGfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmfhu6Hhur5tZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nw4nhu4RB4buxZ+G7t29n4but4bqi4buhZ8OJxJDhuqBn4buh4bq+bWfhu6zhu7bhuqFn4bu2w7lnMOG7rcOK4buKZ+G7rMOy4buvZ3Hhu41n4bufb+G7imfDicODZ0VGZ8OJ4buv4bul4buhZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWdx4bqw4buvZ0nhuqbhu69nQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7rcah4buKZ+G7oeG6vm1n4bu5d0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v+G7uMOzQeG7rWfhu6Dhu4bhuqxB4buxw6ovQ+G6vw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]