(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong đêm chung kết Liên hoan nghệ thuật “Chúng tôi là Doanh nhân” lần thứ IV năm 2022 diễn ra tối 11-10, đông đảo doanh nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thưởng thức 11 tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng với các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về quê hương, đất nước và doanh nhân. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), góp phần tăng cường hoạt động giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G6peG6sOG6tuG6ruG7q+G7qXDhuqfDleG7ieG7jWThurDDrOG7jWThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThu6lwceG7nWThurZx4bqybuG6tmTigJzhu4xx4bq04bupcGThurZ4cmTFqWZk4buO4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qeKAnWThuqUv4bqw4bq24bqu4bur4bupcOG6p+G6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqc74bqu4bur4bupcGTDteG7l8awZOG7jXHhurLhu6lwZOG7p8ah4bq2ZMWocuG7l+G7qWRx4bur4buD4bupZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdZMWpbeG7qWThurZx4bqqZFIgZOG7qcOtxrBkw6nEkcOpw6lk4buPcuG7n+G7qWThuq7hu4Nk4bq2eXJkZWUtZcSR4bqxZMO1eOG7qXBkw7Vo4burZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nhurFk4bupcOG6qMOBcmTFqeG7g+G7q2TDteG7s+G7qXBk4bq24bqu4bur4bupcGThu43hu4Xhu41k4buP4bur4buD4bupcWThu6lwcXLhu53Dg2Thurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXFkw7VpZMO14bqow4Dhu41k4bq2ceG6qOG6oOG7qXBk4bq2ceG6quG7jWRlZWThurZyxqHhurZkxrDhuqThu41kRcOt4bupZOG7qXBx4budZMO14buJ4buNZOG6sMOs4buN4bqxZGzhu6lk4bq24bqow4Dhu6lwZEVBcmThu43hu4Xhu41k4buNceG6pmTDteG7m2Thu43hu4Nk4bupcMOAcmTDlWjhu6lwZMSC4bqy4buD4bupcGRFcuG7qXHhurFkw5Lhu4Xhu41kUcO9ZEXDuWTDtWdy4bqxZEXhu5tkxILhurLhu5dkceG6qOG7ueG7qXDhurFkw7Vs4bq2ZOG7qeG6qEHhu41kRWZk4buP4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qeG6t2TDlWvhurpkxalmZMaw4buz4bq2ZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bupccSQ4bupcGRx4burZ+G6tmTDteG7s+G7qXBk4buNcWbhu6tkxrBC4bupcGRl4buBZOG7qcOtxrBk4buocGbhurpk4buO4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qWQgcuG7neG6tmThu6jhu4PGsGThurVl4bq5LWXEkcOiZEVmZOG7h8OpZOG7qcOtxrBk4buocGbhurpkKnHhuqRk4bupxJBkIHLhu53hurZk4buo4buDxrBk4bq1w6nEkS1lxJHDouG6sWRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZHHhu6tn4bq2ZMO14buz4bupcGRwcuG7g+G7q2TFqeG6qOG6suG6sWThurZxw6zhurZk4buNceG7ieG6tmTGsHlyZMSC4bqy4buD4bupZHHhu51kw7Xhu6tm4bupZOG7p8ah4bq24bqxZHDDrOG7qWTDsuG7sWRFZmRx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG7qXHhu4PhurJkcHLEkOG7g2Thu43hu4Xhu41k4buP4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qeG6sWThu4/hu6vhu4Phu6lxZOG7qXBxcuG7ncODZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDtXXhu4Nkw7Jm4bupZOG6tsO64bupcWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7j+G6tnHhurLGsMOyZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6vcSR4buHw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2Xhur3hur/hu4/hurnEkeG7h2Xhur9l4bq/4bq24buH4bq74bq5w6nhurvFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq94bq5ZWNk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6vcSR4buHY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6pztyxqHhurZkxrDhuqThu41kw7Xhu6tn4bq2ZHByaHJk4buocWzhurZkxahy4buX4bupZHHhu6vhu4Phu6lk4bupcHHhu51k4bq2ceG6sm7hurZk4oCc4buMceG6tOG7qXBk4bq2eHJkxalmZOG7juG7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nigJ1kxalt4bupZOG6tnHhuqpkUiBk4bupw63GsGTDqcSRw6nDqWThu43huqbhu4Nk4buMeOG7qXBk4bq24bq6ZOG7jCpkw5Vt4bqyZOG6tuG6qGRFZmQxa+G6umThu49D4bupcGTDknThu6lxZMavcuG7qXHhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thurvhur/hurvDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u2UvZeG6veG6v+G7j+G6ucSR4buHZeG6v+G6veG6ueG6tsOq4bq/4bq/4bq74bq7xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6veG7geG7gWNk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6u+G6v+G6u2NkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqc7csah4bq2ZMaw4bqk4buNZOG7jeG6puG7g2Thu4x44bupcGQ74bq6ZOG7jCpkO27Dg2TDleG7q2bhu6lkO3Lhu5fhu6lkOuG7ueG7qWTDteG7q2fhurZkcHJocmThu6hxbOG6tmTFqHLhu5fhu6lkceG7q+G7g+G7qWThu6lwceG7nWThurZx4bqybuG6tmTigJzhu4xx4bq04bupcGThurZ4cmTFqWZk4buO4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qeKAnWTFqW3hu6lk4bq2ceG6qmRSIGThu6nDrcawZMOpxJHDqcOp4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6u8Oq4buHw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2Xhur3hur/hu4/hurnEkeG7h8OpZWXhurvhurbDqcSR4bq/4bq/4buHxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u+G6u8SRY2Thu4PFqeG6tmFjw5Xhu4nhu41k4bqww6zhu41k4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4bupcHHhu51k4bq2ceG6sm7hurZk4oCc4buMceG6tOG7qXBk4bq2eHJkxalmZOG7juG7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nigJ1jZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq7w6rhu4djZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnO3LGoeG6tmTGsOG6pOG7jWTDtWfhurZkcHJocmThu6hxdGThu43huqbhu4Nk4buMeOG7qXBk4bq24bq6ZDvhu6hRUWThu4514buNcWRF4bqkZOG7jXHDrcawZOG6sOG7seG7jWThurDhuqrhu41k4buncXbDtGRFZmThu4514buNcWRF4bqkZOG6umThurbGoWQ74bqybOG7qWQqceG6qMOA4bupcGThurXhu6h44bupcGThu4x54bupcMOi4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq7ZS9l4bq94bq/4buP4bq5xJHhu4fDqeG6ucSR4buB4bq24bq7w6rDqeG6vWXFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hw6rhurvhurtjZOG7g8Wp4bq2YWPDleG7ieG7jWThurDDrOG7jWThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThu6lwceG7nWThurZx4bqybuG6tmTigJzhu4xx4bq04bupcGThurZ4cmTFqWZk4buO4bur4buD4bupcWThu6lxa+G7qeKAnWNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurljZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXhu49yReG6p+G6peG7j3JFZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhuq7FqcWp4bq2X1/hu4/DtOG6tuG7g3LFqeG6sGPhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6pztyxqHhurZkxrDhuqThu41kw7Xhu6tn4bq2ZHByaHJk4buocXRk4buN4bqm4buDZOG7qHBr4bupZHFm4bupcGQgcsO04bq24buN4burxrDDsuG7g+G7qeG7p2QtZOG7jHFyZOG7qXHhu4Xhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2ThurvDqsOqw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2Xhur3hur/hu4/hurnEkeG7h8Opw6rDqeG7h+G6tuG7h+G7h8Op4buB4bq9xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOqZeG6u2Nk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6u8Oqw6pjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXhu49yReG6p+G6peG7j3JFZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhuq7FqcWp4bq2X1/hu4/DtOG6tuG7g3LFqeG6sGPhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6pztyxqHhurZkxrDhuqThu41kw7Xhu6tn4bq2ZHByaHJkw5Lhu4Nk4buN4bqm4buDZOG7qHBr4bupZFFm4bupcGThu4Jw4bqucsOy4buD4bup4bunZC1k4buMcXJk4buoceG7heG7qXFkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4PhurfhuqUvw4PhuqfhuqUv4buPckXhuqfhuqUv4buPckXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6vcSR4bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2Xhur3hur/hu4/hurnEkeG7h8Op4buBZcOq4bq24buB4buB4bq74bq/4buBxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6v8SRZWNk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6vcSR4bq7Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqc7csah4bq2ZMaw4bqk4buNZMO14burZ+G6tmRwcmhyZMOS4buDZOG7jeG6puG7g2Thu4x44bupcGThurbhurpk4buMKmThu4xsw4Nk4bq2ceG7q+G7heG6tmThu6nhuqhB4buNZDtx4buD4bupcWRR4bux4buD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur3DqWXDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u2UvZeG6veG6v+G7j+G6ucSR4buH4bq5ZcOp4buH4bq24bq9w6rhu4Fl4buBxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOqY2Thu4PFqeG6tmFjw5Xhu4nhu41k4bqww6zhu41k4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4bupcHHhu51k4bq2ceG6sm7hurZk4oCc4buMceG6tOG7qXBk4bq2eHJkxalmZOG7juG7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nigJ1jZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq9w6llY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqc7csah4bq2ZMaw4bqk4buNZMO14burZ+G6tmRwcmhyZMOS4buDZOG7jeG6puG7g2Thu4x44bupcGThurbhurpkMcOt4bupcGThu49t4bqyZDtx4buD4bupcWRR4bux4buD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur1lxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u2UvZeG6veG6v+G7j+G6ucSR4buH4bq54bq5xJHhur/hurbDquG7geG6ueG6u8SRxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6v+G7h8SRY2Thu4PFqeG6tmFjw5Xhu4nhu41k4bqww6zhu41k4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4bupcHHhu51k4bq2ceG6sm7hurZk4oCc4buMceG6tOG7qXBk4bq2eHJkxalmZOG7juG7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nigJ1jZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq9ZcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqc7csah4bq2ZMaw4bqk4buNZMO14burZ+G6tmRwcmhyZMOS4buDZOG7jeG6puG7g2Thu4x44bupcGThurbhurpk4buo4buDxrBkOuG7ueG7qeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWNk4bqu4burxanDtGFjccO04buD4buPcuG7qXBjZOG7g+G6rnLhu4MtxanDtEXDtMWpYWPhurlj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9xJHhurvDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u2UvZeG6veG6v+G7j+G6ucSR4buH4bq54bq54bq7ZeG6tuG6ueG6vcSR4bq/4bq/xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u+G7geG6u2Nk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6vcSR4bq7Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY2Thuq7hu6vFqcO0YWNxw7Thu4Phu49y4bupcGNk4buD4bqucuG7gy3FqcO0RcO0xalhY+G6uWPhuqc7csah4bq2ZMaw4bqk4buNZMO14burZ+G6tmRwcmhyZOG7pnHhurLhurrGoeG7qWThu6dxc+G7jXFk4buN4bqm4buDZOG7jGvhurJkxaln4buNZMOy4buzZOG7qcSQZOG7j+G7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6lkw5LDusawZDrhu7nhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6u+G7gcOpw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2Xhur3hur/hu4/hurnEkeG7h+G6ueG6u8Op4bq/4bq2w6rDqsOq4bq9w6nFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq54bq94bq/Y2Thu4PFqeG6tmFjw5Xhu4nhu41k4bqww6zhu41k4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4bupcHHhu51k4bq2ceG6sm7hurZk4oCc4buMceG6tOG7qXBk4bq2eHJkxalmZOG7juG7q+G7g+G7qXFk4bupcWvhu6nigJ1jZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq74buBw6ljZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6pztyxqHhurZkxrDhuqThu41kw7Xhu6tn4bq2ZHByaHJk4bumceG6suG6usah4bupZOG7p3Fz4buNcWThu43huqbhu4Nk4buMeOG7qXBk4bq24bq6ZOG7jCpk4buMeOG7qXBk4bupeOG7qXBk4bupcHFy4budw4NkO3LGoeG7qWThu6h44bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWNk4bqu4burxanDtGFjccO04buD4buPcuG7qXBjZOG7g+G6rnLhu4MtxanDtEXDtMWpYWPhurlj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq7ZcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq7ZS9l4bq94bq/4buP4bq5xJHhu4fhurnhurvhurvDqeG6tuG6uWXEkcSR4bq/xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6veG7h+G6v2Nk4buDxanhurZhY8OV4buJ4buNZOG6sMOs4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBx4budZOG6tnHhurJu4bq2ZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tnhyZMWpZmThu47hu6vhu4Phu6lxZOG7qXFr4bup4oCdY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6u2VjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6ljZOG6ruG7q8Wpw7RhY3HDtOG7g+G7j3Lhu6lwY2Thu4Phuq5y4buDLcWpw7RFw7TFqWFj4bq5Y+G6pztyxqHhurZkxrDhuqThu41kw7Xhu6tn4bq2ZHByaHJkw5Lhu4Nk4buN4bqm4buDZOG7jHjhu6lwZOG6tuG6umThu4wqZMOVZuG7q2ThurZn4burZEVmZDvhuqhkRWzhu6lkUWfhu6lxZCpx4bq04buNZCBy4bud4bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buC4bqy4bq2ceG7q+G6rmNk4bqu4burxanDtGFjccO04buD4buPcuG7qXBjZOG7g+G6rnLhu4MtxanDtEXDtMWpYWPhurlj4bqnxajhu5dkUcOAcmQtZMavcuG7qXFkUeG7i+G7qXDhuqUvw4PhuqfhuqUv4buPckXhuqfhuqUv4buPckXhuqc=

Lê Hợi - Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]