(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo khung Kế hoạch thời gian năm học, ngày 29-8 tới đây, học sinh cả nước sẽ bắt đầu tựu trường; riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 22-8. Để chuẩn bị cho năm học mới, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục… trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trở nên sôi động với nhiều sản phẩm phong phú cùng chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút phụ huynh, học sinh.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq84buDT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oOG7lOG6o+G7hOG7oDPhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4QiWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sOG6ui9dIlvhu7jhu7bhu6jhurzhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu7Hhu6pQ4bu44buEw53hu6og4bu24buo4buEw7TDmuG7hOG7quG7uE7hu6Lhu6rhu4Qi4buqKOG7sOG7hOG7qOG7sEvhu7bhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6JE4buE4bu24buoTeG6o+G7hEhKLcSo4buEIiHhu7Dhu4Thu6Dhu5LhuqNE4buE4buqPeG7ouG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4Thu6JP4buE4bu2NSHhu6Lhu4RdVOG7hOG7nOG7jCLhu4Thu6Dhu5Qg4buEIjgg4buEIls1KOG7tuG7qEPhu4Rb4buwVeG7tuG7qOG7hOG7oCbhu7Dhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7Ihe+G7hEdE4buEIjgg4buEIls1KOG7tuG7qOG7hCI34buE4bu24buoTeG6o+G7hEhILcSoxJDhu4Thu4Phu6bhu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu5xW4buE4bui4buq4bu44buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sEThu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEtE4buE4bugP+G7hOG7njHhu7bhu6jhu4Thu6o94bui4buEIuG7lntE4buE4bugP+G7tuG7qOG7hHvhu6oy4bui4oCm4buEIltV4bu24buE4bugVkvhu4Thu5xN4bu24buEIlfhu7bhu6rhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbeG7uEzhu4QiWzzhu4Thu7ZV4bu24buEXSrhu7Dhu4Thu6A64bu24buo4buEw6Eh4buw4buE4bu24buq4buww5kg4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4R74buq4bu44bu24buo4buEe+G7qjDhu4Thu6Ix4bu24buo4buE4bui4buqNS7hu7bhu6jhu4QiW+G7ruG7tuG7quG7hMOd4buqIOG6o8Oa4bu24buE4bu0w5Phu7Dhu4Thu6rhu5h74buE4bue4bua4bu2ROG7hCLhu6og4buE4buqMCLhu4R74buqMuG7hOG7qiDhuqPhu7bhu6pE4buE4buqPeG7ouG7hF3hu7Dhu7bhu6rEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMOMSuG7invhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buESUrhu4h74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7sMOhxJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu7ZQw6BdL0hISUkvSEbDjOG7nsOMRuG7iEfDjEfEqCJIR0jhu4pG4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4Lhu4pISOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LDjErhu4rhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCSUrhu4jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buxWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sOG7hEhGSEjhu4TigJPhu4RIRkhJROG7hOG7okzhu6Lhu4Thu7bhu6pN4buEXUzhu6Lhu6rhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7nE3hu7bhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hHvhu6om4buE4bux4buqS+G7tuG7quG7hG1AS+G7hOG7oMOT4buE4bu24buq4buWe+G7hMOhw5nhu4Thu6Dhu5ThuqPhu4Thu6Az4buE4buiTOG7ouG7hOG7suG7uE7hu7Dhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEtE4buE4bugP+G7hOG7njHhu7bhu6jhu4Thu6o94bui4buEIuG7lnvhu4TigKbhu4Thu6Dhu6bhu4Thu6BMe+G7hDbhu7bhu6jhu4Thu7bhu6og4buE4bui4buUIOG7hAjhu6IzS+G7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hOG7ikjDjHvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw41H4buKe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu7DDocSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bu2UMOgXS9ISElJL0hGw4zhu57DjEbhu4hHw43DjMOMIkhKSOG7iMON4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JIxKjDjeG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4Lhu4pIw4zhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw41H4buK4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7sU7hu7Dhu4Thu6JM4bui4buE4bu24buqTeG7hF1M4bui4buq4buEw6FN4buE4buiOUvhu4Thu6pN4bu24buo4buE4bucTOG7tuG7hOG7slPhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7siAq4bu24buEIuG7mHvhu4Thu7bhu5Z74buEe+G7qjLhu4Thu6og4bqj4bu24buq4buEw6FN4buE4buqPeG7ouG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4Thu7QgS+G7hF3hu4zhu7Thu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEtE4buE4bugP+G7hOG7njHhu7bhu6jhu4Thu6Lhu5Thu7bhu4Qi4buq4buww5oi4buEe+G7qjLhu6Lhu4TDoTLhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buE4bugS+G7tuG7qOG7hOG7oMOa4bu24buE4buo4buU4bu2xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4Thu4jDjOG7iHvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xGw4174bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7sMOhxJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu7ZQw6BdL0hISUkvSEbDjOG7nsOMRuG7iEfDjUlGIsSow4zhu4hG4buI4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4LDjUrDjOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4Lhu4jDjOG7iOG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjEbDjeG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu4PDmuG7tuG7hCLhu6oo4buw4buE4bug4buw4bum4bu04buE4buq4buw4buk4bu24buEIk7hu7BE4buE4buBKuG7tuG7qOG7hCLhuqPhu4Thu4HFqeG7hOG7q0zhu6Lhu6rhu4TDoU3hu4Thu7Hhu6rhu7DDmiLhu4Thu5xW4buEIls1KOG7tuG7qOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buE4bugw5Phu4Thu5xM4bu24buEW0vhu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6ou4bu24buEw4zhu4QiW+G7sOG7pCDhu4Thu5xP4bu24buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hLxJDhu4Thu4Eq4bu24buo4buEIuG6o+G7hOG7oEvhu7bhu6jhu4Qi4buww5p74buEIjLhu6Lhu4RbTeG7hF3hu7hMIuG7hOG7tuG7qiDhu4Thu6Lhu5Qg4buEIjfhu4Thu6JM4bui4buE4bu24buqTeG7hCJbNSjhu7bhu6jhu4Thu6Dhu6bhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oDPhu4Thu7bhu6ggP+G7tuG7hF1M4bui4buq4buE4bui4buq4bu44buE4buqPeG7ouG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4QiWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buE4buIRsSoe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4TDjeG7iEd74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7sMOhxJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu7ZQw6BdL0hISUkvSEbDjOG7nsOMRuG7iEfDjUdIIkfhu4pG4buIR+G7skbEkFl74buo4bqqW8OCR+G7isOM4buC4buES+G7siLDguG7guG7g0/hu7Thu4Thu5xP4bu44buE4buiIOG7tuG7qOG7hDbhu7bhu6jhu4Thu6Dhu5ThuqPhu4Thu6Az4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hL4buEIls1IeG7ouG7hCLhu6rDmeG7tOG7hOG7tsOS4bu04buE4buqPeG7ouG7hOG7tCHhu7Dhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7guG7iEbEqOG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjeG7iEfhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buB4buqVuG7hOG7kVXhu4Thu7Hhu6pW4buE4bux4buqMOG6o0Thu4TDtMOa4buEIuG7uEzhu7bhu4QiWzU84bu24buo4buE4buBKuG7tuG7qOG7hCLhuqPhu4Thu4HFqeG7hOG7q0zhu6Lhu6rhu4TDoU3hu4Thu7Hhu6rhu7DDmiLhu4Thu5xW4buEIls1KOG7tuG7qOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Hhu6pL4bu24buq4buEbUBL4buE4bui4buq4bu44buE4buc4buww5oiQuG7hOG7gSrhu7bhu6jhu4Qi4bqj4buE4bugw5Phu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu5xW4buEw53hu6rhu7hP4bu24buo4buE4buI4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bucT+G7tuG7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hOG7oOG7puG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buEW0vhu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6jEkOG7hOG7sVvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6BAROG7hFvhu7BV4bu24buo4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hL4buE4buyIXvhu4RHRkThu4RdJuG7hOG7sjUp4bu24buo4buE4bucTOG7tuG7hFtL4buE4bui4buq4buW4bu04buE4buqLuG7tkThu4Thu6Lhu6pX4buE4bucw5Thu7bhu6jhu4TDneG7quG7uE/hu7bhu6jhu4RHL0dG4buEXeG7uOG7hMOhIeG7sOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bDkuG7tOG7hCJbNSHhu6Lhu4Thu57hu7jhu4R74buqMuG7hOG7qiDhuqPhu7bhu6rhu4Thu6o94bui4buEXeG7sOG7tuG7quG7hOG7oiPhu7bhu4Thu5zDkuG7tuG7hMOd4buq4bu4w5Lhu7bhu4TDocOZ4buE4bueS+G7tuG7quG7hOG7tDLhu6Lhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4Thu6Lhu5Thu7bhu4Thu7QgS8SQ4buEbeG7sOG7pOG7tkThu4Thu6Iq4bu24buo4buEIuG6o+G7hMOh4bua4bu24buE4bugw5Ui4buE4buqTeG7tuG7qOG7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hOG7suG7sFXhu7bhu4QiMuG7ouG7hOG7oOG7puG7hOG7oE/hu7Thu4Thu5xP4bu44buE4buiIOG7tuG7qOG7hDbhu7bhu6jhu4Thu6Dhu5ThuqPhu4Thu6AzxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TDjEhKe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4RJw4xIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu7DDocSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bu2UMOgXS9ISElJL0hGw4zhu57DjEbhu4hHScOMSCJK4buKw43DjEjhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgsSow43EqOG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LDjEhK4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gknDjEjhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buxTuG7sOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu7bhu6pN4buEXUzhu6Lhu6pE4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hLROG7hOG7oD/hu4Thu54x4bu24buo4buE4buqPeG7ouG7hCLhu5Z74buE4bugw5kg4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu7bhu7BV4bu04buE4bqjw5oi4buE4buo4buwTEThu4Thu6jhu7Awe+G7hHvhu6oy4buE4buqIOG6o+G7tuG7quG7hMOhTeG7hOG7qj3hu6Lhu4Rd4buw4bu24buq4buE4buexajhu4Thu55N4bu24buo4buE4buyOEvhu4Thu6Lhu6o94bu2xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TDjEpHe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4RJSsONe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu7DDocSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bu2UMOgXS9ISElJL0hGw4zhu57DjEbhu4hHSUnDjCLEqEjDjMONRuG7skbEkFl74buo4bqqW8OCw43hu4jDjeG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LDjEpH4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gklKw43hu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buB4buqVuG7hOG7g+G7sOG7tuG7quG7hOG7seG7qlbhu4Thu7FbS+G7tuG7qOG7hMOJ4bqhw5Phu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buDNuG7okThu4Thu6og4bqj4buk4bu24buEbeG7uOG7juG7tuG7qOG7hG1AS+G6uOG7hOG7ouG7quG7sEvhu4RdU0Lhu4TigJzhu5nDkuG7tOG7hOG7tkvhuqNE4buEIirhu7Dhu4Thu6JA4buESOG7hOG7ouG7uOG7tuG7hOG7slXhu7bhu4Thu7Ihe+G7hOG7iuG7hMOhTeG7hOG7siF74buEw43EkOG7hOG7sVs1IeG7ouG7hMOd4buq4buw4buE4bucNSHhu6Lhu4TDoU3hu7jhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buwROG7hCIq4buw4buE4bugw5Phu4Thu7QgS+G7hF3hu4zhu7Thu4RdTOG7ouG7quG7hMOhPEThu4Thu6A/4buE4bueMeG7tuG7qOG7hOG7qj3hu6Lhu4Qi4buWe+G7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Lhu7jhu7bEkOG7hOG7sSDhuqPhu4Thu6jhu7BM4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hL4buE4buq4buw4buk4bu24buE4bu2S+G6o+G7hOG7okDhu4Qiw5Lhu7bhu6jhu4Thu6jhu7BMROG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4TDneG7quG7sOG7hOG7tCBL4buEIls94bu24buE4bucOuG7hCIq4buw4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6Lhu6rhu7DDmiLhu4TDneG7quG7mCDhu4R74buq4buU4bu24buEIlvDkuG7tOG7hOG7tlXhu7bhu4Qi4buww5oi4buEw53hu7Dhu6Thu7Thu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7tDoi4buEe+G7quG7lOG7tuG7hOG7ouG7quG7sOG7hHvhu6rhu6zigJ3EkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMOMSEp74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hEnDjEh74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7sMOhxJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu7ZQw6BdL0hISUkvSEbDjOG7nsOMRuG7iEdJSEYiScONR0dK4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JHSuG7iuG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu4NP4bu04buE4bucT+G7uOG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S+G7hCJbNSHhu6Lhu4Qi4buqw5nhu7Thu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buw4buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LDjEhK4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gknDjEjhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buD4bum4buE4bui4buqTeG7uOG7hOG7tDfhu7bhu6jhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu7Qh4buwROG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7ouG7qjUu4bu24buo4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4TDneG7qiDhuqPDmuG7tuG7hOG7tMOT4buw4buE4bugw5Phu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7okzhu6Lhu4Thu7bhu6pN4buEXUzhu6Lhu6pE4buE4buiOUvhu4Thu6pN4bu24buo4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4TDneG7qkvhu7Dhu4Thu7RO4bu24buq4buE4bu0VMSQ4buEw7Thu6rhu7Dhu4Thu7QgS+G7hCJbPeG7tuG7hOG7nDrhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4RdVOG7hOG7oDUp4bui4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7qOG7sEzhu4QiN+G7hMOMLUdG4bqm4buEw6FN4buE4bu24buq4buww5kg4buENSDhu4Thu6DDk+G7sOG7hMOd4buqTOG7ouG7hOG7nk3hu7bhu6rhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu6JM4bui4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu54y4bu24buo4buE4buiMuG7hOG7qj3hu6Lhu4Qi4buWe0Thu4TDocOS4bu24buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4R74buqxqDhu7TEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7hOG7niLhu6og4bu04buc4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buE4buKw4zDjHvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw41J4buKe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu7DDocSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bu2UMOgXS9ISElJL0hGw4zhu57DjEbhu4hHSUbhu4giSsSoRuG7iOG7iuG7skbEkFl74buo4bqqW8OC4buKSEnhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buDT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oOG7lOG6o+G7hOG7oDPhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4QiWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buC4buKw4zDjOG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjUnhu4rhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buBTOG7ouG7hOG7tuG7qk3hu4RdTOG7ouG7quG7hOG7ojThu7bhu6jhu4R74buq4buS4bu24buE4bui4buq4buwS+G7hMOd4buqIOG7hMOhOOG7ouG7hOG7nEzhu7bhu4Thu6JM4bui4buE4buy4bu4TuG7sOG7hOG7oOG7lCDhu4RdTOG7ouG7quG7hMOhTeG7hOG7njLhu7bhu6jhu4Thu6Iy4buE4buqPeG7ouG7hCLhu5Z7ROG7hF3hu4x74buE4bqhw5p7ROG7hCJbNeG7tuG7qOG7hOG7nE3huqPhu4Thu7Q6IuG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4TDneG7quG7uEvhu4Thu6o94bui4buEIuG7qlDhu7jhu4Qi4buq4bum4buE4buy4bu4TuG7sEThu4Thu5zhu5bhu6Lhu4Thu6o94bui4buEw6FN4buE4bucOuG7hOG7tCrhu7ZE4buE4bu24buq4buO4bu04buEIk7hu7jhu4RdOOG7hCLhu6og4buW4bu24buEIuG7sOG7pOG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hMOd4buqTOG7ouG7quG7hOG7qk3hu7bhu6jhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hMOh4buw4buk4bui4buEIuG7ruG7tOG7hMOd4buww5rhu7RE4buE4buyOEvhu4Thu6Lhu6o94bu24buE4bu0IEvhu4Rd4buM4bu0xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4Thu4pKSnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw43hu4rDjHvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4buww6HEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7tlDDoF0vSEhJSS9IRsOM4buew4xG4buIR0jDjEgiw4zhu4hJScOM4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JJSknhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buDT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oOG7lOG6o+G7hOG7oDPhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4QiWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buC4buKSkrhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw43hu4rDjOG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu5nDkuG7tOG7hOG7qj3hu6Lhu4RIRkhI4buELeG7hEhGSElE4buEXVThu4Thu6JA4buEIuG7qlXhu7Thu4Thu6JM4bui4buEw53hu6om4buw4buESUThu4Thu4hE4buER0bhu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7quG7sOG7pOG7tuG7hOG7ouG7qjUu4bu24buo4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4Qi4buqS+G6o+G7hF1M4bui4buq4buE4buo4buwTOG7uOG7hMOd4buq4bu4S8SQ4buExrAgS+G7hMOd4buqT+G7uOG7hF1MIuG7hOG7tuG7qiDhu4Thu6Lhu5Qg4buEIuG7qjjhu6Lhu4Qiw5rhu4TDoU3hu4Qi4buqVuG7hCJbNSjhu7bhu6hE4buE4buq4buw4buk4bu24buEIk7hu7BE4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hL4buE4bui4buqNS7hu7bhu6jhu4QiW+G7ruG7tuG7quG7hOG7tCHhu7Dhu4Thu6DDk+G7hOG7oi7hu4Thu5xP4bu24buE4bugTHvhu4Q24bu24buo4buE4bu24buqIOG7hOG7ouG7lCDhu4Thu6IzS+G7hOG7qj3hu6Lhu4Rd4buw4bu24buqxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4TDjEhKe+G6oUPhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIkLhu4RJw4xIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu7DDocSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bu2UMOgXS9ISElJL0hGw4zhu57DjEbhu4hHSEnhu4oi4buIScOMR0bhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgklGw43hu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buDT+G7tOG7hOG7nE/hu7jhu4Thu6Ig4bu24buo4buENuG7tuG7qOG7hOG7oOG7lOG6o+G7hOG7oDPhu4RdTOG7ouG7quG7hOG7qOG7sEzhu7jhu4TDneG7quG7uEvhu4QiWzUh4bui4buEIuG7qsOZ4bu04buE4bu2w5Lhu7Thu4Thu6o94bui4buE4bu0IeG7sOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCw4xISuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4JJw4xI4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7gTHhu7bhu6jhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7Ys4buE4buyOOG7ouG7hOG7oEx74buENuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qiDhu4Thu6Lhu5Qg4buEIuG7qlbhu4QiWzUo4bu24buo4buE4buiM0vhu4Thu6JM4bui4buE4bugLuG7tuG7hMOhVuG7hOG7oiDhu7bhu6jhu4Q24bu24buo4buEXUzhu6Lhu6rhu4Thu6jhu7BM4bu44buEw53hu6rhu7hLROG7hHvhu6oy4buE4buqIOG6o+G7tuG7qkThu4Thu6o94bui4buEXeG7sOG7tuG7quG7hOG7tlXhu7bhu4Thu7I4S+G7hOG7ouG7qj3hu7bhu4Thu6BWS+G7hOG7ouG7qlfhu4Thu5xM4bu24buEXUzhu6Lhu6rhu4TDoTxE4buE4bugP+G7hOG7njHhu7bhu6jhu4Qg4bqj4buEIuG7rOG7tuG7hOG7oOG7puG7hCJbTOG7tuG7quG7hOG7tCBL4buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu6pN4bu24buo4buE4buo4buwT0Thu4Thu6pN4bu24buo4buE4bu24buqTOG7sMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bqzICLhu6rhu7hb4buC4bq8bTUu4bu24buo4buE4bux4buqM+G6o+G6ui974bq8

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]