(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ dân dã  được Từ điển từ láy tiếng Việt thu thập và giải nghĩa như sau:
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4oCc4bqp4bqxakLhuqnDoeKAnUJd4buCQuKAnOG6qcOhQuG6qeG6sWrigJ3hurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4JwPkLDksSoxahCw5JHQuG7jClAw5NCcD5C4buMUOG7msWoQj8+QuG7pOG7hjBCP1Dhu5TFqOG7nkLhu6tQxqA/Qj/hu6A6Qj/hu6BMJEJd4buCQuG7nlBGUELFqOG7nuG7oFXhu4BCxajhu6ApQibhu4A64bqi4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4oCc4bqp4bqxakLhuqnDoULhu4Xhuq5Cw5I/4bquQuG6tlDDkuG6suG6rkLhuqnEqMWoQiU64buYQuG6tsWo4buoUELDmeG7oOG7hlBCJTrhu4Y/4bqy4bquQuG6p03hu6ZCKsONxajhu55Cw5LEqMWoQsOSR0LDk+G7oDvFqOG7nkI/VlDhuq5CcErhu6ZC4buk4buqxajhu55CIFDFqELFqOG7nuG7rMSCQsOT4bugOz9C4buk4bu4UEIgUMWoQj/hu6Ap4buA4oCd4bquQuG6tmrhu6BTQuG7jFlC4bum4buAUOG6suG6rkLhu4Xhu4Xhuq5CPz/huq5C4buHUEbFqELDklNCw5Phu6BKP0Ik4bug4buGw5NCP+G7oOG7jsavQuG7pFdQQsOSxKjFqEIlOuG7mOG6rkLhu6FXxajhu55Cw5LEqMWoQsOSR8ODQuKAnHAqVsWo4bueQsOTVkLDmeG7oEnDk0LDmeG7oMavRlBC4bumWT9CxahQ4buW4bumQj9QxahCw5LEqMWoQsOSR+G6okI2xajhu6BCw5Phu6Ap4buAQsOT4bug4buUP0Lhu6Thu4JC4buAxajhu6BCw5Phu6rFqEImV8Wo4bueQuG6tsSp4buAQuG7q0jFqELhu4vhu6Dhu4bFqOG7nuG6suKAneG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnDhu6B7w5NCKuG7gMSCQsOSxKjFqELDkkdC4buk4buCQj8+QuG7nuG7oMOVJELhu4zhu4rFqOG7nkLhu6RMJELhu4Phu4bFqELhu6tQxqA/QuG7q1DGoD9CP+G7hMav4bqiQsOSxKjFqELDk+G7qELFqOG7nuG7oFXhu4BC4buk4buCQk9Sxajhu6BCw5LEqMWoxIJCP+G7oCnhu7jFqOG7nkLDksSoxajDg0LDkkdC4buk4buCQuG7jFjFqOG7nkIqOlnFqOG7nsSCP+G7oFbFqELDkkfEgsOT4bugSj9CJOG7oOG7hsOTxIJCJTrhu5hC4bumLOG7gOG6rkLhuq3hu6A7xajhu55CP+G7gELDk+G7qEI/4bug4buaQj9S4bumQj/hu6BKMELFqOG7nuG7oFXhu4BC4buM4buKxajhu55C4bukTCRCPyrGr8Wo4bueQsOT4buGw5Phu6BC4bueUEbFqOG7nkLDkyHhu4BC4buD4buGxahCxajhu55bQuG7jOG7hFBCPz5C4buMUOG7msWo4bqi4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCLULigJzDksSoxajhuqJC4bqnUsWo4bugQsOSxKjFqMODQj8qSOG7pkLhu6Dhu7DDg0Jq4bugxKjFqELDksSoxahCxajhu6hQQsOT4bugOsWo4bue4bquQuG6q1dQQiApxajhu55CXeG7tlBC4oCcXTrhu4DEgkIlOuG7gMWo4oCd4oCd4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCLULigJzDkkfhuqJCROG6rkJdLMWo4bueQuG7jEo/QiDhu4BCw5lQxajhu6BCP+G7oOG7gsWo4bugw4NCReG6rkLDmeG7oMav4buGxajhu55Cw5JHxIJC4bugxq/hu4DFqOG7nkLDkkfDg0Lhurjhuq5C4buMWMWo4bueQio6WcWo4buew4NC4bq64bquQiThu6BQ4buU4bumQsOT4bugVEI/4bugVsWoQsOSR8ODQkRD4bquQsOT4bugVELDksSoxahC4bueUOG7gMWoxIJCxajhu6Bbxajhu55Cxajhu54p4bu4UELDmeG7oFbFqOG7nkLFqEnhu6ZCJTow4buWxahC4buke8OTQsOT4bugUcWo4bugQj8qU8SCQuG7jFdQQsWo4bue4bugVeG7gEJd4bu2UELigJw/KlDhu5Y6QuG7jFLFqOG7oOKAncODQkRE4bquQsOT4bugSj9CJOG7oOG7hsOTxIJCw5nhu6BWxajhu55CJOG7oCxC4bugxq/hu4DEgkLhu4xXUELFqOG7nuG7oFXhu4BCXeG7tlBC4oCcXUjFqEJd4buQ4oCdw4NCREXhuq5Cw5nhu6BWxajhu55C4bugQCRC4buk4bucQsWo4bue4bugVeG7gMSCQsOZ4bugVsWo4bueQsOTxKg6QsWoxqBC4buk4bucQj9Q4buUP8ODQkTDieG6rkLDk+G7oFRCT1RC4bukTDrEgkI/4bugVkLhu6Thu7LigJ3huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JwKsavxajhu55C4buD4buGxahCxajhu55bQsOZ4bugVsWo4bueQsOT4buoQj8+QsOSxKjFqELDkkdC4bum4buCQsOT4buoQj8+QsOSR0LDksSoxahC4bqrxKgwQuG7pOG7gkLhu6ZZP0I/PkLhu57hu6DDlSRCJOG7oMSoxahCxajhu57hu6BV4buAxIJCw5Phu6BUQsWo4bugW8Wo4bueQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQiZXxajhu55CI0JdLMWo4bueQuG7jEo/QiDhu4BCw5lQxajhu6BCP+G7oOG7gsWo4bugQiAp4buAQsOZUOG7gMSCQuG7puG7gkLhu4Phu4bFqELFqOG7nltC4buM4buEUEI/PkLhu4xQ4buaxahC4bueUEbFqOG7nkLDky5CP+G7oOG7mkLFqOG7oClCJuG7gDrhuqLhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LigJzDkkdCw5LEqMWo4bqiQuG6rcOdQuG7jOG7hFBCw5MpQilC4oCc4bukLsOTQj/Gr+G7hFDigJ1Cw5Phu6BQQsOSxKjFqOG6rkLhu4kuw5NCP8av4buEUMSCQuG6reG7oDpC4buM4buEUEJdKeG7tMWo4bueQj/hu6Dhu4LFqOG7oEJP4buGw5Phu6BC4bukUULFqOG7nsav4buEUELDk+G7oFFCxajhu6BTQk/hu4bDk+G7oELhu6RRQsWoWVBC4buMUcOT4bugQuG7oOG7gsWo4bugQsOT4bugUcWo4bugQsOZ4bugOkLhu6DGr+G7hMOT4bugQi3hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LFqOG7nuG7oFXhu4BC4buk4buCQuKAnMOSR0LDksSoxajhuqJC4bqtw51C4buM4buEUELDk+G7oFRCw5LEqMWoQuKAnOG7pC7Dk0I/xq/hu4RQ4oCd4bquQmrhu546MOG7mMWoQj/hu6Dhu7hQQsWo4bug4buCQuG6reG7oDrEgkLhu4zhu7TFqEJdU0Lhu6Dhu4LFqOG7oELDk+G7oFHFqOG7oEIk4bugxKjFqELhu4xTxajhu6BCPyrGr8Wo4bueQsOZ4bugxq9Gxajhu55C4buMSj9C4bug4buAUEI/Kkjhu6ZCw5LDjOG7pkIjQk/hu5jFqELFqOG7nsav4buCUELDmVDFqOG7oEI/4bug4buCxajhu6BC4bumWT9CPypI4bumQsOSw4zhu6bEgkI/4bugUkLhu57hu7BQQuG7pOG7gkLigJzhu6Quw5NCP8av4buEUOKAneG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnAqxq/FqOG7nkI/UOG7lMWo4bueQuG7q1DGoD/EgkLDksSoxahCw5JHQuG7pOG7gkLhu6ZZP0I/PkLhu4Phu4bFqELhu6tQxqA/QuG7q1DGoD9CP+G7hMavQuG6tj8+QsOT4buoQjDhu5Q6Qj9XQuG7nlfDk0Lhu4Phu4bFqMSCQsOSxq9Cxajhu54p4bu4UELhu6tQxqA/Qj/hu4TGr0Iq4buAxIJCw5nhu6BWxajhu55Cw5Phu6hCPyrGr8Wo4bueQj9Q4buUxajhu55C4buD4buGxajhurLEgkLDk+G7qELhu6Dhu4BQQsWo4bue4bugVeG7gOG6ouG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgi1Cw5LEqMWoQsOSR0LhurbDkuG7gMWo4bugQj8+4bqyQsOT4bugVELFqOG7ninhu7hQQuKAnMOSxKjFqEIjQuG7pOG7gsWo4bueQuG7puG7hMOTxIJCIOG7gEI/4bug4buCxajhu6BCP+G7oFPigJ1C4bq24buMU8Wo4bugQsWo4bue4bugVeG7gELDkyHhu4BC4burUMagP0Jq4buA4bumQj97QuG7jFDhu5rFqEItQuG7ieG7mELhu6tIxahC4bqrPMOT4bqyxIJC4bueS8WoQsWo4bue4bugVeG7gEJd4bu2UELDkkdCw5LEqMWoQj8qxq/FqOG7nkI/UOG7lMWo4bueQuG7g+G7hsWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCLULDksSoxahCw5JHQuG6tj9Rxajhu6BCPz7hurJCw5Phu6hCxajhu57hu6BV4buAQuG7pOG7gkLDk+G7oEo/QiThu6Dhu4bDk8SCQuG7plnDk0Lhu6bhu4TDk+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgmrhu6ApQl1MMMSCQsWo4bue4bugVeG7gEI/4bugVsWoQsOSR8SCQsOT4bugSj9CJOG7oOG7hsOTQsOTIeG7gELDk+G7oFtCw5JHQuG7puG7gkLhu4Phu4bFqELFqOG7nltC4buM4buEUEI/PkLhu4xQ4buaxahC4bueUEbFqOG7nsSCQj/hu6Dhu5pC4bugUMagxahCKko/Qirhu65Cxajhu57hu6BV4buAQj8qxq/FqOG7nkI/PkLDksSoxahCw5JH4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcCrGr8Wo4bueQj9Q4buUxajhu55C4burUMagP0LDk+G7qsWoQsOT4buoQuG7oOG7gsWo4bueQuG7pMav4buEP0LFqOG7oFvFqOG7nkI/PkLDk+G7qELDk+G7oDzhu4BCMOG7lDpCP1dCw5JHQsWo4bugKeG6okIm4bu0xahCw5JHQuG6tsWo4bu0UEIqPsWo4bueQsWoO1BC4bugxq/DjMOTQuG7jFjFqOG7nkIqOlnFqOG7nsSCQj8qxq/FqOG7nkIlOuG7gMWoQuG7oMagQuG7jFdQQuG7pEwkQl3hu7ZQQsWo4bu0UEI/4bug4buCxajhu6BCP+G7oFPhurLDg0I/4bugVsWoQsOSR0LhurbDk+G7oFfFqELFqFbFqOG7nkI/4bugVsWoxIJCXeG7lkLhu6bDjD9C4buk4buCQsWo4bu0UELDksSoxahCw5JHxIJC4buM4bu0xahCJuG7tEJd4buCQk9Sxajhu6BCw5JT4bqyw4NCw5nhu6DGr+G7hsWo4bueQsOSR0LhurbFqOG7tFBC4buMWMWo4bueQsOZ4bugVsWo4buexIJCXUnFqOG7nkJd4buQ4bqyw4NC4bugxq/hu4DFqOG7nkLDkkdC4bq2xajhu7RQQk/hu6xC4bugxq/hu4DFqOG7nkLhu6Dhu5DGr0Lhu6Thu4bFqOG7oMODQsOT4buoQj9Rxajhu6BCw5Phu6BKP0I/e0LFqOG7oFDhu5jFqELDkyHhu4BCxag7UEIqPsWo4buexIJCIOG7gELhu4zhu7hQQiZXxajhu55Cw5Mh4buAQiBHQuG7oFlQQuG7pMav4buCUELFqOG7ninhu7hQ4bqyw4NCw5JHQj/hu6A7QuG6tj/hu6A7QiZXxajhu55C4bugxq/hu4DFqOG7nkLDkkdCI0IqPsWo4bueQsWoO1DhurLEgkLDkkdC4bum4buAxahC4bq2w5Phu6Ap4buAQl1IxahC4bumUMWo4bugw4NCP+G7gsWoQuG7hsOTQsWo4bugKULDkkdCP+G7oDvhurLDg0LDkkdCxajhu6DEqMWoQuG6tj/hu5jFqELhu57hu7BQQj/hu6BWxajhu55CP+G7oCnhu7jFqOG7nkLDkyHhu4BCw5Phu4bDk0Lhu4xZxajhu55CXUw/QuG7pFDFqOG7oEI/Kikjxajhu57hurLEgkLDkkdC4bumR0LhurbFqOG7nnvhu4BC4bugxq/hu4DFqOG7nsODQk8uUEI/KkvFqOG6suG6ruG6ruG6rkJwSj9Cw5NGQuG7jOG7ljpC4bum4buAxajhu55Cxajhu57hu6BV4buAQsOTIeG7gELDk+G7oFtCw5JHQuG7puG7gkLDk+G7oDvFqOG7nkI/4buAQuG7jEdCJOG7oMSoxahCP1HDk+G7oEIjQj8q4buYxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qj/hu44gPy3hu4Dhu6RQ4buexajhuqJCKlDhu57hu6A/w4PhuqrDguG6tCY/Ksavxajhu57DguG7iTFCcOG7oCEw4bq0LyY/Ksavxajhu57DguG6tC8kw4I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]