(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua nghề đan mây xiên cói đang góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894bquW+G7hTrhu4M4w7o6dWXhuqXhu4U6w6NnZTp14buZOeG7kzrhu4HEkcOg4buZOuG7g1vhu4VkOuG7hyBlOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu486a+G7hTrhuq/hurvhu4XEkTrDo8SRZjrhu4Vk4bujb2U6xIM44buFOnUxOuG7ksSRZeG6qeG7mTpEZVvhu4VkIy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PeG7ksSRb2U6ZGVb4buFOsO14buZWzrhu4VkxJHhuq064bqvW+G7hTrhu4M4w7o6dWXhuqXhu4U6w6NnZTrhuq9b4buFZDpkZ+G7jzrhu4/EkWHhu4U64buTIGY6c2XhuqnDozrhu4ci4buD4buyOuG7kzLhu4VkOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu4/hu7I6w6MwZTrhu5PEkWXhuqnhu4U64bqvb2U64buR4buJ4buFZDrDo8SRZjrhu4Vk4bujb2U6xIM44buFOnUxOuG7ksSRZeG6qeG7mTpEZVvhu4Vk4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buSxJFl4bqp4buZOsSQZ1vhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Oyzhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTopLCjhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4uOzwvLjs7xIMoLiw7Oyl94buTPi4sKHvhu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sDwoOz86W+G7h+G7k+G7sD/huq5b4buFOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5k64buDW+G7hWQ64buHIGU64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzpr4buFOuG6r+G6u+G7hcSROsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4U6dTE64buSxJFl4bqp4buZOkRlW+G7hWQ/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Oyw/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8pLCg/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PeG7hGTEkeG6rTrhu4M4w7o6dWXhuqXhu4U6w6NnZTrDo2c64buDNeG7kzrhu5MgZTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZDrhu5Phu6E64buFxJFl4bqt4buZOuG7hTLhu4M64buFW8O64buyOuG6o1vhu4U64bqvYeG7mTrhu4ciOuG7hcSRcuG7hWQ6xJFqOsSDOOG7hTrhu5Ew4buFOnXhu5k54buTOuG7g1vhu4XEkTrhu4Phu5Xhu4Xhu7I64buFxJHDrTrhu4fhurXhu7I64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOsOjxJHhu6NbOuG7g1vhu4VkOuG7k8Op4buFxJE64bqvWzrEgyDhu4Vk4buyOsOjxJHhu5s6w7rhuqfhu5k64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTrhu5NwOuG7hcSRw6Hhu486w6PEkWY6xINmW+G7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4864buT4bujOuG7hcSROOG7hTrhu4Lhu6U6w5Xhu5kw4buFZOG7sjp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k64buGZuG7hWQ64buF4bql4buFOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6NbZuG7tDrhu5LDoeG7hTrEg8ah4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOuG7hWThu5nEqeG7hTrhu4XEkTjhu4U64buHcMOjOuG7heG7i+G7hWQ64buFxJEi4buF4buyOuG7k8SR4bq7OuG7k8O04bujb+G7hWQ64buTZeG6peG7mTrhu5PEkcahOmvhu4U64bqv4bq74buFxJHhu7I6xJBqZTrhu4Zl4bql4buFOsSRZeG6qeG7jzrhu4/EkcahOuG7hXI6dTE64buSxJFl4bqp4buZOkRlW+G7hWQ64bqvMTrhuq/hu5/hu4VkOsO0Wzpzw6Hhu4U64bqvauG7hWQ6xJFqZTpzZeG6peG7hTrhu5PEkVvhu4M6ZGVb4buyOuG6r8Sp4buFZDrhu5PEkW9lOuG7k8SRIuG7hcSROuG7h8Oh4buPOuG7k2s64buHZeG6peG7hTrhu4Hhuqfhu5M64buFZMSR4bqtOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5nhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Ozvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTopLDzhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4uOzwvLjs7xIMoLiw7LCx94buTPjspKT7hu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sCg8Pzpb4buH4buT4buwP+G6rlvhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2U6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7mTrhu4Nb4buFZDrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZD86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyksPD86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894bqu4bqn4buFOuG7hVvDuuG7sjrhu5NrOuG7h2XhuqXhu4U64buB4bqn4buTOuG6rzE64buTxJHhu5k6xJHhu5Xhu5M64buTw7ThuqXhu4U6ITs7OsOjxJHhurs64bqx4buDOuG7j8SRxqE64buFcjrhu5PDtGbhu4VkOnUxOuG7k8SRW+G7gzpkZVvhu7I6c25lOuG7hWThu5nEqeG7hTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE64buT4buhOiE64buTw7Rl4bqp4buZOuG6r+G6p+G7hTopOuG7k8O0ZeG6qeG7mTrhuq/EqeG7hWQv4buTxJFd4buFZOG7tDrDg8SR4bq7OsSQZiLhu4VkOuG7ksSR4bq7OsSQNOG7hWThu7I6w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROsSQamU64buGZeG6peG7hTrEkWXhuqnhu4864buPxJHGoTrhu4VyOnUxOsOjxJFmOuG6o2Xhuqfhu5Phu7I64buT4buhOuG7gcSRZTrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4fDoeG7jzrhu5NrOuG7h2XhuqXhu4U64buB4bqn4buTOuG6r+G6p+G7hTrhu4Vbw7o64buFxJFl4bqt4buZOuG7h1tmOuG6r2rhu4VkOuG7hXI64buF4buL4buFZDrhu4XEkSLhu4U6w6NnOuG7k8SR4bql4buDOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu4/hu7I6w6MwZTrhu5PEkWXhuqnhu4U64bqvb2U64buR4buJ4buFZOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP2XDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiksPOG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi47PC8uOzvEgyguLDsuLiHhu5N7LDwoLOG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwLiwsPzpb4buH4buT4buwP+G6rlvhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2U6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7mTrhu4Nb4buFZDrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZD86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyksPD86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894buQMOG7hTrhu4/EkcOg4buDOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5k6w6Phu5tbOuG7k2s64buHZeG6peG7hTrhu4Hhuqfhu5M64buPxJFm4buFZDrhu4/EkeG7lTpzbmU64buFxJFl4bqt4buZOsOjxJHhu5vhu4VkOuG7h2YgZTrhu4XEkeG7ozrhu4HEkVvDujrhuq9w4buFZDrhuq/EqToy4buF4buyOmRlXTrhuq9w4buFZOG7sjrDo8SRw6Hhu5k6xJFmW+KApuG6r+G7o8Ozw6M64buFZOG7o29lOuG7k2XhuqXhu5k6xIPhu5fhu4VkOuG6r2fhu4U64buFxJHDoeG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP2XDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7LuG7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiksKeG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi47PC8uOzvEgyguLDsuKCjhu5MhLCg8POG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwPCwoPzpb4buH4buT4buwP+G6rlvhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2U6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7mTrhu4Nb4buFZDrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZD86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Lj86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyksKT86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894buEZOG7mcO64bql4buFOuG7h2Xhuqnhu5k64bqv4bqrOuG6r1vhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTp7Oyzhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTopLCnhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4uOzwvLjs7xIMoLiw7ISgo4buTKSwpKCjhu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sD4+IT86W+G7h+G7k+G7sD/huq5b4buFOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5k64buDW+G7hWQ64buHIGU64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzpr4buFOuG6r+G6u+G7hcSROsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4U6dTE64buSxJFl4bqp4buZOkRlW+G7hWQ/OnRlxIPhu5PEkeG7sD97Oyw/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8pLCk/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PeG7kDDhu4U64buPxJHDoOG7gzrhu5FxOsSDxqHhu4VkOuG7hyLhu4M64bqvxKk64bqvcOG7hWQ6xJFmWzrhuqMz4buTOuG7gzPhu5Phu7I64buTZeG6qeG7hTrhu4fDs2Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtDrEg+G7k8SR4buZ4buD4bqjPzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiksKeG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi47PC8uOzvEgyguLDs8Lijhu5MsKX07PuG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwLC47Pzpb4buH4buT4buwP+G6rlvhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2U6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7mTrhu4Nb4buFZDrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZD86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyksKT86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894buEZeG6reG7gzpz4buZZTrDo+G7m1s64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTrhu4ci4buDOuG7hWTEkeG6rTrhuq9b4buFOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5k64buHIjrDo2c6c2XhuqnDozrhu4ci4buDOuG7k8SR4bujb+G7hWQ6deG7mcO64bql4buFOnMiOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu486a+G7hTrhuq/hurvhu4XEkSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP2XDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOns7O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOiksKeG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi47PC8uOzvEgyguLDsoKD7hu5MpOyk8LOG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwe3s8Pzpb4buH4buT4buwP+G6rlvhu4U64buDOMO6OnVl4bql4buFOsOjZ2U6deG7mTnhu5M64buBxJHDoOG7mTrhu4Nb4buFZDrhu4cgZTrhu5PEkeG7mTrhu4XEkcOh4buPOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7hTp1MTrhu5LEkWXhuqnhu5k6RGVb4buFZD86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyksKT86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894bqu4bqrOuG7gzjDujp1ZeG6peG7hTrDo2dlOnXhu5k54buTOuG7gcSRw6Dhu5k6w6Phu5tbOuG6r+G6u1s64buPxJHhu6Nt4buFZDrhu5PEkXDDozrhu5FwOuG7k8O0w7I64buTxJEi4buFxJE64buD4buLOsSR4bq54buFxJE64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzpkZ+G7jzrhu4/EkWHhu4U64buPxJFd4buTOuG7k8O0ZeG6q+G7hTrhu4Fl4buFxJE64buT4bqn4buyOmRlMOG7gzrhu4VkxJHDqGY6w6PEkWY64buFZOG7o29lOsSDOOG7heG7sjrDo8SRw6nhu4XEkTrDteG7mcO64bqt4buFOnUxOuG7ksSRZeG6qeG7mTpEZVvhu4VkOsOjYeG7hTrDo2c64buRcDrDteG7mVvhu4U64buTOOG7g+G7sjrEkWw64buTw7TDszrhu4XEkWXhuq3hu5k6xJFt4buFOuG7hXJb4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PeG7ksOU4buY4buERDrhu4bhuqQ6LTrhu5LEkOG7mDrhu5LEkOG7msOaIy/hu489

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]