(vhds.baothanhhoa.vn) - Đàn tế Nam Giao Vương triều Hồ, thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) là một trong số ít các công trình thuộc Di sản thế giới Thành nhà Hồ còn lưu giữ gần như nguyên vẹn đến ngày nay.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mz/hu7Hhu4Rx4buS4bqmcTnhu6nhu4JxXUXhu6lGw7VxY+G7mEHhu4Rx4buSxJDhuqpx4buAReG6puG7hHHhu5LDlOG7lMODceG6rsO9w4Nx4buSw5Thu6Lhu4REccOD4bua4bupcWjhu6JN4buERHHhu5LDlEXhuqzhu5hxIsSoxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5s/4bux4buEceG7kuG6pnE54bup4buCcV1F4bupRnFo4buiTeG7hERx4buSw5RF4bqs4buYcSLEqOG7kXHhu5LEkOG6unHhu5LDlOG7ueG7hHFow4rhu4TEkHE3SsODceG7lWjDiuG7hMSQcTdKw4Phu5dx4buG4buxceG7gkrhu5Jx4buSw5RG4buERHHhu5Dhu4hxw4nhu5Jxw4Phu6vDg3HDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhu5LEkOG7mErDg3EmRXHhu5Dhu6/hu4Rx4buSxJDhuqZxREVORXFlxJDhu7Hhu4TEkHHhu4TEkOG7sXEixKhxw4NI4buEceG7huG7ouG7mHFERVJxREHhu4Rx4buExJDhu6Jx4buEROG7mMOa4bqk4buEcVPhurLhu4Rx4bqu4bqm4buEceG7hEThu7HDmnHhu4Thu6nDmuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1dXXDusO54buSxrBy4bulxal14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DusO6w7pwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbDtXFj4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nx4bquw73Dg3Hhu5LDlOG7ouG7hERxw4Phu5rhu6lxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUZxZcSQ4bux4buExJBx4buExJDhu7FxIsSoceG6ruG7osOTw4NxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhxVeG7t8OaccSCUOG7hERxU+G7sUZx4buEd+G7gnFzw7pydOG7kXHDg+G7q8ODxJBxZcSQ4bux4buExJBx4buExJDhu7FxIsSoceG7gMSQRuG7r+G7hERxdOG7kcO5ceG7gOG7gnFT4bqsceG7jsSQw4nhu6lxP+G7iuG7hERxOeG7qeG7guG7kXFT4buxccODR3HEgkXhuqjhu4Rx4buSw4nDg8SQccSQTeG7hHF0xJDhu6nhu5Fx4buG4bui4buERHHhu5JQ4bupcT/hu4jhu4RxxJFN4buEceG7leG7hOG7lEVxP+G7lOG7hOG7l+G7kXHhu5JF4bqs4buEceG7q+G7hHHhu4bhu7Fxw4Phu6vhu4TEkHHhuq7EqOG7hERxOeG7qeG7gnFdReG7qUbhu5Fxw4Phu7nhu5hx4buSw5Thu5TDg3FExKjhu4Jx4buExJBF4bqs4buYccOD4bu54buOceG7hOG6rOG7hHHhu5LEkOG7mHHEkOG6suG7jnHEgkHhu4Rx4buS4bugceG7ksSQ4bu54buOceG6ruG6puG7hHHDg+G7qUbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHVyxrAvdHLhu6fEgnJzdcO6w7pyxrDhu5Lhu6fhu6d0xal14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7GsHPGsHBx4bup4buG4buSbnA/4bux4buEceG7kuG6pnE54bup4buCcV1F4bupRsO1cWPhu5hB4buEceG7ksSQ4bqqceG7gEXhuqbhu4Rx4buSw5Thu5TDg3Hhuq7DvcODceG7ksOU4bui4buERHHDg+G7muG7qXFo4buiTeG7hERx4buSw5RF4bqs4buYcSLEqHBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5sm4bqg4buEcVPhu7FGceG7ksOU4buY4buERHHhu5Lhu7fhu4Jxw4Phu5rhu6lx4bqu4bux4buEceG7kuG6pnHhu4bhu7Fxw4NG4buEceG6ruG7ok/hu4REceG7hkXhu4TEkHHhuq7hu61GceG6ruG7osOTw4Nx4buG4bur4buSceG6onnhu4REceG7hMSQUuG7hERx4buOxJBF4bqm4buEceG6ruG7q3FV4bup4buExJBx4buC4buxRXHhu4TEkOG7teG7hOG7k3Flw5RG4buERHHhu4ZI4buERHHhu4Thuqzhu4Rxw4Phu6lGceG7hMSQ4bu54buSccODR3HEguG7ueG7mHHhu5LDicODxJBx4bqu4bux4buEceG7kuG6pnHEkOG6uOG7hMSQceG7ksOUSOG7hHHhu5VoReG6pOG7hHHhuq7hu7Hhu4Thu5fhu5Fx4bqu4buiT+G7hERx4buAw4nhu4TEkHHDuuG7keG7p8O54buC4buTcWXhu61FceG6ruG7t8OaccODSOG7hHHhu4bhu6Lhu5hxREVSceG7gMSQ4burceG7hMSQReG6rOG7mHHEguG7ueG7mHHhu5LDicODxJBx4buAReG6puG7hHHhu5LDlOG7lMODccOD4bua4bupccOD4burw4Nxw4Phu7nhu45x4buE4bqs4buEceG6ouG7qUbDtXE54bqs4buEcWXEkOG7osOT4buEROG7kXHhu4Thuqzhu4RxZcOU4buY4buEROG7kXHhu4Thuqzhu4RxIuG7reG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1dXV04bul4buS4bulw7l14bunw7rhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbuG7p3RzcHHhu6nhu4bhu5JucD/hu7Hhu4Rx4buS4bqmcTnhu6nhu4JxXUXhu6lGw7VxY+G7mEHhu4Rx4buSxJDhuqpx4buAReG6puG7hHHhu5LDlOG7lMODceG6rsO9w4Nx4buSw5Thu6Lhu4REccOD4bua4bupcWjhu6JN4buERHHhu5LDlEXhuqzhu5hxIsSocHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m2jDgeG7knHhu4ZF4bqo4buYceG7gEXhuqbhu4Rx4buSw5Thu5TDg3HDg8SQw4nhu4TEkHHhuq7huqpxVeG7t8OaccSCUOG7hERx4bqu4bux4buEceG7huG7sXHhuq7hu6txVeG7qeG7hMSQcVPhu7Fx4buExJBH4buCcVPDgeG7knHhu4ZF4bqo4buYceG6onnhu4REceG6ruG7ueG7knHhu4Thu5jhu4REceG7lUThu63Dg8SQ4buRceG7hERHReKApuG7l+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1w7nGsHTDueG7ksawcnLDuXLhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbuG7pcO5xalwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbDtXFj4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nx4bquw73Dg3Hhu5LDlOG7ouG7hERxw4Phu5rhu6lxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubaEXhuqThu4Rx4bqu4bux4buEceG7huG7sXHhu5LDlOG7mOG7hERx4buS4bu34buCcVPhu7Fxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSw5RJ4buERHHhu4TEkOG7ueG7knHDg+G7muG7qXHhuq7hu7Hhu4Thu5NxP+G7t8OaceG7huG7sXHhu4RNRXEiRuG7seG7hERx4bqu4bqmceG7kkXhuqbhu4RxxJDhu7Hhu4TEkHHDg+G7q8ODceG7hETEkEVx4buGQnHhu5Lhuqbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHVyxrAvdHLhu6fEgnJzdcO64bulw7l04buSw7rDuXXFqcO64buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7Dusaww7lwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbDtXFj4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nx4bquw73Dg3Hhu5LDlOG7ouG7hERxw4Phu5rhu6lxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubN0Jx4buS4bqmceG7hMSQeeG7gnHhu4LGoMODceG6rsOJw4PEkHHDg0Hhu5hxw4PEkEZx4buC4bui4bupceG7ksSQ4buYw4Hhu4Thu5FxREVHccSQSOG7qeG7kXHDleG7mOG7iMODceG7ksSQ4burRXHEguG7t+G7hHHhu6nhu4Thu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHVyxrAvdHLhu6fEgnJzdcO64bundXXhu5Lhu6V04buncuG7p+G7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ruc8O54bulcHHhu6nhu4bhu5JucD/hu7Hhu4Rx4buS4bqmcTnhu6nhu4JxXUXhu6lGw7VxY+G7mEHhu4Rx4buSxJDhuqpx4buAReG6puG7hHHhu5LDlOG7lMODceG6rsO9w4Nx4buSw5Thu6Lhu4REccOD4bua4bupcWjhu6JN4buERHHhu5LDlEXhuqzhu5hxIsSocHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m11F4bqm4buERHFT4buY4bupceG7huG7sXHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkHHhuq7hu6LDk8ODceG7jsSQ4bur4buSccSQReG6qOG7hHHhu5LDlEbhu4REccOV4buY4burceG7ksOU4bq44buExJBx4buAxJDhu6lFccOV4buYw4Hhu5Jx4buAxJDhu69GccODS3HEkEnDg3E/4bux4buEceG7kuG6pnE54bup4buCcV1F4bupRuG7k3FdReG6puG7hERxU+G7mOG7qXHDg0dxxILhu6vhu4REccSQ4bq44buExJBxU+G7mOG7iuG7hEThu5NxYsSQQeG7hHHhu5LEkOG7seG7hMSQcURF4bqm4buERHHhuq7hu6LDk8ODcVXhu7fDmnHhuqJ54buERHHDg+G7q8ODceG7gMSQ4buIRXHhuq7hu6txVeG7qeG7hMSQcURF4bupccOD4buK4buERHHhu4DGr3Hhu4bhu6Lhu4zhu4REceG7kuG7rUZx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhuqLDgcODceG7ksSQ4buYceG7hMSQw41xxIJB4buEceG7kuG7oHHhu4RERuG7sUVxU+G7sUZx4buGSOG7hEThu5Fx4buS4butRnHEkOG6uOG7hMSQceG7gEXhu4Jx4buSUHHhu5LEkOG7q+G7jnHhu4RE4buiw5PDg+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1w7lzdHPhu5LGsHTDusO5xanhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsO6xalwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbDtXFj4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nx4bquw73Dg3Hhu5LDlOG7ouG7hERxw4Phu5rhu6lxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubJuG7mHHhu4DEkOG7q8ODxJBx4buSxJDhu6nhu4Jxw5Xhu5jhu6nhu4RxP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXPhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1w7l1dcWp4buSxaly4bul4bulxrDhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsO5dXJwceG7qeG7huG7km5wP+G7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUbDtXFj4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nx4bquw73Dg3Hhu5LDlOG7ouG7hERxw4Phu5rhu6lxaOG7ok3hu4REceG7ksOUReG6rOG7mHEixKhwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXVzcHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s5RMSQRXHhu5LEkOG7nsODceG7kuG6pnHhu4ZCceG7kuG7rUVxP+G7seG7hHE54bup4buCcV1F4bupRuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dXLGsC90cuG7p8SCcnN1w7lzw7nFqeG7ksaw4bun4buldHThu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsaw4buncHHhu6nhu4bhu5JucD/hu7Hhu4Rx4buS4bqmcTnhu6nhu4JxXUXhu6lGw7VxY+G7mEHhu4Rx4buSxJDhuqpx4buAReG6puG7hHHhu5LDlOG7lMODceG6rsO9w4Nx4buSw5Thu6Lhu4REccOD4bua4bupcWjhu6JN4buERHHhu5LDlEXhuqzhu5hxIsSocHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mz/hu7Hhu4Rx4buS4bqmcTnhu6nhu4JxXUXhu6lGceG6ouG6unHDleG7mOG6pOG7hHHhu4Z24buERHHhu5LDlEbhu4REceG7hkjhu4REceG6ruG7ueG7knHDleG7mOG7qXHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buSxJDhuqZx4buAxajhu5NxNsSQ4buYcSZFceG7ksOJw4PEkHHhuq7hu7Hhu4RxOeG7qeG7gnFdReG7qUZx4bqu4buiw5PDg3Hhu47EkOG7q+G7knHEkEXhuqjhu4Thu5Fx4bqu4bui4bupcVPhu7FGceG7ksSQ4buI4buERHHhu4DhuqRx4buS4bugceG7hMSQUuG7hERx4buEd+G7gnHFqXJxw4Phu5rhu6lx4buSxJDhuqZx4buAxahxw63DreG7k3E5d+G7gnFzxrDGsHLhu5Fxw4PGoOG7gnHEgkVx4buSw4nDg8SQceG7huG6usODxJBx4buQUXFTd+G7hHHEkEfhu6lxRMSo4buCw7VxP+G6rOG7hHHhu5LEkE9xZcOUQeG7hHE2xJDhu6vhu5JxKsSQ4bu34buE4buRccODxJDhu5bhu6lxXUXhu6vhu4REceG7lWXhu6JP4buERHFo4bu34buE4buX4buRccODxJDhu5bhu6lxXUVIceG7lTnEkOG7t+G7hHE3SuG7l3FT4buxceG6ruG7seG7hHHhu5LhuqZxOeG7qeG7gnFdReG7qUZx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODccOD4buK4buERHHhu4TEkMOB4buEceG7huG7sXHEgkVx4buSw4nDg8SQccOD4bu54buOceG7kuG6vOG7hMSQ4buTcWXEkOG7q+G7hERxc3ItdHJy4bun4buRceG6ruG7seG7hHE54bup4buCcV1F4bupRnHhuq52ceG6ruG7osOTw4Nxw4Phu4rhu4REceG7hMSQw4Hhu4Rx4buG4buxccSCRXHhu5LDicODxJBx4buAxJDhu69GccODS3HDg+G7ueG7jnHDleG7mOG7iMODcURF4bup4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7mzlE4buYw5pC4buEcT/hu63hu5LGoS/hu47hu5s=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]