(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua công tác dân vận đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa công an với Nhân dân; huy động được sức mạnh của cộng đồng trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở. Nhiều mô hình dân vận khéo đã mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdWW/Ds27hur3hurvhuqXDneG7uTHhursj4budNOG6uyNl4bqnw6Dhur0j4bqlw6psI2zhuqcz4bq7I2E+4bq5Izc+4bq9IyHhursj4bq74bqt4bq74bqnIy0jw7NuNMOzI8Oz4buXI8Oz4buVIzjDrCNvalkvb8OzbuG6veG6u+G6pcOdWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUDDneG6uuG6p+G7m+G6u+G6pSPhurt94bq5I23DsiEjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4Izkx4bq7I+G7nTThursjYXsjw7PhuqfDsiNh4buTxKk4I+G6u+G6p+G6reG6scOyI2Xhuq/DsyNtw7I+I8Oz4bqpOOG6pyM44buXOOG7rCPDs+G6p+G6syPhuqfhuq3hurfhursjb+G7lyPhuqVb4bq7IzfDqiPhurk0w7Mjw7Phuqfhuq3huq/DsyPhuqXhuq3hu5shIzjhu4XhurvhuqUjIeG6uyPhu53hu4vhuq0j4bq64bqnMeG6uyM5MeG6u+G7sCPhuqfDsuG7oSNhaOG6u+G6pSNh4buTxKk4I2/hu5k4I+G6uTzhurvhuqcjOMO0ISM4aOG6u+G6pSNhZ+G6u+G6pSPDs27hur3hurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I2E+4bq5Izc+4bq9I3XhurrDk8OTIzjDrCNvauG7riPhurrhuqfhuq3hurHDsiPhurnhu4Uj4bqn4bqr4bq74bqnIzkx4bq7I+G7nTThursjZeG6p8Og4bq9I2F7I+G6uSHhurvhuqUjw6k84bqtI+G6p+G6reG6t8OyI23Dsj4jOCHhur3hu6wj4bqlw6psI2zhuqcz4bq7Izc+4bq9I2E+4bq5I3XhurrDk8OTI+G6u+G6pSHhu6Ejw7Phu5UjOMOsI29q4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiMsPT1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojPy4lbOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSU9Li8kPz05Kj0uPSY9LsOzJSQ6Oi7DqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5k6OypAIyHDqcOzw5lA4bu5MeG6uyPhu5004bq7I2XhuqfDoOG6vSPhuqXDqmwjbOG6pzPhursjYT7hurkjNz7hur0jIeG6uyPhurvhuq3hurvhuqcjLSPDs240w7Mjw7Phu5cjw7Phu5UjOMOsI29qQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA/LiVAIy/DnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqIzjDoeG6u8Ozw6Fu4buwQMOdw4nhu5c4I8Op4buTxKnhurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSMh4bq7I2zhuqdm4bqtI+G6p8SpbCPhu53hu4vhuq0jOCg4I8Op4buXOCPDqeG7k8Sp4bq74bqlIzjhuqfhu5k4I+G6u33hurvhuqUjw7PDsuG7ocSD4bq7I8OzbsOy4buh4bqx4bq7Izjhuqfhur0j4bq74bql4buT4buJ4bqtIzkx4bq7I8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI2E+4bq5Izc+4bq9I3XhurrDk8OTI8OzPOG6rSM4w6wjb2rhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw53hu5zhu4vhuq0jbOG6p+G7k8Os4bq74bqlIzjhuqcx4bq5I+KAnOG6uuG6peG6p8OhIzkx4bq7I+G6u8Oq4bqt4busI+G6u8Oq4bqtIzjhuqfhur0jOTHhursj4bqn4bqt4bqzw7Lhu6wjw6kp4bq5Izjhuqfhur0jOTHhursjw7Phuq3hurvigJ3hu6wjbOG6p+G6veG6u+G6pSPDs24p4bq9I8Oz4bqn4bqtI2HDsiEjOTHhursj4budNOG6uyNl4bqnw6Dhur0jYXsjYeG7k8SpOCM44buF4bq74bqlIyHhursjOCg4I2HDrOG6uyPhu51i4busI2FiISNs4bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI28xw7IjbmjhurvhuqXhu64jQeG6syNs4bqn4bq94bq74bqlI8Ozbinhur0jw7Phuqfhuq0jYcOyISM5MeG6uyPhu5004bq7I2XhuqfDoOG6vSPDs+G6p+G6reG6r8OzI8Oz4bqn4buXOOG7rCPhuqfhuq3hurfDsiNtw7I+4busIzjhu4XhurvhuqUjIeG6uyM4KDgjYcOs4bq7I+G7nWLhu6wjYWIhI2zhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDqcOy4buF4bq7Izco4bq5I28ow7MjYWIhIzcp4bq74busI8Op4buXISM44bqn4buB4bq7I+G6u2jhuq0jOcOy4bq74bql4busI+G6p+G6q+G6u+G6pyPDs+G6p+G7mTgj4bqn4bq9PMOzI2Fo4bq74bqlI2zhuqfhu48j4bqnxKls4busI+G6p+G6reG6t8OyI23Dsj7hu7AjbOG6p2bhuq0j4bqnxKlsIzjhuqciw7MjOOG6p8OjI+G7neG7i+G6rSM4Mmwjw7Thu6Hhu6wjOOG6p+G6qeG6u+G6pyNtw7Lhu6HhurHhursjYWIhI2zhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPhu50pIzgoOCPDqeG7lzgjw6nhu5PEqeG6u+G6pSPDs27hur3hurvhuqUjbcOyKCPDs27huqvhurvhuqcjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhurvhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw53hurpo4bqtIznDsuG6u+G6pSPDs+G6p+G6rSNhw7IhIzkx4bq7I+G7nTThursjZeG6p8Og4bq9I8OzNGwjw7Nuw7LhurvhuqUj4budKeG6vSPhu53huq3hurc4I+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6peG7rCPhurvhuqcx4bq7I25o4bq74bqlIzgoOCPhurnhu4Uj4bqn4bqr4bq74bqnI+G7neG6sSPDs8Oy4buhxIPhursjw7Nuw7Lhu6HhurHhurvhu6wj4budNOG6uyNhaOG6u+G6pSNtw7Iz4bq7Izjhuqfhu43hurvhuqUjw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjw7NmI+G6peG6rSg4I8OzaOG6rSNs4bqnPOG6ueG7sCPDs+G6pyHhurkj4bql4bqtISNs4bqn4bq/4bq74bql4busIzjhuqdm4bq74bqlI+G6uSEjw7Phu43hu6Ej4bq7w6zhuq0jOOG7kyPDs27hu43hu7Aj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlIzjDteG6uSM5MeG6uyM44buTIyHhursjw7Phur0p4bq7I+G7neG6sSNs4bqn4bq/4bq74bqlIzjhuqco4buh4busIzjhuqfhu5shIzjhuqco4buh4buwI+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSPhurvhu4XhurvhuqUjw7Phuqfhu4Xhursj4bq54buL4bqt4buwI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjOD7huq0jOCg44bqnI8Oz4bqnw7Qjw7PDtTgj4bqnKeG6u+G6pyM44bqn4bqp4bq74bqn4busI8OzPOG6vSPDs+G6p8OyNOG6uyPDqcSp4bqtIzjhuqfhur0jOOG7heG6u+G6pSM5MeG6uyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCM4MmwjOH3hursjOOG7k+G7izgjOOG7heG6u+G6pSM5MeG6u+G7sCPhuqXhuq0+4bqtI23DsuG7oeG6r8OzI2HDrOG6u+G7rCPDs+G6p+G7kyNl4bqn4bqt4bqvw7Ij4bq7POG6reG7rCPDs2YjOCjhur3hu7AjZeG6p+G7heG6u+G6pSPhuqfhu4E4I+G7nSkjw7Nuw7Lhu6HhurHhursjYTzhur0jw7NuKOG6rSNs4bqnw6Bs4buu4buu4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOdWeG6reG6ueG6pSM4w6khb2/DmUDhuq3hu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4buj4bqtOcOz4bqn4buqIyw9PWzhu5/hu7Aj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs+G7qiMmPz1s4buf4buwQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lJT0uLyQ/PTkqPS49JiUlw7M/PSQuw6k6LXolOiU7Pz0qJCQqPSo6LTc7Kjgh4buuxJFs4bqlQCMhw6nDs8OZQOG7uTHhursj4budNOG6uyNl4bqnw6Dhur0j4bqlw6psI2zhuqcz4bq7I2E+4bq5Izc+4bq9IyHhursj4bq74bqt4bq74bqnIy0jw7NuNMOzI8Oz4buXI8Oz4buVIzjDrCNvakAj4buj4bqtOcOz4bqnw5lALD09QCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Ozw5lAJj89QCMvw51ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7chbMOz4bqt4bq94bq7QCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiM4w6HhurvDs8OhbuG7sEDDneG7tyjhursjN2jhu6wjOOG6p+G6reG6r+G6uyNvZCPhu7fhu4XhurvhuqUjIeG6uyPDs+G6p2Ij4bufeyPhu7Vj4bq5I0/DrOG6uyPDs8Oy4buhxIPhursjw7Nuw7Lhu6HhurHhursjOOG6p+G6vSM44bqnw7QjZeG6reG6u+G6pyM54bq9IeG6u+G6pyM44bqnMmwj4bqnKeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3Eg+G6uSM4KDgjbcOy4buhI2Fi4bq74bqnI+G7neG6sSNs4bqn4bq/4bq74bqlIzjhuqco4buh4busIzjhuqfhu5shIzjhuqco4buh4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOdQeG6r+G6uyPhursh4buh4busIzjhu4XhurvhuqUjIeG6uyPDs+G6vSnhursjw7Nj4bq74bqnI2F7I+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6peG7rCM5w7Lhu6Ejw7Nu4bqrI+G6pTPhursjPz09I+G6ueG7hSPhuqfhuqvhurvhuqcjOTHhursj4budNOG6uyNl4bqnw6Dhur3hu64j4bq64bqn4bqt4bqxw7Ij4bq54buFI+G6p+G6q+G6u+G6pyNheyNh4buTxKk4I+G6u+G6pzHhursjbmjhurvhuqUjw7NuxIPhursjYWIhIzcp4bq7I+G6uSHhurvhuqUjw6k84bqtI+G6p+G6reG6t8OyI23Dsj4jw7Phuqfhuq3huq/DsyPDs+G6p+G7lzgj4bq74bqn4buT4buqI+G6uOG7hSPhuqfhuqvhurvhuqcj4oCcQT7hurkjNz7hur0jdeG6usOTw5Mj4budKSNs4bqn4bq/4bq74bql4busIzjhuqdm4bq74bqlIzfDsuG7heG6uyM3KOG6uyNs4bqnw7Uj4bq74bub4oCd4buwI+KAnMOTw7Lhu6HEg+G6uyPDs27DsuG7oeG6seG6u+G7rCPhu5004bq7I2Fo4bq74bqlI2Fn4bq74bqlIzcp4bq9I+G6uOG7heG6u+G6pSPhu53hu4/hurvhuqUjN+G6rcSD4bq7I+G6peG6reG7i+G6rSPhu5/DqiEjN+G7hyM4MeG7oSPDs+G6p8OyZjgjbOG6p+G6reG6t+G6u+KAneG7sCPigJzhurrhuqcpI8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pSMh4bq7I8Oz4bq9KeG6uyPhu53hurEjdeG6usOTw5PigJ3hu7Aj4oCc4bu3aeG6u+G6pSPDs27hu5Phu4nhurvhuqUjIeG6uyPDs+G6vSnhursj4bql4bqtIeG6vSPDs+G6p+G7heG6u+G6peKAneG7sCPigJzDk2kjIeG6uyPhurvhuq3hurvhuqcjOOG7heG6u+G6pSPhurvhuqcx4bq74oCd4buwI+KAnOG7t+G6p+G6rSPhuqdo4bqtI+G7t+G7l8OyIzjhuqfhuq3huq/hursjN+G6reG6u+G6pyPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqUjYeG6vTzhursjYeG7k+G7ieG6u+G6pSPDs+G7lyNtw7I+4bq7I+G7neG6sSN14bq6w5PDk+KAneG7ruG7ruG7ruG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqI8SRw7Jvw7Phuq3DouG7oeG7sEDDncOT4buVI+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSM4w7QhIzgoOCPhurnhu4Uj4bqn4bqr4bq74bqnIzkx4bq7I+G7nTThursjZeG6p8Og4bq9I2F7I+G6peG6reG7jWwjw6nhu5c4I8Op4buTxKnhurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSMh4bq7I8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjw7Nmw7MjOOG6p+G7mTgj4bq7feG6u+G6pSNtw7I+4bq7I8OpcCPhurrhuqcpI+G6u+G7k+G7izgj4bud4bqxI8OzbjTDsyPDs+G7lyMh4bq7I8Oz4bq9KeG6uyPhu597I+G6p2jhuq3hu6wjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I2E+4bq5Izc+4bq9I3XhurrDk8OTI8OzPOG6rSNhYiEjNynhursjOMOsI29qI2F7IzjDqiPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjOOG6p8Oy4buh4bqz4bq7Izfhuq3huq/hursjw7Phuqk44bqnIzjhu5c44busI8OzaOG6rSNs4bqnPOG6uSPhu50pI+G7neG6rSNs4bqnPOG6uSNs4bqnKGwjw6nDsjTDsyNh4buTxKk4I2Xhuq3hurHhurkjOOG6p+G6r+G7rCPDs+G6q+G6u+G6pyPhuqfhuqvhurvhuqcjdeG6usOTw5MjYeG7k8SpOCPhuqXhuq3hu5sj4bud4bub4bq74bql4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBsdcOyw7Phuqfhur1uQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiNu4bqt4bql4bqnw7Phu7BAw51Nw7JmOCPhuqbhu5PDrOG6u+G6pVkvbMOd

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]