Vùng đất Hoằng Hóa nổi tiếng hiếu học với những “làng khoa bảng” nổi danh cả nước. Và để sự học được ươm mầm, là công lao của những người thầy mà tên tuổi đã ghi danh thơm trong lịch sử. Trong đó, Đốc học - thầy giáo Nhữ Bá Sỹ được học trò kính trọng, người đời yêu mến không chỉ bởi “tâm, tầm” của một người dạy chữ, mà còn cả tấm lòng “Nặng với giang sơn một khối tình”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulW+G7uU1H4buxU0fhu5ZM4buxU0fhuqRY4buxRkhBTuG7scOiR+G7rOG7sXtB4buxZ+G7tsO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulw7PDmk1G4buxRMOCU+G7scOhTuG6rk1G4buxw6FP4bu54buxTeG7mEjhu7FTSMOKTUbhu7FHSMOKVOG7sUfDkkLhu7Hhu67GoEjhu7FNR+G7rE1G4bux4oCcS8OBTUbhu7FKR07hu7nhu7HhuqrhuqBNRuKAneG7sU3hu5hI4buxQ+G7uU1H4buxQuG6oOG7sU3FqMagQnPhu7HDs8OB4buxROG7huG7sVLhu6rhu7FHw5JC4buxRMWo4bucQuG7scWo4buWTOG7sUzhuqRMcuG7sUvDgeG7sULDlU1G4buxS+G7uU7hu7FC4buk4bu54buxTUfhu6xNRuG7sU1Gxajhu5pI4buxU0fhuqRY4buxTMOB4buxU+G6vE3hu7FTVOG7mEjhu7FE4bqi4buxRkdI4buxQ+G7uU1H4buxU0fhu5ZM4buxU1FOTUbhu7FLw4xCR+G7sVLhu7Bz4buxaFFOTUbhu7FET3Lhu7Fdw5RC4buxR8OSQuG7sS3hu7FTR+G6pFjhu7FGSEFO4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24buxRMWo4bucQuG7sUfDkkLhu7FTUcOT4buxSklNR+G7sVNRw5JNRnLhu7FNRsWo4buaSOG7sUThu5pI4buxWOG6vFThu7FMw4pN4buxSkfDlU1G4buxQkfhu4rhu7Hhuqrhu6JI4bux4oCcU+G6tExy4buxU+G6pEzigJ3hu7FC4buk4bu54buxTOG7klPhu7FNRsWo4buaSOG7sUPDgFjhu7FCR+G7rHLhu7FMw4Hhu7FCw5NN4buxQuG6oOG7sVPDgkzhu7FLw5NNRuG7seKAnMOi4bqwTUbhu7Hhu67GoEjhu7FGSOG7uU1G4buxUuG7lk3hu7FM4buSU+G7sUpHw5RI4buxU8ONTUfigJ1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burQ1NHVEzhuqrhu7FIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7s+G7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7Hhu7Xhu7XDveG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92duG7reG7ry/hu6/hu7Phu7NDeXbhu63hu694eOG7tVN3dnfhu7Xhu7VL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7r+G7t8O94bur4bux4bu5S1PGoeG7q1vhu7lNR+G7sVNH4buWTOG7sVNH4bqkWOG7sUZIQU7hu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4buz4but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bur4bu14bu1w73hu6vhu7Ev4bulw7PDg03hu7HhuqpI4bu54bux4oCcw6JH4bus4buxXcOATOG7sWhR4bu5SOG7sVNI4bq8TeG7sVJITUfhu7HhuqpI4oCd4buxQ07hu7FoR8Wo4bucTUbhu7FTR8Wo4buxe+G7kuG7seG6s+G7guG7scOhTsOBTUbhu7HDs+G7tuG7sVJOw4BN4buxTcODTOG7seG7r+G7teG7t+G7tXLhu7FHSOG7gE3hu7FE4bqwU+G7sVPDgEjhu7FGSOG7ueG7sUTDjU1H4bux4bqqQULhu7HDokfhu6zhu7F94bu5TuG7sWfhu5ZN4bux4bui4buxU0fDlU3hu7F74bu54buxXcONTUdy4buxV+G6ouG7scOhTuG6rk1G4buxfUFTc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5UlNRTk1G4bul4bq34bq44buxUuG7iOKApuG7sUvhu57hu7HhuqrFqMagQsO5L1JTUU5NRuG7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7peG6s+G6pE3hu7FTR8SQTuG7sVLhu7Dhu7FLSOG7gFRy4buxQkdVTUbhu7FTw5VI4buxU8ONTOG7seG7ruG6vuG7sUvDgU1G4buxfUFT4bux4buNVFjhurxN4buxTeG7uVjhu7FLw4Hhu7FTR8OVTeG7sXvhu7nhu7Fdw41NR3Lhu7FX4bqi4buxw6FO4bquTUbhu7F9QVPhu7F1w6FO4bquTUbhu7HDoU/hu7nDuuG7sU3hu5ZI4buxUkhNR+G7sVHhu7nhu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bhu7Hhu67DgeG7sULhu6ZNRuG7sUvDgeG7sUTDjOG7ueG7sURI4buGTOG7sUJP4buxU1HFqOG7mk1G4buxR8OSQuG7scOiRkdI4bux4bu4TOG7sVfFqOG7ueG7sU3hu5hI4buxU0jDik1G4buxTOG7klPhu7FTR+G7mkhz4buxaEfhu5pI4buxRkjhu7lN4buxQsOaTUbhu7FNR+G7rE1G4bux4bqqSMOKTeG7sUThu5JNRuG7sUvDjEJH4buxUuG7sOG7sUpHSMOKTeG7sU1HSOG6vlThu7FTR8av4buxROG7mEjhu7FTR+G7uVhy4buxRkjhu5rhu7FE4bq0WOG7sUTGr01G4buxU1HFqMagQuG7sU3hu5ZI4buxU0fhu5rhu7FNRsWo4buaSOG7sVNH4bqkWOG7sURBTUbhu7FKSU1HcuG7sVPDlUjhu7FCT+G7sUJHVVPhu7FX4bu54buxV09TcuG7sVNR4buIVOG7sU3hurBNRuG7sVPhurRM4buxU8Woc+G7sWhRTk1G4buxQsODTeG7sU1Hw4Hhu7FCw4Lhu6Dhu7F44buxQuG7puG7sUJP4buxTUdI4bq+VOG7sUPDglThu7FHSOG7gFThu7FXVMOUTUbhu7FCw4Lhu6By4bux4bqqQULhu7HDokfhu6zhu7F94bu5TuG7sWfhu5ZNcuG7seG7s+G7reG7sVNU4buYSOG7sS3hu7FH4bqmVOG7sUNU4buA4buxROG7mkjhu7FTR8av4buxeeG7sULhu6Thu7nhu7FCw5nhu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bhu7FTR8SC4bug4buxTUVN4buxR8Wo4buWTUbhu7FTR+G7lkxy4buxTUbhuqZM4buxTUbDmkjhu7FNT0hw4bux4oCcfcOZ4buxTUfDgeG7sXXDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bDuuG7sUzhu5JT4buxROG7mkjhu7FTw4FI4buxR07hu7nhu7FNR8WoTUbhu7FEQU1G4buxU0jDikLhu7FEw4pN4bux4bqq4bq0WOG7sUZI4buacuG7sUzhu5JT4buxTUfDgeG7sVNH4bua4buxUUjhurxNRuG7sUpH4bu5TUbhu7FTUeG7uU1GcuG7sVfGr01G4bux4buuxqBI4buxQ+G7uU1H4buxU0jDik1G4buxU0fhu5ZM4buxQuG7pOG7ueG7sULDmeG7sULhu6ZNRuG7sUJHxajhu7nhu7FCT3Phu7HDs8ON4buxTUfhu6xNRuG7seG6qkjDik3hu7FE4buSTUbhu7FLw4xCR+G7sVLhu7Dhu7FMw4Hhu7FNR8OBcuG7sUTDglPhu7FC4buk4bu54buxQsOZ4buxTUdI4bq+VOG7sU3Dg0zhu7FTUcWoxqBC4buxROG6ouG7sUTFqOG7nELhu7HigJxCR0jhu7nigJ3hu7FCR07hu7FGSOG7ueG7sUTDjU1H4buxSkdBQnPhu7HhurXhu5RI4buxSkdI4buxQk/hu7FKR0FCR+G7sUZHReG7sVNHw4NMcuG7sVNH4buqQuG7sVLhu6rhu7FTw5VI4buxQuG7pk1G4bux4bqqw5RI4buxUcOUSHLhu7FNR8WoTUbhu7HhuqpIw4pT4buxS8OBTOG7sVNHw4rhu7FNw4FO4buxRMWo4bucQuKAnXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDs+G7qOG7ueG7sU1PSHLhu7HhuqpBQuG7scOiR+G7rOG7sX3hu7lO4buxZ+G7lk3hu7Hhu67hu6jhu7nhu7FD4bqoTeG7sUJHVU1G4buxU8OVSOG7sVHhu7nhu7FN4buWSOG7sUThurBT4bux4oCcU8OATOKAneG7sVPDgkzhu7Hhu67Dg03hu7HhuqpI4bu54buxw6JH4bus4buxXcOATOG7sWhR4bu5SOG7sVNI4bq8TeG7sVJITUfhu7HhuqpI4buxdeG6qkjhu7nhu7FTR+G7muG7sVNH4bqkWOG7scOiR+G7rOG7sV3DgEzhu7FoUeG7uUjDuuG7sUNO4buxTUbFqOG7mkjhu7FHw5JC4buxU1HDk+G7sVPhurxN4buxw6FOw4FNRuG7scOz4bu2cuG7sU1Gxajhu5pI4bux4buFVOG6oE1G4buxe8ONTUdy4buxRkjhu6zhu7FCR8avQuG7sWhHQUjhu7FT4buw4buxU0dBSOG7seG7oEdPcuG7scOhSOG7gOG7oOG7seG6qkjhu4BN4buxRMOASOG7sUfDkkLhu7FS4buIcuG7sWhHxajhu5xNRuG7sVNHxajhu7F74buS4bux4bqz4buC4buxUlRNRuG7sULhu5bhu7FM4bqmU+G7seG7rkjhu4BN4buxRMOASOG7sVNH4bqkTeG7sVNH4buaSOG7sWhHw4FNR+G7sWhHQUjhu7FSTsOATeG7sU3Dg0zhu7Hhu6/hu7Xhu7fhu7Xhu7Hhu67GoEjhu7FL4buaSOG7sUvhurrhu7FKSU1H4buxU1HDkk1GcOG7seKAnGjDlUhw4buxw6FOw4FNRuG7scOz4bu24buxTFThu5JN4buxS8SCTOG7sUzGoEjhu7FEw4pN4buxR8OSQuG7sULhu7Dhu7nhu7FTR+G6pFhy4buxTeG7uVjhu7FM4bu5WOG7sUzEgk3hu7FGSOG7rOG7sUJHxq9C4buxaEfFqOG7nE1G4buxU0fFqOG7sXvhu5Lhu7HhurPhu4Jy4buxRuG6sOG7oOG7sVtUWOG7sX3hu5bhu7FN4buWSOG7sULDlU1G4buxRMWo4buaTUZy4buxU8ONTOG7seG6qkjDilPhu7FS4buq4buxU1HDgE1G4buxQuG7pOG7ueG7sVNH4bqkWOG7sVdITeG7sUpJTUfhu7FC4bqsTeG7sUZHSOG7sUpHxIJC4bux4buuw4FO4bux4bqqSOG7ueG7sUxOTUbhu7FT4buM4buxQkdVU+G7sUvDk01G4buxTUZPTUbhu7FTUcOVTUbhu7FNVUjhu7FC4bu5TuG7sUTDgE7hu7FC4bqg4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHxJBO4buxTeG7kkjhu7FDVE1G4bux4buuw4NN4bux4bqqSOG7ueG7scOiR+G7rOG7sV3DgEzhu7FoUeG7uUjhu7FTSOG6vE3hu7FSSE1H4bux4bqqSHLhu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bhu7F14buv4buz4bu14bu1LeG7r+G7tcO94buzw7rhu7FHSOG7gFThu7FLw4Hhu7Fdw4BM4buxaFHhu7lIcuG7sVPhu6rhu7HDokZUWOG6vE3hu7HhurPhuqbhu6Bz4buxfUfhu7nhu7HDlU1G4buxQ8Oa4buxSkfDlU1G4buxROG7lOG7sUTDgFPhu7FSTk1G4buxS8OASOG7sVHDglPhu7FCTkjhu7FTUcOSTUbhu7Hhu65I4buAQuG7sUfDkkLhu7FHw4FNR3Lhu7FS4bqyTeG7sVLDgU1G4bux4bqqQU3hu7FRVOG7kk1G4bux4buuxajhu5pN4buxROG7huG7sUtO4bux4buuSOG7gELhu7FEw6hN4buxUkFCR+G7sUJHTuG7sUJBQuG7sUJOTXPhu7Fo4buo4buxTUfhu4xy4buxQuG6plThu7HhuqpF4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24buxROG6ouG7sUTFqOG7nELhu7FCR+G7ueG7sVHDg03hu7FDw4BYcOG7seKAnOG7jcWo4bu54buxTeG7uVjhu7Hhuqrhu7lO4buxTUbFqOG7mkjhu7FKR8OVTUbhu7FRVOG7kk1GcuG7sUJH4buK4buxUsOUTUbhu7Hhuqrhuq5NRuG7sUJHSMOKQuG7sU1GR0jhurxN4buxTOG7qkJy4buxROG7qE1G4buxS07hu7FCR+G7rOG7sUpHw5VNRuG7sU3DglThu7HDg03hu7FExajhu5xC4oCdc+G7scOz4bq0TUbhu7FTR8SQTuG7sUvhu5pI4buxQkfhu7ly4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24buxQ8OBTUfhu7FHw4pT4buxU0fhu5pI4buxRkjhu7lN4bux4buuw4Hhu7FTSE1H4buxS+G7qkLhu7FCR07hu7Hhu65I4buAQuG7sUTDkkLhu7FSQUJH4buxQuG7mOG7sU1H4bq0TXPhu7HDokZOw4FI4buxQkFC4buxUkFCR+G7sUpITUdy4buxUuG7sOG7sVNHw43hu7FSQUJH4buxU0dI4bq8TeG7seG7rsODTXLhu7FEw4zhu7nhu7FLWXLhu7FLVOG6plNy4buxS8OMQkdy4bux4bqq4bqgTeG7sUThu5Dhu7FEw4pN4buxUkFCR+G7sVNHVMOUQnNzc+G7sULhuqZU4buxROG6vlThu7FXxJBM4buxR8OKU3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V94bumTUbhu7FNR8Wo4bux4bqq4bu5TuG7sVLhu4jhu7Hhu6BHVOG7sUTFqOG7lk1G4buxU0fhu5pIcuG7scOiR+G7rOG7sXtB4buxZ+G7tuG7sUxOTUbhu7FExJBM4buxUuG7quG7sUdI4buGVOG7seG6qkjDilPhu7FC4buk4bu54buxTMONTUfhu7Hhu6BHw5lC4bux4buuw5nhu7FCR07hu7FEw4JT4buxTcWoxqBCc+G7sWhHxJBO4buxUkFCR+G7seKAnF3DjOG7ueG7sUJHSeG7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxw6FO4bquTUbhu7HDoU/hu7nigJ1y4buxTcODTOG7seG6tUhNR+G7seG6teG7gE1H4buxU0fGr+G7sXZy4buxw5VNRuG7sUThu5Thu7FC4buw4buxTUfhurRNcuG7sUTFqOG7nELhu7Hhuqrhu5jhu7FLw4FM4buxU1FI4buxR1RY4buATXLhu7FS4bu5VOG7sVNHw4NNRuG7scOhw41NR+G7seG6quG7kuG7seG7rkjhurxN4buxTUZOw4BI4buxS+G7uU1Gc+G7sWhJTUfhu7HDlU1G4bux4buuw5RN4buxTUbhu7lY4buxU0fhurZNRnLhu7FLw4FM4bux4buuSOG7gELhu7FLSOG6vEzhu7FCR0lNR+G7sU3hurxN4buxSkdIw4pN4buxSuG6uOG7sVNH4bu5TOG7sVBU4bu5TeG7sUZHxJBN4buxRkdFU3Phu7HDosODTOG7seG7r+G7tXfhu61y4buxU1FOTUbhu7FCR1RYw4pN4buxREjhu7FTR+G7uU1H4buxU1Hhu7nhu7FTR1TDiuG7sURITUfhu7Hhu6Lhu7Hhu4VU4bqgTUbhu7HDokbhuqJI4buxw5VNRuG7seG6qsOM4buxSuG6uOG7sVfDglThu7Hhu65U4buxQkFO4buxR+G6okzhu7FHw4BI4buxQ+G6qE3hu7FEw4pN4buxQkFCR+G7sUJHxq9C4bux4buuw4Hhu7FKw4pT4buxQU3hu7FGSOG7uUxz4buxZ+G7uVThu7FET+G7seG7oEfhuqBI4buxREjhu7HigJxHSOG7gFThu7Hhu6BHQUjigJ3hu7FS4bu5TUbhu7Hhu4VU4bqgTUbhu7Fdw5VNRuG7sXVoUVRNRuG7seG7hVTDlELDunPhu7HDok9I4bux4buu4bq+4bux4bqqSMOKTeG7sULDlOG7sU3DgVhy4bux4buuw4NN4bux4bqqSOG7ueG7scOiR+G7rOG7sV3DgEzhu7FoUeG7uUjhu7FTSOG6vE3hu7FSSE1H4bux4bqqSOG7sULhu6ZNRuG7sUZHSHDhu7HigJxdxajhu5ZNRuG7sUtVQuG7seG7rsOC4bug4buxU1HFqMagQuG7sU1G4bqi4buxUuG7uVThu7FL4bq8TUfhu7FE4bq8TUfhu7FGSOG7rOG7ueG7seG6qkjhu4ZN4buxU1Hhu5pI4buxUk9NRuG7sVNOcuG7sUZIT+G7sUPhu6xy4buxU1FOTUbhu7FC4bqgTUfhu7FO4bu5TeG7sUpHVMOCU+G7sUpHw5RN4buxQsOaTUZy4buxU0fDiuG7sUzDgeG7sVNH4bqkWOG7sUJHSeG7sULDgU1G4bux4buu4busTUZy4buxU8OBSOG7sULDgU1G4buxQkdJTXLhu7FTw4JC4buxQ8OA4buxSkfDlU1G4buxS1VC4buxTcOBTuG7sVBU4bq8TeG7seG7rkjhu4BC4bux4bqqQU7hu7FE4bq+TXPhu7HhurdHSOG7seG7rkjhu4BC4buxQsOVTUbhu7FR4buUSOG7sVHhuqJI4buxU0fhuqRY4buxQsOaTUbhu7HDlU1G4bux4bq1w5lC4bux4bqzSOG6vE3hu7FoSOG6vE3hu7FNRsWo4buaSOG7sVfGr+G7sWhI4bq+TeG7sUTFqOG7mk1G4buxS+G6puG7oOG7sUfhu5JI4buxaFFUTUbhu7HDokZOw4BI4bux4buFVOG6pk3hu7Hhu7hNR+G7sXVHw41NR+G7sVNHxq9C4buxQuG6tFThu7FLw4BC4bux4bqq4buS4bux4buuw4NN4buxU0fhu5bhu7FGSOG7rOG7ueG7sUJBQuG7sUfDkkLhu7FGSOG6oOG7sWhRVE1G4bux4buFVMOUQuG7seG7rsOB4buxTUfhu6xNRuG7sU3FqMagQuG7sVLhu7Dhu7FDw5lNRuG7sUJH4bus4buxw6FBTcO64bux4bugR8OCU+G7sULhu5rhu7FGSE9NRuG7sVNRw5RNRuG7sUvhu6hNRuG7sVNIw4pNRuG7sUxI4bq+TeG7sXvEgkLhu7FoR8OBTUdy4buxw6JG4bum4buxW8Wo4buWTUZz4buxaFFOTUbhu7FCQULhu7HhuqrDgUjhu7FTR+G7luG7sVfFqMagTUbhu7FHw5Lhu7nhu7FTVFjhu4BT4buxSkfDlU1G4buxU0fDgljhu7FCQUjhu7HhuqpU4buQTeG7sULhu6Thu7nhu7FNRsWo4buaSOG7seG7uU1H4buxR8OaTUbhu7FL4bue4bux4bqqxajGoEJy4buxU1FBSOG7sUvDgEjhu7FLVULhu7FNw4FY4buxU0fhu5bhu7Hhu67Dg03hu7FCw4FNRuG7sUfhu7lY4buxR+G7lk3hu7FNR0jhur5U4oCdc+G7sWjhu6jhu7Hhu4VU4bqgTUbhu7Fdw5VNRuG7seG7ruG6vnLhu7HDlU1G4buxRMWo4bucQuG7seG7oEfDmULhu7FCR8avQuG7sUZIQU7hu7FTR8OZ4bux4bugR+G7pOG7scOhTsOBSOG7sV3Gr0Lhu7FR4buQSOG7sUTDlELhu7FHw5JC4buxaEfhu7lNR+G7scOhT+G7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuVJTUU5NRuG7pcOiRsWo4buaSOG7sVNH4bqkWOG7sURBTUbhu7FKSU1Hw7kvUlNRTk1G4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulfUdBTeG7sU3huqBN4buxQkfDlE3hu7FQVOG7uU3hu7FTUcWo4buaTUZy4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24buxROG6ouG7sVdITeG7sUJBTuG7sVBU4bu5TeG7seG7ruG6vuG7sVBU4bq8c+G7sVvDmuG7sVNRSOG6vlThu7FEw41NR3Lhu7FCQULhu7Hhu65I4buATXLhu7FS4buw4buxUFRBTeG7sU1HSOG6vlThu7FL4bqkTeG7sVNIw4pN4buxQuG7sHLhu7HDlU1G4buxROG6vlThu7FLw4JY4buxQsag4buxQk/hu7Hhuqrhu4BNR+G7sUThu4bhu7Hhu6Lhu7FLw4BI4buxUFThurzhu7FNR8OB4bux4buuSMOKU+G7sVJBQkdy4buxTOG7ouG7sVNRxajhu5pNRuG7sUPDgFjhu7FHw5JCc+G7sWhRxajhu5pNRuG7scOiRkdI4bux4bu4TOG7sULhu6Thu7nhu7HDlU1G4bux4bui4buxS8OBTUbhu7F9QVPhu7Hhu41UWOG6vE3hu7FNR+G7kk3hu7FNR8OM4bug4buxUuG7iOG7sVPhu7Dhu7FX4bu54buxRuG6pE3hu7FEw4pN4buxV0hN4buxQkfhu4rhu7FDw4BYc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX3hu6ZNRuG7sVNHxJBO4buxUkFCR+G7seKAnF3DjOG7ueG7sUJHSeG7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxw6FO4bquTUbhu7HDoU/hu7nigJ1y4bux4buuxqBI4buxR8OSQuG7sVNHxq9C4buxVFjhurxN4buxU0fhurRM4bux4buuw4Hhu7FLw5RI4buxQ8OAWOG7sUpHw5VNRuG7seKAnE3DleG7sUvhu4DigJ3hu7FC4buY4buxTUfhurRNcuG7sUpHw5VNRuG7sUvhu4Dhu7FTR1Thu5JC4buxUkFCR+G7seG7ruG7onLhu7FSSE1H4buxU0fhu5pI4buxU0fhuqRY4buxRkhBTuG7scOiR+G7rOG7sXtB4buxZ+G7tuG7sVNHxajhu5pNRuG7sU1HxIJC4buxRMOKTeG7sUfhu7lI4buxQkfhu6zhu7HigJxGSMagSOG7sUpHSeKAneG7sXVRw4NN4buxTMOSSOG7sU1Gxajhu5pI4buxSkfDlU1G4buxRMWo4bucQuG7sUPDlEjhu7FTUUHDuuG7sUThu4bhu7FTR+G6pFjhu7Hhu67DgeG7sVNRw5Phu7FCw5pNRuG7sU1OSOG7sVNHxJBOcOG7sXtIw4pT4buxSkfDlU1G4buxU0fDglThu7FEQU7hu7FMw4Hhu7FExJBM4buxQ8OAWOG7sU1Gxajhu5pI4buxS8OB4buxQ8OUSOG7sVNHSOG6vE3hu7FHw4Bz4buxw6JGxajhu5pI4buxR8OSQuG7sUpHw5VNRuG7sU1GR0jhurxM4buxU1VCcuG7sUpHw5VNRuG7sUTDik3hu7FN4buWSOG7sUTDik3hu7FCR8OUTeG7sUvDgeG7sVPhu6rhu7FDw5RI4buxTMONTUdz4buxY01G4buxRMOTSOG7sUfhu4xI4buxTMOSSOG7sU1Gxajhu5pI4bux4bugR+G6oEjhu7FEw4FO4buxSuG7iOG7sU1GR+G7iOG7sVLhurRUc+G7seG6t0dI4buxTUdI4bq+VOG7sU1Hw4Hhu7FNR07hu7HhuqrDgUjhu7HhuqpBQuG7sUTDgE7hu7Hhu4NH4bqmU3Lhu7FEw4BO4bux4bqz4bqiTnLhu7FEw4BO4buxYUjhu7nhu7FTw5Vy4buxQkfhu4rhu7FTw5VN4buxUsOaTUbhu7FEw4BO4buxQuG7pOG7ueG7seG6t0fhu5hNRuG7sWjhu7By4buxw5VNRuG7sU1PSHDhu7HigJzDokbFqOG7mkjhu7FT4bu54buxQsav4buxTU9I4buxRMOATuG7sU3DknLhu7FEw4BO4buxSkjhu7nhu7FLw4Hhu7FDw4zhu7FETuG7uU1y4buxS8OB4buxU8OB4buxRkhBTnPhu7HDokfFqE1G4buxTcOKVOG7sUpHw5VNRuG7sURI4buxUuG6tFThu7FNRkdI4bq+TeG7sU1G4bqoTOG7sU1Gw5JN4buxTUbDgU1H4buxQkFC4buxU0dUWMOKU+G7sVNHw43hu7FS4bu5TuG7seG6qkjDilPhu7FEVU1G4bux4bui4buxQkfhu5Thu7FNw4FOcuG7sVPDgeG7seG7ouG7sUJH4buU4buxTcOBTuKAnXPhu7HDokZOw4FI4buxQ8OAWOG7sUpIw4pN4buxU0fGr0Jy4buxU0fhuqRY4buxRkhBTuG7scOiR+G7rOG7sXtB4buxZ+G7tuG7sVNHxajhu5pNRuG7sUpHVFjDik3hu7FKR0lCR+G7sUfDkkLhu7FTUcOT4buxU8ONTOG7sUdI4buGVOG7seG7ruG6vuG7sULhu7nhu7FD4bu5TuG7sVPDmULhu7FNRuG7rHLhu7FCVOG7kkLhu7FSw5RNRuG7sUThu4bhu7FNxIJM4buxQkfhurRN4buxS1ly4buxSkfDlU1G4buxRE9NRuG7sUpHVE1G4buxU1FOTUbhu7FSQUJH4bux4buu4bui4buxU0dBTUfhu7FHSOG6vk3hu7FXxajhu7lz4buxXeG6sELhu7HhuqpI4buAU3Lhu7HDlU1G4buxSkfDlU1G4buxROG6sFPhu7FMw41NR+G7seKAnELhu7lO4oCd4buxR+G7lk3hu7FHw5JC4buxU1HDk3Lhu7FMw4Hhu7FLVMOVTeG7sUJOSOG7sVNRw5Phu7FLw4Hhu7HhuqrDgE1y4buxU0fFqOG7mk1G4buxRsOSSOG7sUfDkkLhu7FTUcOT4buxS8OB4bux4oCcU0jhu4ZU4buxR+G7rFTigJ1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaEjDik1G4buxU0fhu5ZM4buxR+G7uVjhu7FCR+G7rOG7sULhu6Thu7nhu7FTR+G6pFjhu7FGSEFO4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24bux4buu4bu5TUbhu7FKR8SC4bug4buxTeG7lkhy4bux4bqq4buiSOG7seG7ruG6pljhu7FHw5JC4buxU1HDk+G7sVPDjUzhu7FEw4pN4buxU1HFqOG7mk1G4buxw6JGR0jhu7Hhu7hM4buxU0fEkE7hu7FHw5JC4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sUTDlU1Gc+G7sWhRTk1G4buxRE9y4buxTUdI4bq+VOG7sU1Gxajhu5pI4buxROG7lOG7sUTDgFPhu7FC4bu5TnLhu7FGSOG7rOG7sVNRw5JNRuG7sVNRQUJH4buxU1FOTUbhu7FTUUjhur5U4buxRMONTUdy4buxTUfFqHDhu7FoR0FM4buxR07hu7nhu7HhurXhu7lI4bux4bu4TUfhu7FoVMOCTeG7sXVNRsWo4buaSOG7scOiRuG7ueG7sWfhu5ZNw7px4bux4bqq4bqgTUbhu7FNR+G6ok3hu7Hhu4NHw4BM4buxaEfhu7lNR+G7sXVNRsWo4buaSOG7scOh4bqmVOG7seG6s+G7kkLDunHhu7Hhu4NHw4BM4buxe8OBTUfhu7F14buu4buo4bu54buxS8OB4buxR8OSQuG7sVNRw5Ny4bux4buu4buo4bu54buxS8OB4buxQk5N4buxUeG7hsO6ceG7sWhHxajhu5xNRuG7sVNHxajhu7F74buS4bux4bqz4buC4buxw6FOw4FNRuG7scOz4bu24buxdU1Gxajhu5pI4bux4buFVOG6oE1G4buxe8ONTUfDuuKApnPhu7F74bq8TeG7sULDgE1H4buxQ8OAWOG7sUfDkkJy4buxU+G7qOG7sU1H4busTUbhu7FKSMOKTeG7sVNHxq9C4buxTUZHSOG6vk3hu7FNRuG6qExy4buxTUZHSOG6vE3hu7FCxq9U4buxTMOB4buxQk/hu7FExajhu5xCcuG7sVNH4bqkWOG7sUZIQU7hu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bhu7FCw5NN4buxQ8OBTUfhu7FT4bq0TOG7sUvhu6pC4buxQkdO4bux4buuSOG7gELhu7Hhu65Iw4pT4buxUkFCR3Lhu7FE4buG4buxS8OASOG7sUJHTuG7sUfhuqZU4buxU0fDiuG7sU1HSOG6vlThu7FCVMOUTeG7sVJBQkfhu7FQVFlw4buxW8OMQkfhu7FHw5JC4buxRkjhuqBI4buxU0dUWMOKU3Hhu7FoR0FI4buxQuG7qkLhu7FE4buQ4buxU0dUWMOKU3Hhu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu54buxU+G7ik1H4buxQkdJceG7scOiRkdI4bux4bu4TOG7seG6qkjhu4BT4buxS8OZQuKApuG7sVPDglPhu7FC4bqg4bux4buv4buz4buxQlTDlE1z4buxw7PDgeG7sU1Hxajhu7FHw5JC4buxU1HDk+G7scOhTsOBTUbhu7HDs+G7tuG7sUThuqLhu7Hhu65Iw4pT4buxU1FOTUbhu7F7SOG7ueG7sVNH4bua4buxU0fhuqRY4buxw6JH4bus4buxXcOATOG7sWhR4bu5SHDhu7HigJxoR+G6pFjhu7Fdw4BM4buxaFHhu7lI4buxTcOKVOG7sVPDgUjhu7FHw5JC4buxRMWo4bucQuG7sVNRw5JNRuG7sUPDmU1G4buxUsagTOG7sVNHw43hu7FS4bu5TuG7sUzDgeG7sUJP4buxRMWo4bucQuG7sUzFqOG7mkjhu7FMw4JY4bux4bqq4buS4buxUkFCR+G7sUJOTeG7sUJHQVThu7FCw4JT4buxS8OBTOG7sULhu6Thu7nhu7FQVFly4buxTUdI4bq+VOG7sU1Gxajhu5pI4buxTUbhuqhM4buxS8OTTUbhu6Hhu7Fn4bu5TuG7sUzDgeG7sUJP4buxRMWo4bucQuG7sUJBQuG7seG7rsOM4buxR8OS4bux4bq14bu5SHLhu7FHw5Lhu7Hhu4NHw4BM4buxSkjhu4BT4buxV1TDglPhu7FM4buSU+G7sVNH4buaSOG7sUZIVeG7oOG7seG7rkjhu4BC4buxQkdO4buxTcWoxqBC4buh4buxZ+G7uU7hu7FM4bqiSOG7sUTDik3hu7FN4bu5WOG7seG7ouG7sWhH4bu5TUfhu7HDoU/hu7nhu7FEw4JT4buxTUfDgeG7seG7rlThu7ly4buxUuG7iOG7seG7oEdU4buxRMOVTUbhu7FE4bqgTuG7sUfDilPhu7FLw5NNRuG7sUfhurRM4buxTOG7kuG7sVPDlU3hu7FTR+G6pFjhu7FLw4FM4buxSkdUw5VN4buxTOG6qFThu7FE4buaSOG7sUThu5pI4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pVvDmuG7sUJBTuG7sVBU4bu5TeG7seG7ruG6vuG7sVBU4bq84buxS8OBTOG7sVNH4bqkWOG7sUZIQU7hu7FSTk1G4buxU8OCTOG7sUvDk01G4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24bux4buu4bqoTeG7sUThu7lU4buxREFU4bux4buuxqBI4bux4buu4bqmTeG7sUzhu4BNR+G7sUTDglPhu7FNxajGoEJz4buxZ0FCR+G7seKAnF3DjOG7ueG7sUJHSeG7seG7rsODTeG7sUdP4bu54buxw6FO4bquTUbhu7HDoU/hu7nigJ3hu7FCw5NN4buxRkdIcuG7sUpHSOG7sVNH4buqQuG7sUPhurRN4bux4buDR0Hhu6Dhu7FX4bq0TOG7sUvFqOG7nELhu7FNxajGoELhu7FT4bu5cuG7scOVTUbhu7FNR0jhur5U4buxS+G6pE3hu7FD4bq0TUbhu7FSxqDhu7FE4bq+4buxTUZHw4zhu7FEQU1H4buxRkjhurBCc+G7sWfGoOG7sULhu6Thu7nhu7HDlU1G4buxQ8OBSOG7sUfDgU1G4bux4buuw4BN4buxQkfhu6xy4buxS+G7mkjhu7FL4bq64buxU0fDlE1G4buxU0dIw4pTcuG7sUThu6Thu7FMxahU4buxS8Wo4bucQnPhu7HDosODTOG7seG7r+G7tcO9eXLhu7FDw5rhu7FE4bqi4bux4buz4bu14buxU1Thu5hIcuG7scOVTUbhu7Hhu67huqhN4buxREjhu7Hhu67DgU7hu7HDokZH4buA4bux4bu4TeG7sUThu4bhu7HhuqrDgU3hu7Hhu65I4buAQuG7sUJHw5RNRuG7sUZI4bqwQuG7seG7rsagSOG7seG7rsODTeG7sVNH4bq0TeG7sVPhu4pNR+G7seG6qsOATXPhu7FdQU1G4buxU0jDikJy4buxUuG7uVThu7FKR0jhu7FTUeG7ouG7seG7ruG6vuG7sUtO4bux4buuSOG7gELhu7Hhu6BHw5NNRuG7seG6qsOM4buxROG6vuG7seG7oEfDk01G4buxRkjhurBC4buxRMOKTeG7sVNHw43hu7HDlU1G4buxw5RM4buxTeG6sE1G4bux4buuw4Hhu7FQVOG7ueG7sUThu5pIc+G7sWhRTk1G4buxRkjhu7nhu7Hhu6BH4bqg4buxQ8OTTUbhu7FHw5Lhu7HDokfhu6zhu7Hhu6Lhu7F9QVPhu7Hhu41UWOG6vE3hu7FCw5NN4buxS8WoVOG7seG6qsOBSOG7sVNH4buW4bux4oCcaOG7quG7sVNHVOG6plPigJ1y4buxw5VNRuG7seG7rkjDilPhu7Hhu67GoEjhu7FNR+G7rE1G4buxQuG6tFThu7FCR8OCU+G7sUJHxq/hu7nhu7FN4buUSOG7sU1I4bq+THDhu7HigJzigKbhu7HhurXhu5JT4buxU+G7uVjhu7FGw4JM4buxQ+G7gFPhu7FMVMOVTeG7seG7rsOBTeG7sUJH4busL+G7sX1HSU3hu7FKR1VC4buxU+G7luG7seG7rsOT4buxTOG7klPhu7Hhuqrhu5Lhu7FKSE1HL+G7scOz4buW4bux4buu4bqsTeG7sU3Dg0zhu7FC4bu5TUfhu7FH4buQTeG7sULDlOG7sVBUw5RCL+G7sWjDgkzhu7FLw5NNRuG7sVNHxajhu5ZNRuG7sUZIw5RNRuG7sWbhu5BNRuG7sWhI4bq8TeG7sUvEgkwv4buxw6LhurBNRuG7seG7rsagSOG7sUZI4bu5TUbhu7FS4buWTeG7sUzhu5JT4buxSkfDlEjhu7FTw41NR+KAnXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vo4buq4buxR8OBTuG7seG7ruG6vuG7sU1Gxajhu5pI4buxU0fhuqRY4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu2cuG7sU3Dg0zhu7Hhu6/hu7fhu7Xhu7fhu7FTUeG6vE3hu7FC4buW4buxUuG7ouG7sVNRxajhu5pNRuG7sU3Dg01G4buxSkdIw4pU4buxUeG7ueG7sUThu5pI4buxU1HFqMagQuG7sURPcuG7sUdUWOG7gE3hu7HDoU7huq5NRuG7scOhT+G7ueG7sUThuqLhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxaFHFqOG7mk1G4buxaMOhfWfhu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7Zz4buxXcOKTeG7sU3hu7lYcuG7sWhRxajhu5pNRuG7sWjDoX1n4buxw6JH4bus4buxe0Hhu7Fn4bu24buxU+G7quG7sUfDgU7hu7FLw4Hhu7HigJxCQUjhu7FNw5VI4oCd4bux4bqq4buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxR8OSQuG7sVJITUfhu7FGSOG7jEjhu7FC4buk4bu54buxR1RY4buATeG7seG7rsOB4buxU+G7ik1Hc+G7sV3hurBC4bux4bqqSOG7gFNy4buxS0jhurxN4buxU8OZQuG7sVPhu6jhu7FNw4NM4buxR8OSQuG7sXbhu63hu6/DveG7sUTDik3hu7FN4bu5WHLhu7FNR8OB4buxU1HFqOG7mk1G4buxS1TDlU3hu7FD4bqoTeG7sUThuqRU4buxU07DgU3hu7FT4buKTUfhu7FTUU5NRuG7sUrDneG7sVNHSOG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxRkjhu4xI4buxQsOC4bug4buxU+G7ik1Hc+G7sWhH4bqkWOG7sUZIQU7hu7HhurPhurzhu7Fdw4NNRuG7sWhHw4FNR3Lhu7Hhu4NHT+G7scOhSOG7gFThu7FTUcWo4buiTUbhu7Hhu6BHw5nhu7FTUUFCR+G7sU1Hw4Hhu7FTUcWo4buaTUZy4buxQkdO4bux4bqqSMOKU3Dhu7HigJzDocOBTUbhu7FNw4NMcuG7sVNRxajGoELhu7FM4buUSOG7sUrDneG7sVNHSOG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxRkjhu4xIcuG7sVNH4bqkWOG7seG7rsOB4buxU1HDk+G7sU1Hw4Hhu7FTUcWo4buaTUbhu7FE4bq+VOG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7seG7ruG6vuG7sUvDgU1G4buxfUFT4bux4buNVFjhurxNcuG7sUPhurRNRuG7sUfFqOG7lk1GcuG7seG7rkjDik1G4buxS8ODTUbhu7FM4buS4buxQuG7pOG7ueG7sULDmeG7scOiR+G7rOG7sXtB4buxZ+G7tnLhu7FE4buG4buxQsOaTUbhu7FNR8SCQuG7sU1HxqDhu7Hhu67hur7hu7FTw4FI4buxRMavQuG7sULhu6Thu7nhu7FNRsWo4buaSOG7sVNH4bqkWOG7sUZIQU7hu7FEQU1G4buxSklNR3Lhu7FT4buo4buxRE/hu7FN4buU4buxS+G7qkJy4buxQsOU4buxRsSCTUbhu7FTUU5NRuG7seG7rkjhu4BC4buxQ8OAWOG7seG7rsOB4buxR8OSQnLhu7FN4bq0TUbhu7FC4bu5TuG7sUJHw4JT4buxS8Wo4bucTUbhu7FGSEFO4buxQ8OZQnLhu7FXxq9NRuG7sUPhu7lNR+G7sU1Gw5VI4buxU1HFqOG7mk1G4buxTOG7uU1G4buxU+G6vE3hu7HDokfhu6zhu7F7QeG7sWfhu7bigJ1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7sVFIRkdTceG7q+G7pcO5UlNRTk1G4bule8OBSOG7seG7rsOB4bux4bqgTUdw4bux4bq3R0FNR+G7seG6s+G7kkLDuS9SU1FOTUbhu6XDuS/hu6Dhu6U=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]