(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông qua mạng xã hội, như Zalo, Facebook..., tội phạm mua bán người đã bày ra nhiều chiêu trò nhằm dụ dỗ phụ nữ, trẻ em gái nhẹ dạ cả tin. Khi đã tiếp cận được “con mồi”, chúng làm quen, rồi vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống giàu sang với công việc nhàn hạ, mức thu nhập cao bên xứ người.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4budw51j4buiYuG6qeG7pDV74bui4buD4bq3feG7omLDo33hu6Lhuqd7xq804buiYuG6qTs14buiNMavNT7hu6Jm4buq4buie8OjfcOT4buiQl01e+G7okDGrzXhu6Lhuq1j4buk4buiNMavNT7hu6Lhu4PFqOG7oiPhu6Z94buiMixi4buiQGPhuqM14buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYQnvDoDU+4bui4bqtY+G7pOG7ojTGrzU+4buiZuG7quG7onvDo33hu4zhu6I1e+G6u+G7olrhu6QzNuG7jOG7ouG7peG7pCMlQDY2MuG7juG7juG7juG7jOG7omLDo33hu6Lhuqd7xq804buiNGPhu6Thu6JA4bumNeG7ojU+4bq74bqzfeG7oiThu6rhu6JAxahn4bui4bqp4buk4buiNXt9LmPhu6Ije307Y+G7omLhuqk44buiNXvhu6404buiPWXhu6I94bqv4bui4bqne2Xhu6I14buH4buM4buiYuG6qT/hu6IlNOG7oj7hu6Z94buiNXsm4buiPcav4buiI+G7qOG7omJ9NeG7juG7ond7feG7oiThu6rhu6JifSzhuqfhu6Ij4bu0NeG7oiThurvhurUj4bui4oCcIzY14buiNOG6o33igJ3hu4zhu6Ije2Q1PuG7ojPFqDThu6Lhuq1jJTXhu4zhu6LhuqnhuqN94bui4buDOuG7ouG6qeG7pOG7ojV74buHNT7hu6Lhu4N9KTXhu6Ij4buoNXvhu6Ji4bq74bqxfeG7oiQm4bqn4bui4buDLuG7oiNjw6Mj4bui4bqr4bqhNT7hu6I+fcWoY+G7ouG6q+G7pDU+4bui4buD4bq3feG7oiPDoDU+4bui4buDfSEj4buiNXvFqDXhu6J7xq/hu4zhu6I04bq9I+G7omJ7Y+G7ojV74bu04bqn4buiI+G7pDbhu6JAOzXhu6Jm4bq94buiNT7hurvhurN94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nD1ie2M0QOG7on3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olXhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olJQw5nhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUOG7oC/hu6BVVT1T4bugU1NR4bugUWLDmcOZU8OaUzPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUVXDmeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG7ncOdY+G7omLhuqnhu6Q1e+G7ouG7g+G6t33hu6Jiw6N94bui4bqne8avNOG7omLhuqk7NeG7ojTGrzU+4buiZuG7quG7onvDo33Dk+G7okJdNXvhu6JAxq814bui4bqtY+G7pOG7ojTGrzU+4bui4buDxajhu6Ij4bumfeG7ojIsYuG7okBj4bqjNeG7nOG7ouG7hX09YntK4bucVeG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xSUMOZ4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5h44bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7oiPDoDU+4bui4bukNeG7ouG7puG6p+G7oj594buofeG7osO9PmNnKTXhu6JCeyLhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7oi3hu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7omLhuqk2NT7hu6Ik4bq74bqzNT7hu6I9WWfhu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94bui4bqr4bukNT7hu6JC4bqpYzU+4bui4bqsY+G6oSPhu4zhu6Ji4bqpfSFi4bui4bqne+G7puG7ojU+xahn4buiUS3hu6Dhu6AtUOG7nlDhu57hu47hu6LDlGw1e+G7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiPDoDU+4bui4bukNeG7oiNjNT7hu6Ijw53huqfhu5Dhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3t94buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiYnvDoDU+4buiYn014bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buM4buiNMavNT7hu6Jm4buq4buie8OjfeG7oiThurvhurUj4buiNXt9LmPhu6I1PuG6u+G6s33hu6Iz4bq/4buk4buiI3s5NeG7ojPFqOG7ojXhurF94buiYnvhurvhu6I+feG7qjXhu4zhu6I+feG7qH3hu6Ji4bqpW+G7jOG7ojIsYuG7ojXhuqF94buiQMavNeG7okDDqOG7juG7osO9e+G6uzU+4buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buiQDk14buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94buM4buiNMavNT7hu6Jm4buq4buie8OjfeG7oiThurvhurUj4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7ojV74bq74buiNMOjYuG7oiPDoDU+4buiI2Xhu6IyfSw04buiYn0uNeG7okDDnWLhu6Ije1s1e+G7okDhu641PuG7oiPhu6Yje+G7oj1l4buiPeG6r+G7jOG7oiQl4buiPTnhu6Thu47hu47hu47hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buie8WoNXvhu6Lhu4N94buiNGPhu6Thu6JA4bumNeG7ojU+4bq74bqzfeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoXsg4bui4buDXeG7oiNjw6Mj4bui4bqr4bqhNT7hu6LDouG7ojR9LjXhu6Lhuq1jO+G7ojU+e8OoNuG7ojPhu6Q04buiM+G6ueG7jOG7ouG7g8OdYuG7ouG7g+G7qOG7jOG7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiYntj4buiNXvhu7Thuqfhu6LEgzXhu6IkIjV74buM4buiM8avfeG7omJ7fSxj4buie30oY+G7okB9LGLhu4zhu6I1OzXhu6Iye33hu6I1Pnsl4buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7hu6Izw6rhu6Thu6Ik4buoNuG7ouG6qcOp4bui4bqpO+G7ouG6q+G7pDU+4buiQuG6qWM1PuG7ouG6rGPhuqEj4buiM8OdZ+G7oiN74bqjNT7hu6LigJw1PuG7rDXhu6J7xq814oCd4bui4bqrOuG7oiM34buiMns24buoNeG7omJ7Y+G7ojV74bu04bqn4buiM+G6tzXhu4zhu6I1e30uY+G7oiN7IuG7oiU04buiMnvDoDU+4buiI3tkYuG7oiThu6w14buiJDbhu4zhu6Ik4bqjNT7hu6Jo4bui4oCcM8WoNOG7oj1ZY+G7nOG7juG7juG7juG7ombhur3hu6I1PuG6u+G6s33hu47hu6LFqTnhu6IkWWPhu6JAfSxi4buM4buiMnt94bui4bqr4bukNT7hu6IkLDXhu6JC4bqpYzU+4bui4bqsY+G6oSPhu6Izxajhu6I0w6Ni4buiI2PDoyPhu6LhuqvhuqE1PuG7omLDqX3hu6I1e2Uj4buM4buiO+G7oiN7LuG7oiThu6Q1PuG7oiThurV94bui4bqrWDXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqF7IuG7osO94buOQuG7jsah4buO4buM4bui4bqrfTV74buiNeG7sDThu6Lhu6DDmcOZUeG7osOi4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oi3hu6I1xq814buiNXtZNeG7oiPDqeG7pOG7oiThurvhurM1PuG7oj1ZZ+G7ojRj4buk4buiQOG7pjXhu6I1PuG6u+G6s33hu4zhu6I04bukZ+G7ojThu6w14buiJOG6u+G6tSPhu6LGocOgNT7hu6Lhu6Q14buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oj594buofeG7oiPhur1j4buiPSLhuqfhu6IjY+G6oX3hu6I14buwNOG7olDhu55Q4bue4buM4buiI3s24buiQH0sYsOT4bui4oCc4bubNuG7ojJ7w6A1PuG7oiM34bui4buDfSEj4buiM8WoNOG7osSDNeG7oiQiNXvhu4zhu6Lhuq1j4buk4buiWuG7pDM24buM4buiYsOgfeG7okB9LGLhu6IjeyLhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7oiThu6Q1PuG7omJdNOG7ojU+4bq74bqzfeG7ouG6q+G7pDU+4buiQuG6qWM1PuG7ouG6rGPhuqEj4buiNTs14buiJOG7quG7ojU+eyXhu6JieyU24buO4buixqF7IuG7ouG7m+G6u+G6sTU+4buiI+G6uTU+4buiJFZi4buiYntXNT7hu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7ojPFqOG7oiThurvhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6Lhuqvhu6Q1PuG7okLhuqljNT7hu6Lhuqxj4bqhI+G7ojPFqDThu6LigJw9WWPigJ3hu6Jie+G6s33hu6J7xq814bui4bug4bue4buM4bui4bugU+G7ojU+xahn4buiezZWI+G7ouG7oOG7omJ74bumNT7hu47hu6LGoXsi4buiw51n4buiI+G6uTU+4buiJOG6u+G7pOG7ouG6qeG7pOG7oj594bum4buM4buiNSxj4buiM8WoNOG7oj1ZY+G7omLDquG7ouG7oOG7nuG7oiQsNeG7ouG7oFPhu6I1PsWoZ+G7ouG6qzrhu6IjN+G7oj594bum4buiM8Wo4buiVOG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu4zhu6I1LGPhu6Lhu6Dhu6Jie+G7pjU+4bui4bqrOuG7oiM34buiPn3hu6bhu6Jiw6rhu6LDmuG7nuG7omLhuql9IWPhu6IkLDXhu6Lhu6Dhu57hu57hu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buO4buid3t94buiNcWoNuG7ojRdNXvhu6Lhuqvhu6Q1PuG7oiQsNeG7okB9OzXhu6I+feG6t33hu6Lhu4PFqOG7ouG6p3tb4buk4buiQuG6qWM1PuG7ouG6rGPhuqEj4buiNXvhu7Q14buiJOG6u+G6tSPhu6I1PuG6u+G6s33hu6Jie13hu6J7OeG7ojThurd94buiYuG6qeG7qOG7omJ9LjXigJ3hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw70+xahn4buiUS3hu6Dhu6AtUOG7nlDhu57hu4zhu6LGocOgNT7hu6Lhu6Q14buiYiA1e+G7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Ik4buq4buiYuG6qX0hYuG7ouG6p3vhu6bhu6Ik4bq74bqzNT7hu6I9WWfhu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94bui4bqr4bukNT7hu6JC4bqpYzU+4bui4bqsY+G6oSPhu4zhu6JA4busYuG7ouG6rWPhu6jhu6Ji4bukNT7hu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7osO9PmNnKTXhu6JCeyLhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7jOG7ouG6q301e+G7ojXhu7A04bui4bugw5nDmVLhu4zhu6Ji4bqpZOG7omLGr33hu6Jm4buq4bui4bqsY+G7qDU+4buixqF7WzV74buiw5Thuqxj4buoNT7hu6JG4bq74bqxNT7hu5Dhu47hu6LDvcavNeG7ojV7WTXhu6Ik4bq74bq1I+G7oj594buofeG7oiPhur1j4bui4bumNeG7oj7huqM04buiUOG7ojU+4bq74bqzfeG7osOi4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oj024bui4bub4bq74bqxNT7hu6LhuqnDqeG7ouG6qTvhu6Izxajhu6IjeyLhu6LDveG7jkLhu47GoeG7juG7ouG6q301e+G7ojXhu7A04bui4bugw5nDmVHhu6Lhu4PFqOG7onjhu45C4buOxqHhu47hu6Lhuqt9NXvhu6I14buwNOG7ouG7oMOZw5lV4bui4buDxajhu6JQ4buiNcavNeG7ojV7WTXhu6Iye+G7piPhu6LDouG7oiPhu6Yj4buiYiA1e+G7ouG7iTXhu6Lhu6d94bukNT7hu4zhu6LGocWo4buieeG7pGPhu47hu6J5w6Lhu6LhuqnDozU+4buiI3tjZzs14bui4bumNeG7jOG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiPDoDU+4bui4bukNeG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7okDhu6xi4buiPn3hu4fhu6Ij4bumI+G7oiThuqF94buiYuG6u+G6tTU+4buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buM4buiPuG6ozTDk+G7osWp4bqj4buiQnsi4bui4buC4bq3NeG7jOG7ouG6q301e+G7ojXhu7A04bui4bugw5nDmsOZ4buM4buiYuG6qWThu6Jixq994buiZuG7quG7ong74buiQnt9ITXhu4zhu6J7Y2chNeG7ouG7iTXhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7osOUQuG6puG7osWp4buofeG7ouG6pns4NT7hu5Dhu6Lhu4PFqOG7osO9PmNnKTXhu6LGoXtZY+G7okJjw5014buM4bui4bqrfTV74buiNeG7sDThu6Lhu6DDmcOZUOG7jOG7omLhuqlk4buiYsavfeG7ombhu6rhu6JC4buwNT7hu6LhuqZ74bq9I+G7osWp4bq7NT7hu4zhu6J7Y2chNeG7ouG6pntlNT7hu6LFqX0h4bqn4buiw5TFqeG7tGPhu6Lhu6d94bukNT7hu5Dhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3vDoDU+4buiI3sg4buiM8Oq4buk4buiQOG7pjXhu6I1PuG6u+G6s33hu6Lhuqvhu6Q1PuG7okLhuqljNT7hu6Lhuqxj4bqhI+G7ouKAnDPFqDThu6I9WWPigJ3hu6I1PuG7rDXhu6I1PsWoZ+G7jOG7omLDo33hu6Lhuqd7xq804buiNGPhu6Thu6JA4bumNeG7ojU+4bq74bqzfeG7oiM4NeG7ouG6q+G7geG7oj1lNT7hu6I0xq81PuG7ombhu6rhu6J7w6N94buiJCjhu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buM4buiI3tjZyg14buiNXvhurvhurU1PuG7omLhuqk/4buiJTThu6I94bq74bq3feG7ouG7oFThu6JiY8SDfeG7ouG6p3tlI+G7ouG7g2Xhu6Lhuq1j4bumNeG7onvhu6Zi4buiMuG7pOG6qeG7pDYyJeG7jOG7omJ74bu0NOG7oiN7W+G7ojPFqDThu6I+4bumfeG7ojTGr33hu6I9WTThu6LDouG7omLhuqk2NT7hu6I14bq74bq3I+G7juG7ouG7nX0oNeG7ontdNXvhu6I1e+G6u+G7ouG7g2Xhu6Lhu6Y14buiNGPhu6Thu6JA4bumNeG7ojU+4bq74bqzfcOS4buiNGPhu6Thu6JA4bumNeG7ojU+4bq74bqzfeG7oj3hurvhurd94bui4bugVOG7omJjxIN9w5Lhu6I+feG7h+G7ojU+4bq74bqzfeG7omLhuqnhu6Z94bui4bqne+G7puG6p+G7ojNj4bu0YuG7jOG7ombhu6hn4bui4bqp4buk4buiNT7FqGfhu6JSLeG7oFAtUOG7nlDhu6Dhu6Lhu4PFqOG7olQt4bugUC1Q4bueUOG7oOG7omLGr33hu6JC4bqm4buixanFqOG7osO9w6N94buM4buiYiA1e+G7ouG7l+G7rCPhu6LDvX01e+G7ouG7g8Wo4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7juG7osO9xq814buiNXtZNeG7ojPFqOG7oiPhu6Yj4buiI3vhu6Zjw5Phu6JC4buOQuG7juG7m+G7juG7jOG7ouG6q301e+G7ojXhu7A04buiUOG7nuG7nlThu4zhu6Lhuq1jO+G7ontjZyE14buixanhu7Rj4buieMOjI+G7osOUQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7kOG7jOG7oiN74bumY+G7osO94buOQuG7jkfhu47DveG7juG7jOG7ouG6q301e+G7ojXhu7A04buiUOG7nuG7nsOa4buM4bui4bqtYzvhu6J7Y2chNeG7okc7NeG7ouG7nSI1e+G7osOUQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7kOG7ouG7g8Wo4buiI3vhu6Zj4bui4bud4buOQuG7jsO94buO4buM4bui4bqrfTV74buiNeG7sDThu6JQ4bue4bueUuG7jOG7omLhuqlk4buiYsavfeG7omIgNXvhu6JHOzXhu6Lhu5fhu6Z94buM4buiJC5j4buiQCLhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7ouG6pnvhu6Q14bui4buC4buwNeG7okJ9LjXhu4zhu6Lhuqt9NXvhu6I14buwNOG7olDhu57hu57hu6Dhu4zhu6Ji4bqpZOG7omLGr33hu6JmNzThu6Lhu6BU4buM4buiZuG7quG7ouG7l101e+G7osWpOOG7pOG7jOG7ontjZyE14bui4bunfeG7pDbhu6JCe8OpZ+G7osOUw73hu6Q04bui4budIjV74buQ4buiM8Oq4buk4buiQOG7pjXhu6Ijezbhu6Lhu4Lhurnhu6JCeyLhu6Lhu5tjZzs14buM4bui4bqrfTV74buiNeG7sDThu6Lhu6DDmcOZ4bue4buiYuG6qWThu6Jixq994buiZuG7quG7ouG6pnvhurvhurE1PuG7osah4buyY+G7jOG7ontjZyE14bui4bqsYyzhu6Lhu4LDoeG7osOU4buX4busI+G7osO9fTV74buQ4bui4buD4bq3feG7oj594bum4bui4bugUOG7jMOa4buiYuG6qX0hY+G7oiThuqM1Pi8je+G7pmPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94bui4bqtY+G7pOG7ojTGrzU+4buiZuG7quG7onvDo33hu6Jie+G6u+G6szU+4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7ojV7fS5j4buiI3t9O2Phu6Ji4bqpOOG7jOG7ouG7g+G6t33hu6Lhu4Nh4buiQDkj4buiMnvhu6Yj4buiNXvhu6Rj4buM4buiNXvhurvhu6Izxag04bui4bqtYyU14bui4buD4bq3feG7ojXGrzXhu6I1e1k14bui4buD4bqz4buiZztj4buiJOG6u+G6sTU+4buM4bui4bqp4bqjfeG7oj59ZOG6p+G7omJdNOG7ouG7g30hI+G7ojPFqDThu4zhu6Jie+G7tDThu6Ije1vhu6I+fWThuqfhu6Izw51n4buiI3vhuqM1PuG7ojPFqOG7ojU+4bq74bqzfeG7okLhuqljNT7hu6Lhuqxj4bqhI+G7juG7juG7juG7oiQo4buiM8Oq4buk4buiQOG7pjXhu47hu6Lhu50o4buiMnvDoDU+4buiYuG6qcOi4buiYnvFqDV74buiNcavNeG7ojV7WTXhu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7ojM2xq994buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6I1N33hu6Ije2M1PuG7ouG7g8Wo4buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94buiNTd94bui4bqpfTs1PuG7jOG7ouG7gy7hu6I+NyPhu6Ikw6Phu6JiWTThu6IzaOG7jOG7okDFqOG7ong74buiQnsi4buiQntj4buixanFqOG7jOG7okLhuqnhurvDojU+4buiMns24buk4buiQlk04buiM2jhu6LDlELhuqnhurvhurM1PuG7ouG7ncavfeG7ons5I+G7osWp4bqjNT7hu6Lhu53hur0j4buQ4buM4buiI3t94buk4bui4bqrP8OT4buiQuG6qeG6u+G6tyPhu6J7LGLhu6I0OX3hu6I1PuG6u+G6s33hu6Ij4buyNeG7ojU7Y+G7oiPhu6Q24buiYn01e+G7omJ74buyNeG7oiPhu6g1e+G7oj594bumI+G7jOG7omLhur/hu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu6I0XTV74bui4buDxajhu6I1PuG6u+G6s33hu6Jie1k14buiMnvDoDU+4buiQCLhu6I0Y+G7pOG7jOG7okDhu6Y14buO4bui4budWWfhu6Izxajhu6JnLGPhu6Ji4bqh4buiI+G7sjXhu6Jie30sYuG7omLhuqk2NT7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7ojU+w6rhu6Thu4zhu6Ji4bqp4bumNXvhu6Jixq824buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7omJ7Y+G7tDXhu6Iz4bq1feG7oiQo4buiQDk14buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6Iz4bq1feG7oj1lNT7hu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buO4buieGPDoDXhu6Ij4buoNXvhu6I+feG7piPhu4zhu6IkLuG7ouG6p3s4NT7hu6I1PuG6u+G6s33hu6Izxq/hu6J7NlYj4buiI+G7qOG7ojU+4bq74bqzfeG7omJ7WTXhu6IkfeG7ojPFqDThu6Lhu7A14buiZuG7pOG7omLhuqnDouG7ouG7gy7hu6J74bq94buk4buieyY14buiYl004bui4buDfSEj4buiezZWI+G7ouG6qcOp4bui4bqpO+G7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ojPFqDThu6Lhu7A14buO4buixqHhu6g1e+G7oj594bumI+G7ouG7g+G6t33hu6I1e+G7hzU+4buiM+G6s33hu6J74bq94buk4buieyY14buM4buiPWXhu6I94bqv4buiYl004bui4buDfSEj4buiM8WoNOG7oiM34buiYntj4buiNXvhu7Thuqfhu6Ij4bukNuG7omLhuqk2NT7hu6Ij4bumI+G7ojV7xajhu6I04bumZ+G7jOG7oiPhu4Hhu6Thu6J7xag1PuG7jOG7ouG6rWPhu6Y14buiQOG7pOG6qeG7jOG7oj59ZOG6p+G7ouG7g30hI+G7omLhuqk2NT7hu6I14bq74bq3I+G7jOG7ojXhurvhurcj4buiNT42xah94buiezZWI+G7ojPDnWfhu6Ije+G6ozU+4buiNeG6u+G6tyPhu6I1PjbFqH3hu6I+fcWoY+G7oiM34buO4buiQsOq4buiI3vhuqF94buiNDl94bui4bqr4bq/4buiPn1k4bqn4buiJOG6peG7ouG7gy7hu6JifS414buiQMavI+G7jOG7ojPhurV94buiWyN74bui4buD4bu0YuG7oiN7w51i4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiMnvhu6Yj4buM4buiezZWI+G7ojJ7w6A1PuG7ojV74bu0NeG7omJ9LjXhu6Lhu4PFqOG7omLhur/hu6I1PmNnITXhu6Ji4bqp4buo4buiNeG6teG7omJ74bukZ+G7oiPDqeG7pOG7ojU+4bq74bqzfeG7ojPGr+G7ojThurd94bui4bqtYyU14buiQH0sYuG7juG7ouG7nX0uY+G7omLDnWLhu6JnLGPhu6Izxajhu6IzY8OgNeG7ojV74bq34buiJCLhu6Thu6IjeyDhu6Lhu4PFqOG7ouG6q+G6oeG7oiR9ITXhu6JiezbGr33hu6JifTXhu6Ij4bu0Z+G7jOG7oiM34buiYnso4buiM8Wo4buiI8Op4buk4buiI3tbNXvhu6Lhuq1jZy414buM4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buM4buiYsSD4buiI3vhur0j4buM4buiNT7hurvhurN94buiYntZNeG7juG7juG7juG7oiQo4buiIzfhu6Jieyjhu6IzfTs14buieyHhu6I+fWThuqfhu6Ik4bql4buiMnt94buiI+G7sjXhu6Jie30sYuG7juG7ouG7neG6ozU+4buiYnvhurN94buM4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7oiN7NuG7ojV74buHNT7hu6I1PuG6u+G6s33hu6Jie1k14buiYuG6qTY1PuG7oj594buk4buiJF01e+G7jOG7okDGrzXhu6JAw6jhu6JAfSxi4buiJCjhu6IkLuG7oiPhu6Q24buiI+G7qDV74buiPn3hu6Yj4buM4buiMiLhuqfhu6Jie+G6s33hu6Jie8OgNT7hu6JA4bumNuG7oiN7NuG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiPDoDU+4bui4bukNeG7jOG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7ojJ7feG7ouG6p3vhu6Zi4buie30hNeG7oiPhu6Yj4buie8WoNXvhu6Lhu4N94buM4buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7hu6I1Pnt94bui4buDw5014bui4bqne8avNOG7omLDo33hu6I0Y+G7pOG7jOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94buO4buiw707NeG7oiPhu6g1e+G7oj594bumI+G7ouG7g+G6t33hu6I1e+G7hzU+4buiNOG6oX3hu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buiYuG6qTs14buiNMavNT7hu4zhu6I1e8OdYuG7ojPFqOG7ouG7g+G6t33hu6I1e+G7hzU+4buiNT7hurvhurN94buiMnvDoDU+4bui4bqpw6Hhu6LhuqnFqDU+4bui4buDLuG7ojV7WTXhu6Jie1k14buM4buiI8OgNT7hu6Lhu4N9ISPhu4zhu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buiZuG7quG7onvDo33hu47hu47hu47hu6JCe+G7tDXhu6Ji4bqpOTU+4bui4buD4bq3feG7omLhuqnhurvhurM1PuG7onvhurXhuqfhu6JiY2fhu6I04bq3feG7ouG6rWMlNeG7okB9LGLhu6I1e+G6uzU+4buiJOG7quG7omJh4bui4buDP+G7omc7Y+G7ouG6rWNo4buiNF01e+G7jOG7ojQ2NT7hu6I0Y+G6oTXhu6I+VuG6p+G7ojRWYuG7juG7ond7feG7oiQiNXvhu6IkfeG7ojPFqDThu6Lhu7A14buiZuG7pOG7onvhu6Rn4buiJH3hu6Ije+G6sX3hu4zhu6I9Y+G7ojMiI3vhu4zhu6I1OzXhu6IyKOG7ouG7g+G6t33hu6I0w6Ni4bui4bqr4bqh4buiQMavNeG7okDDqOG7ons2ViPhu6I1PuG6u+G6s33hu6Jie1k14buiYuG6qTY1PuG7oj594buk4buiJF01e+G7juG7osO9OzXhu6IkVmLhu6Lhuqnhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiNT57feG7ouG7g8OdNeG7oiThuqF94bui4buD4bq3feG7ojV74buHNT7hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J74bq14bqn4bui4bqpw6nhu6IkfeG7ojPFqDThu6Lhu7A14buiM+G6u+G6sTU+4buiI+G7pDbhu6I1e+G6uzU+4bui4oCc4bqne+G7qH3hu6I+feG7h+G7okBb4buiNOG7tGLigJ3hu6Lhu4Phurd94buiQMOdYuG7oiPhur3hu6IzaOG7oj024buiNcWoNuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5c7NeG7oiPGrzV74buiJDfhu4zhu6Ij4bumI+G7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7jOG7oiN7WzV74bui4bqtY2cuNeG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buiI+G7sjXhu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7omLhuqljZy414buiYnvDoDU+4buM4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7jOG7ouG6p3vEg+G7okB9LDXhu6I+feG7pjbhu6I9ZSPhu6Lhuqd74bum4bqn4buiM2Phu7Ri4buM4buiNXvDnWLhu6Izxajhu6Lhu5fDo+G7ojNj4bu0YuG7osWpXTV74bui4bqr4bq/4buM4buieGPhu7Ri4bui4bqmezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94buO4buO4buO4buixqHhu7I14buiJOG7pOG7oj3GrzU+4buiezfhu6Thu6J7XTV74buiYnvhur0j4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7ouG7gy7hu6Ij4bumI+G7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq9I+G7jOG7omJ7w6nhu6IkNsavNeG7jOG7ojU+Y2c7NeG7ojV7WTXhu4zhu6IkfS5j4buiMn0hNeG7ouG6p3vhu6Zi4bui4bqrfTV74buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzTDkuG7ojV74buHNT7hu6I9w51j4buie30hY+G7jOG7ojU+Y2fhu6Ij4bqx4buiYuG6qcOi4buiYnvFqDV74buiNcavNeG7ojV7WTXhu6Lhu4PFqOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq9I+G7ouG6p3s4NT7hu4zhu6Ji4bqp4bumNXvhu6Iye2F94buiI8avNOG7okDhu7hn4buiI8Op4buk4buiYsOjfeG7ouG6p3vGrzThu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14buiNT7hurvhurN94buO4buO4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7ouG6q2JnMyVK4bucYiVmYi3hu6QzfT41w5Phu6Lhuql9Pntiw5Lhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYeX01e+G7okZjZzs14buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]