(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua xã Bắc Lương (Thọ Xuân) đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, do đó đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn thêm nhiều khởi sắc. Gần đây cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Bắc Lương lại có thêm niềm vui khi vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw6wxw7TDrC094bqlw6PhuqHhuq1TVuG6teG7i8Otw6zDo8Og4buRVOG7rsavR+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1WIiQiVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VuG7hVbhu6s7IlbhuqRt4bq/4bqt4bqhxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G7juG7gcOjVuG6p2oiVsOsw6M24buLVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlWw6zhuqPhu4tW4bqt4bqje2dWIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1VVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuq064bqnVmjhu4s9VsO0P1bhu6s7IlbhuqRt4bq/4bqt4bqhVuG7pMOM4bqjY1bDlOG7iynhuq3hu6ZWMD9Ww6x7Z1bDrGnhu4vhuq3huqFWIuG6o+G7i+G7kWHhuq1WMOG6vcOjViLhur9WIjzhu4tWIinhu5FWw6xp4bq54bqt4bqhVVbhu497w6xW4bqt4buLZcOjVVYg4bqpVjDhuqtWMOG7h8OjVsOtw6nhuq3huqFW4bqs4bqjKeG6rVYgKeG6rVbDouG6o2Xhuq3huqFW4bqt4bqhb+G6reG6oVYwbeG7gyJW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVVWIMOjOeG6rVbhuqcq4bqpVuG6rWXhuq3huqFWw6zhuqNl4bqtVsOs4bqjNuG6p1bhuq3huqPDozjhu4tWw6LhuqPhu4XDo1bDrTsiw5pW4bqgPuG6rVYwKeG7kVYiJOG6rVZd4bq7VVYwJuG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1W4buPJVbhuqzhuqMp4bqtViAp4bqtVsO0P1bhu6s7IlbhuqRt4bq/4bqt4bqhVuG6pSrDo1Yi4bqrVsOs4bqjNuG6p1bhuq3DozjhuqdW4buP4buLw6NWw6LhuqPDo1bhu49vPVYwbeG7gyJWImXhuq3huqFW4bqt4bqje+G6rVbDtD9WMCrDrFYi4bqj4buLfeG6rVbhuqzDjOG6plbDosOjYeG7i1bhuqdb4buLw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu0w51ZZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lZWVgvWVfDnSBXWFdX4bu0w51Aw6zhu7bhu7QjI+G7suG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7ouG7sldZ4buuVj3huqXDrOG7ouG7rkfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtViIkIlbhuqdlVuG6o+G6r+G6reG6o1bDosOj4bqt4bqjVsOsN1bhu4VW4burOyJW4bqkbeG6v+G6reG6oeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu0w51Z4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/hu69hVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VVbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnViLhuqPhuqlW4bqt4bqhbeG7h8OjViAp4bqtVVbDtD9W4burOyJW4bqkbeG6v+G6reG6oVYwP1bDrHtnVsOsaeG7i+G6reG6oVbDouG6oz3Do1bDrOG6oyQiVsOsw6M44bqnVuG6rTrhuq3huqFVVsOs4bqjN1bhuqcq4bqt4bqjViJrPVYw4bqxPVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVVWw6LhuqPhu4vhu5E34bqtVsOi4bqjxIMi4bqjVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVYi4bqj4buL4buRYeG6rVYw4bq9w6NWIuG6v1YiPOG7i1YiKeG7kVbDrGnhurnhuq3huqFVVuG7j3vDrFbhuq3hu4tlw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xp4bqp4bqt4bqhVuG6peG6s+G6reG6o1bhu4/DsyJWw6xp4bq54bqt4bqhVsOsaWPDrFVWw7Q/VuG7qzsiVuG6pG3hur/huq3huqFWMD9W4buPe+G6rVYw4bq74bqt4bqhVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjViLhuqPhu4vhu5Fh4bqtVuG6ocOjPeG6qVbDouG6o+G6qT1W4bqjYyJVVm7huq3huqFWIGrhuq3huqFWIiQiVsOsw6M34bqtVl3hurtWw6LGoVbDrOG6o+G7i3vDrFbhu48l4bqpVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrMOaVsOM4bqpJeG6rVbDtD9WMD9WIuG6o+G7i+G7kWHhuq1WMOG6vcOjVjBt4buDIlbhu7Lhu7RW4bqjPVYgw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVsOsaeG6ueG6reG6oVbhuqXhu4k9VsOiMuG6p1bhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw6094bqt4bqhVsOsaeG6ueG6reG6oVYiKeG7kVY64bqtVmjhu4smVVYiKeG7kVZdbeG7hcOjVuG7rcOjw6Hhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buvYVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbhuq1l4bqt4bqhVuG6reG6oeG6o8OjOWdWw6zhuqMx4bqpVuG6o23hu4Hhuq3huqFWXTjhuq1W4buP4buN4bqt4bqhVVbDtD9WMD9Ww6wq4bqpVjDDozjhu4tWw6LDoznhuq1WIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1WIuG6o+G7i+G7kWHhuq1WMOG6vcOjVuG6reG6o8OjOOG7i1Ygw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVsOsaeG6ueG6reG6oVbhuqXhu4k9VsOiMuG6p1bhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw6094bqt4bqhVjA+4buLVsOsbVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xW4bqtZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlWIj3huqlVVsOs4bqjMeG6qVbhuqNt4buB4bqt4bqhVuG6oyXhuq3huqFW4bqj4bqrPVVWaOG7iz1WMOG6q1YwP1bDtOG7izzDrFbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqjw6M44buLVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6pz3huq3huqFW4bqlKsOjVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlbDosOj4bqt4bqjVsOsN1YiPeG6qcOaVsOM4bq94bqt4bqhViDDoznhuq1Ww6zEgyLhuqNW4bqhw6Mx4bqpVsOsaeG6ueG6reG6oVbDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqtVsO0P1bhuqUlVuG7tuG7uOG7uOG6oz1VVjA34bqtVuG6rT3hu5FWMD9W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOs4bqjJeG6reG6o1YwbeG7gyJWWFbhu4/EqeG6reG6oVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xWw6x7Z1bDrGnhu4vhuq3huqFW4bqlJVbhu4/EqeG6reG6oVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xWIinhu5FWOuG6rVZo4buLJlbhu4/hu4HDo1Ygw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVsOsaTbhuq1WWOG7tFbhuqM9w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqpJeG6rVbDtD9WIuG6q1bhu7ZW4bqjPVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xW4bqtZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlWIj3huqlVVsOsaeG6qeG6reG6oVYw4bqrViDDoznhuq1Ww6zEgyLhuqNW4bqt4bqjJVbhuqVt4buBw6NWw53DmldXV1bhuqdZVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFYgbT1W4buPJeG6reG6oVVWIG09VsOsaSTDo1bhu49qVVbhuqPhuqk9VuG6peG7kVbhu48lViDDoznhuq1Ww6zEgyLhuqNWw6xt4buBw6NW4bqt4bqh4bqpJcOjVuG6o+G6v+G6rVbhu7RW4bqjPVYwbeG7gyJWIjxnVuG6ocOjPOG7kVYi4bqjbuG6reG6oVbhuq3huqN74bqtVuG7jsOjMcOs4bqhPWfDmlbDjSbhuq1WZ+G6o33huqdWIms9ViIkIlbhuqdlVuG6o+G6r+G6reG6o1Zu4bqt4bqhViBq4bqt4bqhViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6ozlWIj3huqlWMD9WMG3hu4MiViI8Z1bhuqc/VuG7jyoi4bqjVVbDrDHhuqdVVsOsaeG7i+G7kVbDtOG7izzDrFbhuq3huqHhu4vhurnhuq1W4bqhw6kiVuG7pOG6reG6o21Ww60m4bqtVmfhuqN94bqnViBtPVbhu48l4bqt4bqh4bumViLhuqtWMD7hu4tWaT1W4bq94bqtVjDhurHhuq3huqNWw6xpNuG6rVbDrOG6o+G6sVbDrGlt4buH4bqt4bqhw5pW4bqiJeG6reG6oVbhuq064bqnViIkIlbDrSbhuq1WZ+G6o33huqdWaT3hu4tVViJrVsOsbeG6v8OjVjBt4buDIlbDrMOjNuG7i1bDrOG6o2pWw6LhuqPhuqkm4bqt4bqhVlnhu7JXVsOsPOG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7HEqeG6reG6oVbhu4/hu4HDo1Yw4bqrVuG6peG6s+G6reG6o1bhu4/DsyJWIuG6ozrhuq1W4bqt4buLZcOjViJs4bqt4bqhVuG6peG7i2Xhuq1WMG3hu4MiVsO0P1Zo4buLPVbDrCnhuqdW4buPJVYwP1Zo4buL4buRVuG6o+G6qSoi4bqjVjBt4buDIlZYVuG7j8Sp4bqt4bqhVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFbDrHtnVsOsaeG7i+G6reG6oVbhu4/hu4HDo1Ygw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVlhXVuG6oz1WIuG6o2tW4buRN+G7i1Zn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbhuqXhuqkqw6NW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsaT3huq3huqFWw6xpKsOjVVbhuqHDoz1Ww6xpKsOjViLhuqM64bqtVuG6reG7i2XDo1VW4buxxKnhuq3huqFW4buP4buBw6NWMOG6q1VWIMOjOeG6rVbDrMSDIuG6o1bhuqcuw6xW4bqtbeG7gSJW4bqt4buLZcOjVsOsaeG6ueG6reG6oVbDrOG6o2vhu5FWw60m4bqtVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww7Q/VuG6pSVWWFhVI1bhuqM9w5rDmsOaVuG7rzfhuq1W4bqtPeG7kVbDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqtVsO0P1Yi4bqrVuG7tFbDrGk94bqt4bqhVsOsaSrDo1bhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVYi4bqrVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlVWw6xp4bqp4bqt4bqhVjDhuqtWIuG6q1ZYVsOsaT3huq3huqFWw6xpKsOjViLhuqM64bqtVuG6reG7i2XDo1bhuqXhu4Phuq1WIOG7i+G7kVbDrGnhuq9Ww6zhur3huq3huqFWMCXhuq1Ww6xpNuG6rVZYw5pZV1dWIuG6qeG6rVbhu48lVuG7slbDrGk94bqt4bqhVsOsaSrDo1bDrOG6veG6reG6oVbhuqPhu4NnVVbhuqMl4bqt4bqhVuG6rTrhuqdWIuG6o+G6qVbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1bDrG9W4bu4V1ctQFdXVsOsacOjOeG7i1Yw4bq54bqt4bqhw5pW4bqs4bqh4bqpJcOjVmk9VsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww7Q/ViJi4bqtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVuG6pyrhuq3huqNWIiQiVuG6ocOjPVbDrGkqw6NWw6xp4bq54bqt4bqhViIp4buRVjrhuq1WaOG7iyZVViLhuqM64bqtVuG6reG7i2XDo1bDrOG6veG6reG6oVbhuqPhu4NnVVbDrCrhuqlW4buPw6M5IlbhuqUl4bqnVsOs4bqjbeG7h+G6reG6oVbDtOG7i+G7kTbhuq1WIuG6o+G6qVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqlPeG6qVYw4bq74bqt4bqhVsOsKsOjVjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG7j+G7gcOjVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnVuG6veG6rVYw4bqx4bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tMOdWWfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWVlYL1lXw50gV1hXWFnDnVfDrEDDnVnDnSPhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6JA4bu44bu04buuVj3huqXDrOG7ouG7rkfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtViIkIlbhuqdlVuG6o+G6r+G6reG6o1bDosOj4bqt4bqjVsOsN1bhu4VW4burOyJW4bqkbeG6v+G6reG6oeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu0w51Z4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/hu47hu4HDo1bDrcOzVjA9ViAq4bqt4bqhVuG6reG6oSXhuq3huqNW4bqt4bqh4bqjOFVWw6LDo+G6reG6o1bDrDdWIms9VsO0P1bhu6s7IlbhuqRt4bq/4bqt4bqhViLhuqtWw63Ds1Zn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDouG6oyRWw6zhuqkl4bqtViDDoznhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4LhuqNl4bqt4bqhViLhuqPhurdWw6x7Z1bDrGnhu4vhuq3huqFWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1W4bqtZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnVVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bql4bqz4bqt4bqjVuG7j8OzIlbDrOG6o23hur/huq3huqFW4bqnKsOjVVYg4bqxIuG6o1bhu49qVVbDrMOjYeG7i1bDrOG6o2tWImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1bhu48lVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFWImzhuq3huqFW4bql4buLZeG6rVYwbeG7gyJWw7Q/ViLhuqPhu4lWw6xpY+G6reG6oVbhu48lVmjhu4s94bqtVsOsKeG6p1ZdLOG6reG6oVbhu4/DozkiVsOsOuG6reG6oVYibeG7h+G6reG6oVYwPuG7i1bDrG1W4bqt4bqh4buL4bq54bqtVuG6pcOzIlbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6oypWw6w+4bqt4bqhVjDDoznhuq1VVjBt4buH4bqt4bqhVVbDrCrhuqlWMMOjOOG7i1bDosOjOeG6rVYi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVYwbeG7gyJW4buPPeG7kVbhu4/DqeG6rVZn4bqjaiJW4buPalbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVVsOiw6Phuq3huqNWIOG6qT3huq3huqPDmsOaw5pW4buvN+G6rVbhuq094buRVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww7Q/VuG6o8OjOeG6rVYi4bqrVuG7tuG7tEBWIuG6v1bDreG7hVbDosOj4bqt4bqjViDhuqk94bqt4bqjViIkVsOs4bqjYVbhu484VsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFbDrMOjYeG7i1bDrOG6o2tWImXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1VWw6LDo+G6reG6o1Yg4bqpPeG6reG6o1Yg4bqxIuG6o1bhu49qVVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVVbhu4974bqtVsOsJsOjVVbDrGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1Yi4bqrVkDhu7ZWIuG6v1bDreG7hVYiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnVuG6reG6ozNVVsOsw6Nh4buLVsOs4bqja1YiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnVVYjVsOs4bq9VsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFVVuG7suG7tldWIuG6v1bDreG7hVbDrOG6o23hur/huq3huqFW4bqnKsOjVVbhu7ZAViLhur9Ww63hu4VWIOG6sSLhuqNW4buPalVWWMOdViLDsj1W4bqjJeG6reG6oVbhuqc94buRVuG6py4iVVZZV1Yg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVuG6pSXhuqdWOuG6rVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw6xp4bqp4bqt4bqhViIkIlbhuqXhurPhuq3huqNW4buPw7MiVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFVVsOiw6Phuq3huqNWIOG6qT3huq3huqNW4buPe+G6rVbDrCbDo1RW4bu2L+G7tlbDrOG6o2Xhuq1WMDjhu4tWIuG6q1bhuqU94bqpVjDhurvhuq3huqFWw6zhuqM94bqnVuG6ocOjPVbhuqUl4bqnVuG6reG6oeG6ozhWw60m4bqtVsO04buLPMOsVsO0xIMi4bqjVsOtO8OsVuG7j+G7gcOjViNWIuG6v1bDreG7hVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVVsOsKuG6qVbhu4/DozkiVuG6pSXhuqdWw6zhuqNt4buB4bqt4bqhVsO04buL4buRNuG6rVYi4bqrVsOsaTbhuq1Ww51XV1bhuqU94bqpVjDhurvhuq3huqHigKbFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7q8SDVsOs4bqjbVbhu68m4bqt4bqhVmvhu5FWw7Q/VuG7qzsiVuG6pG3hur/huq3huqFW4bqkNlbhu69l4bqtVuG7qzsiViLhuqPhuqlWXcOjN8OsU1bhuqw64bqnVllXWOG7tlYtVuG6rTrhuqdWw7Q/VuG7jzhWMMSDIuG6o1bhuqzDjOG6plbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1Zd4bqv4bqt4bqjVmjhu4sp4bqtVjA+4buLVuG6reG6oW3hu4fDo1bDrGnhuqnhuq3huqFWw7Q/VuG6p+G7gcOjVjAqw6xWw51YVeG7tlbDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6oS/huq3huqFt4buHw6Mv4bqtOuG6p1bDrOG6o+G6r1YwN+G6rVbhuq094buRVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnVl3huq/huq3huqNWaOG7iynhuq1WMD7hu4tW4bqt4bqhbeG7h8OjVjAqw6xW4bu2I1Xhu7RAVsOsacOjOeG7i1Yw4bq54bqt4bqhL+G6reG6oW3hu4fDoy/huq064bqnVVbDouG6o2Xhuq3huqFWImLhuq1W4bqj4bq7VuG6reG6oeG6o8Oo4bqpw5pWw4zhuqPhu4fDo1bhuqHDoz3huq1Ww6zhu4HDo1bDtD9Ww6zDozdnVsOsaiJWMH3hu5FW4bqnKuG6reG6o1Yi4bqj4buL4buRYeG6rVYg4bqxIuG6o1Yi4bq/ViI84buLVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VsOs4bqjMeG6qVbhuqNt4buB4bqt4bqhVsOsOuG6reG6oVbhuq3huqM94bqt4bqjVsOs4buXVsOsaWPhuq3huqFWw6zDo2Hhu4tWw6zhuqNrViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6o8OjOWdVVsOs4bqjbeG6v+G6reG6oVbhuqcqw6NVViDhurEi4bqjVuG7j2pUVsOse2dWw6xp4buL4bqt4bqhVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFbhuq1l4bqt4bqhVuG6reG6oeG6o8OjOWdWw6zhuqMx4bqpVuG6o23hu4Hhuq3huqFW4bqjJeG6reG6oVbhuqPhuqs9VVYi4bqj4buJVsOsaWPhuq3huqFWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1WIiQiVsOtJuG6rVZn4bqjfeG6p1Yi4bqja1bhuqXDsyJVVsOsw6M44bqnVuG6rTrhuq3huqFWIms9VjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVVZn4bqjPOG6rVYwPOG7i1YwN+G6rVbhuq064bqnVllXWeG7tFYgw6M54bqtVsOsxIMi4bqjVsOsaeG6ueG6reG6oVYiKeG7kVY64bqtVmjhu4smVjAqw6xW4bu4V1bhuqM9VVbDrGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1YiKeG7kVZdbeG7hcOjVuG6pSVWIuG6o2tW4buRN+G7i1bhu48lVmfhuqM84bqtVjA84buLVjBhVl1t4buFw6NW4burOyJW4bqkbeG6v+G6reG6oVYwKsOsVuG6qOG7seG6qEdW4buyVsOtPeG6qcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr8OM4bqj4buLVsOM4bqja+G7kcWoL2fGrw==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]