(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật An toàn giao thông (ATGT) đường bộ tại các trường học nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc đảm bảo trật tự ATGT. 
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJirhu5fGoeG7lcOtaeG6uSbhurTEg8WpIWgzaeG6uyHGoeG7m8Wp4bqraSHGoeG7leG7m8WpY2khMGkhxqHDrTJpIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5Icah4buVw61p4bq5Icah4buVceG7j2nhurkh4bq74buJ4bq3ISov4buXxqHhu5XDrWnhurkmKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mxqDhurvhu4/hur0h4bq54bq9MGkh4buZ4bubMEAhZ3ThurchZ3HDtWnhurkh4bq2NGnhursh4buXMcahIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5ISThurbhu5bhurjGoCUh4bq2a2nhurkhMGkhxqHhu4dp4bq7IeG6tTUhxqHhu5Xhur3EkWkhZuG6uzDhur0hxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIWnhurvhur1j4bubIeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7MeG7k0Ah4bq1xIPFqSFoM2nhursh4bq3a2nhurkhxqEx4bq3Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaSHDuWMhR+G7m8OjxqEh4buvaSHGocOtMmkh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhJOG7r8ag4bq4xqAlIeG6tXHhu49p4bq5IeG6sW4hxqEz4bq9IeG6tzHhurchxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurvhu4nhurchaeG6uzhoIWnDoGnhurkh4bq3MMOtIWnhurvDo2khxqHhurty4bq3IeG6t+G6u8OtIeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7Icah4buVw61p4bq5IcO54bq9ZOG6tyHhurU0aCHhurE0w60hxqHhu5XDo8ahIcahdCHhu6/GoOG6uMagIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEiKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF9fX3hu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw+KSkvKX0o4bqzfSgge308IsahXXs8e3tnKCPhu4Xhu5Phurnhu7Thu5VXIiIiLiEwZ8ahVy7hurTEg8WpIWgzaeG6uyHGoeG7m8Wp4bqraSHGoeG7leG7m8WpY2khMGkhxqHDrTJpIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5Icah4buVw61p4bq5Icah4buVceG7j2nhurkh4bq74buJ4bq3IS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufX19LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bq64buJ4bq3IeG7l+G6vWnhurshxqDhu5Vx4buPaeG6uSHGoOG6uuG6tuG7liHhurrDrThp4bq5IeG7mOG7m8awISThurrDrThp4bq5IeG6usOsMCUhxqHhurswaCHhurnhur0wIeG6seG7m2/hur0hxqHhu5vFqeG6q2khxqHhu5Xhu5vFqWNpQCHhurtx4buNaeG6uSHhurPhuq9pIUfhu5vDo8ahIeG6uOG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5IeG6tXHhu49p4bq5IeG6sW4jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4buS4bq74buLaeG6uSHhurbhu5bhurjGoCHhurZraeG6uSEwaSHGoeG7h2nhursh4buT4bq7bOG6vSHhurvDteG7kyHDueG7jeG6vSHhurAwaSHhu6/GoOG6uMagIcah4buHaeG6u0Ah4buWw7Qh4bq44bq9McOtIeG6s+G7n+G6tyHDuTIh4bq0MsOtIcahM8OtIcahbyHhurfhurty4bq3Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaUAh4buT4bq7byHhurHhur1iaUAh4bq7ceG7jWnhurkh4bqz4bqvaSFH4bubw6PGoSHhurjhur0ww60hxqHhurtraeG6uSHhurVx4buPaeG6uSHhurFuQCHhurVx4buPaeG6uSHhu5c3xqFAIeG6tXHhu49p4bq5Icah4bq74buhxakh4bq34bq7w60h4bq54bqjaSE+fSgh4bq3MWkh4bqxbkAh4bq54bq9McOtIcO54bq94bqraSHDuTIh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhurshxqDhu5Vx4buPaeG6uSHGoOG6uuG6tuG7liHhurrDrThp4bq5IeG7mOG7m8awISThurrDrThp4bq5IeG6usOsMCUjIcagM+G6vSHhurHhu5tv4bq9Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaUAh4bq3MeG6tyHhurcxaSHhurFuQCHhurnhur0xw60hw7nhur3huqtpQCHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6uyHGoOG7lXHhu49p4bq5Icag4bq64bq24buWIeG6usOtOGnhurkh4buY4bubxrAh4bq1NSHhurVxw7Xhurch4bq3MWkh4bqxbiHhu5Lhurvhu4tp4bq5IeG6tuG7luG6uMagIcah4bq7a2nhurkhxqHhur1pIcO5YyHGoeG6v2nhursh4bq74bq/aeG6uyHGoeG7lcOjxqEhxqF0IeG7r8ag4bq4xqAhxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkhxqHhu4dp4bq7QCHhu5dsIcO54bufIcahMOG6vSFpM2kh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhZ+G6veG6q2kh4buZ4bubMGkh4bq1Ymkh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhurshw7kyIeG7k+G6u28h4bqx4bq9Ymkh4bq3MeG6tyHhu5nhu5vFqSHhurXhu4Fp4bq7IeG6t+G7oTAhR+G7m8OjxqEh4bq44bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkh4bq1ceG7j2nhurkh4bqxbkAhaeG6u3Eh4bq14bq9IeG6sW4hMGkhxqHDrTJpQCFm4bq7a2nhurkh4bq1ccO14bq3IeG6t+G6u8O0IeG7meG7mzEh4buXbCFp4bq5ceG7j+G6vSHhu5nhu5vFqSHhurXhu4Fp4bq7Icah4buV4bqraSHhurcx4bq3IeG7k+G6u3HDsmnhurkhxqHhur1kaSHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uUAh4bq34bq74bqh4buTIeG6uzJp4bq7IeG6tW7hur0haHAh4bqxNMOtIeG6u+G6vcSRaCHGoeG6u8Oiw60h4buZ4bubxakh4bq14buBaeG6u0Ah4bq1buG6vSFocCHhurE0w60h4bq74bq9xJFoIeG6teG7nWnhurkh4bq3MeG6t+G6uyMjIyFJ4bq5w60y4bq9IeG7lTBAIcahM+G6vSHhurHhu5tv4bq9Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaUAh4bq3MeG6tyHDomgh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhursh4bq1NSHhurVxw7XhurchxqE5aeG6uSHGoTLhur0hZ+G6vWThu5tAIeG7lzHhurfhursh4bq54bq94bud4buTIeG6tzHhurchw6JoIWnhurnhurvhur3huqtpIeG6t3Lhu5sh4buXw6Dhu5sh4bq7w7JpIcO5YyFH4bubw6PGoSHhu6/GoOG6uMagIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IVsoPuG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD4pKS8pfSjhurN9KCB7fX1dxqF9PFs8e2coI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVd7WykuITBnxqFXLuG6tMSDxakhaDNp4bq7Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaSEwaSHGocOtMmkh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhxqHhu5XDrWnhurkhxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurvhu4nhurchLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy5bKD4uIS8mIeG6tjHhurchw6JoIeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7IeG6t+G7o2nhurkhxqHhurswaCHhurnhur0wIeG6ueG6vTDDrSFnceG7myHGoeG7lTQhZ+G7j+G6vSHhurfDoOG7myHhurvEqeG6vSHDuWMhZ+G7m8OjxqEh4buvxqDhurjGoCov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsOCaCFH4bqrIcag4bq74buBIeG6ujJAIeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7IWfhu43hu5MhIOG7r0AhxqDhu5Vx4buPaeG6uSHGoOG6uuG6tuG7liHhurrDrThp4bq5IeG7mOG7m8awIeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoeG7tiHigJzGoOG6u2tp4bq5IeG7meG7mzAh4bqx4bubb+G6vSHGoeG7m8Wp4bqraSHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhu5V04bq3Icah4bq9YuG7kyHhurfhu6EwIeG6tuG7luG6uMagQCHDomghw7kyIeG6tzHhurch4bqxM2khxqHhu5XDrWnhurkhxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurVxw7Xhurch4bq54bq9MMOtIWdx4bubQCHGoeG7lTQhZ+G7j+G6vSHhurcx4bq3IeG6t8Og4bubIeG6u8Sp4bq9IWfhur3huqtpIeG7meG7mzBpIeG6tWJpIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uSHhurVx4buPaeG6uSHhurFuIcO5MiHhurVxw7Xhurch4bq7ceG7jWnhurkh4bqz4bqvaSFm4butIWk2aeG6uSHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhMGkhxqHDrTJpQCHhu5d1IeG6s+G7n2nhurkhaHAh4bqxNMOtIeG6u+G6vcSRaCHhurXhu51p4bq5IeG6tzHhurfhursjIeG6tuG6u+G7nWnhurkhw6JoIeG6tXHDteG6tyHhurfhu5tp4bq5IeG6t+G6oeG7kyFp4bq74bq9Y+G7myHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHhurFvIcOq4bq34bq7IcO5YyHhurcx4bq34bq7IeG7p3UhZ8awIeG6tzHhurchxqHhur9p4bq7IeG6u+G7m2xp4bq5IWbhurvhur0h4bq3w6whxqBJ4bq4xqAh4bunNMWpIeG7lTBAIcahdCHhurnhur0x4bq3IeG6t+G6u+G6oeG7kyHhursyaeG6uyFp4bq54bq74bq94bqraCHhurcx4bq3IeG7meG7m8WpIcahN+G6tyHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uSHhurVx4buPaeG6uSHhurFu4oCdIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tDPhur0hxqExIUfhuqshw5k2aSHhurbhurvhur1iaUAhxqDhu5Vxw7Rp4bq5IeG7kuG6u+G7i2nhurkh4bq2NGnhursh4buXMcahIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5QCHhurZraeG6uSEwaSHGoeG7h2nhurtAIeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoeG7tiHhurrhur1kaSFpMMWpQCHGoeG6v2nhurshxqHhu5UzaeG6uSHDueG6vSHhu5PhurszaCHhu5nhu5vFqSHhurXhu4Fp4bq7IeG7k+G6uzHhu5MhZ+G7m8OjxqEhw7ljIcah4buVw6PGoSHGoXQh4buvxqDhurjGoCFp4bq7ceG7tiHhurrhu4nhurch4buX4bq9aeG6uyHhurfhurtxMCHhurXhu6EhxqHhu5tv4bq9IeG6teG6vWPhu5shZuG6u+G6vcSRaSHhu6fDoiFoMcWpIeG6tWJpIcah4buVceG7j2nhurnhu7gh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhursh4bq14bq9IeG7p8OiIeG6tTPhu5Mh4bqzMmkh4bq7MmnhurkhaeG6uTBp4bq5QCHhurXhu6MwIWnhurnhurvhu4Hhurfhursh4bqzceG7jeG6vSFn4buLaeG6uSHhurVx4buPaeG6uUAhZzNp4bq5IWcx4bq34bq7QCHhurUxaeG6uyHDuWpp4bq54bu4IWbhurtraeG6uSHhurVu4bq9IWhwIeG6sTTDrSHhurvhur3EkWghZuG6u+G6vSFp4bq5beG6vSHGoeG7leG6q2kh4bunw6IhaGshxqFrQCHhu6fDoiHhurk3aSFoMcWpQCHhu6fDoiHhurUz4buTIeG6teG6vWRp4bu4IcO5ccO1xqEh4bq1w6hpIeG6tcSp4bu4Icah4bq/aeG6uyHGoeG7lTNp4bq5IeG7o2khxqE34bq3Icah4buVceG7jeG6tyHhurdvaeG6uSHGoeG7lXHhu49p4bq5Icah4buVw61p4bq5IeG6ueG6veG7jyHDuTLDrSHhurvhu4nhurdAIeG6ueG6veG7jyHGoTBpIcah4buVceG7j2nhurnigKYhw7nhuq9pIeG6t+G7i2kh4bunNMWpIeG7lTAh4buT4bq7byHhurHhur1iaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibDmeG6vyHDucOjxalAIWnhurs4aCHhurFt4bq9IeG6s3Hhu5Fp4bq5IWbhur1iaSHGoeG6u3LhurdAIWnDoGnhurkh4bq3MMOtIcawIcah4bq7cuG6t0AhxqHhu5Ux4bq34bq7IWnhurvhur1kaCHhurfhu6EwIeG6tzHhurchw6JoIeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7Icah4buVw61p4bq5IeG6t+G6u+G6oeG7kyHhursyaeG6uyHhu5Phursx4buTIWfhu5vDo8ahIcO5YyHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uUAh4buT4bq74buLaeG6uSFp4bq5czBAIeG6uzNpIeG6t+G6u2Ih4bq3MeG6tyHDueG7nyHGoTDhur0haTNpIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5QCHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhu5nhu5swIeG7kuG6u+G7i2nhurkh4bq24buW4bq4xqAh4bq2a2nhurkhMGkhxqHhu4dp4bq7IeG6tTUh4buT4bq7bOG6vSHhurvDteG7kyHDueG7jeG6vSHhurAwaSHhu6/GoOG6uMagIcah4buHaeG6uyHDuTIh4buWw7Qh4bq44bq9McOtIeG6s+G7n+G6tyHDuTIh4bq0MsOtIcahM8OtIcahbyHhurfhurty4bq3IWnhurvhur1j4bubIeG6seG7m2/hur0hxqHhu5vFqeG6q2khxqHhu5Xhu5vFqWNpIeG6t+G6u+G6oeG7kyHhursyaeG6uyHhu5Phursx4buTIWfhu5vDo8ahIcO5YyHGoMag4buvxqDhurjGoCHhurfhurvDrSHhurcx4bq3IcOiaCHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6uyHGoTPhur0h4bq3MeG6tyHGoeG7lXHhu49p4bq5IeG6u+G7ieG6tyHGoeG7leG6q2kh4bq14buBMCHhurEyaSHGoeG7h2nhursjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IX0pPOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPD4pKS8pfSjhurN9KCB7Wyl7xqFbIj4pZ3stej5dICk+KSJbfXs+PjwtID4gPCgj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy7hurTEg8WpIWgzaeG6uyHGoeG7m8Wp4bqraSHGoeG7leG7m8WpY2khMGkhxqHDrTJpIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5Icah4buVw61p4bq5Icah4buVceG7j2nhurkh4bq74buJ4bq3IS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufSk8LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bq2MeG6tyHhurHhu5tv4bq9Icah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSHhu5d0Icah4bq7MGgh4bq54bq9MCHhurfhu6EwIeG6tWtp4bq5IeG6tTTDrSHhurcx4bq3IcOiaCHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6uyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4bq7a2nhurkh4buZ4bubMCHhurcx4bq3IeG6seG7m2/hur0hxqHhu5vFqeG6q2khxqHhu5Xhu5vFqWNpIeG6tTUh4bq34bubaeG6uSHhurfhuqHhu5Mh4bq34bq7w60h4bq54bq9McOtIcO54bq94bqraSHDuTIh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhursh4bq3MeG6tyFp4bq7MiHGoeG7lXHhu49p4bq5IWnhurvDumnhurkhZuG6vWJpIcah4bq7cuG6tyHhurfDsiHhurE0aSHDuWMhR+G7m8OjxqEh4buvxqDhurjGoCHhurVx4buPaeG6uSHhurFuQCFm4butIWk2aeG6uSFnMeG6vSHhu6fDoiEwaSHGocOtMmkjIeG7mOG7mzAh4bq1w6xAIeG6tcSRIWjDs+G6vSHhurnhur0xw60hw7nhur3huqtpQCHhurvhu4nhurch4buX4bq9aeG6uyHhurHhuqtpIeG6tzNp4bq7IWcyIcah4bqhaCHhurlxw7Jp4bq5Icah4buVw61p4bq5IcO54bq9ZOG6tyHhurfhurvhuqHhu5Mh4bq7MmnhurshZ+G7m8OjxqEh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkh4bq34buLaSFnMiFobsahIcah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaSHDueG6veG6q2khxqHDquG6t+G6uyHhurd04bq3IeG6tcSRIeG6t+G7o2nhurkhw7nDo2kh4bq1bmnhurkh4bqxM2kh4bqxw6hAIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6u0AhaeG6uXHhu4/hur0hxqHhurvDoGkh4bq34bq74bqh4buTIeG6uzJp4bq7IWfhu5vDo8ahIeG6ueG6vTDDrSHGoeG6u2tp4bq5QCHhurnDrOG7kyHhu5PhurvhuqNpIeG6tTRoIeG6sTTDrSHGoeG7lcOjxqEhxqF0IeG7r8ag4bq4xqBAIeG6ueG6vTRoIcah4bq74bq9xJHhu5shxqEw4bq9IWkzaSHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uSHDuTIh4bq3MeG6tyHhursyaeG6uyHDueG6vSHDueG6vSHhu5PhurszaCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibhu5jhu5ts4bq3IeG6unHDsmnhurkqL+G7kyY=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]