(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5/3, Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt số tiền 17,5 triệu đồng đối với 3 trường hợp tung tin sai sự thật dịch Covid -19 trên mạng xã hội facebook...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6B0W1XhuqExMjZVxKnDrVVlMljhur1V4bumVS7hurUzVeG6vWZj4bqhMVUu4buy4bqhMVXhur1ZM1Xhur0y4bqz4bqhMVXhur0z4bqhVcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVUufeG6oVVy4bqj4buLMywtw5nhu6zhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6DhuqAxV2pVxq8v4bum4buWVXLhurPhuqExVeG7ruG6oVUyw6pqXeG6oVXhurwy4bqvVcSow6o94bqhVS7DnVXDoSplVToze+G6oVU6WeG6oVXhu4szVWUyWMOgVTJX4bqhMlU7MjThuqEyVeG7i1dVLltVxKnDqiThur1VcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNVMsOqal3huqFVxKnDrVVlMljhur1V4bq74bq1VeG6vTNb4bqhVcOZ4buq4buWxq9V4bq94bq5M13DqlUuw6LhuqExVS7hurUzVeG7i+G6qzNV4bumVeG6veG6uWZi4bqhMVUyY2VV4bq9w6rhuqExVeG6vTPhuqFV4bq74buuM1XhurtpVeG6vTIq4bq9VSw2OzJVcuG6o+G7izMsVS3DmeG7rFXhur3hurl74bqhVcOgWOG6oTFVxKnDnVUy4bqlM1Uw4buuOyE64bqj4bqjYcagxqDGoOG7ni9l4bug4bueLDPhu4tV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bug4bueM+G7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVXhurvhurk74buMVC8vOyzhuqHGoDrhu67huqPhur0y4buu4bqhMjLhuqPhu67GoOG7i+G6oS8sIeG6u2Hhur3huqNlL+G6oSHhu4nhursv4bukw5rDmuG7rC/FqOG7sCzFqOG7pOG7psOa4buow5rDmuG6veG7qsOZ4buow5nhu6TDmuG7psOhw5nGoDllMVRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueM+G7oHLhurPhuqExVeG7ruG6oVXDoVfDoFXhu4szXTtV4buL4bqrM1U7VjtVLuG6tTPhu54z4bugVeG6vWZj4bqhMeG7njPhu6DGoOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVMOA4bq74bqj4bqg4bqj4bq5w6Dhu67DoVRV4bq74bq9asOhIeG7jFTDoOG7ruG6uTEz4bqhLTrhuqPhur3hur3huqPDoOG7mOG7qMagw5pl4bq94buUw6Ez4bqhIS0yITMxMuG6veG7mOG6oeG6o+G6ucOg4buuw6FU4bug4bq84bq5ZuG6qztVLsOj4buWVcOpw6rhu65VO+G6s+G6oTFV4bq9VjtV4bqh4bu0w6BV4bq9NeG6oTJVMjXhuqEy4buWVS7huqUzVeG7ruG6oVXhuqEz4bqhMlVy4bqz4bqhMVXhu67huqFVMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oVUuw51VZTJW4bq9VTIzXeG6oVXhurzGoOG6vMagd+G7llXhursz4bqhMlXhuqHhu7LDoFXDmeG7rOG7rOG7sOG7lFXDgcag4bq8xqDhurzGoHPhu5ZV4bq7M+G6oTJV4bqh4buyw6BVw5nhu6zhu6zDmVUuW8OqVWRVxKnDnVXEqMOqPeG6oVVFMuG6v1Xhu4tXVcOBxqDhurzGoOG6vMagd1Xhursz4bqhMlXhuqHhu7LDoFXDmeG7rOG7rMOZVWRVxKnDnVXhuqDhu67DoFV2M+G7ruG6oTFVLsOdVeG6vcOq4bqhMVXhur0z4bqhVeG6u+G7rjNV4bq7aVXhur0yKuG6vVXhu4tbVeG6oTLDrOG6oTFVO+G7rlXhuqEyMyDDoFXhu4sz4bq5w6rhurtV4bq64buu4bq54bq7LXLhuqPhu4ot4bukVeG6veG6uXvhuqFVw6BY4bqhMVXEqcOdVTLhuqUzVTDhu647ITrhuqPhuqNhxqBV4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUw4DhurvhuqPhuqDhuqPhurnDoOG7rsOhVFXhurvhur1qw6Eh4buMVMOg4buu4bq5MTPhuqEtOuG6o+G6veG6veG6o8Og4buY4buoxqDDmmXhur3hu5TDoTPhuqEhLTIhMzEy4bq94buY4bqh4bqj4bq5w6Dhu67DoVThu6ByVjtV4bqh4bqlM1Usw6rhuqExVS7hu7LhuqExVeG6vVkzVS7DnVXhur0yw6pVMuG6v+G6vVXhuqEyM1vDqlXDoWZj4bq9VeG6oTFmYjNVw6EzYSHhu5ZVOjXhuqEyVcOhw6oq4bqhVeG7i1dVOzIz4buuVeG6uzxVMT1qVTLhuqPhu67huqExVcOg4buu4bqhMeG7llXDoeG6o1XDoeG7tOG6oTFV4bq94bq54bqj4bqhMVXDqcOqJeG6oVU7MuG6v+G6oTFV4bqhMj3huqFVLD3huqHGoFVy4bqz4bqhMVXhu67huqFVMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oVUuw51V4bq94bq5M13DqlXhur0qZVXhu6ZV4bq94bq5ZmLhuqExVTJjZVXhur3hurl74bqhVcOhe+G6oVXDoVfDoFXhu4szXTtV4buLV1Vqe8OqVTslw6pVMcSRVTrhurFVO1Y7VeG6vTLhurPhuqExVeG6vTPhuqFVOlczVeG7izN94bq9xqBV4bq64buuw6pVLsOj4buWVTvDo1Xhu6RV4bq94bq5ZmLhuqExVTJjZVUuw51VOzLhu4NVLuG6peG6oTFVMcSRVTrhurFVOlczVeG7izN94bq94buWVcOZVeG6veG6uWZi4bqhMVUyY2VV4bq74buuw6pVYTIzVcOhaTtVw6FmY+G6oTFVcuG6s+G6oTFV4buu4bqhVcOhV8OgVeG7izNdO1XDoOG6qzNVMcSRVTrhurHGoFVyVjtVLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVS7DnVXhur0yaOG7rlXhuqEyKuG6oVUyV+G6oTJV4buLM1Xhu4szVWUyWMOg4buWVcOg4buHO1UuNDsyVS7hu7LhuqExVeG6vVkzVTpXM1Xhu4szfeG6vVUuIlXhur0y4bqz4bqhMVXhur0z4bqhVTsy4bqjVcOg4bqvM1XhuqExZmIzVTozfeG6vVXhu4tXVeG6vTLDqlUy4bq/4bq9VeG6oTIzW8OqVcOhZmPhur1V4bq9MiHhuqNVLOG6tzNVLiJVZTLhu4c7VeG7i+G7h1XDqcOqWeG6oTFVO1bhuqNVYTPhuqEyVSzhuqPhu67huqEyxqDhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFTDgOG6u+G6o+G6oOG6o+G6ucOg4buuw6FUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xUw6Dhu67hurkxM+G6oS064bqj4bq94bq94bqjw6Dhu5jhu6jGoMOaZeG6veG7lMOhM+G6oSEtMiEzMTLhur3hu5jhuqHhuqPhurnDoOG7rsOhVOG7oMOJw6rhu65Vw6FXw6BV4buLM107VeG7i+G6qzNVdjNWw6BVLuG6tTtV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVKVeG6vX1VMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oeG7llXEqVY7VS424bqhMlXhu4vhu7LhuqFVOlnhuqFV4bq94bq54bqj4bqhMVUyNeG6oTJVWeG6oTJVw6BXVeG7plXhur3hurlmYuG6oTFVMmNlVS7hu7LhuqExVeG6vVkzVeG6veG6uXvhuqFV4bq94bq54buu4bqhMVUw4buuOyE64bqj4bqjYVU7VlXhuqEyPeG6oVXDoVdVLGlV4bq9MlnhuqNVOlbhuqNVO1bhuqNVO+G7g+G7rlXhurzhurnDquG6oTFV4bq9PcOgVUpV4bq9fVUxw60zVXHhu67huqFVcjI3VS5Y4bqjVWUyxIPhuqExVTsy4bq14bqhMVUsNjsyVTLDqmpd4bqhVeG6vDLhuq9VxKjDqj3huqFV4bqhMmbhuqExVTsyZuG7rlVlMlbhur1VMlfhuqEyVTsyNOG6oTJV4bq9Mmc7VeG7i1dV4bq84bq5w6rhuqExVeG6vT3DoFVKVeG6vX1VYTLhurPhuqExVTvDquG6oTFVOyRlVeG6oeG6pTNVLMOq4bqhMVXhu4vhu7LhuqFVOlnhuqFV4bq94bq5e+G6oVU7MuG6o1U7VjtVLuG6tTNV4bq9ZmPhuqExVS4iVS7hu7LhuqExVeG6vVkzVcOhe+G6oVXDoFjhuqExVcSpw51VMuG6pTPGoOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVMOA4bq74bqj4bqg4bqj4bq5w6Dhu67DoVRV4bq74bq9asOhIeG7jFTDoOG7ruG6uTEz4bqhLTrhuqPhur3hur3huqPDoOG7mOG7qMagw5pl4bq94buUw6Ez4bqhIS0yITMxMuG6veG7mOG6oeG6o+G6ucOg4buuw6FU4bugcuG6s+G6oTFV4buu4bqhVTLDqmpd4bqhVS7DnVXhur0zfeG6oVUyV+G6oTJVw6EqZVVxM3vhuqFVOlnhuqFV4buLM1VlMljDoFUyV+G6oTJVOzI04bqhMlUu4bq1M1Xhu4vhuqszVeG7plXhur3hurlmYuG6oTFVMmNlVeG7i1tVMlfhuqEyVeG7izNV4bq94bq5e+G6oeG7llUy4bqjV+G6oVXhur0yM13huqFVMsOiVeG6u+G6qVUuW1XEqcOqJOG6vVVyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1Uyw6pqXeG6oVXhurwy4bqvVcSow6o94bqhVeG6ueG7rlXDicOqan3hur1VLjbhuqEyVcSpw61VZTJY4bq9VeG7izNVZTJYw6BVMlfhuqEyVTsyNOG6oTJV4buL4bqrM1Xhur3huqfhuqExVeG6u+G6tVXhur0zW+G6oVXDoVdVw5nhu6rGoMavw5rDmsagw5rDmsOaLsag4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUw4DhurvhuqPhuqDhuqPhurnDoOG7rsOhVFXhurvhur1qw6Eh4buMVMOg4buu4bq5MTPhuqEtOuG6o+G6veG6veG6o8Og4buY4buoxqDDmmXhur3hu5TDoTPhuqEhLTIhMzEy4bq94buY4bqh4bqj4bq5w6Dhu67DoVThu6B0w6LhuqExVeG6vTJiM1Xhur3Dqmp74bqhVeG6veG6ucOqalvhuqFV4bqhMuG7tDtV4bqhMmThu5ZVO1nhuqEyVTpW4bqjVeG7plXhur3hurlmYuG6oTFVMmNlVeG6veG6uXvhuqFVYTLhurPhuqExVS5mYztV4bq9M31lVeG6veG7hztVLmbhu65V4bq9M+G6oVXhurvhu64zVeG6u2lV4bq9Mirhur1V4buLW1Xhur014bqhMlUyNeG6oTJVLDY7MlVy4bqj4buLMyxVLcOZ4busVeG6veG6uXvhuqFVw6BY4bqhMVUw4buuOyE64bqj4bqjYVUxPWpVZTJnO1Xhur1YZVXhu4tbVcOz4bqg4bq84bq8xqDhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlw7PDquG6vTLhuqPhurlU4bugRcag4buK4bueL2Xhu6A=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]